Ayaktan psikiyatrik hastalarda vücut dismorfik bozukluğu: Tanı, yaşam boyu başka ruhsal hastalık varlığı, demografik ve klinik özellikler

Amaç: Bu araştırmada vücut dismorfik bozukluğu olan (VDB) 47 hasta klinik, demografik özellikleri ve yaşam boyu geçirdikleri başka ruhsal hastalıklar açısından incelenmiştir. Yöntem: Beş yıllık bir dönemde psikiyatrik muayene için başvuran 4768 hastanın kayıtları gözden geçirildi. VDB tanısı alan 54 hasta tespit edilerek ayrıntılı yeniden değerlendirme için davet edildi. Toplam 47 hastaya (E:K=26:21) DSM-IV ölçütlerine göre VDB tanısı, SCID-I ile yaşam boyu diğer psikiyatrik bozukluk tanıları kondu. Bulgular: VDB olan hastaların yaş ortalamaları 23.1±5.5 ve hastalığın ortalama başlama yaşı 17.6±2.4 yıl olarak bulundu. Yüz (%27.7) ve burun (%25.5) en yaygın kaygı bölgeleri olup, onları saç kaybı/cansızlığı, bacak/diz, el ve bedensel zayıflık izledi. Obsesif-kompulsif bozukluk (%31.9), majör depresyon (%21.3) ve sosyal fobi (%17.0) en sık bulunan yaşam boyu birinci eksen DSM-IV tanıları idi. On bir hasta (%23.4) alınganlık düşüncelerine ve 9 hasta (%19.1) kusurlu organ veya alınganlık sanrılarına sahip bulundu. Dört hasta (%8.5) intihar girişiminde bulunmuştu. Sonuç: Bulgularımız VDB'nun obsesif kompulsif bozuklukla eşhastalanma özellikleri ve belirti yapısı açısından benzerlik gösterdiğini, yine VDB'nun psikotik alt tipinin bulunduğunu düşündürmektedir. İncelediğimiz Türk nüfusundaki VDB hastalarının düşük intihar girişimi dışında Batı'daki yayınlarda belirtilenlere benzer klinik özelliklere sahip olduğu saptanmıştır.

Body dysmorpic disorder in psychiatric outpatients: Diagnosis, other psychiatric diagnosis, demographic and clinical correlates

Objective: We assessed the clinical and demographic properties and comorbidity of 47 patients with body dysmorphic disorder (BDD). Method: Fifty-four patients with BDD among 4768 consecutive outpatients over a 5-year period were reviewed and invited for comprehensive re-examination. A total 47 patients (male female= 26:21) were rediagnosed according to DSM-IV criteria for BDD and comorbid lifetime psychiatric disorders using SCID-I. Results: The mean age of BDD patients was 23.1±5.5 years and the mean age at onset of BDD was 17.6±2.4 years. The dace (27.7%) and nose (25.5%) were the most common areas of concern, followed by hair loss/thinning, legs/knees, hands, and thinness. Obsessive-compulsive disorder (31.9%), major depression (21.3%), and social phobia (17.0%) were the most frequent additional lifetime DSM-IV diagnoses. Eleven patients (23.4%) had ideas of reference and 9 patients (19.1%) had delusions of deformity or reference. Four patients (8.5%) had made suicide attempts. Conclusion: BDD may be related to obsessive-compulsive disorder in several aspects, including patterns of comorbidity and symptom profile. These findings also support the idea that BDD has a psychotic subtype that is closely related to the primary disorder. BDD patients among the Turkish population have a symptom profile similar to those in western countries except for lower suicide attempts.

Kaynakça

American Psychiatric Association (1987) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Gözden geçirilmiş 3. baskı (DSM-III-R), Washington DC. American Psychiatric Press.

American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4. baskı (DSM-IV), Washington DC. American Psychiatric Press.

Aşkın R (1994) Vücut dismorfik bozukluğu: 9 olgu. Türk Psikiyatri Dergisi, 5:45-51.

Brawman Mintzer O, Lydiard RB, Phillips KA ve ark. (1995) Body dysmorphic disorder in patients with anxiety disorders and major depression: a comorbidity study. Am J Psychiatry, 152:1665-1667.

Çalıkuşu C, Tükel R, Karalı N ve ark. (1997) Beden dismorfik bozukluğunda klinik özellikler: 13 olgunun değerlendirilmesi 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı, Antalya, s. 29-34.

