FIRST OBSERVATIONS ON THE TRANSITION FROM THE LATE BRONZE AGE TO THE EARLY IRON AGE IN TISNA, WESTERN ANATOLIA

Recent surveys conducted in Sarıkale Tepe and Kocakale Tepe in 2018 and 2019 yielded some findings that shedlight on the transition from the Late Bronze Age to the Early Iron Age in the Aeolis region. This study examines andbroadly evaluates a bronze fragment belonging to a curved knife, pottery that has stylistically similar examples foundin the Late Bronze Age layers of the city of Troy, gray ware which has an important place in the local tradition ofthe region, and a pendent semi-circle pottery sherd, found during the course of these seasons. The reflections of theexternal influences in Northern Aeolis, the continuation of the local traditions in the Early Iron Age and the existenceof the Aegean origin influences in the beginning of the first millennium BC were examined.As a result, the mentioned finds in Tisna reveal supportive results in addition to the new and known ones regardingthe transition from the Late Bronze Age to the Early Iron Age in Aeolis. It is thought that the archaeological excavationsto be carried out in Tisna in the coming years will provide new evidence to support these findings.

TİSNA’DA GEÇ TUNÇ ÇAĞI’NDAN ERKEN DEMİR ÇAĞI’NA GEÇİŞTE İLK GÖZLEMLER

2018 ve 2019 yıllarında Sarıkale Tepe ve Kocakale Tepe’de gerçekleştirilen yüzey araştırmaları, Aeolis bölgesinde Geç Tunç Çağı’ndan Erken Demir Çağı’na geçişe ışık tutan bazı bulguları ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada, Troya kentinin Geç Tunç Çağı tabakalarında ele geçen stilistik olarak benzer örneklere sahip seramikler, kavisli bir bıçağa ait tunçtan bir parça, bölgenin yerel geleneğinde önemli bir yere sahip olan Gri seramikler ve “pendent semi-circle” bezemeli bir skyphos parçası incelenerek, genel olarak değerlendirilmiştir. Çalışma içerisinde ana hatlarıyla Kuzey Aeolis’teki dış etkilerin yansımaları, Erken Demir Çağı’nda yerel geleneklerin sürekliliği ve MÖ Birinci binyılın başlarında Ege kökenli etkilerin varlığı gibi başlıca konular incelenmiştir. Sonuç olarak, Tisna’daki yüzey araştırmaları sırasında elde edilen söz konusu buluntular, Aiolis’te Geç Tunç Çağı’ndan Erken Demir Çağı’na geçişle ilgili yeni ve bilinenlere ek olarak, destekleyici sonuçlar ortaya koymaktadır. Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda Tisna’da yapılacak arkeolojik kazıların bu bulguları destekleyecek yeni kanıtlar sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

ALLEN, S.H. 1991. “Late Bronze Age Grey Wares in Cyprus”, Cypriot Ceramics: Reading the Prehistoric Record (Eds. J.A. Barlow/D.L. Bolger/B. Kling). Philadelphia: 151-168.

ALRAM-STERN, E. 2007. “Characteristic Small Finds of LH III C from Aigeira and their Context”, LH IIIC Chronology and Synchronisms iı LH IIIC Middle, Proceedings of the International workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna October 29th and 30th, 2004 (Eds. S. DegerJalkotzy/M. Zavadil). Wien: 15-26.

ALRAM-STERN, E/ JALKOTZY, S.D. 2006. Die österreichischen Ausgrabungen von Aigeira in Achaia, Aigeira I. Die mykenische Akropolis. Faszikel 3, Vormykenische Keramik. Kleinfunde. Archäozoologische und archäobotanische Hinterlassenschaften. Naturwissenschaftliche Datierung,Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 24. Sonderschriften des Österreichischen Archäologischen Institutes 43, Wien.

ASLAN, C. 2011. “A Place of Burning: Hero or Ancestor Cult at Troy”, Hesperia 80: 381-429.

ASLAN, C. 2019. “Troy and the Northeastern Aegean”, A Companion to the Archaeology of Early Greece and the Mediterranean, (Ed. I.Lemos/A. Kotsonas). Wiley-Blackwell: 939-959.

ASLAN, C/KEALHOFER, L/GRAVE, P. 2014. “The Early Iron Age at Troy Reconsıdered”, Oxford Journal of Archaeology 33/3: 275-312.

ASLAN, C/HNILA, P. 2015. “Migration and Integration at Troy from the End of the Late Bronze Age to the Iron Age”, Nostoi. Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age. Proceedings of the International Conference held in Istanbul 31 March – 3 April 2011 (Eds. K. Konstantinos/Ç. Maner/N. Stampolidis). İstanbul: 185- 210.

