SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimine yönelik yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma betimsel bir çalışma niteliğinde olup tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Çanakkale il merkezinde bulunan ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri, örneklemini ise 10 ilkokulda görev yapan 150 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimine yeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla; “Kişisel Bilgiler Anket Formu” ve “Matematik Öğretimi Yeterlik İnanç Ölçeği (MTEBI)”nin Türkçe uyarlaması ile toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda; değerlendirme yapılan değişkenlerin hemen hemen hepsinde sınıf öğretmenlerinin matematik dersi öğretimine yönelik yeterlik inançları yüksek çıkarken; öğretmenlerin yaşları ve yabancı dil bilme durumları ile matematik dersi öğretimine yönelik yeterlik inanç düzeyleri arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. Yaşları 21-34 arasında olan sınıf öğretmenlerin matematik öğretimi yeterlik inançlarının 45-54 yaş arasındaki öğretmenlere ve yine 21-34 yaş arasındaki öğretmenlerin 55-64 yaş arasındaki öğretmenlere göre daha güçlü yeterliği olduğu sonucuna varılmıştır. Yabancı dil bilen sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimi yeterlik inancının, yabancı dil bilmeyen sınıf öğretmenlerinden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

PRIMARY SCHOOL TEACHERS' PROFICIENCY LEVELS FOR TEACHING MATHEMATİCS

The aim of this research is to examine the proficiency levels of primary school teachers for teaching mathematics in terms of various variables. The research is a descriptive study and the survey research design was used. The research was conducted in the academic year 2018-2019. The population of the research consists of primary school teachers working in primary schools located in the city center of Çanakkale and the sample consists of 150 teachers working in 10 primary schools. The data obtained was determined in order to determine the proficiency levels of teachers for mathematics teaching. Data was collected through the Turkish adaptation of the "Personal Information Questionnaire Form" and "Mathematics Teaching Proficiency Belief Scale (MTEBI)". As a result of the analysis of the data; in almost all of the variables evaluated, the proficiency of primary school teachers for teaching mathematics classes was high; A significant difference was found between the teachers' ages and their knowledge of foreign languages and their proficiency levels for teaching mathematics lessons. It was concluded that the mathematics teaching competencies of classroom teachers between the ages of 21-34 are stronger than the teachers between the ages of 45-54 and teachers between the ages of 21-34 are stronger than the teachers between the ages of 55-64. It has been concluded that the proficiency of teaching mathematics of foreign language teachers is higher than that of non-foreign language teachers.

Kaynakça

Akpınar, Y. (2003). Öğretmenlerin Yeni Bilgi Teknolojileri Kullanımında Yükseköğretimin Etkisi: İstanbul Okulları Örneği. The Turkish Online Journal Of Educational Technology – Tojet. 2 (2), 79-96.

Alakoç, Z. (2003). Matematik Öğretiminde Teknolojik Modern Öğretim Yaklaşımları. The Turkish Online Journal Of Educational Technology, 2(1), 43-49.

Aysan, F., Tanrıöğen, G. ve Tanrıöğen, A. (1996). Perceived Causes of Academic Failure Among The Students At The Faculty of Education at Buca. Yayımlandığı Kitap G. Karagözoğlu (Editör), Teacher Training For The Twenty First Century. İzmir: Buca Eğitim Fakültesi Yay.

Borko, H. & Putnam, R.(1996) . Learning to tecach. In D.Berliner. & R. Calfee (eds.), Handbook of Educational Psychology (pp,673-708). New York: Mcmillan.

Bütün Kuş, B. (2005). Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çakmak, M. (2004). İlköğretimde Matematik Öğretimi ve Öğretmenin Rolü.

Çetin, B., (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt 1, 109-112.

Dembo, M. Ve Gibson, S. (1985). Teachers’ Sense Of Efficacy: An İmportant Factor İn School İmprovement, The Elementary School Journal, 99, 3-10.

Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik özyeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Derbedek, H. (2008). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Özelliklerinin Öğretmenlerin Öz Yeterlikleri Üzerindeki Etkileri (Bursa İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pamukkale.

Ekici, G. (2006). Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Öğretmen Öz Yeterlik İnançları Üzerine Bir Araştırma. Eğitim Araştırmaları, 6(24), 87-96.

