KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE SÜREÇ ODAKLI REHBERLİ SORGULAYICI ÖĞRENME ORTAMININ ETKİSİ: KUVVET VE ENERJİ ÜNİTESİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmada süreç odaklı rehberli sorgulayıcı öğrenme ortamına dâhiledilen bilimin doğası etkinliklerinin ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin “Kuvvet ve Enerji” ünitesinde yer alan 2 alt konuya ilişkin sahip oldukları kavram yanılgılarının giderilmesine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada deneysel araştırma yöntemlerinden ön test son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ilinin bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 30’u deney, 30’u kontrol grubu olmak üzere 60 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Kuvvet ve Enerji Ünitesi’nde yer alan “Kütle ve Ağırlık İlişkisi” ve “Kuvvet-Katı Basıncı ilişkisi” alt konuları için hazırlanan çalışma kâğıtlarındanyararlanılmıştır. Veriler betimsel istatistiksel yöntemle analiz edilmiştir. Çalışma kâğıtlarınınanalizi tamamlandıktan sonra öğrencilerin verdikleri cevapların daha ayrıntılı incelenmesi amacıyla rasgele seçilen deney grubunda yer alan 2 öğrenciyle görüşmeler yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre hem deney hem de kontrol grubunda yer alan öğrencilerin “Kuvvet ve Enerji” ünitesinde ortak bazı kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür. Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre deney grubunda derslerin yürütülmesinde kullanılan süreç odaklı rehberli sorgulayıcı öğrenme ortamına dâhiledilen bilim doğası etkinliklerinin öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesinde daha etkili olduğu görülmüştür. Elde edilen bu sonuca göre SORSÖ yönteminin Fen Bilimleri dersinde Kuvvet ve Enerji ünitesinde kavram yanılgılarını gidermede bir “yöntem” olarak kullanılmasının yararlı olabileceği önerilmektedir

The Effect of the Process Oriented Guided Inquiry Learning Environment on the Elimination of Concept Mistakes; Example Force and Energy Unit

In this study, it was aimed to investigate the effect of Nature of Science activities, that are included in progress oriented guided inquiry learning on the elimination of misconceptions of middle school 7th grade students regarding the 2 sub-subjects in the “Force and Energy” unit. In the study, pretest-posttest control group model, which is one of the experimental research methods, was used. The study group of the study consisted of 60 students, 30 of whom were experimental and 30 were control group, studying in a public secondary school in Adıyaman. In collecting the data, worksheets prepared for the sub-topics "Mass and Weight Relationship" and "Force-Solid Pressure Relationship" in the Force and Energy Unit were used. The data were analyzed with descriptive statistical method. After the analysis of the worksheets was completed, interviews were made with 2 students in the randomly selected experimental group in order to examine the answers given by the students in more detail. According to the research findings, it was seen that students in both experimental and control groups had some common misconceptions in the “Force and Energy” unit. According to the results obtained from the findings of the study, it was seen that the natural science activities included in the process-oriented guided inquiry learning environment used during conducting of the lessons in the experimental group were more effective in eliminating the students' misconceptions. According to this result, it is suggested that using the SORSÖ method as a "method" to overcome misconceptions in the Force and Energy unit in the Science course may be useful.

Kaynakça

Abd-El-Khalick, F. (2013). Teaching with and about nature of science and science teacher knowledge domains. Science and Education, 22(9), 2087- 2107. http://dx.doi.org/10.1007/s11191-012-9520-2, Erişim tarihi: 12.02.2017.

Adiningsih, S. & Sumardi, H. (2013). Mathematics Learning Experiment on Guided Inquiry Method and Open-Ended Method Viewed from Student’s Critical Thinking Ability in Grade VII of Smp N1 Surakarta. Partial fulfillment of there quirements forgetting bachelor degree of education in mathematics department, school of teacher training and education Muhammadiyah University of Surakarta.

Akgün A. & Gönen, S. (2004). Çözünme ve fiziksel değişim ilişkisi konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesinde çalışma yapraklarının önemi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(10), 22–37.

Aksoy, G. & Gürbüz, F.(2013). 5e Modeli’nin öğrencilerin akademik başarısına etkisi: kuvvet ve hareket ünitesi örneği, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 01-16.

Arı, E. & Kahraman, N. (2014). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerileri üzerine bilimin doğası uygulamalarının etkisi, Educational Research Association The International Journal of Research in Teacher Education, 5(1), 1-12.

Atasoy, Ş. (2008). Öğretmen Adaylarının Newton’un Hareket Kanunları Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Yönelik Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Etkililiğinin Araştırılması. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Aydoğan, S., Güneş, B. & Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 111-124.

Barthlow, M. J. (2011). The Effectiveness of Process Oriented Guided Inquiry Learning to Reduce Alternate Conceptions in Secondary Chemistry. Doctorate thesis, Liberty University.

Boniface, S.(2009). POGIL. ScienceTeacher, 120,46.