AYDINGÜN, Ş/AYDINGÜN, H. 2013. “Erken Demirçağ’da İstanbul Boğazı Üzerinden Trak Frig Kavimlerinin Anadolu’ya Geçişine ait ilk bulgular”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 142: 65-78.

AYKURT, A. 2008. “Batı Anadolu’da Gri Seramiğin Kökeni ve Gelişimi”, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar, (Ed. A.Erkanal-Öktü/S. Günel/U. Deniz). Ankara: 9-18.

BADRE, L. 2006. “Tell Kazel-Simyra: A Contribution to a Relative Chronological History in the Eastern Mediterranean during the Late Bronze Age”, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 343: 65-95.

BECKMAN, G. 1996. Hittite Diplomatic Texts. Atlanta.

BEKSAÇ, E. 2001. “Balıkesir İli, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran İlçelerinde Pre-ve Protohistorik Yerleşmeler Yüzey Araştırması 1999”, 18. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2, Ankara: 113-122.

BLEGEN, C.W/BOULTER, C.G/CASKEY, J.L/ RAWSON, M. 1958. Troy Settlements VIIa, VIIb and VIII Vol.IV. part 1: Text. Princeton.

BOEHLAU, J/SCHEFOLD, K. 1942. Larisa am Hermos III, Die kleinfunde. Berlin.

BOZHINOVA, E. 2012. “Thrace Between East and West: The Early Iron Age Cultures in Thrace”, Anatolian Irona Ages 7 The Proceedings of the Seventh Anatolian Iron Ages Colloquium Held at Edirne, 19–24 April 2010, (Eds. A. Çilingiroğlu/A. Sagona). Leuven-Paris-Walpole: 51-72.

BRYCE, T. 2006. The Trojans and Their Neighbours. London-New York.

BURKE, B. 2005. “Textile Production at Gordion and the Phrygian Economy”, The Archaeology of Midas and the Phrygians: Recent Work At Gordion, (Ed. L. Kealhofer). Philadelphia: 69-81.

CATLING, H.W. 1964. Cypriot Bronzework in the Mycenaean World. Oxford.

CATLING, H.W/CATLING E.A. 1981. “‘Barbarian’ Pottery from the Mycenaean Settlement at the Menelaion, Sparta”, The Annual of the British School at Athens 76: 71-82. CAVANAGH, W/MEE, C. 1998. A Private Place: Death in Prehistoric Greece. Jonsered.

CHARAF, H. 2011. “Over the hills and far away: Handmade Burnished Ware and Mycenaean cooking pots at Tell Arqa, Lebanon”, On Cooking Pots, Drinking Cups, Loomweights and Ethnicity in Bronze Age Cyprus and Neighbouring Regions, An International Archaeological Symposium held in Nicosia, November 6th – 7th 2010, (Eds. V. Karageorghis/O. Kouka). Nicosia: 203-218.

COLDSTREAM, N. 2003. Geometric Greece: 900–700 BC. London and New York.

CONZE, A. 1910. “Eine Griechhische Stadt”, JdI XXV: 1-12.

ÇINARDALI KARAASLAN, N. 2008. “Panaztepe Liman Kentte Yapılan Son Çalışmalar”, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar, (Ed. A.Erkanal-Öktü/S. Günel/U. Deniz). Ankara: 57-68.

D’AGATA, A.L/BOILEAU, M.C/DE ANGELIS, S. 2012. “Handmade Burnished Ware from the island of Crete: A view from the inside”, Rivista di Scienze Preistoriche LXII: 295-330.

DEMAKOPOULOU, K. 2007. “Laconia and Arcadia in LH III C Middle: Pottery and other Finds”, LHIII C Chronology and Synchronisms II: LH IIIC Middle: Proceedings of the International Workshop Held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna October 29th and 30th, 2004, (Eds. S. DegerJalkotzy/ M. Zavadil). Wien: 161-174.

DEGER-JALKOTZY, S. 2008. “Decline, Destruction, Aftermath”, The Cambridge Companion to The Aegean Bronze Age, (Ed. C.W. Shelmerdine). Cambridge: 387-415.

DICKINSON, O. 2007. The Aegean From Bronze Age to Iron Age: Contiunity and Change Between the Twelfth and Eighth Centuries BC. Oxford.

DIEST, W. 1889. Von Pergamon über den Dindymos zum Pontus.

