Kruvaziyer Turizmine Yönelik Tur Uygulamalarında Değer Zinciri Analizi

Bu çalışma, değer zinciri analizi metodunun kruvaziyer turizmine hizmet sağlayan karşılayıcı seyahat acentalarının faaliyetlerine uygulanmasını kapsamaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiş olup, veri toplama aşamasında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan kruvaziyer turizmi seyahat acentalarından elde edilen birincil veriler kullanılmıştır. Bu seyahat acentalarının Kuşadası limanına demirleyen kruvaziyer gemilerine hizmet verirken hazırlamış oldukları günübirlik turların içeriği, değer zinciri analizi çerçevesinde incelenerek ve bu süreç içerisinde yer alan aşamaların hangisinin güçlü, hangisinin zayıf olduğunu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Analiz sonucu seyahat acentalarının maliyet yönetiminde önleyici tutum sergilediklerini ortaya koymaktadır. Acentalar değer yaratmayan işlemleri faaliyet dışı bırakarak gereksiz maliyet üretiminin önüne geçmektedirler. Bu araştırma ile liman kentlerimizde hizmet veren seyahat acentalarının işletme içi yönetimsel avantajlarının veya dezavantajlarının farkına varmaları ve bu doğrultuda işletme politikalarını gözden geçirmelerine katkı sağlayabilir.

Value Chain Analysis of Tour Applications for Cruise Tourism

This study covers the application of the value chain analysis method to the activities of incoming travel agencies serving cruise tourism. The study is conducted with quantitative research method and in the data collection phase semi-structured interview technique was used. In the study, the data was obtained from three cruise travel agencies operating in Kuşadası, a district of Aydın province. Thus, the content of the daily tours was examined within the framework of value chain analysis. This research aims to reveal which of the stages in this process ara strong and which are weak. The analysis result reveals that travel agencies exhibit a preventive attitude in cost management. Agencies prevent unnecessary cost generation by eliminating transactions that do not create value. This research may contribute to the travel agencies serving in our port cities to become aware of their internal managerial advantages or disadvantages and to review their business policies accordingly.

___

Alphan, C. & Demir, Ö. (2019). Modern Maliyetleme Sürecinde Değer Zinciri Yaklaşımı. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3 (2), 59-80.


Bay, M. & Koşar, A. (2021). Değer Zinciri Nedir? ve Değer Zinciri Analizinin Çeşitli Sektörlere Olan Yansımalarina Kısa Bir Bakış. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14 (77), 1120-1168.


Eraslan İ. H., Helvacıoğlu Kuyucu A. D. & Bakan İ. (2008), Değer Zı̇ncı̇rı̇ (Value Chain) Yöntemı̇ ile Türk Tekstı̇l ve Hazırgı̇yı̇m Sektörünün Değerlendı̇rı̇lmesı̇, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 307-332.


Güngör Tanç, Ş. & Okur, S. (2019). Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Değer Zinciri Analizi: Kapadokya Bölgesi Uygulama Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.


Jansen Marion Aid For Trade And Value Chains In Tourism, OECD/UNWTO/WTO, 2013 https://www.oecd.org/dac/aft/AidforTrade_SectorStudy_Tourism.pdf


Kamaşak, R. (2010) Jenerik Rekabet Stratejilerinin İşletme Karlılığı ve Pazar Performansına Etkisi. Yönetim Dergisi, 21(65), 47-64.


Kaplinsky, R. (2004) Spreading the Gains from Globalization: What Can Be Learned from Value-Chain Analysis? Problems of Economic Transition, 47(2), 74-115.


Mwangi, D. W. (2020). The effect of value added tax act 2013 on tours value chain in Kenya’s tourism industry. The Strategic Journal of Business & Change Management, 7(4), 1589 – 1604.


Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York: The Free Press.


Porter, M. E. (1998) On Competition. Boston: Harvard Business School Press.


Rainbird, M. (2004). A Framework for Operations Management: The Value Chain. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 34(3/4), 337-345.


Rylance, A. & Spenceley A., (2017), Reducing economic leakages from tourism: A value chain assessment of the tourism industry in Kasane, Botswana, Development Southern Africa, 34, (3), 295-313


Savcı, M & Haftacı, V. (2017). Değer Zinciri Analizinde Değer Yaratan Faaliyetlerin Ölçülmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetlemenin (Ftm) Rolünün Değerlendirilmesi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (34), 261-284.

SAY, Seyahat Acentaları Yönetmelı̇ğı̇ (Kanun No: 1618). Resmî Gazete 26664 (5 Ekim 2007). Erişim 01 Kasım 2023. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/10/20071005-7.htm


Serin Karacaer, S. & Öztürk, Y. (2021). Turizm Değer Zinciri Analizi Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 245–260.


Shank, J. K. & Govindarajan, V. (1993). Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive Advantage. New York: Free Press.


TC. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (2023). Kruvaziyer İstatistikleri, https://denizcilikistatistikleri.uab.gov.tr/kruvaziyer-istatistikleri-2023


Ülgen, H. & Mirze, S. K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Litaratür Yayıncılık.


Yılmaz, Y. & Bitici, U.S. (2006), Performance measurement in tourism: a value chain model. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(4), 341-349.