Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi

Tar ı msal ürünlerin havaland ı r ı lmas ı nda y ığı n içerisinde oluşan bas ı nç düşümlerinin belirlenmesi için bir yöntem geliştirilmeye çal ışı lm ışt ı r. Bu amaçla bir ölçme sistemi olu şturulmuştur. Sistemde vantilatörün boşta ve yükleme s ı rası nda oluşan toplam bas ı nçlar ı n farkı , yığı n yüksekliğ ince oluşan bas ı nç düşümü olarak ifade edilmi ştir.Yığı n yüksekliği en küçük birimlere ayr ı lmış ve bunlara katman denilmiştir. Katmanlarda olu şan bas ı nç düşümleri ve güç tüketimleri öngörülen esaslara göre belirlenmi ştir. Çal ışmada ikinci ürün olarak yetiştirilen soya ve at dişi mı s ı r deneme materyali olarak ele al ı nmışt ı r. Vantilatör 2.70, 3.12, 3.49, 3.82 ve 4.13 m/s olmak üzere 5 farkl ı hava h ı z ı nda çal ışt ı rı lmışt ı r. 5 cm yüksekli ğ inde 7 adet katman kullan ı larak denemeler gerçekle ştirilmiştir. Yap ı lan varyans analizlerinde ürün, hava h ı z ı ve katman faktörlerinin bas ı nç düş ümü ve güç tüketimi üzerine etkisi önemli bulunmuştur p

The Development of New Method to Determine Pressure Drops Occurred in Bed Depth During Aeration of Agricultural Crops

In this study, it have been let develop a new method to determine pressure drops that is occurred in bed depth during aeration of agricultural crops. For this purpose, a measuring unit was constructed. The difference between discharge and charge of fan were expressed as pressure drop per unit depths in bulk. Bed depth was separated into the smallest unit, which were termed "layer. It has determined pressure drops and power consumption according to certain principles. Soybean and corn which is planted as second crop in Turkey have been used as experiment materials. Experiments were taken place at fı ve air velocities such as 2.70, 3.12, 3.49, 3.82 and 4.13 m/s. Moreover, 7 layers height of which is 5 cm was chosen as test parameters. The effects of each crop, air velocity and layer of 3 factors on pressure drop and power consumption were found to be signifı cant p

___

Agrawal, K. K. and P. Chand, 1974. Pressure drop across f ı xed beds of rough rice. Trancaction of the ASAE, Vol 17(2): 560-563.

Bakker-Arkema, F. W., R. L.. Patterson and W. G. Bickert, 1969. Statik pressure air flow relationship in packed beds of granular biological materials such as cheery pits. Trancaction of the ASAE, Vol 12(1):134-136, 140.

Beyhan, M. A. 1992. Ülkemiz koşullar ı na uygun aspiratörlü bir fı nd ı k hasat makinas ı tasar ı m ve imalat ı . Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (Yay ı nlanmamış Doktora Tezi)

Doğ ancan, Z. S. ve İ . K. Tunçer, 1988. Daneli ürünlerde bo şluk oran ı n ı n saptanmas ı . Tar ı msal Mekanizasyon 11. Ulusal Kongresi, 337-343 s, Erzurum.

Gökelim, A. T. 1983. Endüstriyel Fan ve Kompresör Tesisleri. Birsen Yay ı n ı 150 s, İ stanbul.

Gunasekaran, S., V. K. Jindal and G. C. Shove, 1983. Resistance to airflow of paddy (rough rice) in shallow depths. Trancaction of the ASAE, Vol 26(2):601-605.

Haque, E. G. H. Foster, D. S. Chung, F. S.Lai, 1978. Static pressure drop across a bed of corn mixed with fines. Trancaction of the ASAE, Vol 21(5):997-1000.

Öztürk, R. ve K. Saç ı l ı k, 2000. Hava ak ı ml ı düzenlerde kullan ı labilen eleklerde baz ı aerodinamik özelliklerinin belirlenmesi. Tar ı m Bilimleri Dergisi Vol 6(2): 123-127.

Shedd, C. K. 1953. Resistance of grains and seeds to air flow. Journal of Agricultural Engineering Reseach, Vol 34(9), 616-619pp.

Ya ğc ı o ğ lu, A. ve L. Bozkurt, 1985. NK Px616 çe şidi tanelenmiş m ı s ı r y ığı n ı n ı n hava ak ı m ı na gösterdi ğ i direncin saptanmas ı üzerinde bir ara şt ı rma. Tar ı msal Mekanizasyon 9. Ulusal Kongresi, 239-250 s, Adana.

