Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Bilişsel ve Entelektüel Yapısına İlişkin Bir Analiz

Bilimsel bir yazının başlığı, özeti ve anahtar kelimeleri okurun o yazı hakkında en kısa sürede ve gerçekçi bir fikir sahibi olmasını sağlamasının beklendiği bölümlerdir. Bilimsel yazıların söz konusu bölümlerinde sağlanacak tutarlılık, bu yazıların yer aldığı yayınların odak, kapsam ve entelektüel yapısının da okura doğru ifade edilmesini sağlayacaktır. Bu çalışma anahtar kelimeler aracılığı ile Türk Kütüphaneciliği dergisinde yayımlanan hakemli makalelerdeki tematik örüntüleri ortaya koymayı amaçlamıştır. Bunun için yazarlar tarafından makalelere tanımlanan anahtar kelimelerden yararlanılmış, kelime birlikteliği ve ağ analizi yöntemleri kullanılarak dergi içeriğinin tematik yapısı ve süreç içindeki değişimi incelenmiştir. 2000-2016 yıl aralığında 2016 yılında yayınlanmış iki sayı toplamda 209 hakemli makale üzerinde yürütülen inceleme neticesinde dergide işlenen konuların çeşitlilik gösterdiği, anahtar kelimelerden oluşan ağın yoğunluğunun düşük olduğu 0,008 ve kelime topluluklarında dönemsel olarak yapısal değişikliklerin yaşandığı görülmüştür.

An Analysis of the Cognitive and Intellectual Structure of Turkish Librarianship Journal

The title, abstract and keywords of a scientific writing are sections that are expected to enable the readersto have a rapid and realistic idea of what the writing is all about. Consistency in the mentioned sections, will provide the right representation of the focus, scope and intellectual structure of the publicationsthat these writingstake place. Through thisstudy it is aimed to reveal the thematic patterns of the peer-reviewed articles published in the Turkish Librarianship journal. With this reason in mind, the thematic structure of the journal content and the changes throughout the process were analysed in the light of word association and network analysis methods, and by using the keywords of every article identified by their own authors. Results of the analysis carried out on a total of 209 peer-reviewed articles at a time range between 2000 to 2016 including two issues published in 2016 showed a thematic diversity, a low density of the keyword network 0.008 and periodical changesin the word community.

Kaynakça

AbuIshneineh, S. (1996). Türkiye ve Ürdün'de yayımlanan kütüphanecilik dergilerinin karşılaştırmalı içerik analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Akbulut, M. (2002). Türk Kütüphaneciliği dergisi / Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 1982-1986. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 274-277.

Aslan, S. A. (1993). Bir yılın ardından. Türk Kütüphaneciliği, 7(4), 243-245.

Aslan, S. A. (2002). Türk Kütüphaneciliği dergisi, 1992-1993. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 278-281.

Atılgan, D. (1997). Kütüphanecilik dergilerinin mesleğe katkıları. B. Yılmaz (Ed.), Kütüphanecilik Bölümü 25.Yıl'aarmağan içinde (ss. 109-114). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü.

Atılgan, D. (2002). Türk Kütüphaneciliği dergisinin yayın yaşamındaki yeri. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 248-256.

Atılgan, D., Atakan, C. ve Bulut, B. (2008). Türkçe kütüphanecilik dergilerinin atıf analizi. Türk Kütüphaneciliği, 22(4), 392-413.

Bitri, E. ve Keseroğlu, H. S. (2015). Türk Kütüphaneciliği ve Bilgi Dünyası dergilerinin özlerine eleştirelbir bakış. Türk Kütüphaneciliği, 29(2), 241-257.

Çakın, Y. (1980). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni'nin içerik ve yazar yönünden değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Çapkın, Ç. (2014). Bilimsel elektronik dergilerin kullanımı: Türk Kütüphaneciliği dergisinin işlem günlüğü analizi. Türk Kütüphaneciliği, 28(3), 308-319.

Ding, W. ve Chen, C. (2014). Dynamic topic detection and tracking: a comparison of HDP, C-word, and cocitation methods. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(10), 2084-2097. doi:10.1002/asi.23134

Golbeck,J. (2013). Analyzing the social web. Amsterdam: Morgan Kaufmann.

