MEDYA-SİYASET GÜNDEMİ İLİŞKİSİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE ULUSA SESLENİŞ KONUŞMALARININ GÜNDEM BELİRLEME GÜCÜ

Gündem belirleme çalışmaları kitle iletişim araştırmalarının ilk ortaya çıkıp geliştiği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan etki araştırmaları ile birlikte hayat bulmuştur. 1960'lı yılların sonunda ABD'de seçmenlerin başkanlık seçimlerin ilişkin seçim kampanyalarında medya etkisine ne ölçüde açık olduğu sorusu gündem belirleme çalışmalarının da başlatıcısı olmuştur. Medya gündemi, kamu gündemi ve siyaset gündemi olarak ortaya atılan üç gündem türünün kendi içinde farklı dinamikleri vardır. Bunun yanında bu üç gündem türünün birbirleri ile etkileşime girdikleri noktalarda da ortak bir takım faktörlerden etkilenmeleri söz konusudur. Bu faktörlerin en önemlilerinden birisi de ülkenin siyasi lideridir. Bu lider ABD için Başkan iken Türkiye gibi farklı yönetim sistemine sahip ülkeler içinse Başbakan veya Cumhurbaşkanı vb. olabilmektedir. İşte bu çalışmada Türkiye'de önemli bir siyasal aktör olarak başbakanın yapmış olduğu ulusa sesleniş konuşmaları ile medya gündemini ne ölçüde etkilediği ve de bu konuşmaların içeriğinin medya gündeminden ne ölçüde etkilendiği konusu irdelenmiştir. Çalışma sonucunda başbakanın ulusa sesleniş konuşmalarında medya etkisine daha kapalı olduğu ortaya çıkarken, dış politika gibi daha sofistike bir alanda medyanın gündeminin başbakanın gündeminden kısmen de olsa etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır

Agenda Setting Power of National Speeches within the Scope to Relation of Media-Policy Agenda in Turkey

Agenda setting studies have animated with the effect researches in United States of America (USA) where have started of the first evoluation of mass communication researches. Agenda setting studies started with the question how media effect effected to election campaigns related to presidential elections of the electors at the end of 1960's in USA. Each three agendas emerging as media agenda, public agenda and political agenda have different dynamics in their own right. In additon to these dynamics, the three agendas are effected from a number of common factors at some points that they interact with each other. One of the most important factors is political leader of country. While this leader is the president for USA, the leader is the prime minister or the president for the countries like Turkey which have different governance systems. This study investigated how national speech of the prime minister as an important political actor in Turkey has effected to media agenda and how content of the national speeches has been effected by media agenda Result of the study has revealed that national speech of the prime minister are more closed to media effect. However, media agenda are effected partially by agenda of the prime minister at more sophisticated area as foreign policy

Kaynakça

Ader, C. R., (1995). “A Longitudinal Study of Agenda-Setting for the Issue of Environmental Pollution”, Journalism and Mass Communication Quarterly, 72 (2), ss.300-311

Baumgartner, F. R., ve Jones, B. D. (1993). Agendas and Instability in American Politics. Chicago: University of Chicago Press.

Bennett, W. L. (2003). News: The Politics of Illusion (5th ed.). New York: Longman, ss. 146-149

Boot, W., (1985). Ethiopia: Feasting on Famine, Columbia Journalism Review, Vol. 23 Issue 6, p47.

Cobb R. W. ve Elder C.D., (1972), Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building.

Cohen, B. C.,(1969). The Press and Foreign Policy, Princeton, NJ.: Princeton University Press.

Cohen, J. E. (1995). "Presidential Rhetoric and Agenda Setting." American Journal of Political Science, 39 (February): 87-107

Curran J., vd., “İletişim Araçları Üzerine Bir Çalışma: Kuramsal Yaklaşımlar”, (çev.) Meral Özbek, A.Ü. BYYO Yıllık, 1989-1990, ss.229-253

Dearing J. W. ve Rogers E. M., (1996). Agenda Setting, Sage Publications.

Dearing J. W. ve Rogers E. M., (1996). Communication Concept: 6 Agenda Setting, Sage, Thousand Oaks, CA.

