Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları

Ekoturizm alanına yönelik ulusal ve uluslararası boyutta birçok sertifika programları düzenlenmiştir. Araştırmanın amacı, ekoturizmsertifikalarından PAN Parks Sertifikası’nın Kırklareli’nin Istıranca Dağları ve Longoz Milli Parkı’nda uygulanabilirliği ve hâlihazırdasahip olduğu Cittaslow Sertifikası’nın bölgeye kazandırdıkları tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşmetekniği kullanılmıştır. Araştırmada Kırklareli merkez ve Vize ilçesinden 11 turizm paydaşı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.Araştırma sonucunda koruma alanları ağı (PAN Parks) uygulanabilir olduğu, Vize ilçesi Cittaslow kriterlerinin korunması gerektiğive kazanımları ortaya konulmuştur.

Applicability of Protected Area Network (PAN Parks) From Ecotourism Certificates in Kirklareli and Cittaslow Gains of Vize District

Many national and international certification programs have been organized for ecotourism. The purpose of the study is to determine the applicability of the PAN Parks certificate of ecotourism certifications to the Kırklareli Istranca Mountains and the Longoz National Park and the gains of the Cittaslow certificate to the region that has already been obtained. This study utilizes the interview technique among qualitative research methods. In the study interviews were held with 11 tourism stakeholders from central Kırklareli and Vize District. As a result of the study, it was revealed that protected areas network (PAN Parks) could be implemented and that the Cittaslow criteria of the Vize District should be protected along with its gains.

___

Ahmet, S. (2012). Kırklareli İçin Turizmde Yeni Bir Marka Ve Kalkınma Modeli Cittaslow Sakin Şe-hir Vize, http://investinkirklareli.org.tr/uploads/ docs/06112013, Erişim Tarihi: (05.02.2018).

Akay, B. & Zengin, B. (2012). Ekoturizm Kaynaklarının Geliştirilmesi: Doğu Marmara Bölgesi Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(23), 115-122.

Anciaes, R. P. (2017). The SAGE International Encyc-lopedia of Travel and Tourism, (Edt: Lowry, L.) Cittas-low, s:268-291, SAGE Puplishing, London, UK.

Arslan, Y. (2005). Erdek ve Çevresinin Ekoturizm Açı-sından Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(13), 30-42.

Baykal, D. & Çimen, H. (2015), Sürdürülebilir Turizm Ve Eko Turizm Sertifikaları, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane.

Bozok, D. & Yılmaz, G. (2011). Turistik Ürün Çeşitlen-dirmesi, (Ed. Hacıoğlu, N. & Avcıkurt, C.). Eko Turizm. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Coşar, Y. (2013). Yavaş şehir (Cittaslow) Olgusunun Turist Davranışları Ve Yerel Halkın Kentsel Yaşam Ka-litesi Algısına Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Cottrell, S. P. & Cutumisu, N. (2006). Sustainable Tou-rism Development Strategy in WWF Pan Parks: Case of a Swedish and Romanian National Park, Scandinavi-an Journal of Hospitality and Tourism, 6(2), 150–167.

Çakır, G. (2014). Vize İlçesinin Turizm Coğrafyası ve Değerleri, Edirne Matbaası, Edirne.

Çelik, N. & Bahar, O. (2014). Sürdürülebilir Turizmin Turizm Talebi üzerine Etkisi, 15. Ulusal Turizm Kong-resi, Ankara.

Demir, C. & Çevirgen, A. (2006). Turizm ve Çevre Yö-netimi Sürdürülebilir Gelişme Yaklaşımı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Donk, M. & Cottrell, S. P (2002). Developing a Visitor Management Framework for WWF’s PAN Parks Project Case Study of a National Park in France, https://www. researchgate.net/publication/40141446_Developin-g_a_visitor_management_framework_for_WWF’s_ PAN_Parks_project_case_study_of_a_National_ Park_in_France, Erişim Tarihi: (18.02.2018).

Erdoğan, N. & Yağcı, Ö. (2002). Sürdürülebilirlik Bağ-lamında Eko Turizmin Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Etkiler Bakımından Değerlendirilmesi, www.baskent. edu.tr/~nerdogan/bildiriler/yagcierdogan, Erişim Ta-rihi: (15.02.2018).

Ergüven, M. H. (2011). Cittaslow-Yaşamaya Değer Şe-hirlerin Uluslararası Birliği: Vize Örneği, Organizas-yon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 201-211.

Uğurlu, K. & Akay, B. (2017). Doğa Bilinçli Nesiller Ye-tiştirmede Ekoturizmin Önemi: Kırklareli İli-Dereköy Doğa Eğitim Merkezi Örneği, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ÖS 5, 27-38.

Karadeniz, C. (2014). Sürdürülebilir Turizm Bağlamın-da Sakin Şehir Perşembe, Uluslararası Sosyal Araştır-malar Dergisi 7(2), 75-89.

Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(1), 55-68.

Kozak, M. (2014), Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Detay Yayıncılık, Ankara.

Kuter, N. & Ünal, H. E. (2009). Sürdürülebilirlik Kapsa-mında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kül-türel Etkileri, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2(9), 146–156.

Menteş, İ. (2006). Küre Dağları Milli Parkı PAN Parks Çalışmaları, PAN Parks Raporu, http://www.kdmp. gov.tr/img/files/PAN_Parks_calismalari, Erişim Tari-hi: (27.04.2017).

Morgül, Ş. (2014). Kırklareli İlinde Eko Turizm Ola-nakları, Electronic Journal of Vocational Colleges, 4(4), 27-39

Park, E. & Kim, S. (2016). The potential of Cittaslow for sustainable tourism development: enhancing local community’s empowerment, Tourism Planning & De-velopment, 13(3), 351-369.

Semmens, J. & Freeman, C. (2012). The value of Cittas-low as an approach to local sustainable development: A New Zealand perspective, International Planning Stu-dies, 17(4), 353-375.

Özkök, G. & Çoban, Ö. (2009). Ekoturizmmi Ekoterö-rizm mi? 10. Ulusal Turizm Kongresi, Mersin.

http://www.ekoturizmdernegi.org/ekotur.asp, Erişim Tarihi: (27.04.2017).

https://www.ecotourism.org.au/our-certificati-on-programs. Erişim Tarihi: (27.04.2017).

http://www. europarc . org/wpcontent/uploa - ds/2015/05/2009_Brochure_Pan_Parks_Timeless_pri-celess_wilderness.pdf. Erişim Tarihi: (27.04.2017).

https://yesilgazete.org/blog/2012/10/01/kure -dagla-ri-milli-parkina-pan-parks-sertifikasi/, Erişim Tarihi: (27.04.2017).

http://www.kdmp.gov.tr/kurumsal/projeler, Erişim Ta-rihi: (27.04.2017).

http://cittaslowturkiye.org/#cittaslow, Erişim Tarihi: (05.02.2018).

http://www.ntv.com.tr/turkiye/turkiyede-3-il-ce-daha-sakin-sehir-unvani-aldi,68vF338Sx0-Kdn-l49t-0QA, Erişim Tarihi: (02.05.2017).

http://kirklareli.ormansu.gov.tr/Kirklareli/Anasayfa/ kirklareli/korunanalanlar/igneadalongozu.aspx?sflan-g=tr, Erişim Tarihi: (12.05.2017).

www.nufusu.com/ilce/vize_kirklareli-nufusu, Erişim Tarihi: (28.09.2018).

___

Turizm Akademik Dergisi
  • ISSN: 1302-5759
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2014

1.3b181