ERDAN, E. 2017. “Myrina-Gryneion Arasında Bir Höyük Yerleşimi: Çaltıdere Höyüğü 2016 Yılı Araştırmaları”, Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları: Belgeler ve Yeni Araştırmalar 1. Cilt, (Eds. M. Çekilmez/E. Dereboylu Poulan). İzmir: 177-184.

ERDAN, E/TİRO, A.O. 2018. “Myrina Territoriumundan Bir Arkeolojik Yerleşim: Tisna (Tisna?)”, Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları: Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmaları, (Eds. M. Çekilmez/E.Dereboylu Poulan). İzmir: 111-126.

ERDAN, E/GÜR, B. 2018. “Myrina’nın Güzergahı: Bir Çıkmaz Sokak Olarak “Aiol Göç Efsanesi” ve Aiolis-Doğu Akdeniz Bağlantıları”, Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları: Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmaları, (Eds. M. Çekilmez/E.Dereboylu Poulan). İzmir: 403-440.

ERDAN, E. 2019. Tisna I: İlk Araştırmalar ve Gözlemler. İstanbul.

ERKANAL, H. 1999. “1997 Liman Tepe Kazıları”, 20. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, Ankara: 325-336.

ERKANAL ÖKTÜ, A. 2008. “The Late Bronze Age Cemeteries of Panaztepe”, Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Geç Tunç Çağı Kültürleri Üzerine Yeni Araştırmalar, (Ed. A.Erkanal-Öktü/S. Günel/U. Deniz). Ankara: 69-90.

ERKANAL ÖKTÜ, A. 2018. Panaztepe I: Die Friedhšfe von Panaztepe Text-Tafeln. Ankara.

ERSOY, Y. 1988. “Finds from Menemen/Panaztepe in the Manisa Museum”, Annual of the British School at Athens 83: 55-82.

FRENCH, D.H. 1969. “Prehistoric Sites in Northwest Anatolia: II. The Balıkesir and Akhisar/Manisa Areas”, Anatolian Studies 19: 41-98.

GAUSS, W. 2007. “Prähistorische Funde vom Gipfel des Oros auf Ägina”, Stephanos Aristeios. Archäologische Forschungen zwischen Nil und Istros; Festschrift für Stefan Hiller zum 65. Geburtstag, (Eds. F. Lang/C. Reinholdt/J. Weilhartner). Wien: 125-142.

GENCER, N. 2006. “Sarımeşe Tepe Madeni Buluntuları”, Hayat Erkanal’a Armagan. Kültürlerin Yansıması / Studies in Honor of Hayat Erkanal. Cultural Reflections, İstanbul: 373-378.

GUZOWSKA, M/ KULEFF, I/PERNICKA E/SATIR, M. 2003. “On the Origin of Coarse wares”, Troia and the Troad: Scientific Approaches, (Eds. G.A. Wagner/E. Pernicka/ H.P. Uerpmann). Heidelberg: 233-249.

GÜR, B. 2014. Miken Uygarlığı ve Ahhiyawa. İstanbul.

GÜR, B. 2019. “Geç Tunç Çağı’nda Aiolis ve Yakın Çevresinin Ortak Kültürel Dinamikleri ve Bölgenin Ege Dünyası ile İlişkilerinde Yerel Unsurlar”, History Studies 11/6: 1947-1967.

HANFMANN, G.M.A/GEORGE, M.A. 1983. Sardis From Prehistoric to Roman Times: Results of the Archaeological Exploration of Sardis 1958-1975. London.

HNILA, P. 2011. Pottery of Troy VIIb. Chronology, classification, context and implications of Trojan ceramic assemblages in the Late Bronze Age/Early Iron Age transition, Dissertation zur erlangung des akademischen grades Doktor der Philosophie in der Philosophischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen.

HOREJS, B. 2014. “The 2nd Millenium BC in the Bakırcay (Kaykos) Valley. An Overview”, Armağan Erkanal’a Armağan. Anadolu Kültürlerine Bir Bakış / Compiled in Honor of Armağan Erkanal. Some Observations on Anatolia Cultures, (Eds. N. Çınardalı-Karaaslan/A. Aykurt/N. Kolankaya-Bostancı/Y. H. Erbil). Ankara: 257-274.

İREN, K. 2008. “Dark Age Pottery From Southern Aeolis, A New Dawn for the Dark Age?”, Shifting Paradigms in Mediterranean Iron Age Chronology, L’âge obscur se fait-il jour de nouveau? Les paradigmes changeants de la chronologie de l’âge du Fer en Méditerranée, (D. Brandherm/Trachsel, M.). Oxford: 29-43.