Edwards III, George C. ve Wood, B. Dan, (1999). “Who Influences Whom? The President, Congress, and the Media”, The American Political Science Review, Vol. 93, No. 2 ss. 327-344

Erhan Yüksel, (1999). Türkiye’de Ekonomi Basını Gündemi ve Siyasal Gündem İlişkisi: Özelleştirme Örneğinde Bir Gündem Belirleme Çalışması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eskişehir

Erkan Yüksel, (2001). Medyanın Gündem Belirleme Gücü, Çizgi Kitabevi Yayınları, Birinci Basım, Konya.

Eshbaugh-Soha, M., ve Peake, J. S. (2005). Presidents and the Economic Agenda. Political Research Quarterly, 58, 127–138.

Funkhouser, G.R., (1973). “The Issues of the Sixties: An Exploratory Study in the Dynamics Of Public Opinion”, Public Opinion Quarterly, 37, ss. 62-75

Gandy O., (2003). “Gündem Saptamanın Ötesinde”, (çev.) Ruhdan Uzun, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Dergisi, sayı 3, s.136.

Gilbert S., Eyal C., McCombs vd., (1980), The State of the Union Adress and the Press Agenda, Journalism Quarterly, 57:584-588

Hua J., Zhu J. ve Blood D., (1996). “Media Agenda Setting Theory: Review of a 25-Year Reseach Tradition”, Hong Kong Journal Online Perspectives, (City University of Hong Kong), Vol.8, www.sunzi.lib.hku.hk/hkjo/view/10/1000100.pdf., er.tar. 12.06.2010, s.99).

Huck I., Quiring O. ve Brosius H.B., (2009). “Perceptual Phenomena in the Agenda Setting Process”, International Journal of Public Opinion Research, Vol.21, No.2, ss.139-164,

Kingdon, J. W. (1984). Agendas, Alternatives, and Public Policies. Boston: Little, Brown

Kosicki Gerald M., (1993). “Problems and Opportunities in AgendaSetting Research”, Journal of Communication 43(2), Spring

Lippmann W., (1949). Public Opinion, İkinci Baskı, New York: The Free Press

Mc Combs M. ve Shaw D. L.,(1972) The Agenda-Setting Function of Mass Media, The Public Opinion Quarterly, Vol.36, No.2, ss.176-187.

Mc Combs, M., (2004) Setting the Agenda The Mass Media and Public Opinion, Blackwell Publishing Inc.

McCombs M., Gilbert S. ve Eyal C., (1982), The State of the Union Adress and the Press Agenda: A Replication. Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, Boston.

Peake J.S. ve Soha E.S., (2008). Political Communication The AgendaSetting Impact of Major Presidential TV Addresses, Political Communication, 25:113–137.

Ploughman P., (1984), The Creationa of Newsworthy Events: An Analysis of Newspaper Coverage of the Man Made Disaster at Love Canal, Unpublished doctoral dissertation, State University of New York, Buffalo.

Reese S. D. ve Danielan L. J., (1989) “Intermedia Influence and the Drug Issue”, Communication Campaigns About Drugs, Der.: P. J. Shoemaker, Lawrence Erlbaum, Hillsdale

Robinson M. J., (1985), ‘Jesse Helms,Take Stock’, Washington Journalism Review 7, no.4:14-17.

Severin W. J. ve Tankard Wr. J.W., (1994) İletişim Kuramları: Kökenleri, Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçlarında Kullanımları, (çev.) A. Atıf Bir ve N. Serdar Sever, Eskişehir, 1. Baskı, Kibele Sanat Merkezi.

Shoemaker, P. J., ve Reese S. D., (1991). Mediating the Message, Longman, NewYork.

Shoemaker, P. J., ve Reese S. D., (1997), İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkileri, Medya, Kültür, Siyaset, (der.) Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat Yayınları, Ark Kitapları, Ankara, s. 99-136.

Süleyman İ., (1997). Dış Politika ve Basın: Türk Basınındaki Dış Politika Haberlerinin Gündem Belirleme Yaklaşımı Açısından Çözümlenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara

Wanta, W., Stephenson M.A., VanSlyke Turk J.,vd. (1989). How President's State of Union Talk Influenced News Media Agendas, Journalism Quarterly 66 (Autumn): 537-41

Wood, B. D, ve J. S. Peake, (1998). The Dynamics of Foreign Policy Agenda Setting, American Political Science Review, 92 (March): 173-84.

Kaynak Göster