Enochs, L. G., Smith, P. L., & Huinker, D. (2000). Establishing Factorial Validity Of The Mathematics Teaching Efficacy Beliefs İnstrument. School Science And Mathematics, 194-202.

Ercan, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri ile fen bilgisi öz yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması (Uşak İli örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erkuş, A. (2005). Bilimsel Araştırma Sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Evans, E. D. ve Tribble, M. (1986). Perceived Teaching Problems, Self-Efficacy, And Commitment To Teaching Among Preservice Teachers. Journal Of Educational Research, 80, 81–85.

Field, A., 2005. Discovering Statistics Using SPSS (2. baskı). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.

Gençtürk, A. (2008). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ve İş Doyumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Gençtürk, A. ve Memiş, A. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ve İş Doyumlarının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi. İlköğretim Online, 9(3), 1037–1054.

Glickman, C.D. ve Tamashiro, R.T. (1982). A Comparison of First-Year, Fifth-Year, and Former Teachers on Efficacy, Ego Development, and Problem Solving. Psychology İn The Schools, 19, 558- 562.

Gür, G. (2008). A Study an The Predıctors of Teachers’ Sense of Effıcacy Belıefs. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Howell, D. M. (2006). A Comperative Anaylsis of Self Reported Teacher Self Efficacy and Student Performence in The Elementary Classroom. Idaho State University.

Kaya, B., & Kaya, A. (2012). Teknoloji Çağında Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Algıları. Sakarya University Journal Of Education, 2(3), 81-95.

Kuş, E. (2005). Öğretmenlerin bilgisayar öz yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretme yönelik tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Lamorey, S. Ve Wilcox, M.J. (2005). Early İntervention Practitioners' Self-Efficacy: A Measure And İts Applications. Early Childhood Research Quarterly, 20, 69-84.

Ma, L. (1999).Knowing and Teaching Elemantary Mathematics: Teachers’understanding of Fundamental Mathematics in China and United States. Mahwah, NJ: Erlbaum.

McDiarmid, G,W.; Ball, D.L.& Anderson, C. (1989). Why Staying One Chapter Ahead Doesn’t Really Work: Subject Specific Pedagojy. In M.

C.Reynolds (Ed.), Knowledge Base For the Beginning Teacher (pp.193-205). Elmsford, NY :Pergamon Pres.

Özata, H. (2007). Öğretmenlerin Öz-Yeterlik Algılarının ve Örgütsel Yenileşmeye İlişkin Görüşlerinin Araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Özçelik, H. (2006). İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Bilgisayar Özyeterlikleri: Balıkesir İli Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Özdemir, S.M., (2000). Müfredat Laboratuvar Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Eğitim Araç-Gereçlerini Etkili Kullanma Durumlarına Ve Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Özer, A., (1996). Orta Dereceli Askeri Okullarda Görev Yapanfen Bilimleri Dersleri Öğretmenlerinin Eğitim Araçlarından Yararlanma Durumları ve Eğitim Araçlarıyla İlgili Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Pamuk, S. ve Peker, D. (2009). Turkish Pre-Service Science And Mathematics Teachers‟ Computer Related Self-Efficacies, Attitudes, And The Relationship Between These Variables. Computers & Education, 53, 454-461.

Rosenholtz, S. J. (1985). Political Myth About Education Reform: Lessons From Research on Teaching. Phi Delta Kappan, 66(5), S. 349-355.

Sağlam, F. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Derslerinde Bilgi Teknolojisi Kaynaklarından Yararlanma Öz Yeterlikleriv ve Etki Algılarının Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Say, M. (2005). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlilik İnanışları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2005). Ilköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayara Yönelik Öz-Yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 89-101.

Soodak, L. ve Podell, D. (1996). Teacher Efficacy: Toward The Understanding of a Multi-Faceted Construct, Teaching & Teacher Education, 12, 401-411.

Teker, A., (2002). Ankara İli Merkez İlköğretim Okullarında Görev Yapan 4 Ve 5. Sınıf Öğretmenlerininfen Bilgisi Dersinde Eğitim Araç-Gereçlerini Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Tekışık, H. H. (2003). Bir Öğretmen Kuşağı. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu. Ankara: Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları: 8. 22-24

Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2002). Influence Of Resources And Support On Teachers’ Efficacy Beliefs. Paper Presented at The Annual Meeting of The American Educational Research Asssosiation: New Orleans, La.

