EDİRNE KIRMIZISI’NIN EDİRNE İLİNE KENT KİMLİĞİ KAZANDIRMASINDAKİ ROLÜ

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Edirne ili, tarihi ve kültürel miras açısından oldukça zengin bir kent konumundadır. Türkiye’deki turizm potansiyelinin yüksek olduğu kentlerin başında gelen Edirne ilinin sahip olduğu zenginlikler kente bir kimlik kazandırmaktadır. Jeopolitik konumu nedeniyle günümüzde Traklardan Osmanlılara kadar birçok medeniyetten izler taşıyan Edirne ili tarihi ve kültürel birikime sahip olmanın yanı sıra bünyesinde pek çok kültürel ve turistik ögeyi barındırmaktadır. Bu ögelerden biri de, tüm dünyada “Edirne” ismiyle anılan, kırmızı renginin bir tonu olan Edirne Kırmızısı’dır. Yurt dışında daha çok Fransızca ismi “Rouge d’Andrinople” olarak bilinen Edirne Kırmızısı, sadece bir rengi değil, kültürel bir değer olarak somut ve soyut kavramları da temsil etmektedir. Oldukça zahmetli bir boyama süreci sonrası elde edilen, uğrunda çokça emek ve paranın harcandığı tarihi bir renk olarak dikkat çeken Edirne Kırmızısı, Sanayi Devrimi sonrası endüstrideki makineleşmenin etkisiyle zamanla unutulmaya yüz tutmuştur. Edirne’de 2017 yılında mahalli bir gazetede yayımlanan yazı dizisi sonrası tekrar gündeme gelen Edirne Kırmızısı ile ilgili yapılan çalışmaların Edirne ili kent kimliğine etkisinin ortaya konmasının amaçlandığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Edirne’de yaşayan ve kentsel turizmin gelişmesine katkıda bulunduğu düşünülen 20 temsilci belirlenerek kendilerine belirlenmiş açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Alınan cevaplar doğrultusunda Edirne Kırmızısı; bilinirlilik, zaman, ürün çeşitlendirmesi, geleceğe yönelik olumlu ve olumsuz tahminler boyutunda değerlendirilmiş ve toplanan veriler MAXQDA 2020 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Gelecekte Edirne Kırmızısı ile ilgili yapılacak faaliyetlerin planlanmasında tüm kent paydaşları tarafından kullanılabilecek bu çalışmanın Edirne ilinin tanıtımına, kentsel kimliğine, turizmine, kültürüne ve ekonomisine sürdürülebilir bir şekilde katkı sunması hedeflenmiştir.

THE ROLE OF EDİRNE RED IN ATTRACTING A URBAN IDENTITY TO EDİRNE PROVINCE

Edirne province, which has hosted many civilizations throughout history, is a very rich city in terms of historical and cultural heritage. The richness of Edirne, which is one of the cities with high tourism potential in Turkey, gives the city an identity. Due to its geopolitical location, Edirne, which has traces of many civilizations from the Thracians to the Ottomans, has historical and cultural accumulation as well as many cultural and touristic items. One of these elements is Edirne Red, a tone of red, which is known as "Edirne" all over the world. Edirne Red, more commonly known as "Rouge d'Andrinople" abroad, represents not only a color but also concrete and abstract concepts as a cultural value. Edirne Red, which draws attention as a historical color obtained after a very laborious dyeing process and for which a lot of effort and money was spent, has been forgotten over time with the effect of mechanization in the industry after the Industrial Revolution.Qualitative research methods were used in this study, which aimed to reveal the effect of the studies on Edirne Red, which after a series of articles published in a local newspaper in Edirne in 2017, on the urban identity of Edirne. 20 representatives living in Edirne who are thought to contribute to the development of urban tourism were determined and open-ended questions were asked to them. In line with the answers received, Edirne Red; awareness, time, product, positive and negative predictions for the future, and the collected data were analyzed through the MAXQDA 2020 program. It is aimed that this study, which can be used by all city stakeholders in the planning of future activities related to Edirne Red, will contribute to the promotion, urban identity, tourism, culture and economy of Edirne province in a sustainable way.

___

Cardon D. (1995). “Aussi Rouge Que Possible: L’art Du Teinturier Face A L’eternel Desir Du Rouge”. Adnrinople: Le Rouge Magnifique, s.72-79, Paris.

Çoruhlu, Y. (2000). “Türk Mitolojisinin Anahtarları”. Kabalcı Yayınevi, s.191-192.

Demir, R. (2015). “Divan Şiirinde Kırmızı Renk”. Türkiyat Mecmuası, 25(1), 57-91.

Dokumacı, M. (2020). “Renklerin İnsan Yaşamındaki Etkileri ve Renklerin Tarih Boyunca Yolculuğu”. Takvim-i Vekayi, 8(2), 120-131.

Eren, A. (2008). “Bâkî Divanı’nda Kırmızı Renk”. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, 31-68.

European Commission. (2000). “Towards Quality Urban Tourism, Integrated Quality Management (IQM) of Urban Tourist Destinations”. Brussels: European Communities Publications.

İçli, G. E. ve Çopur, M. E. (2008). “Pazarlama İletişiminde Renklerin Rolü”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 22-33.