Burhan, Y.(2008). Asit ve Baz Kavramlarına Yönelik Karikatür Destekli Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi ve Uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Çalışma yaprağı (2017). http://asliaksari50.weebly.com/ccedilali350mayapra286i. html, Erişim tarihi: 07.01.2017.

Çetindindar, A. (2012). TheEffectof 5e Learning Cycle Model on Eleventh Grade Students’ Conceptual Understanding of Acids and Bases Concepts and Motivation to Learn Chemistry. Unpublished dissertation, Middle East Technical University.

Demircioğlu,H., Demircioğlu, G. &Ayas, A. (2004). Kavram yanılgılarının çalışma yapraklarıyla giderilmesine yönelik bir çalışma.Milli Eğitim Dergisi, 163. http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/163/demircioglu.htm. Erişim tarihi: 07.01.2017.

Dereli, F. (2016). 6. Sınıf Dünya ve Evren Konu Alanında Uyarlanmış Bilimin Doğası Kazanımlarının Akıllı Tahta Etkinlikleri ile Öğretimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

Douglas, E. P. & Chıu, C. C. (2012). Implementation of process oriented guided inquiry learning (POGIL) in engineering. Social and Behavioral Sciences, 56, 253-255.

Ecevit, E.&Özdemir Şimşek, P. (2017). Öğretmenlerin fen kavram öğretimleri, kavram yanılgılarını saptama ve giderme çalışmalarının değerlendirilmesi, İlköğretim Online,16(1), 129-150.

Ellington, P. & Race, H. (1993). Producing Teaching Materials: A Handbook for Teachers and Trainers. Nichols/Gp Publishing.

Ercan, S, & Şahin, F.(2015). Fen Eğitiminde mühendislik uygulamalarının kullanımı: tasarım temelli fen eğitiminin öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(1), 128-164.

Gordon, K.A. (1996). Resilien this panic youths' self-concept and motivational patterns, Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 18(1), 63-73.

Göksu, V. (2011). Sorgulayıcı Araştırmaya Dayalı Laboratuarile Doğrulayıcı Laboratuar Yöntemlerinin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Başarı, Kavram Yanılgısı ve Epistemolojik İnançları Üzerine Etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gül, E. M.(2014). Doğrudan-Yansıtıcı Yaklaşım Açısından Desenlenen İki Tamamlayıcı Dersin Bilimin Doğasına İlişkin Anlayışlara Etkisi. Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Günaydın, G. (2010). 6. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Hanuscin ,D., Lee, M. & Akerson, V. (2008). Pedagogical content knowledge for teaching the nature of science: A Study of teachers effective in ımpacting students’views. NARST Konferansı. http://www.narst.org/annual conference/annualprogram08_final.pdf, Erişim tarihi: 07.10.2016.

Hodson, D. (1993). Re-thinking old ways: toward a more critical approach to practical work in school science. Studies in Science Education, 22, 85-142.

Hu, H. H.,Kussmaul, C., Knaeble, B., Mayfield, C. &Yadav, A. (2016).Results from a survey of faculty adoption of process oriented guided inquiry learning (POGIL) in computer science. ITICSE ’16, Arequipa.

Hypolite, K. L. (2012). Understanding the Views of the Nature of Science of Under Graduate Science, Technology, Engineering and Mathematics Students. PhD thesis, The faculty of the Graduate School Southern University and A and M College.

İpek Akbulut, H. (2013). İkili Yerleşik Öğrenme Modeli ile Yapılan Öğretimin Öğrencilerin Bilişsel Alandaki Başarılarına ve Kavramsal Değişimlerine Etkisinin İncelenmesi: Kuvvet ve Hareket Ünitesi Örneği. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kaundjwa, A. O. T. (2015). Influence of Process Oriented Guided Inquiry Learning (Pogil) on Science Foundation Students`Achievements in Stoichiometry Problems at The University of Namibia. Master of science, University of South Africa, Chemisty Education.

Kaya, Z. (2005). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2. Baskı). Pegem A yayıncılık.

Khishfe, R. (2008). The development of seventh graders views of nature of science. Journal of Research in ScienceTeaching, 45(4), 470-496.

Koray, Ö., Özdemir, M. & Tatar, N.(2005). İlköğretim öğrencilerinin "birimler" hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları: kütle ve ağırlık örneği, İlköğretim-Online, 4(2), 24-31. http://ilkogretim-online.org.tr, Erişim tarihi: 17.08.2016.

Koray, Ö. & Tatar, N.(2003). İlköğretim öğrencilerinin kütle ve ağırlık ile ilgili kavram yanılgıları ve bu yanılgıların 6.,7. ve 8. sınıf düzeylerine göre dağılımı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakülktesi Dergisi, Fen ve Matematik Eğitimi Özel Sayısı, 1(13), 187-198.

Kurt, Ş. (2002).Fizik Öğretiminde Bütünleştirici Öğrenme Kuramına Uygun Çalışma Yapraklarının Geliştirilmesi. Yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kussmaul, C. (2012). Process oriented guided inquiry learning (pogil) in computer science and software engineering. American Society For Engineering Education, 11.

