Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Bu araştırmanın amacı, üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik tutumları ölçebilecek bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmada veriler 735 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Araştırmada kapsam geçerliği için uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. Yapı geçerliliği için ise açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmıştır. AFA sonuçları incelendiğinde toplam varyansın %61,090’ını açıklayan 22 maddelik ve 4 faktörden oluşan bir yapı elde edilmiştir. Ortaya çıkan faktörler, “Kabul ve Eylem”, “Saygı”, “İletişim ve İş birliği” ve “Sosyal Uyumsuzluk” olarak ifade edilmiştir. DFA aşamasından sonra elde edilen bulgular, ölçekte yer alan 22 madde ve dört faktörlü yapının yeterli uyum indekslerine sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin uyum indeksleri χ2/sd=650.20/203=3.20, p= 0,00

Development of Attitude Scale for Foreign Students at Universities

In this research, it was aimed to develop a measurement tool that will provide to measure the attitudes towards international students at the university. The data were gathered from 735 university students. While expert opinions were consulted for content validity, exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were used for construct validity. After having analysed EFA results, a structure that explains %61,090 of the total variance consisting of 22 items and four factors has been obtained. Emerging factors were named as “Acceptance and Action “, “Respect “, “Communication and Collabration “and “Social Incoordination”. The findings that obtained from CFA showed that the construction consisting of 22 items and 4 factors had adequte fit indices. (χ2/sd=650.20/203=3.20, p= 0,00

Kaynakça

Ahtarieva, R., Ibragimova, E., Sattarova, G., & Turzhanova, G. (2019). Integration as a form of acculturation of foreign student - future teacher in the polyethnic educational environment of university. Journal of Social Studies Education Research, 9(3), 317-331. https://jsser.org/index.php/jsser/article/view/289/282 sayfasından erişilmiştir.

Alagöz, S., & Geçkil, T. (2017). Yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin sorunlarının incelenmesi: Konya ili örneği. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(4), 279-285. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/400209 sayfasından erişilmiştir.

Aliyev, R., & Öğülmüş, S. (2016). Yabancı uyruklu öğrencilerin kültürlenme düzeylerinin incelenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 89-124. doi: 10.18506/anemon.20532

Bayraktaroğlu, S., & Mustafayeva, L. (2009). Türk yüksek öğretim sistemi ve Türk dünyası ilişkileri: Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler örneği. Journal of Azerbaijani Studies, 284-292. https://jhss-khazar.org/wp-content/uploads/2010/06/22.pdf sayfasından erişilmiştir.

Béland, S., Cousineau, D., & Loye, N. (2017). Utiliser le coefficient omega de McDonald à la place de l’alpha de Cronbach. McGill Journal of Education, 52(3), 791–804. doi: 10.7202/1050915ar

Brown, L. (2009). A failure of communication on the cross-cultural campus. Journal of Studies in International Education, 13(4), 439-454. doi: 10.1177/1028315309331913

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cole, A. D. (1987). Methodological contributions to clinical research utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(4), 584-594. doi: 10.1037%2F0022-006X.55.4.584

Çetin, T., Karakuş, U., & Aksoy, B. (2012). Yabancı uyruklu öğrencilerin turizm ve Türkiye’nin turizm değerlerine ilişkin algıları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(3), 180-196. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/202345 sayfasından erişilmiştir.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları (5. b.). Ankara: Pegem Akademi.

Demir, M. (2020). Milli eğitime bağlı devlet okullarında yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarına ilişkin öğretmen görüşleri. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Derman, S. (2010). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğreniminde karşılaştıkları Sorunlar. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29(29), 227-247. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/184285 sayfasından erişilmiştir.

Douglass, J. A., & Edelstein, R. (2009). The global competition for talent: the rapidly changing market for ınternational students and the need for a strategic approach in the US. Research & Occasional Paper Series CSHE. Center for Studies in Higher Education, 8(9), 1-21. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED507060.pdf sayfasından erişilmiştir.

Engel, K. S., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and sescriptive goodness of fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.

Erkuş, A. (2016). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I temel kavramlar ve işlemler (3. b.). Ankara: Pegem Akademi.

Ersoy, A. (2013). Türk öğretmen adaylarının kültürlerarası deneyimlerinde karşılaştıkları sorunlar: Erasmus değişim programı örneği. Eğitim ve Bilim, 38(168), 154-166. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1287 sayfasından erişilmiştir.

Fidan, Y., Yıldıran, C., & Ercan, S. (2019). Yabancı uyruklu ve Türkiyeli öğrencilerin girişimcilik eğilimleri. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 190-202. https://hdl.handle.net/11467/2573 sayfasından erişilmiştir.

Forbes-Mewett, H., & Sawyer, A. M. (2016). International students and mental health. Journal of International Students, 6(3), 661-677. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1100336.pdf sayfasından erişilmiştir.

Gareis E., & Jalayer, A. (2018). Contact Effects on ıntercultural friendship between east asian students and american domestic students. Y. Ma, & M. Murillo (Ed.) Understanding ınternational students from Asia in American universities learning and living globalization içinde (s. 83-106). Cham: Springer International.

Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe-yöntem-analiz. Ankara: Seçkin.

