Tebriz İran Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma

Bu araştırmanın amacı, Tebriz İran Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının düzey ve özelliklerini belirlemektir. Araştırma, öğretmen yetiştiren bölümlerden olan Tebriz Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıfında öğrenim görmekte olan 64 öğrenciyikapsamaktadır. 2011 yılında uygulanan anket ile elde edilen sonuçlara göre, çoğunlukla “orta düzey okuyucu” olan öğrenciler, daha çok ders amaçlı okumakta, edebi nitelikli kitapları tercih etmekte, kitapları en çok kütüphaneden ödünçalarak elde etmekte ve fırsat buldukları zaman okumaktadırlar. Okudukları Bölüm onların okuma alışkanlıkları üzerinde orta düzeyde bir etkiye sahiptir. Öğrenciler üniversite kütüphanesini çoğunlukla araştırma amaçlı kullanmaktadırlar. Kız öğrenciler hem okuma hem de kütüphane kullanma alışkanlıkları açılarından erkek öğrencilerden daha iyi durumdadırlar.

A Study on the Reading Habits of Students in Department of PersianLanguage and Literature of Tabriz University

The aim of this study is determination of level and characteristics of studentsreading habits in Department of Persian Language and Literature of Tabriz University of Iran. This Research includes 64 students that they studied at last year in Department of Persian Language and Literature of Tabriz University of Iran. According to the results obtained from investigation of answersheets in 2011, mostly “middle-level readers” are students who were reading books that were related to their educational courses, preferringqualitative literary books that mostly were borrowed from the library and they were studying in first opportunity. Studiedsections had moderate effect on reading habits. Students often used the university library's books for research purposes. Female students had better status thanmale studentin both of studying and using of library

Kaynakça

ALA (1978). Book reading and library usage: a study of habits and perceptions. New Jersey: Gallup.

Yılmaz, B. (2004). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5 (2), 115-136.

Yılmaz, B, Köse, E ve Korkut, Ş. (2009). Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üni­versitesi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği 23(1), 22-51.

Kaynak Göster

APA Gholipour, J . (2012). Tebriz İran Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma . Türk Kütüphaneciliği , 26 (4) , 769-779 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48835/622158