İçellioğlu, C. Ş. (2014). “Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un Swot Analizi”. Sosyal Bilimler Dergisi, (1), 37-55.

Jacque, J. (1995). “Introduction”. Adnrinople: Le Rouge Magnifique, s. 80-81. Paris.

Kavruk, H. (2002). “Anakente Bakış”. Hizmet İş Sendikası Yayınları, s.65. Ankara.

Koyuncu, A. (2011). “Sosyoloji Kuramlarında Kent”. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (25), 31-56.

Landry, C. ve Murray, C. (2017). “Psychology & The City: The Hidden Dimension”. Gloucestershire: Comedia.

Yıldırım, L. (2014). “Avrupa Tekstil Baskıcılığının Gelişiminde Türk Kırmızısı’nın Rolü”, Yedi. (12), 11-22.

Meydan Larousse. (1992). Sabah Gazetesi Yayınları, Cilt 16, İstanbul.

Meyers, H. M. ve Lubliner, M. J. (2003). “Başarılı Ambalaj Başarılı Pazarlama”. (Çeviren: Z. Üsdiken), Rota Yayınları, İstanbul.

Ögel, B. (1984). “Türklerde Tuğ ve Bayrak”. Türk Kültür Tarihine Giriş, c. VI, s. 401. Ankara.

Özer, Uca, S. (2010). “Şehir Turizmi ve Kültür: Yabancı Turistlerin Kültürel Bir Destinasyon Olarak İstanbul’u Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı. Eskişehir.

Topal, A. K. (2004). “Kavramsal Olarak Kent Nedir ve Türkiye’de Kent Neresidir?”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, s. 1, İzmir.

Wertz, J. (2014). “Turkey Red”. https://indiastreetbazaar.net/stories/turkey-red/ (Erişim Tarihi: 13.02.2021)

World Tourism Organization. (2012). “Global Report on City Tourism”. 6, Madrid.

Yürek, D. (2021). “Edirne: Muhteşem Kırmızı”. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Dergisi. s.2, 56-59.

___

Bibtex @araştırma makalesi { trakyasobed996317, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {23}, pages = {941 - 962}, doi = {10.26468/trakyasobed.996317}, title = {EDİRNE KIRMIZISI’NIN EDİRNE İLİNE KENT KİMLİĞİ KAZANDIRMASINDAKİ ROLÜ}, key = {cite}, author = {Akman, Orkun and Gönenç Güler, Emel} }
APA Akman, O. & Gönenç Güler, E. (2021). EDİRNE KIRMIZISI’NIN EDİRNE İLİNE KENT KİMLİĞİ KAZANDIRMASINDAKİ ROLÜ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 23 (2) , 941-962 . DOI: 10.26468/trakyasobed.996317
MLA Akman, O. , Gönenç Güler, E. "EDİRNE KIRMIZISI’NIN EDİRNE İLİNE KENT KİMLİĞİ KAZANDIRMASINDAKİ ROLÜ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 941-962 <
Chicago Akman, O. , Gönenç Güler, E. "EDİRNE KIRMIZISI’NIN EDİRNE İLİNE KENT KİMLİĞİ KAZANDIRMASINDAKİ ROLÜ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2021 ): 941-962
RIS TY - JOUR T1 - EDİRNE KIRMIZISI’NIN EDİRNE İLİNE KENT KİMLİĞİ KAZANDIRMASINDAKİ ROLÜ AU - Orkun Akman , Emel Gönenç Güler Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.26468/trakyasobed.996317 DO - 10.26468/trakyasobed.996317 T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 941 EP - 962 VL - 23 IS - 2 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - doi: 10.26468/trakyasobed.996317 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EDİRNE KIRMIZISI’NIN EDİRNE İLİNE KENT KİMLİĞİ KAZANDIRMASINDAKİ ROLÜ %A Orkun Akman , Emel Gönenç Güler %T EDİRNE KIRMIZISI’NIN EDİRNE İLİNE KENT KİMLİĞİ KAZANDIRMASINDAKİ ROLÜ %D 2021 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 23 %N 2 %R doi: 10.26468/trakyasobed.996317 %U 10.26468/trakyasobed.996317
ISNAD Akman, Orkun , Gönenç Güler, Emel . "EDİRNE KIRMIZISI’NIN EDİRNE İLİNE KENT KİMLİĞİ KAZANDIRMASINDAKİ ROLÜ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 / 2 (Aralık 2021): 941-962 .
AMA Akman O. , Gönenç Güler E. EDİRNE KIRMIZISI’NIN EDİRNE İLİNE KENT KİMLİĞİ KAZANDIRMASINDAKİ ROLÜ. Trakya University Journal of Social Science. 2021; 23(2): 941-962.
Vancouver Akman O. , Gönenç Güler E. EDİRNE KIRMIZISI’NIN EDİRNE İLİNE KENT KİMLİĞİ KAZANDIRMASINDAKİ ROLÜ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 23(2): 941-962.
IEEE O. Akman ve E. Gönenç Güler , "EDİRNE KIRMIZISI’NIN EDİRNE İLİNE KENT KİMLİĞİ KAZANDIRMASINDAKİ ROLÜ", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 23, sayı. 2, ss. 941-962, Ara. 2021, doi:10.26468/trakyasobed.996317
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1305-7766
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Trakya Üniversitesi

64.3b32.6b