Günübirlik Rehberli Turlara Katılan Kruvaziyer Ziyaretçilerinin Davranışlarının Gözlemlenmesi: Kuşadası Örneği

Turizm, hizmet ürünlerinin sunulduğu ve tüketildiği, insani ilişkilerin ön plana çıktığı bir sektördür. Turist davranışları ziyaret edilen bölgede tur esnasında ve tur boyunca ortaya çıkan toplumsal düzlemdeki davranışlardır. Çalışmada bu davranışların rehberli turlarda katılımlı gözlem ile incelenmesi ve bu inceleme sonrasında turist davranışlarına yönelik açıklayıcı yaklaşımların ele alınması beklenir. Araştırmanın ana sorusu şudur: Kurvaziyer gemilerinin günübirlik turlarında : “kruvaziyer yolcu gemilerinden günübirlik Efes turuna katılan turistler, ne tür davranışlar sergilemektedir?” Rehberli turlara yönelik turist davranışları ile ilgili yarı yapılandırılmış gözlem formu oluşturulmuş ve Acar (2018) tarafından geliştirilen toplumsal düzeyde turist davranışları (etkileşim, alışveriş, pazarlık, bahşiş, zamanlama, turistik fotoğraf, yiyecek-içecek tercihi, ikram, turist-görevli ilişkileri vb.) bu kapsamda gözlemlenmiştir. Çalışmada elde edilen veriler ise Kuşadası limanından günübirlik tura katılan 32 rehberli turdan elde edilmiştir. Bu veriler 01 Haziran-31 Temmuz 2023 tarihlerinde 60 günlük veri toplama sürecinin 32 günlük kısmında elde edilmiştir. Gözlemlenen turistlerin yerel içecekleri tercih etme ve yöresel yiyecekleri tüketme eğilimlerinin yüksek olduğu, alışveriş yaparken lüks tüketim ürünlerinde pazarlık eğilimlerinin düşük fakat hediyelik eşya vb. ürünlerde pazarlık eğilimlerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Observation of the Behavior of Cruise Passengers Participating in Daily Guided Tours: The Case of Kuşadası

Tourism is a sector where service products are offered and consumed, and human relations come to the fore. Tourist behaviours are the behaviours at the social level that occur during and during the tour in the visited region. It is expected that these behaviours will be examined through participatory observation in guided tours and that explanatory approaches to tourist behaviour will be discussed after this examination. The main question of the research is: “What kind of behaviour do tourists participating in the daily Ephesus tour from cruise ships exhibit?” in daily tours of cruise ships. A semi-structured observation form was created regarding tourist behaviours towards guided tours, and tourist behaviours at the social level (interaction, shopping, bargaining, tipping, timing, tourist photography, food and beverage preference, catering, tourist-staff relations, etc.) were developed by Acar (2018) was observed in this context. The data obtained in the study was obtained from 32 guided tours participating in the daily tour from Kuşadası port. The data was obtained in the 32-day part of the 60-day data collection period between 01 June and 31 July 2023. It has been observed that the observed tourists have a high tendency to prefer local beverages and consume local foods, while shopping, their tendency to bargain in luxury goods is low, but their tendency to bargain in products such as economic souvenirs is high.

___

Acar, V. (2018). Uluslararası Turistlerin Davranışlarının İncelenmesi: Türkiye’de Rehberli Turlara Katılan Turistler Üzerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,

Aydın. Acar, V. & Tanrısevdi, A. (2019). Paket Turlarda Turist Davranışlarının İncelenmesi: İstanbul’u Ziyaret Eden Pakistanlı Turistler Üzerinde Nitel Bir Araştırma, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (4): 3931-3957.

Acar, V. & Tanrısevdi A. (2021). Paket Tur Katılımcısı Turistlerin Davranışlarının İncelenmesi: Güney Koreli Turistlere Yönelik Bir Katılımlı Gözlem Çalışması, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 16 (56): 792-824.

Ahmed, Z. U. & Krohn, F. B. (1992). Understanding The Unique Consumer Behavior of Japanese Tourists. Journal of Travel &Tourism Marketing, 1 (3), 73-86.

Bowie, D. & Chang, J.C. (2005). Tourist Satisfaction: A View From A Mixed İnternational Guided Package Tour. Journal of Vacation Marketing, 11(4), 303-322.


Clark, T. (1990). International Marketing And National Character: A Review and Proposal for an Integrative Theory. Journal of Marketing, 54 (4), 66-79.


Crotts, J. C. & Erdmann, R. (2000). Does National Culture Influence Consumers Evaluation of Travel Services? A Test of Hofstede’s Model of Cross-Cultural Differences. Managing Service Quality: An International Journal, 10 (6), 410-419.


