TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de bulunan Alman Dili Eğitimi lisans (2006/2007 YÖK) programlarında yer alan alan içi seçmeli dersleri, bu derslerin alanlarını ve dönemlerini tespit etmektir. Özellikle alan seçmeli derslerin çalışmanın merkezine alınması nedeni alan seçmeli derslerinin alana hitap etmesi ve ayırt edici olmasıdır. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Türkiye’de yer alan faal ve öğrencisi olan 13 adet Üniversitelerde ki Alman Dili Eğitimi Lisans programlarının ders havuzu oluşturmaktadır. Örneklem ise bu üniversitelerin ders havuzundaki alan içi seçmeli dersler oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan verilere üniversitelerin kendi web-sayfalarında yer alan ders havuzundan ulaşılmıştır. Analiz edilecek olan dersler 13 alan kategorisi içerisinde sınıflandırılmıştır. Bunlar Grammer, Ülke Bilgisi (Alman Tarihi ve/veya Kültürü), Bilgisayar Destekli Yabancı Dil, Çeviri, Edebiyat, Mesleki Almanca (Turizm, Ticaret Almancası), Sahne Sanatları (Sinema, Tiyatro, Drama), Temel Dört Beceriye Yönelik Dersler (Okuma, Yazma, Dinleme, Anlama), Dilbilim, Felsefe, Medya- İletişim ve Diğer Kategorisi (Almanca Öğrenimi ve Öğretimine Yönelik Etkinlikler, Ölçme Değerlendirme) şeklinde sıralanmaktadır. Veriler SPSS23 yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde Türkiye’deki eğitim fakültelerinin tarihi gelişimine değinilecektir, devamında ise Alman Dili Eğitimine yönelik bilgilere yer verilecektir. Bu bölümde seçmeli alan derslerinin içeriklerine ve zaman içerisindeki değişimine değinilecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise elde edilen veriler görsel olarak üniversiteler bazında sıralanmıştır. Sonuç bölümünde ise elde edilen veriler yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur.

A CONTENT ANALYSIS ON THE DETERMINATION OF "FIELD ELECTIVE COURSES" OFFERED BY GERMAN LANGUAGE EDUCATİON PROGRAMS IN TURKEY Yıldırım TUĞLU*, Nurullah

This study aims to identify field elective courses, their areas and academic terms that are offered by German Language Education undergraduate programs (2006/2007 CoHE) in Turkey. As elective courses appeal to the field and they are distinctive, the present study particularly focuses on them. Content analysis method was used in the study. The population of the study involved the course pools of German Language Education undergraduate programs which are active and offered by 14 universities in Turkey. The sample consisted of in-field elective courses in the course pools of these programs. Data used in the study were obtained from the universities' web-pages. The courses, which will be analyzed, are classified into 11 field categories. These are Grammar, Country Knowledge (German History and / or Culture), Computer Assisted Foreign Language, Translation, Literature (Philosophy), Professional German (Tourism, Business German), Performing Arts (Cinema, Theatre, Drama), Four Basic Language Skills (Reading, Writing, Listening, Comprehension), Linguistics, Media-Communication and Other Categories (Activities for German Learning and Teaching, Assessment and Evaluation). SPSS 23.0 was used for data analysis. The study consists of two parts: theory and practice. In the first part of the study, historical development of education faculties in Turkey will be discussed. Subsequently, information towards German Language Education will be presented. In this part, the content of field elective courses and their change over time will be mentioned. In the second part of the study, the data are visually listed on the basis of the universities. In the conclusion part, the data obtained are interpreted and suggestions are put forward.

Kaynakça

Çetintaş, B., & Genç, A. (2005). ALMANCA ÖGRETMEN ADAYLAININ ÖGRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 75-84.

Darancık, Y., & Uslu, D. (2016). ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE VERİLEN FORMASYON VE ALAN DERSLERİNİN İLK VE ORTAÖĞRETİME UYGUNLUĞU. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi , 218-240.

Genç, A. (2003). İLK- VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ALMANCA ÖĞRETİM PROGRAMLARI. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 186-195.

Genç, A., Sarıçam, C., & Bakır, N. (2001). ALMAN DILI EGITIMI ANABILIM DALLARINDA OKUL DENEYIMI-I DERSININ UYGULANMASI. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 41-51.

