Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitim Öğretim Yaşantılarına İlişkin Tezlerin İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların eğitim öğretimini konu alan tezlerin incelenmesi yoluyla Suriyeli çocukların Türkiye’deki eğitim öğretim yaşantılarının olumlu-olumsuz yönlerini ve bunlara yönelik çözüm ve iyileştirme önerilerini belirlemektir. Bu amaçla sistematik analiz yoluyla gerçekleştirilen bu araştırmanın verileri doküman analizi yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Yayınlanma yılı, lisansüstü eğitim türü, alanı, yöntem ve deseni, kullanılan veri toplama aracı, katılımcısı değişkenlerine göre incelenen veriler betimsel analiz; sonuç ve öneri değişkenlerine göre incelenen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Betimsel analiz sonuçlarına göre; konuya ilişkin tezlerin sayısının 2016 yılı itibariyle artış gösterdiği, yazılan tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans türünde olduğu, yine çoğunlukla nitel çalışma yönteminin fenomenoloji (olgubilim) deseninde gerçekleştirildiği görülmüştür. Ayrıca incelenen tezlerde yarı yapılandırılmış görüşme formunun sıklıkla kullanıldığı, katılımcıların çoğunlukla öğrenci ve öğretmenlerden oluştuğu belirlenmiştir. İçerik analizi sonuçlarına göre sonuçlar kategorisinde olumsuz sonuçlar ve olumlu sonuçlar olmak üzere iki alt kategori elde edilmiştir. Yine içerik analizi sonuçlarına göre öneriler kategorisinde ise sığınmacıların statüsüne yönelik, eğitim politikalarına yönelik, uygulamaya yönelik ve araştırmacılara yönelik olmak üzere dört alt kategori elde edilmiştir.

Investigation of Thesis Regarding Syrian Children's Education Experiences in Turkey

This study aims to identify positive and negative aspects of Syrian children's academic life in Turkey; and the solutions and improvements for them through examination of the thesis written within the scope of the temporary protection of Syrian children's education in Turkey. For this purpose, the data of this research, which was carried out through systematic analysis, was obtained using the document analysis method. Data analysis was carried out in two parts. According to the descriptive analysis results; it was observed that the number of theses on the subject has increased as of 2016, the majority of the written theses are of the master's thesis, and the qualitative study method is mostly carried out in the phenomenology design. In addition, it was determined that the semi-structured interview form was frequently used in the examined theses, and the participants were mostly students and teachers. According to the content analysis results, in the category of results, two sub-categories were obtained as negative and positive results. And also, according to the results of the content analysis, in the category of suggestions, four sub-categories were obtained: the status of the refugees, the education policy, the practice, and the researchers.

Kaynakça

Duruel, M. (2016). Suriyeli sığınmacıların eğitim sorunu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(5), 1399-1414.

International Organization for Migration (2019). WMR 2020 - World Migration Report 2020. www.iom.int/wmr sayfasından erişilmiştir.

MEB (2014). Millî Eğitim Bakanlığı 23.09.2014 tarih 10230228/235/4145933 Sayı Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri Konulu Yazısı. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1715.pdf sayfasından erişilmiştir.

MEB (2019). 2019 – 2023 Stratejik Planı http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_11/22154626_Milli_EYitim_BakanlYYY_2019-2023_Stratejik_PlanY.pdf sayfasından erişilmiştir.

MEB HBOGM (2020, Kasım). Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_11/18114946_17155955_3_KASIM__2020__YNTERNET_BULTENY_Sunu.pdf sayfasından erişilmiştir.

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2017). Geçici Koruma Statüsündeki Bireylere Yönelik Özel Eğitim Hizmetleri Kılavuz Kitabı. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/07143429_ozel_egitim_hizmetleri_kilavuzu.pdf sayfasından erişilmiştir.

Petticrew, M., & Roberts, H. (2008). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide. New York City, NY, USA: John Wiley & Sons.

Sofuoğlu, Z., Sariyer, G., Aydin, F., Cankardeş, S., & Kandemirci, B. (2016). Child abuse and neglect among children who drop out of school: A study in İzmir, Turkey. Social Work in Public Health, 31(6), 589-598.

Tamer, M. G. (2014). Trabzon İli genel liselerde okulu terk nedenlerinin belirlenmesi. Turkish Journal of Education, 3(2), 16-37.

Tanrıkulu, F. (2017). Türkiye’de yaşayan Suriyeli çocukların eğitim sorunu ve çözüm önerileri. Liberal Düşünce Dergisi, 22(86), 127-144.

TEDMEM. (2019). 2018 Eğitim Değerlendirme Raporu (TEDMEM Değerlendirme Dizisi 5). Ankara: Türk Eğitim Derneği.

Torgerson, C. (2003). Systematic reviews. London, UK: Bloomsbury Publishing.

Yavuz, M., Özkaral, T., & Yıldız, D. (2016). Kız öğrencilerin örgün eğitimlerini sürdürmeme nedenleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(14),261- 273.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zorbaz, O., & Bilge, F. (2019). Suça sürüklenen çocukların değerlendirilmesinde ekolojik sistem yaklaşımının kullanımı: Olgu sunumu. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 19(44), 793-813.

Kaynak Göster

APA Eryılmaz Ballı, F , Dönmez Yapucuoğlu, M . (2021). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitim Öğretim Yaşantılarına İlişkin Tezlerin İncelenmesi . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 19 (1) , 505-524 . DOI: 10.37217/tebd.872056
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Gazi Üniversitesi

12.4b 9.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kosova'da Kullanılan 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabının Türkçe Öğretim Programı ve Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Açısından Değerlendirilmesi

Necati DEMİR, Ramazan ERYILMAZ

Okul Dışı Öğrenme (ODÖ) Faaliyetlerine Yönelik Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi

Cennet GÖLOĞLU DEMİR, Filiz ÇETİN

Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumları Üzerinde Yetersizlik Duygusunun Yordayıcı Etkisi: Sosyal İlginin Aracı Rolü

İrem FIRAT, Abdi GÜNGÖR

Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerine Yönelik Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi

Adem KARACA

Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alt Boyutunun Karşılaştırmalı Analizi “Türkiye ve Singapur"

Nevriye YAZÇAYIR, Nilay YILDIRIM

Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitim Öğretim Yaşantılarına İlişkin Tezlerin İncelenmesi

Funda ERYILMAZ BALLI, Melek DÖNMEZ YAPUCUOĞLU

Nöromodülasyon: Eğitim ve Nörobilim Kavşağından Geleceğe Bakış

Selma DÜNDAR-COECKE

Özel Yetenekli Çocuklarda Farklılaştırılmış Yazma Becerisi Etkinliklerinin BİLSEM Yönergesiyle Uyumluluğunun Maker Modeline Göre İncelenmesi

Mehmet KARA, Mazhar ÜNAL

Gerçekçi Matematik Eğitimine Göre İşlenen “Tam Sayılar” Temasının Öğrencilerin Erişi ve Derse Yönelik Görüşlerine Etkisi

Hatice UYSAL, Işıl SÖNMEZ

Türkiye ve Kanada’daki (Alberta Eyaleti) Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Beceri Boyutu Açısından Karşılaştırılması

Nurbanu ŞEREN, Edip TUT, Elif AYDIN ÇOLAK, Kasım KIROĞLU