EVSİZLİK VE EVSİZLERE GENEL BİR BAKIŞ

Yalnız, tedirgin, gururlu, kirli ve kötü kokulu, öfkeli,mağrur, tuhaf bakışlı, zor öykülere sahip insanlar. Bu sıfatlar yan yanageldiğinde çoğu zaman bir evsizi tanımlamak için kullanılmaktadır. Hemen hemendünyanın her yerinde sayıları gittikçe artan evsizler, üç beş eşya ile otobüsterminallerini, tren garlarını, hastaneleri ya da bankomatları geçici ya dasürekli olarak mesken olarak kullanan, zor öykülerin mağrur bakışlı aktörlüğünüüstlenmişlerdir. Birleşmiş Milletler Raporlarına göre, Dünyada 100 milyon evsizbulunmaktadır. Pek çok sosyal sorunun bir bileşkesi konumunda olan evsizlik,21. Yüzyıl’da insanlığın içinde bulunduğu trajedinin de en önemligöstergelerinden biridir. Kuşkusuz ki evsizlik günümüz dünyasında, en önemlisosyal sorunlardan bir tanesidir. Bu çalışmada evsizlik olgusunun tanımlanması,evsizliği oluşturan nedenler ve evsizlerin genel karakteristikleri üzerindedurulacaktır. 
Anahtar Kelimeler:

Evsizlik, Evsiz, Sosyal Hizmet

A General Framework for Homelessness and Homeless People

Alone, uneasy, proud, dirty and badly smelling, furious,haughty, strange-looking and man of tough stories. When these adjectives cometogether they are mostly used to describe the homeless people whose populationincrease all around the world day by day, who use bus terminals, railwaystations, hospitals or bank teller machines as their homes, and who are thehaughty-looking actors of tough stories day, who use bus terminals, railwaystations, hospitals or bank teller machines as their homes, and who are thehaughty-looking actors of tough stories. Homeless is one of the most importantsocial problems of the world today. According to the reports of the UN thereare 100 million homeless people in the world. Homelessness, which is acombination of so many social problems, is also one of the indicators of thetragedy of humanity in the 21. century. This article deals with the definitionof the phenomenon of homelessness, the reasons that cause it, and generalcharacteristics of it. 

Kaynakça

Altun, G. (1997) “1991-1995 Yılları Arasında İstanbul’da görülen evsiz ölümleri”, Trakya Üniversitesi Uzmanlık Tezi, Edirne, 1997.

Baum, S. and W. Burnes (1993) A National in Denial The Truth About Homelessness. San Francisco: Westview Pres.

Blau J. (1992) The Visible Poor : Homelessness in United States. New York: Oxford Unıversıty Press.

Burt, R. (1992) The Growth of Homelessness ın the 1980. Washıngton: The Urban Institute Press,

Delisi, M. (2000) “Who is More Dangerous ? Comporıng the Criminality of Adult Homeless and Domiciled Jail Inmates: A Research Note.” Internatioanal Jornal of Offender Therapy and Comparative Criminology. Vol.44 (1) 52-61.

Erickson, J. and W. Charles (1986) Housing the Homessness. New Jersey: Urban Policy Research.

Flaherty, O. (1996). “Making Room: The Economics of Homelesness”, Harvard University Pres.

Fisk, D. (2000) “Homeless Persons With Mental illness and Their Families: Emerging Issues From Clinical Work”. The Jornasl of Contemporary Human Services. Vol.81(4) 14-23

Goldberg, E. (1999) “A Short Term Approach to Interventioan wıth HomelessMothers: A role for Clinicians ın Homeless Shelters” The Jornal of Contemporaray Human Services. Vol. 80 (2) 13-35

Hope, M. and J. Young (1986). The Faces of Homelessness. D.C. Healty Company.

Işıkhan, V. (2002) Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler. Ankara.

Jackson, U. (1990) . An Ethnograpy of Homeless . Unıversıty of California, Los Angales. Jewell, M. (1992) “ It Don’t Make No Sense” , An Athnograpy of a Homeless Shelter. Bryn Mawr Collage, The Grad. School of Social Work and Social Research,

Kennett, P. and A. Marsch (1999) Homelessness. Explorıng the Terraın. Great Britaın: The Policy Pres.

O’Flaherty, B. (1996) “Making Room”. The Economics or Homelesness. Harvard University Press, London.

Macknee, C. And J. Mervyn (2002) “Critical Incidents That Facilitate Homeless “ People’s Transition off the Streets. Journal of Social Distress and the Homeless. Vol.11 (4) 17-36

Meneviş, B. (2006) ”Evsizler” DPT ve Türk Ulusal Ajansı, Ankara.

Miser, B. (1989) Her göze Görünmeyen Ankara manzaraları, Ankara: Batıbirlik yayınları,

Pollia, D. (1997). The Relationshıp between Transievence and Current Life Situation in the Homeless Services – Using Populatıon. Social Work: Journal of the National Association of Social Workers. Vol.42 (6) 57-71

Rocha, C. (1996) Predictors of Housing for Sheltered Homeless Families. Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services Vol.17 (4) 43-56

Rocine, G. and O. Sevigny (2001) “homelesnes” Social Work with Groups. Vol.23 (4) 12-21

Rossi, P. (1989) Without Shelter. Homelessness in the 1980. New York: Priority Pres.

Rowe, M. (1999) Crossing the Barder. Encounters between Homeless People and Out-reach workers. University of California Pres.

Sosin, M. and M.Bruni (2000) . Personal and Situatıonal Perspectives on Rejection of a homelessness and substance abuse program: An exploratory study. Social Work: Jornal of the National Association of Social Workers. Vol.24.(3) 49-61

Schmitz, C. (2001) “The Interconnectıon of Childhood Povert and Homelessness: Negative Impact/Poınts of Access” The Jornal of Contenporaray Human Sevices. Vol.82. (6) 23-37

Toth, J. (2001) . Köstebek insanlar. New York Metrosunun Altında Yaşam. Çev:Can Polat. Aykırı Araştırma Yayınları.

Van, R. (1993). Homelessness Families. Causes, Effects and Recommendations. New York: Garland Publishing.

Yağan, M.(2009) ” Ankara’da Evsiz Ölümleri”, Gazi Üniversitesi Uzmanlık Tezi, Ankara.

Yoder, K. (1998) “Suicidal Behavior Among Homeless and Runaway Adolescents”, Journal of Youth and Adolescence. Vol.27.(6,) 11-25

Kaynak Göster

APA Özdemi̇r, U . (2010). EVSİZLİK VE EVSİZLERE GENEL BİR BAKIŞ . Toplum ve Sosyal Hizmet , 21 (2) , 77-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsh/issue/48424/613522