İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, ilkokul iki ve üçüncü sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersine yönelik tutumlarının cinsiyetlerine, okul türüne, öğrenim gördükleri sınıf düzeylerine, öğrenim görülen yerleşim yerlerine göre değişip değişmediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kesit almalı tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Çanakkale ili merkezi, Yenice, Çan ve Biga ilçelerinde bulunan 3 özel ve 16 devlet ilkokullarının iki ve üçüncü sınıflarındaki öğrenciler içerisinden rastgele seçilen 2013 öğrenci oluşturmaktadır. Zayimoğlu Öztürk ve Coşkun (2015) tarafından geliştirilen “Hayat Bilgisi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” ve “kişisel bilgi formu” ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Öğrencilerinin “hayat bilgisi dersine yönelik toplam tutum puanları” ve alt faktörler toplam puanları erkek öğrenciler lehine anlamlı fark elde edilmiştir. İlkokul iki ve üçüncü sınıf öğrencilerinin, “hayat bilgisi dersine yönelik toplam tutum puanları” ve hayat bilgisi dersine yönelik olumsuz tutum alt faktör toplam puanları ilkokul ikinci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin lehine anlamlı fark bulunurken; “hayat bilgisi dersine yönelik olumlu tutum” alt faktör toplam puanları öğrenim görülen sınıf düzeyine göre anlamlı fark belirlenmemiştir. İlkokul iki ve üçüncü sınıf öğrencilerinin, “hayat bilgisi dersine yönelik olumsuz tutum” ve “hayat bilgisi dersine yönelik olumlu tutum” alt faktörler toplam puanları ve “hayat bilgisi dersine yönelik toplam tutum puanları” Merkez/Çanakkale ve Çan ilçesinde öğrenim gören öğrencilerin lehine olduğu belirlenmiştir. İlkokul iki ve üçüncü sınıf öğrencilerinin “hayat bilgisi dersine yönelik toplam tutum” ve alt faktörler toplam puanları öğrenim görülen okul türüne göre anlamlı fark elde edilmemiştir

INVESTIGATION OF SCOND AND THIRD GRADE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS LIFE SCIENCE COURSE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES

The purpose of this study is to determine whether second and third grade primary school students' attitudes towards life science course change according to gender, type of school, grade level, and the province/district where they study. In this research, cross-sectional survey designs were used. The sample of the study consists of 2013 second and third grade primary school students from 3 private and 16 public primary schools in Çanakkale’s central district, and Yenice, Çan, Biga districts. The research data were collected by means of "Attitude Scale towards Life Science Course" developed by Zayimoğlu Öztürk and Coşkun (2015) and "Personal Information Form" developed by the researcher. A significant difference was found in favor of the male students in their “total attitude scores towards life science course” and sub-factor total scores. The "total attitude scores towards life science course" and the total negative attitude sub-factor scores towards life science course of the second and third grade primary school students were found to be significantly different in favor of the second-grade primary school students, whereas there was no significant difference in the total positive attitude sub-factor scores towards life science course according to grade level. The total negative attitude scores towards life science course, the total positive attitude sub-factor scores towards life science course and the total attitude scores towards life science course of the second and third grade primary school students were in favor of those who studied in Çanakkale’s center and Çan district. The total attitude and sub-factor scores of the second and third grade primary school students towards life science course were not significantly different according to type of school.

Kaynakça

Allport, G. W. (1967). Attitude. In A Editor, M, Fishbein (Ed.), Reading in attitude theory and measurement (pp. 1-14). New York, London, and Sydney: John Wiley Sons, Inc.

Barth, J. L. ve Demirtaş, A. (1997). İlköğretim sosyal bilgiler öğretimi kaynaklar üniteler. Ankara: YÖK/ Dünya Bankası, Milli Eğitim Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.

Baysal, A .C., Tekarslan, E. (2004). Davranış bilimleri. (Genişletilmiş 4. Baskı). İstanbul: Avcıol.

Creswell, J. W. (2012). Educational research Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

Demirel, Ö. (2009). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. 12. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.

