Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Balkanlarda Türk-Yunan Taraflarının Karşılıklı Güvenlik Algılamaları ve Çıkmazları

Kuşkusuz güvenlik, günümüzde uluslararası ilişkilere yön veren temel unsurların başında gelmek-tedir. Güvenlik, bireylerin korkusuzca ve güven içinde yaşam sürmesi ve etrafındaki olup bitenlere karşı kendini emin hissetmesi halidir. Devletler de insanlar gibi davranarak varlığının payidar, emin kalmasını arzu ederek uluslararası sistemi analiz eder ve bu analiz sonuçlarına göre politikalar belirleyerek güvenlik yaklaşımlarını ortaya koyarlar. Günümüzde devletler yanında birey, ekonomi, enerji, çevre, gıda, siber gibi pek çok farklı konu başlığında değişik anlamlar bulan güvenlik kavramı, algılar temelinde yüklenen farklı manalarla adeta “kişiye özel bir güvenlik tanımı”nı gündemimize sokmuştur. Bu çalışmanın amacı yüzyıllardır aynı coğrafyada beraber yaşamış olan iki kadim ulu-sun, Türk ve Yunan uluslarının, günümüzde kronikleşmiş gözüken ve yakın gelecekte çözüleceğine dair kuvvetli emareler de görülmeyen mevcut sorunlarına tarafların bakış açılarından, yani kendi algıları perspektifinden odaklanarak meseleleri nasıl algıladıklarını ortaya koyarak çözüm arayışla-rında yeni pencereler açmaktır.

Mutual Security Perceptions and Dilemmas of Turkish-Greek Parties in the Balkans in the Post-Cold War Period

Undoubtedly, security is one of the main factors that shape international relations today. Security is the state of individuals to live a life without fear and confidence and to feel confident about what is going on around them. By behaving like people, states also analyze the international system, desiring their existence to remain standing and secure, and they reveal their security approaches by determining policies according to the results of this analysis. Today, the concept of security, which has different meanings in many different topics such as individuals, economy, energy, environment, food, cyber, besides states, has put a “personal security definition” on our agenda with different meanings loaded on the basis of perceptions. The aim of this study is to reveal how the two ancient nations, Turkish and Greek nations, who have lived together in the same geography for centuries, perceive the current problems, which seem to be chronic today and which do not show strong signs that they will be solved in the near future, from the perspectives of the parties, that is, from the perspective of their own perceptions, by revealing how they perceive the issues and seek a new perspective to create an angle.

___

  • Bakan, İ., & Kefe, İ. (2012). Kurumsal açıdan algı ve algı yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2(1), 19–34. Beşikçi, M. (2017). On Yıllık harp ve Topyekûn Seferberlik. in O. Y. Harp & G.Yıldız (Eds.). Osmanlı askerî tarihi kara, deniz ve hava Kuvvetleri 1792-1918 (ss. 287–311). Timaş Yayınları. Boztepe Taşkıran, H. (2021). Algı Yönetimi. Tarihinde İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. Adresinden Alındı http: //auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/ kok/algiyonetimi.pdf . Brzezinski, Z. (2005). Büyük Satranç Tahtası (Y. Türedi, Çev). inkılap. Caşın, M. H. (2014). Dış Politikada karar alma Analizlerinde algı Yapıları (cognitive structures) kuramı ve yeni Eğilimler. in B. Karabulut (Ed.). Algı yönetimi (ss. 137–183), Alfa. Clogg, R. (1997). Modern yunanistan tarihi (D. Şendil, Çev). İletişim Dedeoğlu, B. (2014). Uluslararası güvenlik ve strateji (3. Baskı). Yeni Yüzyıl. Duman, G. (2021). Devletlerarası İkili İlişkilerde azınlık kimliği etkisi: Batı Trakya örneği. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 379–394. Fırat, M., Yunanistan ile İlişkiler, & Oran, B. (2009) (Ed.). Türk dış Politikası-Kurtuluş Savaşından bugüne Olgular, belgeler, Yorumlar-1919-1980 (Cilt 1, 15. Baskı, ss. 325–356, 716–768). İletişim. Fouskas, V. K. (2004). Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya (A. Çakıroğlu, Çev). Aykırı. Huntington, S. P. (2015). Medeniyetler Çatışması ve dünya Düzeninin yeniden Kurulması (M. Turhan & Y. Z. C. Soydemir, Çev) (14. Basım). Okyanus. Karabulut, B. (2014). Algı Yönetimi ve Güvenliğin Siyasal Bir Araç Haline Dönüştürülmesi: Güvenlikleştirme Teorisi, İçinde B. Karabulut (Çev), Algı Yönetimi (ss. 117-135), Alfa. Kemaloğlu, M. (2021). Türk-Yunan İlişkilerinde Temel Sorunlar- Yunan Talepleri –1. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü. Adresinden Alındı https://21yyte.org/tr/merkezler/bolgesel -arastirma -merkezler i/balkanlar-ve-kibris-arastirmalari-merkezi/turk-yunan-iliskilerinde temel- sorunlar-yunan-talepleri-1 . 21 Temmuz 2021 tarihinde 21. Kissenger, H. (2000). Diplomasi (İ. H. Kurt, Çev) (2. Baskı). Türkiye İş Bankası. Kıtsıkıs, D. (1996). Türk-Yunan İmparatorluğu-Arabölge Gerçeği Işığında Osmanlı Tarihine Bakış (V. Aytar, Çev), İletişim. Kurat, A. N. (1972), IV - XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri (Sayı: 182). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları. Kurt, H. (2021). “Yunanistan”. İçinde TDV İslâm Ansiklopedisi (Cilt 43, ss. 583-586). TDV İslâm Ansiklopedisi. Adresinden Alındı https ://is laman siklo pedis i.org .tr/y unani stan#1.