Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi

Bu araşt ı rma, yaşl ı broiler damı zl ı klar ı ndan elde edilen yumurtalar ı plastik torba içinde k ı sa süreli bekletmenin kuluçka özelliklerine etkisini belirlemek amac ı yla yürütülmüştür. Çal ışman ı n yumurta materyali, 57 haftal ı k yaş da olan Ross Pm3 broiler dam ı zl ı kları ndan elde edilmiştir. Ara şt ı rmada toplam 4500 adet kuluçkal ı k yumurta kullan ı lm ışt ı r. Depolama süresi olarak 4 gün ve bekletilmeyen 0 gün olmak üzere 2 grup olu şturulmuştur. Bunun yan ı nda depolama süresi 4 gün olan yumurtalar ı n yar ı s ı plastik torba içinde di ğer yar ı sı ise ayn ı koşullarda plastik torbaya konulmadan tutulmu ştur. Depolama süresi 4 gün olan plastik torbas ı z ve plastik torba içinde bekletilen gruplar ile depolanmayan depo süresi 0 gün grubun ç ı kış gücü değerleri s ı ras ı yla % 86.7, % 90.9 ve % 90.7 olarak tespit edilmi ştir. Gruplar ı n mukayesesi, plastik torbas ı z olarak 4 gün bekletilen grupta ç ı kış gücünün, diğer 2 gruptan dü şük olduğ unu ortaya koy ınuştur. P < 0.05 . Sonuç olarak, yaşl ı broiler damı zl ı klardan elde edilen yumurtalar ı n ovipozisyon sonial en k ı sa sürede gelişim makinesine yüklenmesi eğer bu sağ lanamı yorsa k ı sa süreli de olsa plastik torba içinde bekletilmesinin ç ı kış gücünü art ı rd ığı tespit edilmiştir.

The Effect of Short Term Storage in Plastic Bags on Hatchability of Eggs from OId Broiler Breeders

The experiment was conducted to study the effect of storing eggs in plastic bags during short-term storage 0 and 4 days . The trial involved a total of 4500 hatching eggs from broiler breeder flock aged 57th wks. The eggs kept for 4 days were divided into 2 groups, one of them was stored in plastic bags Group 1 , other was stored without plastic Group 2 . Hatchability of fertile eggs, group 1 and group 2 were 90.9% and 86.7% respectively whilst this fı gure was 90.7% for stored 0 days group 3 . Group 2 gaye signif ı cantly lower hatchability than the other two groups P< 0.05 This data suggests that for optimum hatchability, eggs from older hens should be set as soon as possible, if it is not available, even short-term stroge periods, eggs might be stored in plastic bags

Kaynakça

Balc ı , Y. ve A. Yağc ı oğlu, 1994. Sı rt Pülverizatörlerinde Kullan ı lan Baz ı Hidrolik Memelerin Volumetrik Da ğı l ı m Karakteristikleri. Tar ı msal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, s.231-240, Antalya.

Dursun, E. ve Çilingir, 1991. Pülverizasyon Karakteristikleri Ve Buna Etkili Faktörler. A.O. Ziraat Fakültesi Yay ı nlar ı ; 1206, Derlemeler 49, 34 s., Ankara.

Naman, J. and A. Nordby, 1965. Intluence of the Eccentric Nozzle Orifı ce Position on the Spray Pattern and Droplet Size. Journal of Agricultural Engineering Research, 10 (4): 342- 347.

Lefebre, A. H. 1989. Atomization and Sprays. Purdue University, West Lafayette, Indiana, 421 p, USA.

Matthews, G. A. 1992. Pesticide Application Methods. 2.Edition, Longman, 405 p., New York.

Ozkan, H. E. 1995. Herbicide Application Equipment. Chapter 6.1n; Handbook on Weed Management Systems, Ed; A.E. Smith, Marcel Dekker Inc., USA.

Zeren, Y. 1974. Mekanik Pülverizatörlerde Kullan ı lan Konik ve Yelpaze Hüzmeli Memelerde Da ğı l ı m ve Pülverizasyon Karakteristikleri Üzerinde Bir Ara şt ı rma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Doktora Tezi, 85 s., Adana.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ankutbd862044, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2000}, volume = {06}, pages = {132 - 134}, doi = {}, title = {Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Elıbol, Okan} }
APA Elıbol, O . (2000). Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi . Journal of Agricultural Sciences , 06 (03) , 132-134 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankutbd/issue/59771/862044
MLA Elıbol, O . "Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi" . Journal of Agricultural Sciences 06 (2000 ): 132-134 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ankutbd/issue/59771/862044>
Chicago Elıbol, O . "Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi". Journal of Agricultural Sciences 06 (2000 ): 132-134
RIS TY - JOUR T1 - Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi AU - Okan Elıbol Y1 - 2000 PY - 2000 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 134 VL - 06 IS - 03 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi %A Okan Elıbol %T Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi %D 2000 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 06 %N 03 %R %U
ISNAD Elıbol, Okan . "Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi". Journal of Agricultural Sciences 06 / 03 (Ağustos 2000): 132-134 .
AMA Elıbol O . Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi. J Agr Sci-Tarim Bili. 2000; 06(03): 132-134.
Vancouver Elıbol O . Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi. Journal of Agricultural Sciences. 2000; 06(03): 132-134.
IEEE O. Elıbol , "Yaşlı Broiler Damızlık Sürüsünden Elde Edilen Yumurtaları Plastik Torba İçinde Kısa Süre Bekletmenin Kuluçka Özelliklerine Etkisi", Journal of Agricultural Sciences, c. 06, sayı. 03, ss. 132-134, Ağu. 2000