Sosyal Bilgiler Eğitiminde İyi Bir Örnek: ABD Kongre Kütüphanesinin Amerikan Hafıza Projesi

Dijitalleşen bir dünyada, dünyayı ve problemlerini sınıfın dört duvarı arasında bir temel ders kitabına dayalı olarak öğrenmek genç nesiller için hoşnut edici midir? İnternet ve web siteleri yaşamımızı bütün boyutlarıyla derinliğine etkilemektedir. Bu yenilikler modern sınıflarda öğretmenlerin davranışlarını ve öğretim tekniklerini de etkilemektedir. 1990’lardan sonra Kongre Kütüphanesi’nin Amerikan Hafıza Projesinin sunduğu birincil ve ikincil kaynaklar, hem ABD ’de hem de diğer ülkelerde sosyal bilgiler eğitimini oldukça etkilemeye başlamıştır. Bu makalenin amacı Kongre Kütüphanesi tarafından yürütülen Amerikan Hafıza Projesi ve sosyal bilgiler eğitimine etkisini tanıtmaktır. Bunun için, doküman analiz yöntemini kullandım. Özet olarak, bu proje, 21. yüzyılda Sosyal Bilgiler ve Tarih’i öğretmede Türk kütüphane ve okullarına ortaklık yolunda iyi bir örnek olabilir.

A Good Example of Social Studies Education: The American Memory Project From the Library of Congress

In thedigitalized world, is itsatisfactory for youngergenerationsto learnworld and itsproblems on the basis of abasaltextbook amongfourwallsoftheir classrooms?Theinternet and websitesareaffectingall dimensions of ourlife verydeeply. These innovations has changedthe teacher's professionalbehaviorsand instructionaltechniquesinthe modern classroom. After1990's,the AmericanMemoryProject by theLibrary of Congress withitshuge sources of primary and secondary materialsbegan to affectthesocialstudies educationonboth USA and othercountries. Theaimofthis articleisto introducetheAmericanMemoryProject conducted bytheLibrary ofCongressanditsinfluenceonsocial studies education. For this, I used document analysismethod.In sum,this project can be agood example for Turkishlibraries and schools onthe way ofpartnership toteachsocialstudiesandhistoryinthe 21st century

Kaynakça

Afzali, M.(2007). Karma kütüphane: Dijitalve geleneksel kütüphanelerinortak noktası. Kurbanoğlu,Y. TontaveU. AI (Yay.Haz.)Değişen dünyadabilgi yönetimi sempozyumuiçinde (ss.229-234).Ankara:Hacettepe ÜniversitesiBilgive BelgeYönetimiBölümü.Anonim (2010)Kongre KütüphanesiTanıtım Broşürü.

Balas, J. L.(1999). Digital bringinglibrarycollections online. Computers in Libraries 19(9), 46-8.

Birinci, H. G. (2007). Tarihçilerin bilgiarama davranışları.TürkKütüphaneciliği,21(1), 29-44.

Brisco, S.(2009). Digital resources;Loc teachers pageputtothetest.SchoolLibrary Journal,(55)9, 73-74.

Doğan,Y. (2008). Birinci elden kaynaklarısınıfta etkinkullanmanınyolları. Bilim ve AklınAydınlığındaEğitim,(96), 13-22.

Doğan,Y. veE. Dinç (2007). Birinci elden tarih kaynaklarının sosyal bilgiler vetarih derslerinde internet üzerinden kullanımı:ABDve İngiltere'den uygulamaörnekleri. TSA, 11(2), 195-220.

Hubbell,F.(2009). American memoryaprimary source, Library and Information Science Community.6Nisan2011 tarihinde http://www.thefreelibrary.com/American+Memory+A+Primary+Source- a01073954604 adresindenerişildi.

Lincoln, M.(2001). Constructivist learning primary sources, TheBookReport. (Nov- Dec),14.

Osborne, K. (2004). M.W.Keatinge:A British approachto teaching history through sources. CanadianSocial Studies, 38(2), 1-5.

Singleton,L.R.veJ. R. Giese (1999). Using online primary sources with students. Social Studies, (90)4, 48-151.

Veccia, S. (2001). ALasting Memory.06 Nisan2011 tarihinde http://www.loc.gov/loc/lcib/0109/alfp.htmladresinden erişildi.

Kaynak Göster

APA Ata, B . (2011). Sosyal Bilgiler Eğitiminde İyi Bir Örnek: ABD Kongre Kütüphanesinin Amerikan Hafıza Projesi . Türk Kütüphaneciliği , 25 (2) , 261-270 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48855/622445