Öğrencilerin Klinik Eğitim Ortamına İlişkin Algılarının ve Akademik Öz-Yeterliliğin Değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma*

COVID-19 Salgını nedeniyle dijital ortamda eğitime geçilmesi sürecinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mezuniyet öncesi düzeyde yüzyüze yürütülen kuramsal ve uygulamalı eğitimler durdurulmuş ve yeni çözümler geliştirilmiştir. Acil uzaktan öğretim koşullarında öncelikle tüm kuramsal dersler (1494 ders) kayıt altına alınarak bir öğrenme yönetim sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılması için Tıp Fakültesi Destekleyici E-Öğrenme Programı tasarlanmıştır. Bu program içinde çeşitli çevrimiçi eğitim kaynakları da sağlanmıştır. Bir çevrimiçi sınav modülü satın alınarak bu dönemde 132 sınav gerçekleştirilmiştir. Mezuniyet sonrası düzeyde eğitimlerin sürmesi için her anabilim dalına bir sanal sınıf oluşturulmuştur. 2020-2021 akademik yılında uzaktan eğitim koşulları zenginleştirilerek uygulamalar sürdürülecektir. Bu dönemde kayıt altına alınan dersler artırılmış, eşzamanlı çevrimiçi küçük grup tartışmaları ve paneller planlanmış, standart hasta görüşmeleri ve çözümleme oturumları çevrimiçi olarak düzenlenmiş, hasta güvenliğine yönelik bir sanal gerçeklik eğitim modülü geliştirilmiş, ilk üç yıldaki öğrencilerin beceri eğitimlerinin çevrimiçi yürütülebilmesi için Bireysel Klinik Beceri Eğitimi Seti tasarlanmıştır.

Evaluation of Students' Perceptions of Clinical Education Environment and Academic Self-Sufficiency: a cross-sectional study*

While passing through a digital teaching environment because of COVID-19 Pandemic, Hacettepe University Faculty of Medicine paused all face-to-face theoretical and practical training at the undergraduate level, and developed new solutions. Medical Faculty Supportive E-Learning Program was designed to provide the students with the recorded theoretical sessions (1494 lectures) through a learning managent system in the emergency remote teaching circumstances. Various online learning resources were also provided in this program. An online examination module was bought, and 132 examinations were conducted during that period. Virtual classrooms were organized for each department to ensure the sustainability of graduate medical education. Distance education will be maintained through the enriched educational circumstances in 2020-2021 academic year. The number of recorded lectures have been increased, online synchronous small group discussions and panels have been planned, standardized patient encounters and debriefing sessions have been remotely organized, a virtual reality training module has been developed for patient safety, and Individual Clinical Skills Training Kit has been designed to conduct online skills training for the first three year students.

Kaynakça

Ferrel MN, Ryan JJ. The impact of COVID-19 on medical education. Cureus. 2020;12(3): e7492.

Hodges C, Moore S, Lockee B, Trust T, Bond A. The difference between emergency remote teaching and online learning. EDUCAUSE Rev. 2020. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teachingand-online-learning. Son erişim tarihi: 13 Eylül 2020.

Tolu LB, Feyissa GT, Ezeh A, Gudu W. Managing resident workforce and residency training during covid-19 pandemic: scoping review of adaptive approaches. Adv Med Educ Pract. 2020;11:527-535.

Kaynak Göster

Vancouver Elçin M. , Çiftçi Atılgan S. B. , Öztoprak M. , Taşdelen Teker G. , Sezer B. , Demirören M. , Odabaşı O. , Turan S. , Atilla P. , Akı F. T. , Altun B. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin COVID-19 Pandemi Deneyimi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021; 20(60-1): 125-130.
Tıp Eğitimi Dünyası
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

28.6b16.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi

Cüneyt Orhan KARA, Erol GÜRPINAR

Kötü Haber Vermede İletişim Becerileri

Selda YARDIM, Yeşim ŞENOL

Öğrencilerin Klinik Eğitim Ortamına İlişkin Algılarının ve Akademik Öz-Yeterliliğin Değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma*

Safiye ÖZVURMAZ, Aliye MANDIRACIOĞLU

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Akran Danışmanlığı Programı: İki Yıllık Deneyim

Berna MUSAL

İntern Hekimlere Yönelik “I. Basamakta Hasta-Hekim İlişkisi” Dersinde Jigsaw Tekniğinin Kullanımı

Ozlem Surel KARABİLGİN OZTURKCU, M. İnci BAŞER KOLCU

Acil Servis Doktorları En İyi Nasıl Öğrenir: Bir VARK Analizi

Tuğba ATMACA TEMREL, Şervan GÖKHAN, Adnan KARAİBRAHİMOĞLU, Mehmet ERGİN, Fatih TANRIVERDİ, Gülhan KURTOĞLU ÇELİK, Ayhan ÖZHASENEKLER, Fatih ATMACA

Editorden - 53. Sayi

Sabri Kemahli

Öğrencilerin Klinik Eğitim Ortamına İlişkin Algılarının ve Akademik Öz-Yeterliliğin Değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma*

Safiye ÖZVURMAZ, Aliye MANDIRACIOĞLU

Tıp Öğrencilerinin Öğrenme İklimi Algılarının; Akademik Özyeterlik, Hekimlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi

Nilüfer DEMİRAL YİLMAZ, Münevver YALÇINKAYA

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Şok Fizyopatolojisi İle İlgili Bir Seçmeli Derste Uygulanan Aktif Öğrenim Yöntemlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Assel KUDAİBERGENOVA, İbrahim COŞKUN, Selma Arzu VARDAR