Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler

Bu çal ışma, hava kirliliğinin yaratt ığı çevre sorunlar ı n ı analiz etmek, bu sorunlar ı n çözümü için kirletici maddelerin kontrolüne yönelik teknik önlemlerin yan ı s ı ra kirliliğin oluşumuna ve yay ı lmas ı na etki eden doğal ve kültürel faktörlerin mutlaka birlikte ele al ı nmas ı gerektiğini vurgulamak ve bu yönde yap ı lacak kontrol çal ışmalar ı na Peyzaj Mimarl ığı aç ı sı ndan bir yaklaşı m getirmek amac ı yla yap ı lm ışt ı r. Bu amaçla, çal ışma alan ı olarak seçilen Ankara kenti ve yak ı n çevresinin doğal ve kültürel özellikleri incelenerek bunlar ı n hava kirliliği üzerindeki etkileri ara şt ı r ı lmış , hava kirliliğ i kontrol çal ış maları nda bu özelliklere dayal ı olarak yap ı lacak uygulamalara yönelik öneriler getirilmi ştir. Kentte kirletici maddelerin kaynaklar ı ndan ç ı kt ı ktan sonra büyük ölçüde topo ğ rafik, meteorolojik ve klimatolojik koşullar taraf ı ndan yönlendirildi ği düşüncesiyle, soruna öncelikle bu aç ı dan yakla şı lm ış ve kentte bu faktörlere dayal ı çal ışmalar ı n önerildiği sekiz zon oluşturulmuştur. Bu zonlar ı n birbirleriyle ve kent ile olan kar şı l ı kl ı ilişkileri incelenerek her zon için hava kirliliğ inin önlenmesine yönelik yap ı lmas ı gerekli çal ışmalar önerilmi ştir. Çal ışmada verilerin analiz, değerlendirme ve haritalama i şlemleri bilgisayar ortam ı nda gerçekleştirilmiş , bu amaçla kentin uydu görüntüsü Landsat 4 ve say ı sal haritas ı kullan ı lm ışt ı r.

Measures to be Taken From The Standpoint of Landscape Architecture for the Problem of Air Pollution in Ankara

The objective of this study is to analyze the environmental deterioration resulting from air pollution. For the solution of these problems, in addition to technical measures for controlling, natural and man-made factors that also effect formation and dispersion of pollutants must be considered and handled together on a broader basis. The study also aims to bring a new approach from landscape and environmental planning point of view to the monitoring and auditing processes of air pollution. For this purpose Metropolitan Region of Ankara has been chosen as the case study and accordingly all natural and manmade features have been examined in relation with their impacts on the air pollution. For the implementations based on the existing natural and man-made features, recommendations have been made. Assuming primarily that pollutants after emerging from the emission sources guided by topographical, meteorological and climatological features, eight different zones have been identified in which suitable implementations recommended, upon examining the interrelations of these zones pollution preventive solutions for each have been produced. Data analysis, evaluation and mapping works have been carried on computer medium and for this purpose satellite image Landsat 4 and digital map of Ankara have been used.

___

Bibtex @ { ankutbd860276, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {1997}, volume = {03}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler}, key = {cite}, author = {Barış, M. Emin and Koç, Nizamettin} }
APA Barış, M , Koç, N . (1997). Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler . Journal of Agricultural Sciences , 03 (02) , 1-8 .
MLA Barış, M , Koç, N . "Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler" . Journal of Agricultural Sciences 03 (1997 ): 1-8 <
Chicago Barış, M , Koç, N . "Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler". Journal of Agricultural Sciences 03 (1997 ): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler AU - M. Emin Barış , Nizamettin Koç Y1 - 1997 PY - 1997 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 03 IS - 02 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler %A M. Emin Barış , Nizamettin Koç %T Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler %D 1997 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 03 %N 02 %R %U
ISNAD Barış, M. Emin , Koç, Nizamettin . "Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler". Journal of Agricultural Sciences 03 / 02 (Mayıs 1997): 1-8 .
AMA Barış M , Koç N . Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler. J Agr Sci-Tarim Bili. 1997; 03(02): 1-8.
Vancouver Barış M , Koç N . Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler. Journal of Agricultural Sciences. 1997; 03(02): 1-8.
IEEE M. Barış ve N. Koç , "Ankara Kentinde Hava Kirliliği Sorununun Çözümünde Peyzaj Mimarlığı Açısından Alınması Gerekli Önlemler", Journal of Agricultural Sciences, c. 03, sayı. 02, ss. 1-8, May. 1997