OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Globalleşmenin arttığı ve rekabet koşullarının her geçen gün biraz daha zorlaştığı günümüzde işletmeler, bu rekabet koşullarında kalıcı olmak ve kârlılıklarını sürdürülebilir bir hale getirerek büyümeyi sağlamak adına yeni ve yaratıcı faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu rekabetçi ortamda yeni ve yaratıcı faaliyetlerin, otel yöneticileri için etkin bir araç olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda işletmenin performansını arttırmak için birçok otel yöneticisi yeni ve yaratıcı uygulamalara yönelmektedir. Otel işletmelerinde yöneticilerin yenilik ve yaratıcılık özelliklerinin işletmenin rekabet seviyesine katkıları arasındaki ilişkiyi irdeleyen tarama modelinin kullanıldığı bu makalede, turizm faaliyetleri içerisinde yöneticilerin hizmette yenilik, yaratıcılık özelliklerinin işletmenin rekabet seviyesine katkılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacıyla uyumlu olacak bilgilere ulaşmada konuyla alakalı ulusal ve uluslararası literatür araştırması yapılarak kavramsal bir yapı oluşturulmuştur. Literatür özetinde elde edilen bulgular ışığında, yenilik ve yaratıcılığın yalnızca iyi veya yaratıcı fikirlere sahip olmak değil, çalışanların da yeni ve yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine katkısı olarak ortaya çıktığı sonucuna varılabilir. Bu noktada etkin yöneticiler, çalışan bireylerin sorunlarını ifade etmelerine olanak sunmalı ve bunu yaparlarken de her bir bireyin problem çözme tarzına saygı duyarak sürece yaklaşmalıdırlar.

A CONCEPTUAL INVESTIGATION on HOTEL ENTERPRISE MANAGERS’ INNOVATION and CREATIVITY CHARACTERISTICS

While globalization is increasing and competition conditions are getting harder day by day, businesses are engaged in new and creative activities in order to be permanent in these competitive conditions and to ensure growth by making their profitability sustainable. In this competitive environment, new and creative activities are considered to be an effective tool for hotel managers. In this context, many hotel managers prefer new and creative practices in order to increase the performance of the business. In this survey research, which examines the relationship between the innovation and creativity characteristics of managers in hotel businesses, it is aimed to examine the contribution of managers in innovation and creativity in service to the competitive level of the business within tourism activities. A conceptual structure has been designed by conducting national and international literature review on the subject in reaching information that will be compatible with the purpose of the study. In the light of the findings obtained as a result of the study, it can be concluded that innovation and creativity not only have good or creative ideas, but also contribute to the development of new and creative ideas. At this point, managers should allow working individuals to express their opinions, and while doing so, should approach the process while respecting each individual's problem-solving style.

Kaynakça

Akarsu, B. ve Akarsu, B. (2019). Bilimsel Araştırma Tasarımı Nicel, Nitel Ve Karma Araştırma Yaklaşımları. İstanbul: Cinius Yayınları.

Aksay, K. (2011). Yenilikçilik kültürünün örgütsel yenilikçilik üzerine etkisi: Konya ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerde bir uygulama (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Altuntaş, G. ve Dönmez, D. (2010). Girişimcilik yönelimi ve örgütsel performans ilişkisi: Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 1303-1732.

Amabile, T. M. (1988). A model of creativity and innovation in organizations. Research in Organizational Behavior, 10, 123-167.

Amabile, T. M. (1997). Motivating creativity in organization: On doing what you love and loving what you do. California Management Review, (40)1, 39-58.

Aygen, S. (2006). İşletmelerde yenilik yönetimi sürecinde örgüt yapılarında ve hizmet tasarımlarında yaşanan dönüşümler: Antalya ili beş yıldızlı konaklama işletmelerinde ampirik bir araştırma ve hizmet tasarımı önerisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Barker, A. (2001). Yenilikçiliğin simyası. İstanbul: Mess Yayınları.

Barutçugil, İ. (2006). Yöneticinin yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.

