Ateist ve Teist Perspektiften İnsanın Yaratılışı ve Düşünce Özgürlüğünün Doğuşu

Bu yazının amacı, düşünce özgürlüğünü ateist ve teist perspektiften irdelemektir. Bu bağlamda çalışmamızın hipotezi şu şekildedir; insan, yaratılışı gereği düşüncelerinde, düşüncelerini ifade etmede ve yaymada özgürdür.Hipotezi test etmek için bu yazımızda önce Antik Yunan dininde Prometheus’un tanrı Zeus’tan ateşi çalması ve yaratılmış ilk kadın olan Pandora’nın hikâyesini irdeledik. Ardından bu iki hikâyenin ışığında insanın özgür iradesini tartıştık. Daha sonra Kur’an ve Tevrat’ta anlatılan Adem’in yaratılışı konusunu ele aldık. Ardından ilgili ayetler ışığında insanın iradesini tartıştık.Çalışmamızda daha sonra insanı şekillendiren natüralizm, materyalizm, sosyalizm, kapitalizm, historizm ve biyolojizm akımlarını ele aldık. Son olarak düşünce özgürlüğü konusunda kütüphanecilerin karşılaşacakları çeşitli örnekleri tartıştık.Nihayetinde bu çalışma göstermiştir ki özgür düşünce insanın yaratılışından kaynaklanır ve özgür düşüncesini koruyabilmesi için insanın doğal, ekonomik, tarihsel ve biyolojik şartlardan kendisini kurtarması gerekir.

The Creation of'Human Being and the Birth of'Freedom of' Thought.fromAtheist and Theist Perspectives

This paper aims to analyse freedom of thought from atheist and theist perspectives. In this context, the hypothesis of the study is as follows; Human being is free to express and spread their opinions due to theircreations.Wefirstly examined the myth of Prometheus stealing fire from the god Zeus, and the story of the first woman, Pandora, in ancient Greek religion in order to test our hypothesis in this study. Secondly, we examined the issue of the creation of Adam described in the Qur’an and the Torah. Thirdly, we discussed the will of the human being in the light of the relevant verses. Afterwards, we discussed the movements shaping human being such as naturalism, materialism, socialism, capitalism, historizm and biologism.Finally, wediscussed several examples on freedom of thought experienced by librarians.This study hasdemonstrated that freedom of thought arises from the creation of human being, andhuman being must save themselves from the natural, economic, historical and biological conditions inorder tomaintain their free thoughts

Kaynakça

Agizza,R.(2006).Antik Yurnm’damitoloji: Masallarvesöylenceler.İstanbul: Arkeolojive Sanat Yayınlan.

Berlin,I.(2006).İkifarklıözgürlük kavramı. M. Rosen veJ. Wolff(Yay.Haz.). Siyasal Düşünce içinde(ss.175-180).Ankara: Dost KitabeviYayınları.

Besimoğlu, C.veKorku’,Ş. (2011). Kamuyönetimive siyasetbilimi öğrencilerinindüşünce özgürlüğü konusundaki görüşleri üzerine biraraştırma.TürkKütüphaneciliği, 25(2), 205-237.

Bulaç,A. (2012). Çağdaşkavramlarve düzenler.İstanbul: Çıra Yayınlan.

Bulaç,A. (2011).Bilgineyi bilmektir?.İstanbul:ÇıraYayınlan.

Cotterell, A.(2006). TheEncyclopedia ofmythology:Classical. New York: Smithmark.

Camus,A. (2015). Başkaldıran insan. İstanbul: Can SanatYayınları.

Çelik,A. veTonta, Y.(1996). Düşünceözgürlüğü, bilgiedinmeözgürlüğü ve bilgi hizmetleri. Yaşar Tonta ve Ahmet Çelik(Yay. Haz.). Bilgi Edinme Özgürlüğüiçinde (ss. 1-13). Ankara: TKD, 20 Nisan2015 tarihindehttp://yunus.hun.edu.tr/~tonta/yayinlar/beozgur. html adresinden erişildi.

