Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü deneme tarlas ı nda 1998-1999 ve 1999-2000 y ı llar ı nda yürütülen bu ara şt ı rmada materyal olarak tüylü fi ğ Vicia villosa L. 'in L-626 nolu hatt ı ile koca fiğ Vicia narbonensis L. 'in L-1025 nolu hatt ı ve Tokak 157/37 arpa Hordeum vulgare L. çeş idi kullan ı lm ışt ı r. Denemede iki fi ğ türü yal ı n olarak ve arpa ile dört farkl ı karışı m oran ı şeklinde yetiştirilmi ştir. Karışı m oranlar ı ; a %100 fiğ + %0 arpa F100+A0 , b % 80 fi ğ + % 20 arpa F80+A20 , c %60 fi ğ + % 40 arpa F60+A40 , d % 40 fi ğ + % 60 arpa F40+A60 ve e % 20 fiğ + % 80 arpa F20+A80 şeklindedir. Ara şt ı rma sonuçlar ı na gore, ikinci y ı l kuru madde ve ham protein verimi hariç, fiğ türleri aras ı nda her iki y ı lda da yeş il ot, kuru madde ve ham protein verimi ve ham protein oranlar ı aras ı nda farkl ı l ı klar önemli olmam ışt ı r. Karışı m oranlar ı nda ise her iki y ı lda da fiğ türleri+arpa kar ışı mları n ı n ot verimleri ve protein oran ı ve miktar ı na ait tüm veriler aras ı nda % 1 düzeyinde önemli farkl ı l ı klar elde edilmi ştir. Sonuçta, tüylü fiğ + arpa kar ışı mlar ı nda artan arpa ekim oran ı na paralel olarak yem verimlerinde de art ış olmuştur. En fazla yeşil ot, kuru madde ve ham protein verimleri her iki y ı lda da %20 tüylü fiğ +% 80 arpa F20+A80 kar ışı m oran ı ndan elde edilmiştir. Protein oranlar ı nda ise fiğ lerin yal ı n ekimleri hariç tutulursa, di ğ er kar ışı m oranları aras ı nda önemli bir farkl ı l ı k olmam ışt ı r. Koca fiğ + arpa karışı mlar ı nda en fazla yeşil ot ve kuru madde verimleri 2000 y ı l ı nda yine %20 koca fi ğ +%80 arpa F20+A80 kar ışı m oran ı ndan elde edilirken, 1999 y ı l ı yem verimlerinde %80 koca fi ğ +%20 F80+A20 arpa karışı m oran ı en yüksek sonucu vermiştir. Ayr ı ca yine koca fiğ +arpa kar ışı mlar ı nda en yüksek ham protein verimleri artan fiğ oran ı ile paralellik göstererek ayn ı karışı m oran ı ndan elde edilmiştir F80+A20 . Tüm ot verimlerinde koca fiğ +arpa karışı mları , tüylü fi ğ+arpa kar ışı mlar ı ndan daha verimli olmuştur. Her iki y ı l ı n yem verimleri ortalamas ı birlikte değ erlendirildiğinde en fazla ye şil ot, kuru madde ve ham protein verimleri yine %20 tüylü fi ğ+%80 arpa F20+A80 ve %80 koca fiğ +%20 arpa F80+A20 kar ışı m oranlar ı ndan elde edilmiştir

The Effects on Forage Yields of Different M ixture Rates of Hairy Vetch Vicia villosa L. and Narbonne Vetch Vicia narbonensis L. Seeded with Barley Hordeum vulgare L.