Boeddrich, H. J. (2004). Ideas in workplace: A new approach toward organizing the fuzzy front end of the innovation process. Creativity and Innovation Management, 13(4), 274-285.

Brown, J. B. & McDonnell, B. (1995). The balanced score-card: Short- term guest or long-term resident. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 7(2/3), 7-11.

Calantone, R. J., Çavuşgil, S. T. & Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management, 31(6), 515-524.

Caldwell, D. F. & O’Reilly III, C. A. (2003). The determinants of team-based innovation in organizations: The role of social influence. Small Group Research, 34(4), 497-517.

Chen, Y. K. Chiu, F. R., Lina, W. H. & Huang, Y. C. (2018). An integrated model for online product placement and inventory control problem in a drop-shipping optional environment. Computers and Industrial Engineering, (117), 71-80.

Çağlar, İ. (2013). Küresel normlu çağdaş değişim aracı olarak örgüt geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Çelik, A. ve Şimşek, M. Ş. (2013). İşletme yönetimi. İstanbul: Eğitim Yayınevi.

Çetintürk, İ., Adıgüzel, O ve Demir, C. (2016). Sürdürülebilir rekabetçi üstünlük kaynağı olarak yenilik yeteneği: Beş yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(1), 17-27.

Çınar, K. (2017). Otel işletmelerinde yenilik algısı ve uygulamaları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 37-50.

Davis, S. M. & Moe, K. (1997). Bringing innovation to life. Journal of Consumer Marketing, 14(5), 338-361.

Değirmenci, H. C. (2012). 21. Yüzyılda liderlik ve iş dünyası. Bilge Karınca Yayınları: İstanbul.

Dobson, J. (2017). Deep sleep: Inside the world's most amazing underground hotels.https://www.forbes.com/sites/jimdobson/2017/01/22/deep-sleep-inside-the-worlds-most-amazing-underground-hotels/#60e55c1f2c4a, (19.02.2020).

Drucker, P. F. (2002). The discipline of innovation. Harvard Business Review, 80, 95-104.

Durna, U. (2002). Yenilik Yönetimi, Ankara: Nobel Yayın.

Durna, U. ve Babür, S. (2011). Otel işletmelerinde yenilik uygulamaları. Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(1), 73-98.

Ekmekçi, K. A. (2011). Küreselleşmenin işletmelerin yönetimi üzerindeki etkisi. İstanbul: Beta Yayınevi.

Elçi, Ş. (2007). İnovasyon Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı, Ankara: Technopolis Group.

Erdem, B., Gökdeniz, A. ve Met, Ö. (2011). Yenilikçilik ve işletme performansı ilişkisi: Antalya’da etkinlik gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2), 77-112.

Erdil, O. ve Kitapçı, H. (2007). TKY araçlarının kullanımı ve firma yenilikçiliğinin yeni ürün geliştirme hızı ve işletme performansına etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 233-245.

Eren, M. Ş., Yücel, R. ve Eren, S. S. (2010). Firma performansına etkileri kapsamında çevresel olumsuzluk, pazar dinamizmi, müşteri odaklılık ve yenilikçilik arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 18(5), 3102-3116.

Freeman, C. & Soete, L. (2004). The economics of industrial innovation, routledge. London: Pinter.

Grawe, S. J., Chen, H. & Daugherty, P. J. (2009). The Relationship between Strategic Orientation, Service Innovation, and Performance. International Journal of Physical Distribution&Logistics Management, 39(4): 282-300.

Güleş, K. H. ve Bülbül, H. (2004). Yenilikçilik, işletmeler için stratejik rekabet aracı. Ankara: Nobel Yayınevi.

Henderson, I. L., Avis, M. & Tsui, W. K. T. (2018). Testing discontinuous innovations in the tourism industry: The case of scenic airship services. Tourism Management, (66), 167-179.

Higgins, M. J. (1995). Innovation: The core competence. Planning Review, 23(6), 32-36.

Hjalager, A. M. (2010). A review of Innovation Research in Tourism. Tourism Management, 31, 1-12.

