2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÜNDEMİ VE KENTSEL GELİŞİM: SORUNLAR, ZORLUKLAR VE FIRSATLAR

Günümüzde şehirler, dünya nüfusunun yaklaşık yarısına ve ekonomik çıktısının dörtte üçüne ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle son yirmi yılda dünyanın kentsel nüfusu hızla artmaya devam ederken, şehirlerde başlayan ve diğer bölgelere yayılan çevresel tahribat, görülmemiş bir düzeye ulaşmıştır. Bu nedenle kentsel gelişimi kontrol altına almak ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için BM tarafından sürdürülebilir kalkınma hedefleri belirlenmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma için Gündem 2030'un bir parçasını da oluşturan Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin öngördüğü dönüşüm daha sürdürülebilir bir merkez olarak şehirlere dikkat edilmesini gerektirmektedir. Küresel düzeyde toplam 17 ana hedeften oluşan bu gündemin 11 numaralı hedefi, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar üzerine odaklanmakta ve şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedef toplumsal kalkınmanın yerelden başlaması gerektiği iddiasına da bir cevap niteliği taşımakta ve kentsel kalkınmanın topyekün kalkınmanın ana itici gücü olacağına işaret etmektedir.

2030 Sustainable Development Agenda and Urban Development: Problems, Threats and Opportunities

Today, cities are home to about half of the world'spopulation and three quarters of its economic output. Especially in the last two decades, while the urban population of the world continues to increase rapidly, the environmental damage that started in cities and spread to other regions has reached an unprecedented level. Therefore, Sustainable Development Goals have been determined by the UN in order to control urban development and provide a healthy structure. The transformation envisaged by the Sustainable Development Agenda, which also forms part of Agenda 2030 for Sustainable Development, requires attention to cities as a more sustainable center. Comprising a total of 17 main goals at the global level, goal number 11 of this agenda focuses on Sustainable Cities and Communities and aims to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable. This goal is also a response to the claim that social development should start locally, and indicates that urban development will be the main driver of overall development.

Kaynakça

Camagni, R. (1998). Sustainable urban development: Definition and reasons for a research programme. International Journal of Environment and Pollution 10(1), January.

Dick, E. (2016). Urban governance for sustainable global development: From the SDGs to the new urban agenda. German Development Insitute, Briefing Pape, 8.

Erbay E. R. & Özden M. (2018). Kentler sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye nasıl yardımcı olabilirler? Social Sciences Research Journal, 7(4).

Fitzgerald. J. (2010), Emerald Cities: Urban Sustainability and Economic Development. Oxford University Press

Gilbert, A. & Gugler, J. (1992) Cities, Poverty and Development: Urbanization in the Third World. Oxford University Press.

Gunn, H. D. (1995). Local government's role in retaining capital for community economic development. Community Development Reports 3(3). CaRDI, Cornell University.

https://jamandjustice-rjc.org/sustainable-development-goals, Erişim tarihi: 10.12.2020

https://www.britannica.com/topic/urban-planning, Erişim tarihi: 09.11.2020

https://www.britannica.com/topic/urban-planning, Erişim tarihi: 12.11.2020

https://www.mistraurbanfutures.org/en/project/implementing-new-urbanagenda- and-sustainable-development-goals-comparative-urban, Erişim tarihi: 10.11.2020

Jacqueline M. K. & Danielle L. P. (2017). The urban sustainable development goal: Indicators, complexity and the politics of measuring cities. Cities, 63, March.

Kalapurakal, R. (2018). Cities 2030: Implementing the New Urban Agenda, http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2018/ cities-2030--implementing-the-new-urban-agenda.html, Erişim tarihi: 03.11.2020

Kanuri, C., Revi, A., Espey, J. & Kuhle, H. (2016). Getting Started with the SDGs in Cities: A Guide for Stakeholders. Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Murat, G.(2017), Sürdürülebilir kalkınma 2030 gündemi bağlamında çalışma hayatında cinsiyete dayalı ayrımcılık. KTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13).

Özcan, A. (2013). Kent Planlama’dan kentsel tasarıma geçişte düşünülecek boyutlar (1). ICONARP International Journal of Architecture and Planning, 1(1).

Özel, M. (2005). Kentsel gelişme ve kentleşme sürecinde Niğde. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(5).

Parnell, S. (2016). Defining a global urban development agenda. World Development, 78

Revi, A. (2016). The new urban agenda as an implementation scaffolding for the 2030 Development Agenda in Proc. German Habitat Forum. www.german-habitat-forum.de/assets/bmz_german-habitat_1608 08.pdf, Erişim tarihi: 11.11.2020.

Rudd, A., Simon, D., Cardama, M., Birch E. L. & Revi, A (2018). The UN, the Urban Sustainable Development Goal, and the New Urban Agenda, Urban Planet, Knowledge towards Sustainable Cities, Cambridge University Press.

Satterthwaite, D. (2016). Successful, safe and sustainable cities: Towards a new urban agenda. Commonwealth Journal of Local Governance, 19.

SDSN. Why the World Needs an Urban Sustainable Development Goal. 2013. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2569130918-SD SN-Why-the-World-Needs-an-Urban-SDG.pdf, Erişim tarihi: 01.12.2020

Simon, D., Arfvidsson, H., Anand, G., Bazaaz, A., Fenna, G. & K. Foster (2016) Developing and testing the urban sustainable development goal’s targets and indicators – A five-city study. Environment and Urbanization, 28(1).

UN (2020). About the sustainable development goals. https://www.un.org/ sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/, Erişim tarihi: 10.12.2020

UN-Habitat (2016). Global State of National Urban Policies Report. UNHabitat.

Wheeler, S. (1996). Sustainable Urban Development: A Literature Review and Analysis. University of California at Berkeley, Institute of Urban and Regional Development.

Kaynak Göster