Kendi Dilinden İsmâîl Hakkî Bursevî’nin Hayatı ve Şahsiyeti

Öz Onsekizinci yüzyıl Osmanlı ulemâsının en büyük sufîlerinden biri olan İsmâîl Hakkî Bursevî,bugün Bulgaristan sınırları dâhilinde kalan Aydos’ta 1063/1653’te dünyaya gelmiş,1137/1725 yılında Bursa’da vefat etmiştir. İlim tahsili esnasında en çok Celvetiyye tarikatışeyhi Osman Fazlî İlâhî’den (ö. l102/169l) etkilenmiş, onun terbiyesinde tasavvufî eğitiminitamamlamış, ondan aldığı irşâd görevini yarım asırlık bir zaman süresince Rumeli’denBursa’ya ihmal etmeksizin yerine getirmiştir. Sosyo-kültürel ve manevî şahsiyetini,Osmanlı ülkesinde fikirleriyle yaşayan İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240), Sadreddîn Konevî (ö.673/1274), Mevlânâ (ö. 672/1273), Şeyh Üftâde (ö. 988/1580) ve Azîz Mahmûd Hüdâyî(ö. 1038/1628) gibi sûfîlerin öğretileriyle şekillendiren İsmâîl Hakkî Bursevî tasavvuf,edebiyât, tefsir, hadis ve İslâm hukuku gibi alanlarda yazdığı yüzden fazla eserle çağınınen velûd müellifleri arasında yer almıştır. Bu çalışmada Bursevî’nin doğumundan ölümünekadar olan yetmiş beş yıllık hayat hikâyesi bizzat kendi dilinden aktarılmıştır.

Kaynakça

Avcı, Seyit, Sûfilerin Hadis Anlayışı Bursevî Örneği, (İstanbul: Ensar Yayıncılık, 2004). Bursevî, İsmâîl Hakkî, Kitâbü’n-Netîce, nşr. Ali Namlı-İmdat Yavaş, I-II, (İstanbul: İnsan Yayınları, 1997). –––––––, Mecmûa-i Hakkî, Âtıf Efendi Ktp., nr. 1496, vr. 41b. –––––––, Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, thk. Abdullatîf Hasen Abdurrahmân, I-X, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1430/2009) [Rûhu’l- Beyân, terc. Kurul, I-XVI, (İstanbul: Erkam Yayınları, 1430/2009)]. –––––––, Tamâmü’l-Feyz, nşr. Ramazan Muslu ve Ali Namlı, İsmâil Hakkı Bursevî ve Tamâmü’l-Feyz Adlı Eseri-I ve II, (İstanbul: Marmara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994). –––––––, Tuhfe-i Atâiyye, Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbî, nr. 1537, vr. 21a-21b [nşr. Veysel Akkaya, Kâbe ve İnsan Tuhfe-i Atâiyye, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2008)].

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { katuifd341221, journal = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD)}, issn = {2148-5011}, eissn = {2618-611X}, address = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çimenli Kampüsü 61000 - TRABZON/TÜRKİYE}, publisher = {Trabzon Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {137 - 157}, doi = {}, title = {Kendi Dilinden İsmâîl Hakkî Bursevî’nin Hayatı ve Şahsiyeti}, key = {cite}, author = {Sarı, Necmi} }
APA Sarı, N . (2015). Kendi Dilinden İsmâîl Hakkî Bursevî’nin Hayatı ve Şahsiyeti . Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) , 2 (1) , 137-157 .
MLA Sarı, N . "Kendi Dilinden İsmâîl Hakkî Bursevî’nin Hayatı ve Şahsiyeti" . Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 2 (2015 ): 137-157 <
Chicago Sarı, N . "Kendi Dilinden İsmâîl Hakkî Bursevî’nin Hayatı ve Şahsiyeti". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 2 (2015 ): 137-157
RIS TY - JOUR T1 - Kendi Dilinden İsmâîl Hakkî Bursevî’nin Hayatı ve Şahsiyeti AU - Necmi Sarı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 157 VL - 2 IS - 1 SN - 2148-5011-2618-611X M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) Kendi Dilinden İsmâîl Hakkî Bursevî’nin Hayatı ve Şahsiyeti %A Necmi Sarı %T Kendi Dilinden İsmâîl Hakkî Bursevî’nin Hayatı ve Şahsiyeti %D 2015 %J Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) %P 2148-5011-2618-611X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Sarı, Necmi . "Kendi Dilinden İsmâîl Hakkî Bursevî’nin Hayatı ve Şahsiyeti". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 2 / 1 (Ağustos 2015): 137-157 .
AMA Sarı N . Kendi Dilinden İsmâîl Hakkî Bursevî’nin Hayatı ve Şahsiyeti. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2015; 2(1): 137-157.
Vancouver Sarı N . Kendi Dilinden İsmâîl Hakkî Bursevî’nin Hayatı ve Şahsiyeti. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2015; 2(1): 137-157.
IEEE N. Sarı , "Kendi Dilinden İsmâîl Hakkî Bursevî’nin Hayatı ve Şahsiyeti", Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD), c. 2, sayı. 1, ss. 137-157, Ağu. 2015