Hult, G. T. M., Hurley, R. F. & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents and impact on business performance. Industrial Marketing Management, 33(5), 429‐ 438.

İraz, R. (2005). Yaratıcılık ve yenilik bağlamında girişimcilik ve KOBİ’ler. Konya: Çizgi Yayınevi.

İraz, R. ve Altınışık, İ. (2016). Örgüt içi faktörlerin yenilik ve yaratıcılık performansına etkisi: Hizmet sektöründe bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 11, 114-132.

Jaskyte, K. (2004). Transformational leadership, organizational culture, and ınnovativeness in nonprofit organizations. Nonprofit Management & Leadership, 15(2), 153-168.

Johnson, R. B. & Christensen, L. B. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. Boston, MA: Allyn and Bacon.

Kalay, F. ve Kızıldere, C. (2015). Türk işletmelerinin inovasyon performansını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(13), 36-63.

Kale, E. (2010). Konaklama işletmelerinde örgüt içi faktörlerin yenilik ve yaratıcılık performansına etkileri (Yayımlanmış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Kao, J. (1997). Jamming: The art and discipline of corporate creativity. Harper Business: New York.

Kapu, H. ve Baştürk, F. (2009). Yaratıcılık tekniklerinin işletme eğitimindeki yeri ve önemi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8(16), 523-540.

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. (28.baskı). Ankara: Nobel.

Kılıç, M. ve Bilginoğlu, M. (2010). İhracatçı Türk firmalarında personel sağlama ve seçme yöntemleri ve inovasyon performansı ilişkisi: Orta Anadolu ihracatçi birlikleri örneği. Sosyoekonomi Dergisi, 13(13), 215-241.

Kohles, C. (2020). 7 statistics every app developer should know about augmented reality. https://www.wikitude.com/blog-7-stats-app-developer-augmented-reality/, (11.05.2020).

Küçük, O. ve Kocaman, G. (2014). Müşteri yönlülük, inovasyon yönlülük ve işletme performans ilişkisi: Bir uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies, 29, 37-52.

Landau, D. (2018). The world’s 9 most teched out hotels.https://www.forbes.com/sites/colehaan/2018 /12/17/the-worlds-9-most-teched-out-hotels/#956f2646fff6 ,(15.02.2020).

Levitt, T. (2002). Creativity is not enough. Harvard Business Review, 80(8), 137-145.

Lussiana, M. (2016). Space suite a fascinating journey through the universe. https://www.kamehagrandzuerich.com/en/en/1216-2/space-suite/, (16.02.2020).

McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). Research in education: A conceptual introduction (5th ed.). New York: Longman.

Muse, W. & Kegerreis, R. J. (1969). Technological innovation and marketing management: İmplications for corporate policy. Journal of Marketing, 33(4), 3-9.

OECD Oslo Kılavuzu (2005). OECD. OSLO klavuzu (3. Baskı). İstanbul: OECD ve Eurostat Ortak Yayımı.

Orfila-Sintes, F., & Mattsson, J. (2009). Innovation behavior in the hotel industry. Omega the International Journal of Management Science, 37(2), 380-394.

Ottenbacher, M. & Gnoth, J. (2005). How to develop successful hospitality innovation. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(2), 205- 222.

Özşahin, M., Ciğerim, E. ve Gök, M. Ş. (2005). Rekabet edebilirlik ve firma performansı ilişkisi üzerine bir saha araştırması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 143-155.

Paksoy, H. M. ve Ersoy, N. (2016). Antalya’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde inovasyon ve işletme performansı arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 413-433.

Perez, A. M., Villaverde, P.M. & Elche, D. (2015). The mediating effect of ambidextrous knowledge strategy between social capital and innovation of cultural tourism clusters firms. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(7), 1484-1507.

Phillips, P. A. (1999). Performance measurement systems and hotels: A new conceptual framework. Hospitality Management, 18(2), 171-182.

Prajogo, I. D. & Ahmed, K. P. (2006). Relationships between innovation stimulus, innovation capacity and innovation performance. R &D Management, 36(5), 499-515.