Gürdal, O. (2002). Altın yılını yaşayan Türk Kütüphaneciliği dergisinden yansımalar. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 321-328.

Gülle, M. T. (2012). Türk Kütüphaneciliği'nin 60 yılı. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 641-653.

Gürdal, O. ve Ertürk, L. (2002). Serüvende sayısal adımlar, “kısa bir öykü”. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 329-344.

Janssens, F., Leta, J., Glanzel, W. ve De Moor, B. (2006). Towards mapping library and information science. Information Processing & Management, 42(6), 1614-1642. doi:10.1016/j.ipm.2006.03.025

Kaçar, T. (2012). Sosyal bilimler enstitüsü dergilerinin problemleri ve çözüm önerileri. Türk Kütüphaneciliği, 26(4), 757-761.

Keseroğlu, H. S. (2002). Okur gözüyle TKDB (1952-1986) / TK (1987-2001) dergisinin 50 yılı. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 217-236.

Kozak, N. (2002). Türk Kütüphaneciliği dergisinin Türkiye'de yayınlanan akademik dergiler içerisindeki yeriüzerine birinceleme. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 237-247.

Kurbanoğlu,S. S. (1996). Türk kütüphanecilerinin kullandığı dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 10(2), 105-118.

Kurulgan, M. (2015). Çağdaş bilgi-belge merkezlerinde yönetim ve organizasyon. Ankara: Türk KütüphanecilerDerneği.

Milojevic, S., Sugimoto, C. R., Yan, E. ve Ding, Y. (2011). The cognitive structure of library and information science: analysis of article title words. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(10), 1933-1953. doi:10.1002/asi.21602

Polat, C.ve Binici, K. (2015). Kütüphane ve bilgi bilimi alanında tema analizi: metin ve ağ analizi tekniğiyle bir deneme. U. Al ve Z. Taşkın (Ed.), Prof. Dr. İrfan Çakın'a Armağan içinde (ss. 209­ 220).Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

Ravikumar, S., Agrahari, A. ve Singh, S. N. (2015). Mapping the intellectual structure of scientometrics: aco-word analysis of the journal Scientometrics (2005-2010). Scientometrics, 102(1), 929-955. doi:10.1007/s11192-014-1402-8

Rosvall, M. ve Bergstrom, C. T. (2010). Mapping change in large networks. PLoS ONE, 5(1), e8694. doi:10.1371/journal.pone.0008694

Sefercioğlu, N. (2002). Ellinci yılında Türk Kütüphaneciliği dergisi. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 264-273.

Şenalp, L. (2002). Türk Kütüphaneciliği dergisi elli yaşında. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 257-263.

Tonta, Y. (1985). Türk Kütüphaneciler Derneği'nin gelişmesini engelleyen nedenler. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Tonta, Y. (2002). Türk Kütüphaneciliği dergisi, 1987-2001. Türk Kütüphaneciliği, 16(3), 282-320.

Türk Kütüphaneciliği Editörler Kurulu (2014). Türk Kütüphaneciliği dergisi belgeselinin metni: mesleki ve bilimsel iletişimde 60 yıl. Türk Kütüphaneciliği, 28(2), 234-238.

Yontar,A. ve Yalvaç, M. (2000). Problems of library and information science research in Turkey: a content analysis of journal articles 1952-1994. IFLA Journal, doi:10.1177/034003520002600107 26(1), 39-46.

Zhao, L. ve Zhang, Q. (2011). Mapping knowledge domains of Chinese digital library research output, 1994-2010. Scientometrics,89(1), 51-87. doi:10.1007/s11192-011-0428-4

Zong, Q.-J.,Shen, H.-Z., Yuan, Q.-J., Hu, X.-W., Hou, Z.-P. ve Deng, S.-G. (2013). Doctoral dissertations of library and information science in China: a co-word analysis. Scientometrics, 94(2), 781-799. doi:10.1007/s11192-012-0799-1

Kaynak Göster

APA Polat, C , Akkaya, M , Binici, K . (2016). Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Bilişsel ve Entelektüel Yapısına İlişkin Bir Analiz . Türk Kütüphaneciliği , 30 (4) , 664-677 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48650/618531