Tschannen-Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2007). The Differential Antecedents Of Self-Efficacy Beliefs Of Novice And Experienced Teachers. Teaching And Teacher Education, 23, 944–956.

Tüy, M.A., (2002). Öğretim Teknolojilerinin Sistematik Kullanımına İlişkin Öğretmen Davranışlarının Çözümlenmesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Uzunahmet, B., (1996). Kktc Akademik Liselerinde Öğretmenlerin Eğitim Araçlarından Yararlanma Durumu Ve Eğitim Araçları Konulu Hizmetiçi Eğitime İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Üstüner, M., Demirtas, H., Cömert, M. & Özer, N. (2009). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öz Yeterlik Algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 1–16.

Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adayları İle Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Karşılaştırılması.

Yenice, N. (2009). Search Of Science Teachers’ Teacher Efficacy And Self-Efficacy Levels Relating to Science Teaching For Some Variables. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1062–1067.

Yılmaz, M. (2007). “Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155–167.

Zembat, İ. Ö.(2010). Sayıların Farklı Algılanması- Sorun Sayılarda mı, Öğrencilerde mi, Yoksa Öğretmenlerde mi?. İçinde: Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri.

Woolfolk, A.E., Rosoff, B., & Hoy, W.K. (1990). Teachers’ Sense of Efficacy and Their Beliefs About Managing Students. Teaching And Teacher Education, 6, 137-148.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed754349, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {827 - 846}, doi = {10.26468/trakyasobed.754349}, title = {SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI}, key = {cite}, author = {Arcan, Hatice Canan and Şahin, Çavuş} }
APA Arcan, H , Şahin, Ç . (2020). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 827-846 . DOI: 10.26468/trakyasobed.754349
MLA Arcan, H , Şahin, Ç . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 827-846 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/58399/754349>
Chicago Arcan, H , Şahin, Ç . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 827-846
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI AU - Hatice Canan Arcan , Çavuş Şahin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.754349 DO - 10.26468/trakyasobed.754349 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 827 EP - 846 VL - 22 IS - 2 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.754349 UR - https://doi.org/10.26468/trakyasobed.754349 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI %A Hatice Canan Arcan , Çavuş Şahin %T SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI %D 2020 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 22 %N 2 %R doi: 10.26468/trakyasobed.754349 %U 10.26468/trakyasobed.754349
ISNAD Arcan, Hatice Canan , Şahin, Çavuş . "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 / 2 (Aralık 2020): 827-846 . https://doi.org/10.26468/trakyasobed.754349
AMA Arcan H , Şahin Ç . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI. Trakya University Journal of Social Science. 2020; 22(2): 827-846.
Vancouver Arcan H , Şahin Ç . SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 22(2): 827-846.
IEEE H. Arcan ve Ç. Şahin , "SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 22, sayı. 2, ss. 827-846, Ara. 2020, doi:10.26468/trakyasobed.754349

35829 20838

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

XIV. ve XV. ASIR BULGAR KAYNAKLARINDA ЕRKEN OSMANLI HÜKÜMDARLARININ ÇAR UNVANININ TARİH VE KÜLTÜR DEĞERLENDİRMESİ

Hristo SALDZHİEV, Ayşe Tuğçe KONAÇ

SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON STANDARTLARI: EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ’DAKİ HASTANELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pınar ÖZDEMİR KARACA, Işıl USTA

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİNİN ÖĞRETME MOTİVASYONLARINI YORDAMA GÜCÜ

Neşe ÖZKAL

TÜRKİYE’DE SİGORTA SEKTÖRÜNE KATKILARI AÇISINDAN KATILIM SİGORTACILIĞI PRİM ÜRETİMİ ANALİZİ

Burçin BAŞOĞLU

SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA YAPILAN TENİS EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Cüneyt TAŞKIN

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ

Özgür TEZEL, Selin KÜÇÜKKANCABAŞ, Emel YILDIZ

BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ (1992-2019 YILLARI) KARŞILAŞTIRILMASI

Levent DOĞAN, Gonca GÜLVODİNA

OECD ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSLERİNİN RİDGE REGRESYON ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI

Hakan EYGÜ, Arife KILINÇ

İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Baris CETİN

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI

Hatice Canan ARCAN, Çavuş ŞAHİN