In this research which was carried out at the experimental field of Agronomy Department of Agricultural Fac. on Ankara Univ., in the years of 19998-1999 and 1999-2000, hairy vetch Vicia villosa L. line of L-626, narbonne vetch Vicia narbonensis L. line of L-1025 and barley Hordeum vulgare L. cultivar Tokak 157/37 were used as materials. In the research, two vetch species were grown as monocropped and four different mixture rates with barley. Ali of those seed rates were; a %100 vetch+%0 barley V100+B0 , b % 80 vetch + % 20 barley V80+B20 , c %60 vetch + % 40 barley V60+B40 , d % 40 vetch + % 60 barley V40+B60 and e % 20 vetch + % 80 barley V20+B80 . According to the research results, except the dry matter and crude protein yields on second year, there were no significant differences between the vetch species on fresh end dry matter yields, crude protein content and yield on two years. On the other hand, there were significant differences in the level of 1% among the mixture rates on the forage yields, crude protein content and yield of vetch species+barley mixtures. At the result, the forage yields were increased with barley seeding rate in the mixture of hairy vetch+barley. The most fresh and dry matter yields and crude protein yield were got the rate of %20 hairy vetch+% 80 barley V20+B80 in both years. On the crude protein content, there were no significant differences on the mixtures except monocropped vetches. On the mixture of narbonne vetch+barley, the highest fresh yield and dry matter yield were alsa taken from the mixture of %20 narbonne vetch+%80 barley V20+B80 in the year of 2000, but they were the highest as the mixture of %80 narbonne vetch + %20 barley V80+B20 in the year of 1999. Apart then, the highest crude protein yield was got from the same mixture V80+B20 with increasing the rate of narbonne vetch in the mixture. On the all forage yields, the mixtures of narbonne vetch+barley plots was more productive than the those of hairy vetch+barley plots. According to the average forage yields in two years, the highest green, dry matter and crude protein yields were obtained from the mixtures of %20 hairy vetch+%80 barley V20+B80 and %80 narbonne vetch+%20 barley V80+1320 .

___

Al-Masri, M. R. 1998. Yield and nutritive value of vetch (Vicia sativa) barley (Hordeum vulgare) forage under different harvesting regimes. Tropical Grasslands, 32 (3) 201-206.

Anonymous, 1988. SAS/STAT User's Guide, Version 6., Fourt edn.,Vol. 2 SAS Institute Inc., Cary, NC, USA., 1686 p.

Avc ı oğlu, R. 2000. Türkiye hayvanc ı l ığı nda kaba yem üretim stratejileri. International Animal Nutrition Congress 2000. Süleyman Demirel Üniversitesi, İ sparta, 4-6 Eylül, s.449- 455

Bayram, G. ve N. Çelik, 1999. Yulaf (Avena sativa L.) ve adi fiğ (Vicia sativa L.) karma ekimlerinde kar ışı m oranlar ı ve azotlu gübrenin ot verimi ve kalitesine etkileri üzerinde araşt ı rmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kas ı m, Adana, s. 53-58.

Hadjichristodoulou, A. 1973. Production of forage from cereals,legumes and their mixtures under rainfed conditions in Cyprus. Cyprus Agricultural Research Institute Nicosia Technical Bulletin, 14,3-18.

Haynes, R. J. 1980. Competitive aspects of the grass-legume association. Advances in Agronomy, 33,227-261.

Kökten, K. ve V. Tans ı , 1999. Çukurova koşullar ı nda mürdümüğ ün (Lathyrus sativus L.) değ işik tah ı l türleri ile karışı m olarak yeti ştirilmesi üzerinde ara şt ı rmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kas ı m, Adana, s. 75-79.

Martin, R. C., D. V. Harvey and D. L. Smith, 1990. Intercropping corn and soybean for silage in a cool-temperate region yield, protein and economic effects. Field Crops Research, 23, 295-310

Osman, A. E. and N. Nersoyan, 1985. Annual legumes for inteğrating reinfed crop and livestock production. Proceedings of the XV. International Grassland Congress, August 24-31, Kyoto, Japan. 123-125.

Qamar, I. A., J. D. H. Keatinge, N. Mohammed, A. Ali and M. A. Khan, 1999 a. Introduction and management of vetch/barley forage mixtures in the rainfed areas of Pakistan. 1. Forage yield. Australian Journal of Agricultural Research, 50 (1) 1-9.

Qamar, I. A., J. D. H. Keatinge, N. Mohammed, A. Ali and M A. Khan, 1999 b. Introduction and management of vetch/barley forage mixtures in the rainfed areas of Pakistan. 2. Forage quality. Australian Journal of Agricultural Research, 50 (1) 11-19.

Twidwell, E. K., K. D. Johnson and J. H. Cherney, 1987. Potentialf soft red winter wheat-hairy vetch mixtures. Applied Agricultural Research, 2 (3) 295-310.