Ya ğc ı oğ lu, A. 1986. Mı s ı r dane neminin y ığı ndan geçen hava ak ı m ı n ı n statik bas ı nç düş ümüne etkisi. Tarı msal Mekanizasyon 10. Ulusal Kongresi, 328-336 s, Adana.

Yı ld ı z, Y., İ . K. Tuncer ve S. Öztekin, 1985. Baz ı tarı msal ürünlerin hava ak ı m ı na karşı gösterdikleri direncin belirlenmesi. Tar ı msal Mekanizasyon 9. Ulusal Kongresi, 251-262 s, Adana.

Yı ld ı z, Y. ve S. Öztekin, 1986. Çukurova Bölgesinde çi ğ it ve soyan ı n depolanma olanaklar ı n ı n art ı r ı lmas ı olanaklar ı üzerinde bir ara şt ı rma. Tar ı msal Mekanizasyon 10. Ulusal Kongresi, 337-349 s, Adana.

___

Bibtex @ { ankutbd860471, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {07}, pages = {34 - 40}, doi = {}, title = {Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Keskın, Rahmi and Öztürk, Ramazan and Saçılık, Kâmil} }
APA Keskın, R , Öztürk, R , Saçılık, K . (2001). Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi . Journal of Agricultural Sciences , 07 (01) , 34-40 .
MLA Keskın, R , Öztürk, R , Saçılık, K . "Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi" . Journal of Agricultural Sciences 07 (2001 ): 34-40 <
Chicago Keskın, R , Öztürk, R , Saçılık, K . "Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi". Journal of Agricultural Sciences 07 (2001 ): 34-40
RIS TY - JOUR T1 - Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi AU - Rahmi Keskın , Ramazan Öztürk , Kâmil Saçılık Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 40 VL - 07 IS - 01 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi %A Rahmi Keskın , Ramazan Öztürk , Kâmil Saçılık %T Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi %D 2001 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 07 %N 01 %R %U
ISNAD Keskın, Rahmi , Öztürk, Ramazan , Saçılık, Kâmil . "Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi". Journal of Agricultural Sciences 07 / 01 (Ocak 2001): 34-40 .
AMA Keskın R , Öztürk R , Saçılık K . Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi. J Agr Sci-Tarim Bili. 2001; 07(01): 34-40.
Vancouver Keskın R , Öztürk R , Saçılık K . Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi. Journal of Agricultural Sciences. 2001; 07(01): 34-40.
IEEE R. Keskın , R. Öztürk ve K. Saçılık , "Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi", Journal of Agricultural Sciences, c. 07, sayı. 01, ss. 34-40, Oca. 2001
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

31.1b15.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Toplu Konut Alanlarında Ekolojik Planlama ilkelerinin Ankara - Eryaman V. Etap Örneğindeirdelenmesi

Ülkü DUMAN, Oğuz YILMAZ

Tarımsal Ürünlerin Havalandırılmasında Yığın içerisinde Oluşan Basınç Düşümlerinin Belirlenmesine ilişkin Yöntem Geliştirilmesi

Rahmi KESKIN, Ramazan ÖZTÜRK, Kâmil SAÇILIK

Kentsel Arıtma Çamurunun Kışlık Arpada Azot Kaynağı Olarak Kullanılması

Mehmet Ali BOZKURT, İbrahim YILMAZ, K. Mesut ÇİMIRIN

Batı Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Fındık Çeşitlerinde Karbonhidrat Düzeylerindeki Değişimin Enzimatik Yöntemle Belirlenmesi

A. İ Lhami KÖKSAL, Yeşim OKAY, Nevzat ARTIK, Burak KUNTER

Sakaryabaşı Doğu Göleti'nin Bazı Su Kalite Parametrelerinin Mevsimsel Değişimi

Zeynep GÖKKAYA, Serap PULATS0

Trakya Bölgesinde Tarımı Yapılan Kültür Bitkilerinin Sulama Programları n ı n Oluşturulmasında Açık Su Yüzeyi Buharlaşmasından Yararlanma Olanakları

A. Halim ORTA, Yeşim ERDEM, Tolga ERDEM, Mehmet ŞENER

Orta Anadolu Koşullarında Makarnalık Buğdayın Triticum durum Desf. Farklı Gelişme Dönemlerindeki Su Stresinin Verim ve Verim Öğelerine Etkisi

Mustafa GÜLER

Ekin Yapraksülü ğ ü, Oulema melanopus L. Coleoptera: Chrysomelidae 'un Biyolojisi Üzerinde Araştırmalar

Mehmet KAYA

Kayısı Hasatında Bir El Silkeleyicinin Bazı Parametrelerinin Belirlenmesi

Metin GÜNER, Ibrahim GEZER

Harran Ovasında Karık ve Damla Sulama Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması

Gonca KARACA, M. Fatih SELENAY