Dann. G. M. S. (1993). Limitations in the Use of Nationality and Country of Residence Variables. D. G. Pearce & R. W., Butler (Editors) In Tourism Research Critiques and Challenges (pp.88-112), London: Routledge.


Decrop A. (2008). Qualitative Research Methods For The Study of Tourist Behaviour, A. Pizam and Y. Mansfeld. (Editors), In Consumer Behavior in Travel and Tourism (pp. 335-365). London: Routledge.

De Mooij, M. (2013). On the Misuse and Misinterpretation of Dimensions of National Culture. International Marketing Review, 30 (3), 253-261.

Hofstede, G. (2001). Cultures Consequences: Comparing Values, Behaviors, İnstitutions and Organizations Across Nations (Second Edition). Thousand Oaks Ca:Sage Publications.

Horodyski, G. S. & Gonçalves Gandara, J. M. (2016). Souvenir. Jafari, J., & Xiao, H. (Eds.). Encyclopedia of Tourism (pp.884-886), Switzerland: Springer Reference.

Jafari, J. (1987). Tourism Models: The Sociocultural Aspects, Tourism Management, 8 (2), 151-159.

Jansen-Verbeke, M. (1994). The Synergy Between Shopping and Tourism: The Japanese Experience. W. F. Theobald (Editor), In Global Tourism: The Next Decade (pp 428-446), Oxford: Butterworth-Heinemann.

Kim, C. & Lee, S. (2000). Understanding the Cultural Differences in Tourist Motivation Between Anglo-American and Japanese Tourists. Journal of Travel & Tourism Marketing, 9 (1-2), 153-170.

Kim, S. S. & McKercher, B. (2011). The Collective Effect of National Culture and Tourist Culture on Tourist Behavior. Journal of Travel and Tourism Marketing, 28(2), 145–164.

Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kozak, M. (2016). Bargaining Behavior and The Shopping Experiences of British Tourists on Vacation. Journal of Travel and Tourism Research, 33 (3), 313-325.

Lee, J. A. Garbarino, E. & Lerman, D. (2007). How Cultural Differences in Uncertainty Avoidance Affect Product Perceptions. International Marketing Review, 24 (3), 330-349.

Litvin, S. W., Crotts, J. C. & Hefner, F. L. (2004). Cross-Cultural Tourist Behaviour: A Replication and Extension Involving Hofstede’s Uncertainty Avoidance Dimension. International Journal of Tourism Research, 6 (1), 29-37.

Mok, C. & Lam, T. (2000). Travel-Related Behavior of Japanese Leisure Tourists: A Review And Discussion. Journal of Travel &Tourism Marketing, 9 (1-2), 171-184.

Money, R. B. & Crotts, J. C. (2003). The Effect of Uncertainty Avoidance on İnformation Search, Planning, And Purchases of İnternational Travel Vacations. Tourism Management, 24 (2), 191-202.

Özdemir, C. (2014). Kültürlerarası Turist Davranışı: Turistlerin Tur Esnasındaki Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Pizam, A. & Jeong, G. H. (1996). Cross-Cultural Tourist Behavior. Tourism Management, 17 (4), 277-286.

Pizam, A. & Sussmann, S. (1995). Does Nationality Affect Tourist Behavior? Annals of Tourist Research, 22 (4), 901-917.

Reisinger, Y. & Crotts, J. C. (2010). Applying Hofstede’s National Culture Measures in Tourism Research: Illuminating Issues of Divergence and Convergence. Journal of Travel Research, 49 (2), 153-164

Reisinger, Y. (2009). International Tourism: Cultures and Behaviours. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Rızaoğlu, B. (2012). Turizm Davranışı, Üçüncü Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık

Steenkamp, Jan-Benedict E.M. (2001). The Role of National Culture in International Marketing Research. International Marketing Review, 18 (1), 30-44.

Timothy, D. J. (2005). Shopping Tourism, Retailing and Leisure. Clevedon: Channel View Publications.

Veal, A. J. (1997). Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide (2nd Edition). London: Pitman Publishing.

Venaik, S. & Brewer, P. (2013). Critical Issues in the Hofstede and Globe National Culture Models. International Marketing Review, 30 (5), 469-482.

Watkins, L. (2008). Japanese Travel Culture: An Investigation of The Links Between Early Japanese Pilgrimage and Modern Japanese Travel Behaviour. New Zealand Journal of Asian Studies, 10 (2), 93-110.

Weiermair, K. (2000). Tourists’ Perceptions Towards and Satisfaction with Service Quality in the Cross Cultural Service Encounter: Implications for Hospitality and Tourism Management. Managing Service Quality: An International Journal, 10 (6), 397-409