Alkol bağımlılarında MMPI-2 bağımlılık alt ölçeklerinin psikometrik özellikleri

Amaç: Bu araştırmada bir grup alkol bağımlısı üzerinde MMPI-2'nin alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili Mac Andrew Alkolizm (MAC-R), Bağımlılık Potansiyeli (BP), ve Bağımlılığı Kabullenme (BK) alt ölçeklerinin ölçüt bağımlı geçerlik, iç-tutarlılık ve tanısal etkinlik özellikleri araştırılmıştır. Yöntem: ICD-10 tanı ölçütlerine göre alkol bağımlılığı tanısı almış 69 erkek hasta ve kontrol grubu olarak 51 sağlıklı erkek araştırmaya dahil edilmiştir. Alkol bağımlılığı tanısı yapılandırılmış bir klinik görüşme çizelgesi olan SCAN (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry) ile; yaşam-boyu alkolizm şiddeti ise Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT) ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Her üç ölçek için de geçerli olmak üzere, alkol bağımlıları, sağlıklı gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek puanlar almışlardır. MAC-R ve BK ölçeklerinin duyarlılık ve özgüllük değerleri yüksek düzeyde bulunmuştur, iç tutarlılığa ilişkin olarak Kuder-Richardson katsayılarının her üç ölçek için de tatmin edici düzeyde olduğu görülmüştür. Sonuç: MAC-R ve BK ölçekleri alkol bağımlılarını ve kontrol grubunu iyi bir düzeyde ayrıştırabilmektedir. BP için özgüllük değerlen düşük bulunmuştur. Her üç ölçeğin de kendi içlerinde birbirleriyle tutarlı ve aynı özelliği yoklayan maddelerden oluştuğu sonucuna varılmıştır.

Kaynak Göster