Duman, B. ve Yakar, A. (2017). Öğretime yönelik duyuşsal farkındalık ölçeği. Cumhuriyet International Journal of Education. 6 (1), 200–229. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/314401

Gültekin, M. (2015). Hayat bilgisi öğretimi. İçinde M. Gültekin (Ed.), Çocuğun yaşamında dünyaya açılan pencere: Hayat bilgisi öğretim programı (ss.11-42). Ankara: Nobel.

Güney, S. (2009a). Sosyal psikoloji. Ankara: Nobel.

Güney, S. (2009b). Davranış bilimleri. Ankara: Nobel.

Ho, R. (2014). Handbook of univariate and multivariate data analysis with IBM SPSS (2 nd ed.). Boca Raton, London, New York: Taylor & Francis Group.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). İlköğretim hayat bilgisi dersi (1. 2. ve 3. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı. Erişim Tarihi: 01.01.2018 http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018122171428547-HAYAT%20BİLGİSİÖĞRETİM%20PROGRAMI.pdf

Mertler, C.A. ve Reinhart, R.V. (2017). Advanced and multivariate statistical methods practical application and interpretation. New York and London: Routledge Taylor & Francis Group.

Miller, M. K. (2009). Nonparametric statistics for social and behavioral sciences. Boca Raton, London, New York: Taylor & Francis Group. Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). İnsan ve insanlar (Gözden geçirilmiş 9. basım). İstanbul: Evrim.

İnceoğlu, M. (2004). Tutum algı iletişim (1. Baskı). Ankara: Kesit Tanıtım.

Özçelik, D. A. (1998). Eğitim programları ve öğretim (Genel öğretim yöntemi). Ankara: ÖSYM Yayınları, No. 8.

Palavan, Ö. (2012). Hayat bilgisi dersinde beyin temelli öğrenmenin öğrencilerin başarılarına tutumlarına ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Pituch, K. A. ve Stevens, J. P. (2016). Applied multivariate statictics for the social science analyses with SAS and IBM ‘s SPSS (6 th ed.). New York and London: Routledge Taylor & Francis Group.

Şimsek, Ş. (2014). Geçmişten günümüze hayat bilgisi. İçinde Ş. Şimsek, (Ed.), Sınıf Öğretmenleri ve Adayları İçin Hayat Bilgisi Öğretimi (ss.3-26). Ankara: Anı.

Tiryaki, B. (2018). İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersine yönelik tutumlarıyla demokratik tutumları arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Taylor, S. E., Peplau, L. A. ve Sears, D. O. (2012). Sosyal Psikoloji. 3. Baskı (Çev.: A. Dönmez). Ankara: İmge.

Tay, B. (2007). Öğrenme stratejilerinin hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi dersinde akademik başarıya etkisi. Milli Eğitim Dergisi, 35(173), 87-102. Erişim tarihi 01.01.2018 https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/ Milli_Egitim_Dergisi/173/173/06.pdf

Zayimoğlu Öztürk, F. ve Coşkun, M. (2015). Hayat bilgisi dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 239-251. Erişim tarihi 01.01.2018 https://dergipark.org.tr/download/article-file/407906

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed645269, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {22}, pages = {989 - 1000}, doi = {10.26468/trakyasobed.645269}, title = {İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Cetin, Baris} }
APA Cetin, B . (2020). İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 989-1000 . DOI: 10.26468/trakyasobed.645269
MLA Cetin, B . "İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 989-1000 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/58399/645269>
Chicago Cetin, B . "İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2020 ): 989-1000
RIS TY - JOUR T1 - İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Baris Cetin Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.645269 DO - 10.26468/trakyasobed.645269 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 989 EP - 1000 VL - 22 IS - 2 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.645269 UR - https://doi.org/10.26468/trakyasobed.645269 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Baris Cetin %T İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2020 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 22 %N 2 %R doi: 10.26468/trakyasobed.645269 %U 10.26468/trakyasobed.645269
ISNAD Cetin, Baris . "İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 / 2 (Aralık 2020): 989-1000 . https://doi.org/10.26468/trakyasobed.645269
AMA Cetin B . İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Trakya University Journal of Social Science. 2020; 22(2): 989-1000.
Vancouver Cetin B . İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 22(2): 989-1000.
IEEE B. Cetin , "İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 22, sayı. 2, ss. 989-1000, Ara. 2020, doi:10.26468/trakyasobed.645269