Kussmaul, C. & Pirmann, T. (2012). Process Oriented Guided İnquiry Learning in Computer Science. CS & IT.

Myers, T., Monypenny, R. & Trevathan, J. (2012). Overcoming the glassyeyednod: An application of process-oriented guided inquiry learning techniques in information technology. Journal of Learning Design, 5(1), 12-22.

Ormancı, Ü. & Şaşmaz Ören, F. (2010). Çalışma yapraklarının yararları, sınırlılıkları ve kullanımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. International Conference on New Trends in Education and their Implications.

Ormrod, J.E. (2006). Educational Psychology: Developing Learners. (5th ed), Pearson Prentice Hall.

Önen Öztürk, F. & Bayram, H.(2017). İki farklı yaklaşıma dayalı bilimin doğası öğretiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram yanılgılarının giderilmesindeki etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 45,115-136.

Pehlivan, Ç.(2004). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Hareket ve Kuvvet Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Bunların Giderilmesinde Yapısalcı Kuramın Etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Polat, D. (2007). Kuvvet ve Hareket Konusu ile İlgili Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Kavram Karmaşası Yöntemiyle Düzeltilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Qureshi, S.,Vishnumolakala, V. R.,Southam, D. C. &Treagust, D. F.(2016). Inquiry-based chemistry education in a high-context culture: a Qatari case study. International Journal of Science and Mathematics Education. http://dx.doi.org/10.1007/s10763-016-9735.

Reece, I. & Walker, S. (1997). Teaching, Training and Learning: A Practical Guide. Business Education Publishers.

Ruder, S. M. & Hunnicutt, S. S.(2008). POGIL in chemistry courses at a large urban university: A casestudy. In Moog, R. S. & Spencer, J. N. (Eds.), 170 Process Oriented Guided Inquiry Learning. American Chemical Society.

Sarıca, R. & Çetin, B. (2012).Öğretimde kavram haritaları kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve kalıcılığa etkisi. İlköğretim Online, 11(2),306-318.

Seçer, S. (2008). 6.Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Konusundaki Alternatif Kavramlarının Belirlenmesi ve Kavramsal Gelişimin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

She, H. C. (2002). Concepts of a higher hierarchical level require more dual situated learning events for conceptual change: a study of airpressure and buoyancy. International Journal of Science Education, 24(9), 981–996.

Şen, Ş.(2015). Süreç Odaklı Rehberli Sorgulayıcı Öğrenme Ortamında Öğrencilerin Elektrokimya Konusundaki Kavramsal Anlamaları ve Özdüzenleyici Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Topdemir H. G. &Unat, Y.(2014). Bilim Tarihi (7. bs.). Pegem A Yayınları.

Trevathan, J. & Myers, T. (2013).Towards online delivery of process-oriented guided inquiry learning techniques in information technology courses, Journal of Learning Design, 6(2), 1-11. http://dx.doi.org/10.5204/jld.v6i2. 122.

Türkmen, L. & Bonnstetter, R. (1998). Inclusion of the nature of science in Turkish science education curriculum (K-11): as a different approach”, Science Education İnternational, 9, 15- 19.

Tytler, R. (1998). Childrens’ conceptions of airpressure: exploring the nature of conceptual change. International Journal of Science Education, 20(8), 929- 958.

Uluçınar Sağır, Ş. & Kılıç, Z.(2013). İlköğretım öğrencilerinin bilimin doğasını anlama düzeylerine bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44,308-318.

Villagonzalo, E. C. (2014). Process Oriented Guided Inquiry Learning: An Effective Approach in Enhancing Students’ Academic Performance. DLSU Research Congress, De La Salle University, Philippines, March, 6-8.

Vishnumolakala, V. R. (2013). An Exploration of Process Oriented Guided Inquiry Learning in Under graduate Chemistry Classes. Doctorate thesis, Curtin University, Science and Mathematics Education Centre. Vishnumolakala, V. R., Southam, D. C., Treagust, D. F., Mocerino, M. &

Qureshi, S. (2017). Students’ attitudes, self-efficacy and experiences in a modified process-oriented guided inquiry learning under graduate chemistry classroom. Chemistry Education Research and Practice, 18, 340-352.

Wandersee, J.H., Mıntzes, J.J., Novak, J.D. & Gabel, D.L. (1994). Research on alternative conceptions in science, in Handbook of Research in Science Teaching and Learning.

Wenning, C. J. (2008). Dealing more effectively with alternative conceptions in science. Journal of Physics Teacher Education, Online, 5(1), 11-19.

Yerer, H. (2015).8. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Çalışma Yaprakları ve Kavram Testi ile Belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yıldız, E. (2008). 5e Modelinin Kullanıldığı Kavramsal Değişime Dayalı Öğretimde Üst Bilişin Etkileri: 7. Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Bir Uygulama. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Zeybek, Y. (2007). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Kuvvet, Hareket ve Ses Konularında Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kaynak Göster