Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi

Günümüzde biyoteknoloji alan ı nda gerçekleşen gelişmeler tohum girdisinde kaliteyi ve maliyet art ışı n ı beraberinde getirmektedir. Yüksek verim, kaliteli tohumlukla, kaliteli tohum ise yüksek fiyatlarla elde edilebilmektedir. Bu nedenle, ekim işleminde, tohum kayb ı n ı n en aza indirilebilmesi ve i ş başarı s ı n ı n yükseltilebilmesi için pnömatik hassas ekim makinalar ı n ı n uygulamada kullan ı m ı yayg ı nlaş m ışt ı r. Çal ış mada, vakum etkisiyle çal ış an pnömatik hassas ekici düzenlerde baz ı çapa bitkisi tohumlar ı n ı n tutulabilme yüksekliklerinin belirlenmesi ve uygulamaya aktar ı labilir verilerin eldesi amaçlanm ışt ı r. Bu amaçla, 3 vakum seviyesi -4, -6 ve -8 kPa , 14 delik çap ı 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 ve 8.0 mm ve 5 tchum çe şidi kaplanm ış ve kaplanmam ış ş eker pancar], m ı s ı r, ayçiçe ğ i ve soya için denemeler yap ı lm ışt ı r. Denemeler sonucunda, kaplanm ış şekerpancar ı tohumlar ı 1.5-4.0 mm delik çap ı nda ortalama 5.10-8.18 mm yüksekliklerde tutulabilirken; bu de ğ er kaplanmam ış şekerpancarı tohumları nda ayn ı delik çaplar ı nda 5.24-7.99 mm, m ı s ı rda 4.0-8.0 mm delik çap ı nda 6.41-12.78 mm, ayçiçe ğinde 3.5-8.0 mm delik çap ı nda 5.06-10.83 mm ve soya tohumunda ise 3.5-6.5 mm delik çap ı nda 5.47-8.96 mm olarak gerçekle ş miştir. Ayn ı vakum değ erinde delik çap ı artt ı kça tohumlar ı n tutulma yükseklikleri de artm ışt ı r.

Determination of the Picked up Distances Due to the Hole Diameters and Vacuum Levels of Some Seeds in Precision Pneumatic Drills

The developments of biotechnological area had increased either seed quality or cost of seed. High yield needs seed quality and seed quality is can be obtained with high price. Therefore pneumatic precision sowing is a precision step in mechanization. Precision pneumatic drills are used widely to minimize the seed loss and to maximize the field efficiency. The aim of this research is to determine the suitable vacuum for picking up distance of some seeds. For this purpose, three vacuum levels -4, -6 and —8 kPa , fourteen hole diameters 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5 and 8.0 mm and five various seeds coated and uncoated sugar beet, soybean, sunflower and corn have been used in tests. As a result, while sugar beet seeds have been picked up 5.12-8.55 mm distance on 1.5-4.0 mm hole diameters, the corn seeds and sunflower seeds and soybean seeds have been picked up respectively 6.42-12.66 mm, 5.03- 10.96.mm, 5.43-8.89 mm distance and 4.0-8.0 mm, 3.5-8.0 mm, and 3.5-6.0 mm hole diameters. At the same vacuum value with the increasing the hole diameter, the picked up distance is also increased.

___

Acar, A. İ ., İ . Çilingir, A. Çolak ve R. Öztürk, 1993. Küçük tohumlar için tamburlu tip ekici düzen tasar ı m ı . 5th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, 11-14 Oct 1993, Ku şadas ı , Türkiye.

Acar, A. İ ., R. Öztürk, A. Çolak ve K. Saç ı l ı k, 1994. Küçük taneli tohumlar için bir ekim makinas ı vantilatörünün temel tasarı m parametrelerinin belirlenmesi. Tar ı msal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi, 20-22 Eylül 1994, Antalya.

Anonim, 1999. New Holland Trakmak GASPARDO Pnömatik Ekim Makinas ı Kullan ı m ve Bak ı m Kitab ı .

Anonim, 1987. Türkiye Zirai Donat ı m Kurumu HASSIA Hava Emişli (Pnömatik) Hassas Ekim Makinas ı Kullanma, Ayar ve Bak ı m El Kitab ı .

Giannini, G. R., W. J. Chancellor and R. E.Garrett, 1967. Precision planter using vacuum for seed pickup. Transactions of the ASAE, 10 (5) 607610-614, Michigan.

Gökçebay, B. 1986. Tar ı m Makinalar ı - I. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yay ı nları : 979, Ankara.

Guarella, P., A. Pallerano and S. Pascuzzi, 1996. Experimental and Theoretical Performance of a Vacuum Seeder Nozzle for Vegetable Seeds. J. Agric. Eng. Res., 64, 29-36.

Hammond, J. E. 1965. Precision Vakuum Type Planter Head. USDA-ARS, 42-115.

Önal, İ . 1995. Ekim, Dikim, Gübreleme Makinalar ı (II.Bas ı m). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay ı nları : 490, İ zmir.

Shafı i, S., A. Sasao and S. K. Upadhyaya, 1991. Air-Jet Seed Singulation. Transactions of the ASAE, 34(5) 1973-1977, Michigan.

Sweetman, I. C. 1957. A suction operated precision planter. N. Z. J. of Sci. and Technol., A38 (6) 577-582.

___

Bibtex @ { ankutbd861981, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2001}, volume = {07}, pages = {83 - 90}, doi = {}, title = {Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Acar, Ali İhsan and Çolak, Ahmet} }
APA Acar, A , Çolak, A . (2001). Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi . Journal of Agricultural Sciences , 07 (04) , 83-90 .
MLA Acar, A , Çolak, A . "Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi" . Journal of Agricultural Sciences 07 (2001 ): 83-90 <
Chicago Acar, A , Çolak, A . "Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi". Journal of Agricultural Sciences 07 (2001 ): 83-90
RIS TY - JOUR T1 - Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi AU - Ali İhsan Acar , Ahmet Çolak Y1 - 2001 PY - 2001 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 90 VL - 07 IS - 04 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi %A Ali İhsan Acar , Ahmet Çolak %T Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi %D 2001 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 07 %N 04 %R %U
ISNAD Acar, Ali İhsan , Çolak, Ahmet . "Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi". Journal of Agricultural Sciences 07 / 04 (Kasım 2001): 83-90 .
AMA Acar A , Çolak A . Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi. J Agr Sci-Tarim Bili. 2001; 07(04): 83-90.
Vancouver Acar A , Çolak A . Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi. Journal of Agricultural Sciences. 2001; 07(04): 83-90.
IEEE A. Acar ve A. Çolak , "Pnömatik Hassas Ekim Makinalarında Bazı Tohumların Delik Çaplarına ve Vakum Değerlerine Göre Tutulma Yüksekliklerinin Belirlenmesi", Journal of Agricultural Sciences, c. 07, sayı. 04, ss. 83-90, Kas. 2001