LASZLO, A. 1996-1997. “Troy and the lower Danube region at the end of the Bronze Age”, Studia Antiqua et Archaeologica, 3/4, 1996/97: 50-60.

LEMOS, I. 2002. The Protogeometric Aegean: The Archaeology of the Late Eleventh and Tenth Centuries BC. Oxford.

LIS, B. 2009. “Handmade and Burnished pottery in the eastern Mediterranean at the end of the bronze age - Towards an explanation of its diversity and geographical distribution”, Forces of Transformation: The End of the Bronze Age in the Mediterranean : Proceedings of an International Symposium Held at St. John’s College, University of Oxford 25-6th March, 2006, (Eds. C. Bachhuber/R.G. Roberts). Oxbow: 150-161.

LOLOS, Y.G. 2003. “Cypro-Mycenaean Relations ca. 1200 BC: Point Iria in the Gulf of Argos and Old Salamis in the Saronic Gulf”, Ploes . . . Sea Routes . . . Interconnections in the Mediterranean 16th–6th C. bc: Proceedings of the International Symposium Held at Rethymnon, Crete, September 29th–October 2nd 2002, (Eds. N.C. Stampolidis/V. Karageorghis). Athens: 101-115.

MANGALOĞLU-VOTRUBA, S. 2011. “Liman Tepe’de Geç Hellas IIIC Dönemi”, Anatolia 37: 43-73.

MELLAART, J. 1968. “Anatolian Trade with Europe and Anatolian Geography and Culture Provinces in the Late Bronze Age”, Anatolian Studies 18: 187-202.

MERİÇ, R/ÖZ, A.K. 2015. “Bademgediği Tepe (Puranda) Near Metropolis,” Nostoi. Indigenous Culture, Migration and Integration in the Aegean Islands and Western Anatolia during the Late Bronze and Early Iron Age. Proceedings of the International Conference held in Istanbul 31 March – 3 April 2011 (Eds. K. Konstantinos/Ç. Maner/N. Stampolidis). İstanbul: 609-626.

MUHLY, J. 2003. “Greece and Anatolia in the Early Iron Age: The Archaeological Evidence and the Literary Tradition”, Symbiosis, Symbolism, and the Power of the Past: Canaan, Ancient Israel, (Eds. W.G. Dever/S. Gitin). Winona Lake: 23-35.

ÖZDOĞAN, M. 1987. “Taşlıcabayır, A Late Bronze Age Burial in Eastern Thrace”, Anatolica XIV: 5-39.

ÖZDOĞAN, M. 1993. “The Second Millenium of the Marmara Region”, Istanbuler Mitteilungen 43: 151-163.

ÖZDOĞAN, M. 2011. “Eastern Thrace: The Contact Zone between Anatolia and the Balkans”, The Oxford Handbook of Ancient Anatolia: (10,000-323 BCE), (Eds. G. McMahon/S. Steadman). Oxford: 657-682.

ÖZGÜNEL, C. 1983. “Batı Anadolu ve içerlerinde Miken etkileri”, Belleten XLVII: 697-743.

PASCHALIDIS, C. 2018. The Mycenaean Cemetery at Achaia Clauss near Patras: People, material remains and culture in context. Oxford.

PASCHALIDIS, C/MCGEORGE, P.J.P. 2009. “Life and death in the periphery of the Mycenaean world at the end of the Late Bronze Age: The case of the Achaea Klauss cemetery” From the Aegean to the Adriatic, Social Organizations Modes of Exchange and Interaction in the Postpalatial Times (12th-11th BC), Acts of the International Seminar, Udine, 1-2 December 2006, (Eds. Borgna, E/P. Càssola Guida). Roma: 79-113.

PAVUK, P. 2014. Troia VI Früh und Mitte. Keramik, Stratigraphie, Chronologie, Studia Troica Monographien 3. Bonn.

PAVUK, P/HOREJS, B. 2018. “Ceramics, Surveys, and Connectivity in Western Anatolia: The Middle and Late Bronze Age Bakırçay/ Kaikos Valley Restudied”, Ägypten und Levante XXVIII: 457-486.

PETROPOULOS, M. 2007. “A Mycenaean Cemetery at Nikoleika near Aigion of Achaia”, LH IIIC Chronology and Synchronisms iı LH IIIC Middle, Proceedings of the International workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna October 29th and 30th, 2004, (Eds. S. Deger-Jalkotzy/ M. Zavadil). Wien: 253-286.