Göktaş, Y., Hasançebi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., et al. (2012). Türkiye’deki Eğitim Araştırmalarında Eğilimler: Bir İçerik Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri , 443-460.

Kaya, E. E., & Üstün, E. (2013). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SEÇMELİ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). SANAT EĞİTİMİ DERGİSİ , 14-29.

Kırmızı, B. (2011). ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK BECERİLERİ. ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES , 193-206.

Kırmızı, B. (2009). ETKİLİ BİR ALMANCA ÖĞRETİMİ İÇİN ÖĞRETMEN BEKLENTİLERİ. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 268-280.

Koçak, A., & Arun, Ö. (2006). İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMALARINDA ÖRNEKLEM SORUNU. SELÇUK İLETİŞİM , 21-28.

Mollaoğlu, A., & Ceylan, Y. (2010). Die Integration der Grammatik und des Schreibunterrichts unter dem Aspekt der kreativen Schreibfertigkeit im ersten Studienjahr der Deutschlehrerausbildung. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 339-364.

Ördek, E., & Tokat, H.-B. (2016). Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinin Turizm için Mesleki Almanca Öğretimindeki Yeterliliği. Diyalog , 104-115.

Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A., & Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması. Akademik Bilişim’12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, (s. 351-357). Uşak.

Uslu, Z. (2006). ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN OGRENCI GÖRÜŞLERİ. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 169-185.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed836716, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {23}, pages = {889 - 910}, doi = {10.26468/trakyasobed.836716}, title = {TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Tuğlu, Yıldırım and Göker, Nurullah} }
APA Tuğlu, Y. & Göker, N. (2021). TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (2) , 889-910 . DOI: 10.26468/trakyasobed.836716
MLA Tuğlu, Y. , Göker, N. "TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 889-910 <
Chicago Tuğlu, Y. , Göker, N. "TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 889-910
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ AU - Yıldırım Tuğlu , Nurullah Göker Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.836716 DO - 10.26468/trakyasobed.836716 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 889 EP - 910 VL - 23 IS - 2 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.836716 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ %A Yıldırım Tuğlu , Nurullah Göker %T TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ %D 2021 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 23 %N 2 %R doi: 10.26468/trakyasobed.836716 %U 10.26468/trakyasobed.836716
ISNAD Tuğlu, Yıldırım , Göker, Nurullah . "TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 / 2 (Aralık 2021): 889-910 .
AMA Tuğlu Y. , Göker N. TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ. Trakya University Journal of Social Science. 2021; 23(2): 889-910.
Vancouver Tuğlu Y. , Göker N. TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 23(2): 889-910.
IEEE Y. Tuğlu ve N. Göker , "TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 23, sayı. 2, ss. 889-910, Ara. 2021, doi:10.26468/trakyasobed.836716
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1305-7766
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Trakya Üniversitesi

62.6b31.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

KONUT KREDİSİ FAİZ İNDİRİMİ DUYURUSUNUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Serkan KANDIR, Gözde ELBİR MERMER

TÜRKİYE’Kİ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ LİSANS PROĞRAMLARINDA YER ALAN ‘ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER’İN BELİRLENMESİNE YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ

Yıldırım TUĞLU, Nurullah GÖKER

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Ömür KAYA, Murat AKBALIK

IAASB DENETİM RAPORU PROJESİ VE YENİ DENETİM RAPORU: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN DENETİM RAPORLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Tolga ERDOĞAN, Peyami ÇARIKÇIOĞLU

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA YATAN HASTA BEKLENTİ VE ALGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Simge ENGİN, Hakan YAŞ

EASTERLIN PARADOKSUNUN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIMLA İNCELENMESİ: PANEL KESİRLİ POLİNOMİYAL MODELLER

Şaban KIZILARSLAN, Duygu USTA

LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE ETİK DEĞERLERE BAKIŞ AÇISI: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Muammer RENÇBER, Agah ÜNSAR, Adil OĞUZHAN

MOBİL BANKACILIK KULLANIM NİYETİNİN İNCELENMESİ (TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Yekta ERDOĞAN, Hasan Selçuk ETİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM DAVRANIŞLARI İLE OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Deniz Mertkan GEZGİN

S&P 500 ENDEKSİNDE TAKVİM ANOMALİSİ: MARK TWAIN (EKİM) ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ahmet Tuğberk ÇİTİLCİ