Wolfe, M. S., P. N. Minchi and S. E. Slater, 1982. Barley Mildew P.92-95. Annual Report of Plant Breeding lnstitute. Plant Breeding lnstitute, Cambridge, United Kingdom.

Yı lmaz, Ş., E. Günel ve T. Sağ lamtimur, 1996. Hatay ekolojik koşulları nda yetiştirilebilecek adi fi ğ (Vicia sativa L.) + arpa (Hordeum vulgare L.) kar ışı m ı nda en uygun karışı m oran ı n ı n ve biçim zaman ı n ı n belirlenmesi üzerinde bir araşt ı rma. Türkiye 3. Çay ı r Mera Yem Bitkileri Kongresi, 17- 19 Haziran, Erzurum, s. 355-361.

___

Bibtex @ { ankutbd861781, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {08}, pages = {45 - 50}, doi = {}, title = {Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri}, key = {cite}, author = {Altınok, Suzan and Hakyemez, Hakan B.} }
APA Altınok, S , Hakyemez, H . (2002). Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri . Journal of Agricultural Sciences , 08 (01) , 45-50 .
MLA Altınok, S , Hakyemez, H . "Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri" . Journal of Agricultural Sciences 08 (2002 ): 45-50 <
Chicago Altınok, S , Hakyemez, H . "Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri". Journal of Agricultural Sciences 08 (2002 ): 45-50
RIS TY - JOUR T1 - Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri AU - Suzan Altınok , Hakan B. Hakyemez Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 50 VL - 08 IS - 01 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri %A Suzan Altınok , Hakan B. Hakyemez %T Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri %D 2002 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 08 %N 01 %R %U
ISNAD Altınok, Suzan , Hakyemez, Hakan B. . "Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri". Journal of Agricultural Sciences 08 / 01 (Ocak 2002): 45-50 .
AMA Altınok S , Hakyemez H . Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri. J Agr Sci-Tarim Bili. 2002; 08(01): 45-50.
Vancouver Altınok S , Hakyemez H . Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri. Journal of Agricultural Sciences. 2002; 08(01): 45-50.
IEEE S. Altınok ve H. Hakyemez , "Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri", Journal of Agricultural Sciences, c. 08, sayı. 01, ss. 45-50, Oca. 2002
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

31.1b15.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ Vicia villosa L. ve Koca Fiğ Vicia narbonensis L. 'in Arpa Hordeum vulgare L. ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri

Suzan ALTINOK, Hakan B. HAKYEMEZ

Ile de France x Akkaraman G, Melezi Erkek Kuzularında Süt Emme ve Besi Dönemindeki Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçüleri Arasındaki ilişkinin Kanonik Korelasyon Metodu ile Araştırılması

Ali Murat TATAR, Ayhan ELİÇİN

Sap Parçalama ve Farklı Toprak işleme Yöntemlerinin Mısır Saplarının Toprağa Karışmasına Etkilerinin Belirlenmesi

Devletkılıç DURDIYEV, Ergin DURSUN

Sağım Sistemlerinde Nabız Karakteristiklerinin PLC Yard ımıyla Kontrolü

Recai GÜRHAN, Burak GELEGEN

Nohutun Değişik Çeşit ve Nem Özelliklerine Göre Kırılma Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Mustafa VATANDAŞ, Recai GÜRHAN, Mustafa ÇETIN

Tohumdan Uygulanan Değ işik Çinko Bileşiklerinin Mısı rı n Çinko, Kimi Besin Elementleri içeriği ve Gelişimi Üzerine Etkisi

Haluk BASAR, Hakan ÇELIK, Vahap KATKAT

Ile de France IF x Akkaraman AK G1 Erkek Kuzularının Testis Özellikleri ile Besi ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar

Gürsel DELLAL

Makarnal ı k Buğdayda Triticum durum Desf. Gama I şini ve EMS'nin Farkl ı Dozları n ı n Klorofil Mutasyonları n ı n Oluşumu Üzerine Etkileri

Mehmet Ali SAKIN, Özer SENCAR

Pancar Hasat Makinası Ayar Tamburunun Değişikilerleme Hızlarında Pancar Tepesinden Dü ş me Sürelerinin incelenmesi

Ahmet ÇOLAK

Antepfıstığında Dal Kesme Dirençlerinin ve Budamada İş Başarılarının Saptanması

Refik POLAT