PIENIAZEK, M/PAVUK, P/KOZAL, E. 2018. “The Troad, South Aegean, and the Eastern Mediterranean. Long-Distance Connections during the Middle and Late Bronze Age”, Bronzezeitlicher Transport: Akteure, Mittel und Wege, (Eds. B. Nessel/ D. Neumann/M. Bartelheim). Tübingen: 375-410.

PINTER, F. 2005. Provenance study of the Early Iron Age Knobbed ware in Troia, NW Turkey and the Balkans. Petrographic and geochemical evidence, Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Naturwissenschaften der Geowissenschaftlichen Fakultät der Eberhard-KarlsUniversität Tübingen.

RAHMSTORF, L. 2011. “Handmade pots and crumbling loomweights: ‘Barbarian’ elements in the eastern Mediterranean in the last quarter of the 2nd millennium BC”, On Cooking Pots, Drinking Cups, Loomweights and Ethnicity in Bronze Age Cyprus and Neighbouring Regions, An International Archaeological Symposium held in Nicosia, November 6th – 7th 2010, (Eds. V. Karageorghis/O. Kouka). Nicosia: 315-330.

REINACH, S. 1885. “Chronique d’Orient”, Revue Archéologique 1885: 87- 116.

RIGTER, W.E. 2013. Die Tan Ware innerhalb des Keramikspektrums des spätbronzezeitlichen Troia, Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor der Philosophie in der Philosophischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen, Amsterdam.

ROMANOS, C.L. 2011. Handmade Burnished Ware in Late Bronze Age Greece and its makers, A thesis submitted to The University of Birmingham for the degree of Doctor of Philosophy, Institute of Archaeology and Antiquity The University of Birmingham.

ROMIOPOULOU, K. 1971. “Some Pottery of the Early Iron Age from Western Macedonia”, The Annual of the British School at Athens 66: 353-361.

ROOSEVELT, C.H/LUKE, C/ÜNLÜSOY, S. 2016. “Kaymakçı Arkeoloji Projesi: 2014 Yılı Kazı Sonuçları”, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Ankara: 243-268.

RUTTER, J. 1975. “Ceramic Evidence for Northern Intruders in Southern Greece at the Beginning of the Late Helladic IIIC Period”, American Journal of Archaeology 79/1: 17-32.

SAMS, G.K. 1992. “Observations on Western Anatolia”, The Crisis Years: The 12th Century B.C. From Beyond the Danube to the Tigris, (Eds. W.A. Ward/M. Joukowsky). DubuqueIowa: 56-60.

SANDARS, N.K. 1955. “The Antiquity of the One-edged Bronze Knife in the Aegean”, The Prehistoric Society 20: 174-197.

SANDARS, N.K. 1963. “Later Aegean Bronze Swords”, American Journal of Archaeology 67/2: 117-153.

SAYCE, A.H. 1882. “Explorations in Aeolis”, The Journal of Hellenic Studies 3: 218-227.

SAZCI, G. 2012. “Maydos Kilisetepe Höyüğü”, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 140: 13-20.

SCHUCHHARDT, C. 1887. “Vorläufiger Bericht über eine Bereisung der pergamenischen Landschaft”, Sitzungsberichte der Koeniglich Preussischen Akademie der Wissenschaft zu Berlin: 1207-1214.

VASSILEVA, M. 2005. “Phrygia, Troy and Thrace”, Anatolian Iron Ages 5: Proceedings of the Fifth Anatolian Iron Ages, (Eds. A. Çilingiroğlu/G. Darbyshire). London.

VERDAN, S/KENZELMANN, P/THEURILLAT, T. 2014. “Euboean Pottery from Early Iron Age Eretria in the Light of the Neutron Activation Analysis”, Archaeometric analyses of Euboean and Euboean related pottery: New results and their interpretations, Proceedings of the Round Table Conference held at the Austrian Archaeological Institute in Athens, 15 and 16 April 2011, (Eds. M. Kerschner/I.S. Lemos).Wien: 71-90.

VERGER, S. 2014. “Kolophon et Polieion À propos de quelques objets métalliques archaïques de Policoro”, Siris 14: 15-41.

WACE, J.B. 1953. “Mycenae, “1939-1952: Part I. Preliminary Report on the Excavations of 1952”, The Annual of the British School at Athens 48: 1-18.

YALÇIN, Ü/PULAK, C/SLOTTA, R. 2006. Uluburun Gemisi 3000 Yıl Önce Dünya Ticareti. Bochum.

Kaynak Göster