Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Halk Kütüphanelerinin Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletler (BM)’in yoksulluğu yok etmek, barış ve refah içinde yaşamak ve gezegeni korumak için üye ülkelerin önüne koyduğu hedeflerdir. BM, bu hedefleri 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Gerçekleşen kalkınmanın sürdürülebilir olması için kalkınmanın nüfusun her kesimine yayılması gerekmektedir. Bu noktada halkın her kademesine ücretsiz hizmet sunan kütüphaneler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin doğal destekçisi olarak ön plana çıkmaktadır. Çalışmada kütüphanelerin bu varoluşsal rollerinin ortaya konması amaçlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamında hizmet veren kütüphanelerin faaliyet raporları irdelenerek, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekler nitelikteki faaliyetler tespit edilmeye çalışılmıştır. 2006-2019 arası 14 faaliyet raporu değerlendirilmiştir. Araştırma göstermektedir ki kütüphanelerin verdiği eşitlikçi, demokratik ve kapsayıcı hizmetler, hali hazırda kalkınmayı tabandan desteklemektedir.

Assessment of the Activities of Public Libraries Affiliated to the Ministry of Culture and Tourism within the Framework of Sustainable Development Goals

The Sustainable Development Goals are the goals set by the United Nations (UN) to eradicate poverty, live in peace and prosperity, and protect the planet. The UN plans to achieve this initiative until 2030. For development to take place, development must spread to all parts of the population. At this point, libraries that provide free services to all levels of the public emerge as the natural supporter of the Sustainable Development Goals. In the study, a study have been conducted to reveal these existential roles of libraries. By examining the activity reports of the libraries serving within the scope of the Ministry of Culture, studies supporting the Sustainable Development Goals were tried to be determined. 14 activity reports between 2006-2019 were evaluated. Research shows that the equitable, democratic and inclusive services provided by libraries already support development

Kaynakça

Birleşmiş Milletler. (2020). Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları. UNDP Türkiye. https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html

California University. (2020). What is Sustainability? UCLA Sustainability. https://www.sustain.ucla.edu/about-us/what-is-sustainability/

Çapar, B. (1987). Kütüphane Hizmetlerinin Planlanmasında UNESCO’nun Rolü ve Türkiye. Türk Kütüphaneciliği, 1(4), 162-174-174.

Gürsel, S., & Kolaşin, G. U. (2010). İstihdamda dezavantajlı grupların işgücüne katılımını artırmak (s. 82). Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi.

Holt, İ. (2003). Avrupa Birliği ve Kütüphaneler [Thesis, Istanbul University (Turkey)]. http://eprints.rclis.org/5451/

IFLA. (2016). Kütüphaneler ve BM 2030 Gündemi’nin Uygulanması (H. için Kütüphane, Çev.). Türk Kütüphaneciliği, 30(2), 319-337.

Kaptan, S. (2000). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri (11. bs). Bilim Yayınevi.

Karadeniz, Ş., & Yılmaz, B. (2016). Türkiye’nin 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’nda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım. Türk Kütüphaneciliği, 30(1), 59-83-83.

Kılıç, S. (2013). Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışının Ekonomik Boyutuna Ekolojik Bir Yaklaşım. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, 0.

Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği, Pub. L. No. 28170 (2012). https://teftis.ktb.gov.tr/TR-14656/halk-kutuphaneleri-yonetmeligi.html

Mohrhardt, F. (1975). National planning for library and information services.

Özdemirci, F. (1987). Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Halk Kütüphanelerimiz. Türk Kütüphaneciliği, 1(4), 196-208-208.

Parker, J. S. (1985). UNESCO and library development planning. London (UK) The Library Association.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu. (1974). UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Raporu.

Urban Libraries Council. (2011). Partners for the future: Public libraries and local governments creating sustainable communities. Urban Libraries Council. https://icma.org/sites/default/files/303033_Sustainability_FullReport_CopyRight_2010%20%282%29.pdf

Yıldırım, Z., & Akkaya, M. A. (2020). Kütüphaneler ve Sürdürülebilirlik İlişkisi: Genel Bir Değerlendirme. Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 8(1), 18-46.

Kaynak Göster

APA Topkaraoğlu, N . (2021). Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bağlı Halk Kütüphanelerinin Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi . Türk Kütüphaneciliği , 35 (1) , 99-115 . DOI: 10.24146/tk.836304