Jeffrey-Rosario, A., & Cristopherson-Arce, P. (2017). Language learning difficulties of selected foreign students in National University, Philippines. International Journal of Research Studies in Language Learning, 6(4), 65-76. doi: 10.5861/ijrsll.2016.1603

Kıroğlu, K., Kesten, A., & Elma, C. (2010). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 26-39. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160784 sayfasından erişilmiştir.

Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.

Kumcağız, H., Dadashzadeh, R., & Alakuş, K. (2016). Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin sınıf düzeylerine göre yaşadıkları sorunlar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 37-50. doi: 10.7822/omuefd.35.2.3

Leask, B. (2009). Using formal and informal curricula to improve interactions between home and international students. Journal of Studies in International Education, 13(2), 205-221. doi: 10.1177/1028315308329786

Li, G., Wei, C., & Duamnu, J. L. (2010). Determinants of international students’ academic performance: a comparison between Chinese and other international students. Journal of Studies in International Education, 14(4), 389-405. doi: 10.1177/1028315309331490

Lindsey-Parsons, R. (2010). The effects of an internationalized university experience on domestic students in the United States and Australia. Journal of Studies in International Education, 14(4), 313-334. doi: 10.1177/1028315309331390

Mesidor, J. K., & Sly, K. F. (2016). Factors that contribute to the adjustment of international students. Journal of International Students, 6(1), 262-282. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1083269.pdf sayfasından erişilmiştir.

Muzychenko, I., Apollonova, I., Evans, D., & Zhang, L. (2019). The psychophysiological effects of cross-cultural transaction in foreign students in Russia: a pilot study. ICMHI, 17(19). doi: 10.1145/3340037.3340062

Noh, M. H. (2004). The EU Inter-cultural education and training programmes for enhancing of European awareness towards European citizenship: Centered on ERASMUS, LINGUA, PETRA, COMENIUS. International Area Review, 7(2), 187-212. doi: 10.1177/223386590400700210

Paksoy, H., Paksoy, S., & Özçalıcı, M. (2012). Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal sorunları: GAP bölgesi üniversiteleri örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 85-94. http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/download/article-file/107658 sayfasından erişilmiştir.

Perraton, H. (2017). Foreign students in the twentieth century: a comparative study of patterns and policies in Britain, France, Russia and the United States. Policy Reviews in Higher Education, 1(2), 161-186. doi: 10.1080/23322969.2017.1303788

Polatcan, F., Bozkırlı, K. Ç., & Er, O. (2018). Yabancı uyruklu öğrenci sorunlarına ilgi ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Electronic Turkish Studies, 13(19). doi: 10.7827/TurkishStudies.

Russell, J., Rosenthal, D., & Thomson, G. (2010). The international student experience: Three styles of adaptation. Higher Education, 60(2), 235-249. doi: 10.1007/s10734-009-9297-7

Sanders, J. (2018). Comprehensive internationalization in the pursuit of ‘world-class’ status: a cross-case analysis of Singapore’s two flagship universities. Higher Education Policy, 33(4), 753-775. doi: 10.1057/s41307-018-0117-5

Savaşan F., Yardımcıoğlu, F., & Beşel, F. (2015). Yabancı uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencilerin sosyo-ekonomik problemleri: Sakarya Üniversitesi örneği. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu (s. 6-8). Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. doi: 10.17550/akademikincelemeler.308940

Seçer, İ. (2017). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi analiz ve raporlaştırma (3. b.). Ankara: Anı.

Seymen, H., & Tok, M. (2015). İleri düzey yabancı uyruklu öğrencilerin zorlandıkları kültürel dil unsurlarının tespiti ve sınıflandırılması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(3), 1188-1212. doi: 10.7884/teke.504

Sherry, M., Thomas, P., & Chui, W. H. (2010). International students: A vulnerable student population. Higher Education, 60(1), 33-46. doi: 10.1007/s10734-009-9284-z

Şahin, M., & Demirtaş, H. (2014). Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarı düzeyleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Millî Eğitim (204), 88-113. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/441921 sayfasından erişilmiştir.

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı. (2020, 01 14). AB Programları. https://www.ab.gov.tr/files/rehber/09_rehber.pdf sayfasından erişilmiştir.

Tabachnick, B., & Fidel, L. (2014). Using multivariate statistics (6. Ed.). Harlow: Pearson.

Tavşancıl, E. (2018). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (6. b.). Ankara: Nobel Akademik.

Usta, S., Sayın, Y., & Güzelipek, Y. A. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin kente ve üniversiteye uyumu: Karaman ili örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 565-577. doi: 10.5961/jhes.2017.233

Yu, B., & Wright, E. (2017). Academic adaptation amid ınternationalisation: the challenges for local, mainland Chinese, and international students at Hong Kong’s Universities. Tertiary Education and Management, 23(4), 1-14. doi: 10.1080/13583883.2017.1356365

Zhang, X., Noor, R., & Savalei, V. (2016). Examining the effect of reverse worded ıtems on the factor structure of the need for cognition scale. PLoS One. 11(6). 1-15. doi: 10.1371/journal.pone.0157795

Kaynak Göster

APA Karaca, A . (2021). Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 19 (1) , 465-486 . DOI: 10.37217/tebd.847558