Bilişsel durum değişimleri, depresif ve psikotik belirtilerle serbest radikal aktivitesinin ilişkisi

Bu çalışma, bilişsel yetiler, psikotik ve depresif semptonlarla serbest radikal aktivitesi arasındaki ilişkiyi araştırmak için yapıldı. Bunun için, bir huzurevinde yaşayan kişilere Mental Durumu Değerlendirme Ölçeği, Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği, Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği testleri uygulandı. Kan süperoksit dismutaz (SOD) aktivitesi, Fe, Cu ve Zn düzeyleri ölçüldü. Ağır bilişsel bozukluğu olan grupta yaş, SOD ve Fe düzeyleri hafif bilişsel bozukluğu olan gruba göre anlamlı derecede yüksek, bilişsel yetileri değerlendirme ölçek puanı ise anlamlı derecede daha düşüktü. Ayrıca yaş ile bilişsel yeti puanları arasında negatif, yaş ile Fe düzeyleri pozitif, bilişsel yeti puanları ile depresif semptom puanları ve Fe düzeyleri arasında negatif; psikotik semptom puanları ile depresif semptom puanları arasında pozitif ve depresif semptom puanları ile SOD aktivitesi iki cins arasında farklı bulunmamışken bilişsel yeti, psikotik ve depresif semptom puanlarında anlamlı fark bulundu. Sonuç olarak, serbest radikallerin yaşla bilişsel yetilerin kaybı ve psikotik ve depresif semptomların oluşumunda önemli olabileceği kanısına varıldı.

Kaynak Göster