First MB, Spitzer RL, Gibbon M ve ark. (1997) DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I/CV) (Çev. A. Çorapçıoğlu). Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1999.

Garfinkel PE (1992) Evidence in support of attitudes to shape and weight as a diagnostic criterion of bulimia nervosa. Int J Eat Disord, 11: 321-325.

Hollander E, Aronowitz BR (1999) Comorbid social anxiety and body dysmorphic disorder: managing the complicated patient. J Clin Psychiatry, 60:27-31.

Hollander E, Cohen LJ, Simeon D (1993) Body dysmorphic disorder. Psychiatric Annals, 23:359-364.

Hollander E, Liebowitz MR, Winchel R ve ark. (1989) Treatment of body dysmorphic disorder with serotonin reuptake blockers. Am J Psychiatry, 146:768-770.

Hollander E, Wong CM (1995) Obsessive-compulsive spectrum disorders. J Clin Psychiatry, 56:3-6.

McElroy SL, Phillips KA, Keck PE Jr ve ark. (1993) Body dysmorphic disorder: does it have a psychotic subtype? J Clin Psychiatry, 54:389-395.

McKay D, Neziroğlu F, Yaryura Tobias JA (1997) Comparison of clinical characteristics in obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder. J Anxiety Disord, 11: 447-454.

Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M ve ark. (1999) DSM-IV eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşmenin Türkçe’ye uyarlanması ve güvenilirlik çalışması. İlaç ve Tedavi Dergisi, 12:233-236.

Phillips KA (1999) Body dysmorphic disorder and depression: Theoretical considerations and treatment strategies. Psychiatric Q, 70: 313-331.

Phillips KA, Diaz SF (1997) Gender differences in body dysmorphic disorder. J Nerv Ment Dis, 185:570-577.

Phillips KA, Gunderson CG, Mallya G ve ark. (1998) A comparison study of body dysmorphic disorder and obsessive-compulsive disorder. J Clin Psychiatry, 59: 568-575.

Phillips KA, Hollander E, Rasmussen SA ve ark. (1997) A severity rating scale for body dysmorphic disorder: development, reliability, and validity of a modified version of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. Psychopharmacology Bull, 33: 17-22.

Phillips KA, McElroy SL, Hudson JI ve ark. (1995) Body dysmorphic disorder: an obsessive-compulsive spectrum disorder, a form of affective spectrum disorder, or both? J Clin Psychiatry, 56: 41-51.

Phillips KA, McElroy SL, Keck PE Jr ve ark. (1994) A comparison of delusional and nondelusional body dysmorphic disorder in 100 cases. Psychopharmacology Bull, 30: 179-186.

Phillips KA, McElroy SL, Keck PE Jr ve ark. (1993) Body dysmorphic disorder: 30 cases of imagined ugliness. Am J Psychiatry, 150:302-308.

Phillips KA, Nierenberg AA, Brendel G ve ark. (1996) Prevalence and clinical features of body dysmorphic disorder in atypical major depression. J Nerv Ment Dis, 184: 125-129.

Rosen JM, Ramirez E (1998) A comparison of eating disorders and body dysmorphic disorder on body image and psychological adjustment. J Psychosomatic Res, 44: 441-449.

Sarwer DB, Whitaker LA, Pertschuk MJ ve ark. (1998) Body image concerns of reconstructive surgery patients: an underrecognized problem. Ann Plast Surg, 40: 403-407.

Sayıl I (1997) Review of suicide studies in Turkey. Crisis, 18:124-127.

Simeon D, Hollander E, Stein DJ ve ark. (1995) Body dysmorphic disorder in the DSM-IV field trial for obsessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry, 152: 1207-1209.

Türksoy N, Tükel R, Çalıkuşu C ve ark. (2000) Beden dismorfik bozukluğunda klinik özellikler: 19 olgunun değerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Arşivi, 37:87-92.

World Health Organization (1992) The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders-Clinical Descriptions and Diagnotic Guidelines. World Health Organization, Geneva.

Zimmerman M, Mattia JI (1998) Body dysmorphic disorder in psychiatric outpatients: recognition, prevalence, comorbidity, demographic, and clinical correlates. Compr Psychiatry, 39: 265-270.

Kaynak Göster