GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Gayrimenkulün en önde gelen servet saklama aracı olması ile de ilişkili olarak gayrimenkul yatırım fonları (GYF) son yıllarda önemi hızla artan “alternatif yatırım araçları”nın önde gelenlerindendir. Gayrimenkul yatırımlarının bazı avantajları ve olumsuz özellikleri mevcut olup GYF’ler gayrimenkul yatırımlarının olumsuz özelliklerinden bazılarına çözüm içermektedirler. Çalışmamızın temel amacı, 2014’ten itibaren mevzuatımızda yer alan ve son dönemlerde sayısı ve fon toplamı hızla artan GYF’lerin gelişimine yönelik önerilerin ortaya konulmasıdır. GYF’lerin gelişimine yönelik öneriler, GYF kurucusu portföy yönetim şirketlerinin yöneticilerinden yüzü yüze gerçekleştirilen anket yöntemiyle temin edilen verilerin analiz edilmesiyle ortaya konulmuştur. Gerek pazarın neredeyse tamamını temsil eden şirketlerin araştırmaya dahil edilmesi gerekse katılımcıların GYF’ler konusundaki uzmanlık seviyeleri dikkate alındığında temin edilen verilerin ve araştırma sonuçlarının dikkate değer olduğu düşünülmektedir.

REAL ESTATE INVESTMENT FUNDS and SUGGESTIONS FOR DEVELOPMENT

Due to the fact that real estate is the leading store of wealth, real estate investment funds (REIFs) are among the leading "alternative investment instruments", which have rapidly gained importance in recent years. Real estate investments have some advantages as well as negative features to some of which REIFs provide solutions. The main purpose of our study is to put forward suggestions for the development of REIFs, which have been included in our legislation since 2014 and whose number and total fund value have increased remarkably in recent years. These suggestions have been established by means of analyzing the data obtained via face-to-face surveys among the executives of the portfolio management companies that found REIFs. Given both the comprehensive inclusion of the companies that represent almost the entire market into the research and the level of expertise of the participants on REIFs, our research data and results are significant.

Kaynakça

Akalın , M. (2018). Örnek Açıklamalarıyla Sosyal Bilimlerde Araştırma Tekniği Anket, 2. Basım, Ankara: Seçkin Kitapevi

Arıkan, R. (2013). Anketler ve Anket Soruları, 1. Basım, Ankara: Nobel Yayıncılık

Baş, T. (2013). Anket, 7. Basım, Ankara: Seçkin Kitapevi

Baum, A., Hartzell, D. (2021). Real Estate Investment: Strategies, Structures, Decisions, 2. Basım, Cornwall, Wiley

Berges, S. (2004). The Complete Guide to Real Estate Finance For Investment Properties, 1. Basım, New Jersey: Wiley

Chou W-H., Hardin III, W. G. (2014). Performance chasing, fund flows and fund size in real estate mutual funds, Journal of Real Estate Finance and Economics, 49, 379–412. 10.1007/s11146-013-9444-x

Cömert, İ. (2019). “Türkiye'de kurulan gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul değerleme sektörüne etkisi”, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Cremers, M., Lizieri C. (2015). How active is your real estate fund manager?, The Journal of Alternative Investments, 18, 22-36. 10.3905/jai.2015.18.1.022

CRONK, B. C. (2020) How to Use SPSS, 11. Basım, New York, Routledge

EFAMA, International Statistical Release, (2016: Q4), https://www.efama.org/Publications/Statistics/International/Quarterly%20%20International/170327_International%20Statistical%20Release%202016%20Q4.pdf, (21.03.2021).

EFAMA, International Statistical Release, (2018: Q4), https://www.efama.org/Publications/Statistics/International/Quarterly%20%20International/190327_International%20Statistical%20Release%20Q4%202018.pdf, (21.03.2021).

EFAMA, International Statistical Release, (2019: Q4), https://www.efama.org/Publications/Statistics/International/Quarterly%20%20International/20-03%20International%20Statistical%20Release%20Q4%202019.pdf, (21.03.2021).

EFAMA, International Statistical Release (2020: Q4), https://www.efama.org/sites/default/files/files/Statistics/12%20International%20Statistical%20Release%20Q4%202020.pdf, (02.05.2021)

Erdoğan, B. (2018). “Türkiye’de gayrimenkul sektörü alternatif finansman araçları ve uygulamaları: gayrimenkul sertifikaları ve gayrimenkul yatırım fonları” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul

Ergin, M. A. (2018). “Gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul geliştirme sektörüne etkileri” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Ersoy M., Gümrükçüoğlu Z. Z. (2017). Bir Sermaye Piyasası Aracı Olarak Gayrimenkul Sertifikası: Park Mavera III Projesi Üzerine Bir İnceleme, Yorum Yönetim Yöntem Uluslararası Yönetim Ekonomi ve Felsefe Dergisi, C:5, S:2, 43-60. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yorumyonetim/issue/32773/349037

ESMA Annual Statistical Report EU Alternative Investment Funds 2020, https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-165-1006_asr-aif_2020.pdf, (21.03.2021).

Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 5. Basım, Germany, SAGE Publications

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (Sayı; VII-128.2), https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=18553&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5, (02.01.2021)

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği, https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=19227&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5, (02.01.2021)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği , https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=18404&mevzuatTur=Teblig&mevzuatTertip=5, (02.01.2021)

Güneş, G. Ş. (2020). Türkiye’de borsada işlem gören gayrimenkul yatırım fonlarının performans analizi, BMIJ, 8(5), 4438-4462. 10.15295/bmij.v8i5.1669

Güneş, G. Ş., Tanrıvermiş H. (2020). Türkiye’de gayrimenkul yatırım fonu yöneticileri üzerine bir araştırma, Business & Economics Research Journal, Vol. 11, Issue 2, 431-444. 10.20409/berj.2020.259

GYODER, Gösterge 2020 Yılı Türkiye Gayrimenkul Sektörü 4. Çeyrek Raporu, https://www.gyoder.org.tr/yayinlar/gyoder-gosterge, (30.03.2021).

https://www.savills.com/impacts/market-trends/8-things-you-need-to-know-about-the-value-of-global-real-estate.html, (22.12.2019).

Kahraman, D. (Güz 2017). Gayrimenkul Yatırım Fonları, TSPB Gösterge Dergisi, 31-41.

Kira Sertifikaları Tebliği (Sayı; III-61.1), https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18451&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5, (02.01.2021)

Kira Sertifikaları Tebliğine İlişkin Basın Duyurusu, https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20130607/0, (02.01.2021)

Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" Hakkında Basın Duyurusu , https://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/201041/0, (02.01.2021)

Kurumlar Vergisi Kanunu (13.06.2006 Tarih ve 5520 Sayılı), https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5520.pdf, (02.01.2021)

Münyas, T. (2016). Yeni sermaye piyasasının son düzenlemeleri perspektifinde yeni bir yatırım aracı olarak gayrimenkul yatırım fonlarının yapısı, işleyişi ve faaliyet esasları hakkında bir inceleme, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Cilt:5 Sayı:19, 955–968.

Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manuel, 6. Basım, China, McGraw Hill

Real estate funds – Overview, French Asset Management Association, https://www.afg.asso.fr/en/overview/, (24.04.2020).

Scope of the Alternative Investment Fund Managers Regime, https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/PERG/16/2.pdf, (01.11.2020).

Sermaye Piyasası Kanunu (06.12.2012 Tarih ve 6362 Sayılı), https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6362.pdf, (02.01.2021)

Şengül, G. (2017). “Gayrimenkul yatırım fonları ve türkiye'deki uygulamalarının değerlendirilmesi” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara

Yalçınkaya, A. O. (2018). “Sermaye piyasalarında yeni bir yatırım enstrümanı olarak gayrimenkul yatırım fonlarının yeri; Türkiye uygulaması” (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Okan Üniversitesi, İstanbul

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed915085, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {23}, pages = {963 - 986}, doi = {10.26468/trakyasobed.915085}, title = {GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER}, key = {cite}, author = {Kaya, Ömür and Akbalık, Murat} }
APA Kaya, Ö. & Akbalık, M. (2021). GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (2) , 963-986 . DOI: 10.26468/trakyasobed.915085
MLA Kaya, Ö. , Akbalık, M. "GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 963-986 <
Chicago Kaya, Ö. , Akbalık, M. "GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 963-986
RIS TY - JOUR T1 - GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AU - Ömür Kaya , Murat Akbalık Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.915085 DO - 10.26468/trakyasobed.915085 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 963 EP - 986 VL - 23 IS - 2 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.915085 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER %A Ömür Kaya , Murat Akbalık %T GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER %D 2021 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 23 %N 2 %R doi: 10.26468/trakyasobed.915085 %U 10.26468/trakyasobed.915085
ISNAD Kaya, Ömür , Akbalık, Murat . "GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 / 2 (Aralık 2021): 963-986 .
AMA Kaya Ö. , Akbalık M. GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER. Trakya University Journal of Social Science. 2021; 23(2): 963-986.
Vancouver Kaya Ö. , Akbalık M. GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 23(2): 963-986.
IEEE Ö. Kaya ve M. Akbalık , "GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI ve GELİŞİMLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 23, sayı. 2, ss. 963-986, Ara. 2021, doi:10.26468/trakyasobed.915085
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1305-7766
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Trakya Üniversitesi

62.6b31.9b