MİSİS ANTİK KENTİ İÇİN KÜLTÜRPARK TASARIM MODELİ ÖNERİSİ

Misis Antik Kenti, geçmişte Kilikya olarak adlandırılan bölgenin önemli yerleşkeleri arasında yer alır. Neolitik Çağ’dan günümüze kadar kesintisiz yaşamın sürdüğü, zengin tarihi ve farklı uygarlıklara ait kültürel mirası ile bölgenin geçmişine ışık tutmaktadır. Antik kent, sınırlarına dayanan Adana Organize Sanayi Bölgesi ve tarım alanları nedeniyle kentsel istila problemiyle karşı karşıya gelmiştir. Ayrıca yaşanan depremler ve kırsal hayatın devam ettiği kentte birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarında imara aykırı yapılaşma nedeniyle kültürel mirasın önemli oranda tahrip olduğu tespit edilmiştir. Misis Antik Kenti yönetim planı olarak önerilen kültürpark projesi; bölgenin tarihine ışık tutmak, kültürel ve doğal mirasın korunmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda elde edilen verilerle antik kentin daha fazla tahribata maruz kalmadan koruma altına alınması ve kültürel mirasın yeniden işlevlendirilip ziyaretçilerin geçmişle bağlantılarını güçlendiren; kapsamında tarih, sanat, edebiyat, tarım gibi bir çok farklı aktiviteyi sunmayı amaçlayan bir proje önerisi geliştirilmiştir.

___

 • Altan, E.(2008). “Ortaçağ’da Antakya (969-1098)”. Yay. Haz. A. Özaydın, F. Başar, E. Altan, B. Küçüksipahioğlu . İstanbul.
 • Andreasyan, H.D.(1962), “Urfalı Mateos Vekayi-namesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162)”, Ankara
 • Aragón, (1997). Ley 12/1997, de Parques Culturales de Aragón, Gobierno de Aragón.
 • Arslantaş. N.(2009).Tudelalı Benjamin ve RatisbonluPetachia, Ortaçağda İki Yahudi Seyyahın İslâm Dünyası Gözlemleri. İstanbul
 • Bossert, H. (1957). “1956 Yaz Mevsiminde Msis’te yapılan Kazı Hakkında Rapor”, Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı VII-1, Maarif Basımevi, Ankara.
 • Budde, L.(1969).Antike Mosaiken in Kilikien Band I Frühchristliche Mosaiken in Misis-Mopsuestia , Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, Germany
 • Daly, J.(2003). Heritage areas: connecting people to their place and history. Forum, Journal, 17, 5-12.
 • D’Agata, A.L.&Salmeri, G.(2009).CiliciaSurvey, Kültür ve Turizm Bakanlığı 28. Araştırma Toplantısı Sonuçları, 2.cilt, İstanbul
 • D’Agata, A.L.,Salmeri, G., Çelik, Z.& Ünlü, F. (2012). Ölümsüzlük Şehri Misis Projesi, Yüreğir Belediyesi, Adana.
 • Erünsal, İ.,Göyünç, N., İnalcık, H., Lowry, H. W. , Kreiser, K.& Şentürk, A., (2000). Osmanlı Araştırmaları XX, Enderun Kitabevi, İstanbul Evliya Çelebi, Seyahatname, C.IX , 9. Kitap
 • Freely, J. (2008). Türkiye Uygarlıklar Rehberi 4 Akdeniz Kıyıları, (Çev. Tuncay Birkan, Gürol Koca, Aslı Biçen),Yapı Kredi Yay. İstanbul
 • Gonzales, P. A.(2011). “Preserving the future, Projecting the past. What is a Cultural Park?” , master of philosphy degree, Spanish National Research Council
 • Gündogdu, S. (2003). Tarihi Süreç İçinde Kültürparklar ve Bursa Örnegi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • ICOMOS, (2013). Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi, http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_tr0784192001542192602.pdf, Erişim tarihi: 27.7.2019
 • Kaplan, A.(2005).Hellenistik ve Roma Döneminde KilikiaPedias (Çukurova) Yerleşimleri, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
 • Langlois.(1947). Eski Kilikya. Çev. M. R. Balaban, Mersin
 • Oldenburg, W.(2000). Çev: Ersan M.,WilbrandvonOldenburg, Filistin ve Küçük Asya’ya Seyahat,. İzmir.
 • Orejas, A.(2001). Los parques arqueológicos y el paisaje como patrimonio. ArqueoWeb
 • Prola, R.(2005). Best Practices in Heritage Development from the National Heritage Areas. http://www.nps.gov/history/heritageareas/REP /10BP2006.pdf Erişim tarihi:20.08.2022
 • Ramsay, W. M.(1960).Anadolu’nun Tarihî Coğrafyası. Çev. M. Pektaş, İstanbul.
 • Sabaté, J. (2009). Proyecto de parquepatrimonialfluvial del Ter, in Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje. JaumeBusquetsFàbregas, Albert CortinaRamos (coords.)Barcelona: Ariel, 625-42.
 • Sayar, M. H. (2003). “Kilikya’da Epigrafi ve Tarihi Coğrafya Araştırmaları 2001”,Araştırma Sonuçları Toplantısı 20/2, 59-70.
 • Sevim, A.(2006).Azimi Tarihi: “Selçuklular Dönemiyle İlgili Bölümler”, Türk Tarih Kurumu, Ankara
 • Schaffer, F. X.(1903).Cilicie, Gotha: JustusPertes
 • Tekindağ, C. Ş.(1949). “AlâüddinKeykubâd ve Halefleri Zamanında Selçuklu-Küçük Ermenistan Hududları”. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi I/1
 • Terrado, P. R. (2008). “Desarrollolocal y patrimoniocultural: el parquecultural de Albarracín”, Journal of Geographicalia, vol 53, s.21-48
 • Toksöz, M.(2010). Nomads, Migrants and Cotton in the Eastern Mediterranean: the making of the Adana-Mersin Region 1850-1908, Leiden, Netherland
 • Ünal, A.(2006). Eski Çağlarda Çukurova’nın Tarii Coğrafyası ve Kizzuwatna Krallığının Siyasi Tarihi, Cukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of CukurovaUniversityInstitute of SocialSciencesvol. 15, s.15-44
 • Yiğit, F. A.(2015). “Memlûk-Ermeni Münâsebetleri”. Gazi Akademik Bakış
 • Yörük, S.(2015). XVIII Yüzyılın İlk Yarısında Adana Şehri, Türk Tarih Kurumu Yayınları IV/A-2-2.12. Dizi- Sayı: 15 , Ankara,