Rajesh, M. (2017). Inside Japan’s first robot staffed hotel. https://www.theguardian.com/travel/2015/aug/14/japan-henn-na-hotel-staffed-by-robots,15.02.2020).

Regnum Hotels, (2020). http://www.regnumhotels.com/d/regnum/media/General_Press_Release-Turkish.pdf, (17.02.2020).

Schumpeter, J. A. (2003). Capitalism, socialism and democracy. Routledge: London.

Schwartz, K. (2019). Everybody hates the key card. Will your phone replace it? https://www.nytimes.com/2019/07/24/travel/hotel-security-mobile-keys.html, (29.5.2020).

Śledzik, K. (2013). Schumpeter’s view on innovation and entrepreneurship. SSRN Electronic Journal, 89-95.

Sundbo, J. & Gallouj, F. (1999), Innovation in services in seven european countries. Synthesis Report for European Commission, DG XII, TSER-SI4S, 99,1.

Tajeddini, K. (2011). The effects of innovativeness on effectiveness and efficiency.  Education Business and Society Contemporary Middle Eastern Issues 4(1), 6-18.

Tekin, Y. ve Durna, U. (2012). Otel işletmelerinde yenilik yönetimi uygulamaları alanya’da beş ve dört yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), 93-110.

Thomas, A. & Applegate, J. (2010). Pay attention!: how to listen, respond, and profit from customer feedback. New Jersey, Wiley & Sons.

Tidd, J. & Bessant, J. (2018). Managing innovation: integrating technological, market and organizational change (6th ed.). New Jersey, Wiley.

Tuclea, C. E. & Padurean, A. M. (2008). Competitiveness in the hospitality industry: Romanien style. http://www.mnmk.ro/documents/2008/2008-13.pdf

Viladimirov, Z. & Williams, A. (2018). Hotel innovations and performance-the mediating role of staff related innovations. Tourism Management Perspectives, 28, 166-178.

Warren, C., Becken S. & Coghlan, A. (2018). Sustainability-oriented service innovation: Fourteen-year longitudinal case study of a tourist accommodation provider. Journal of Sustainable Tourism, 26(10), 1784-1803.

Yalçın, B. (2013). Yaratıcı ve yenilik odaklı kültürel stratejinin iş dünyası açısından önemi ve yaratıcı birey teorisi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(2), 11-24.

Yalçın, İ. (2016). Küçük ve orta ölçekli işletmelerde yeniden yapılanma stratejileri. İstanbul: Nobel Yayın.

Yuan, F. & Woodman, R. W. (2010). Innovative behavior in the workplace: The role of performance and image outcome expectations. Academy of Management Journal, 53(2), 323-342.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { trakyasobed725391, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {921 - 940}, doi = {10.26468/trakyasobed.725391}, title = {OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Meriç, Engin} }
APA Meriç, E . (2020). OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 921-940 . DOI: 10.26468/trakyasobed.725391
MLA Meriç, E . "OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 921-940 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/58399/725391>
Chicago Meriç, E . "OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 921-940
RIS TY - JOUR T1 - OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME AU - Engin Meriç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.725391 DO - 10.26468/trakyasobed.725391 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 921 EP - 940 VL - 22 IS - 2 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.725391 UR - https://doi.org/10.26468/trakyasobed.725391 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME %A Engin Meriç %T OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME %D 2020 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 22 %N 2 %R doi: 10.26468/trakyasobed.725391 %U 10.26468/trakyasobed.725391
ISNAD Meriç, Engin . "OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 / 2 (Aralık 2020): 921-940 . https://doi.org/10.26468/trakyasobed.725391
AMA Meriç E . OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME. Trakya University Journal of Social Science. 2020; 22(2): 921-940.
Vancouver Meriç E . OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 22(2): 921-940.
IEEE E. Meriç , "OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 22, sayı. 2, ss. 921-940, Ara. 2020, doi:10.26468/trakyasobed.725391