Ekici, S.ve Yılmaz,B.(2013).Hacettepe Üniversitesiİlköğretim BölümüSınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinin düşünceözgürlüğüneilişkintutumları. BilgiDünyası, 14 (1)17-36.

Fromm,E. (2015). Sahipolmakya da olmak.İstanbul: SayYayınlan.

Gorz,A.(2007). İktisadiaklın eleştirisi:Çalışmanın dönüşümleri, anlam arayışı. İstanbul: AyrıntıYayınlan.

Gülle,M. T. (1997). Türkiye’de düşünce özgürlüğü sorunuvehalk kütüphanelerine yansıması. YayınlanmamışDoktoraTezi, HacettepeÜniversitesi, Ankara.

Hendrickson, R. (2008). TheFactson file encyclopediaofword andphrase origins. New York: FactsOn File.

Hesiodos.(2014). işler vegünler -Tanrıların doğuşu.İstanbul: SayYayınları.

Kızılkan,Z. (1994).Düşünceözgürlüğüve Türkiye’dekütüphanecilikeğitimi. Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi, HacettepeÜniversitesi, Ankara.

Kuran-ı Kerim. (1973). Kuran-ıKerimve Türkçe anlamı. Ankara: DiyanetİşleriBaşkanlığı.

KutsalKitap.(2010). Eski veYeni Antlaşma, (Tevrat,Zebur, İncil). İstanbul: KitabıMukaddes Şirketi.

Rand,A. (2004). Kapitalizm:bilinmeyenidealİstanbul: PlatoFilm Yayınları.

Russell,B.(2004).Bilimin toplumüzerindekietkileri.İzmir:İlya Yayınevi.

Sağlamtunç, T. (1991). Kütüphanecilik açısından düşünce özgürlüğü ve abdanr. Türk Kütüphaneciliği,5(3), 93-99.

Şeriati, A. (2014). Kendisiolmayan insan. Ankara:Fecr Yayınları.

Şeriati, A. (2013a).Dinlertarihi 1.Ankara:FecrYayınları.

Şeriati, A. (2013b).Dinler tarihi 2.Ankara: FecrYayınları.

Şeriati, A. (2013c).İnsan.Ankara:Fecr Yayınları.

Şeriati, A. (2011).Medeniyettarihi 2.Ankara:FecrYayınları.

T.C. Yüksek Seçim Kurulu. (2015). 7 Haziran 2015 pazar günü yapılacak 25. dönem milletvekili genel seçimine katılacak olan siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin (sıralarının) ad çekme ile belirlenmesine ilişkin tutanak. 27 Nisan 2015 tarihinde attp://www.vak.eov.tr/vak/codtrdi/codd/YSKUCM/path/Contributiod%20Folders/ HaberDosya/2015MV-BirlesikOyPusulasiTuatanak.pdf adresinden erişildi.

Tez, Z.(2011). Gizli bilimler serüveni.İstanbul: Hay Kitap.

Uhri,A. (2003).Ateşinkültür tarihi.Ankara: Dost Kitabevi.

Vernant,J.P(2001).Evren, tanrılar, insanlar.Ankara:Dost Kitabevi

WorldHealthOrganization.(2014).Preventing suicide, a global imperative.20Nisan 2015 tarihinde http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131056/1/97892415 adresinden erişildi.

Yılmaz,M.(2013a).Kadınkütüphaneciler: Toplumsalcinsiyet sorunları.Bilgi Dünyası,14(i), 163-171.

Yılmaz,M. (2013b). Kütüphaneve bilgi hizmetlerineDarwinist yaklaşım. TürkKütüphaneciliği, 27 (1),197-200.

Yılmaz, M. (2012).Popüler kültürde kadın kütüphanecilerinimajı:Feminist biryaklaşım.Türk Kütüphaneciliği, 26(3),548-563.

Yılmaz,M. (2011). Cinseleğitimde kütüphanelerin rolü. Türk Kütüphaneciliği, 25(1), 8-34.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, M . (2015). Ateist ve Teist Perspektiften İnsanın Yaratılışı ve Düşünce Özgürlüğünün Doğuşu . Türk Kütüphaneciliği , 29 (4) , 718-731 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48669/619106