Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri

1839-1876 yılları arasını kapsayan Tanzimat Dönemi taşra yönetimi alanında önemli düzenlemelerin yapıldığı bir dönemdir. Bu dönemde yürürlüğe giren mevzuatlarla günümüz taşra idari sisteminin temelleri atılmıştır. Taşrada yerel meclislerin kurulması da Tanzimat dönemi sonrasında yapılan düzenlemelerdendir. Bu şekilde ilk defa 1849 yılındaki yürürlüğe giren yönetmelikle kurulan sancak(küçük) meclisleri daha sonra sancak (liva) idare meclisine dönüşmüştür. Bu mecliste başta bölgenin mali, askeri, eğitim-öğretim, sağlık, bayındırlık ve diğer işler merkezi hükümetten gönderilen talimatlara göre görüşülüp karara bağlanırdı. Bu çalışmada sancak meclislerinin yapısı, işleyişi ve alınan kararlarla ilgili bilgiler verilecektir

According to Vilâyet Laws Sandjak Administrative Council

Tanzimat Era ,between 1839-1876, is a period that important regulations enacted in the field of provincial administration. During this period, the foundations of today's provincial administrative system was defined with legislation came into force. Establishment of local councils in province is one of the legislations made after the Tanzimat period. For the first time a regulation enacted in 1849 and sandjak (small) council was established then it became the sandjak( liva) administrative council. In these councils according to directions from central goverment particularly financial, military, education, health, public works and other local works discussed and adjudicated. In this study we will inform about structure , working procedure and decisions of the sandjak councils

___

BOA, İ.MVL.,169/5044. 13 B 1266.

BOA, DH. MKT., Dosya No:1613 Gömlek No.48, 5 Ş. 1306.

BOA, DH. MKT., Dosya No:1480 Gömlek No: 10, Ca. 1305.

BOA, DH. İD, Dosya No:171, Vesika No:31, 7 Zilhicce 1332.

BOA, DH. İD, Dosya No:171, Vesika No:31, 9 Eylül 1330.

Adana Vilâyeti Sâlnâmesi 1870 (1287)

Ankara Vilâyeti Sâlnâmesi 1873 (1290)

Aydın Vilâyeti Sâlnâmesi 1889 (1307)

Diyarbakır Vilâyeti Sâlnâmesi 1870 (1286)

Erzurum Vilâyeti Sâlnâmesi 1873 (1290)

Kastamonu Vilâyeti Sâlnâmesi 1871 (1287)

Konya Vilâyeti Sâlnâmesi 1871 (1287)

Düstûr, Defa-i Saniye, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1282, s. 517-554: Tuna Vilâyeti Nâmıyla Bu Kerre Teşkil Olunan Dairenin İdâre-i Umûmiyye ve Husûsiyyesi ve Ta’yîn Olunacak Me’mûrlarının Suver-i İntihâbiyyeleriyle Vezâ’if-i Dâ’imesine Dâ’ir Nizâmnâmedir.

Düstur, I. Tertip, c.3, Matbaa-ı Amire, 1289, s. 174-175: İntihab-ı Azaya Dair Talimat-ı Umûmiyedir, (8 madde)

Düstur I.Tertip c.1, Matbaa-ı Amire, 1289, s. 635-651: İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Nizâmnâmesi.

Düstur, II. Tertip, c.5, Matba-i Amire,1332, s. 187-216: İdare-i Umumiyye-i Vilâyât Kanun-ı Muvakkatı” 26 Mart 1913 (17 Rebiü’l-ahir 1331) .

Gülhane Hatt-ı ve Onu Takiben Neşrolunan Talimat ve Nizamnameleri İçeren Matbu Kitap, Divan-ı Hümayun No:82., s. 66-75.

Aldan, Mehmet, “Mutasarrıf Namık Kemal”, XI. Türk Tarih Kongresinden Ayrı Basım, TTK, Ankara,1994.S.1419-1435

Çadırcı, Musa, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Eyalet ve Sancaklarda Meclislerin Oluşturulması (1840-1864)”, Ord. Prof. Yusuf Hikmet Bayur’a Armağandan Ayrı Basım, TTK, Ankara,1985, S. 257-277.

, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal Ve Ekonomik Yapısı, Ankara: TTK;1997.

Efe, Ayla, Muhassıllık Teşkilatı, Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2002.

Findley, Carter V., “The Evolution of The System Of Provincila Administration As Vieved From The Center”, Palestine in The Late Ottoman Period, Political, Social And Economic Transformation, Edited By David Kusher, Yad Izhak, Ben- Zvi, Jerusalem,1986, S. 3-29.

Ortaylı, İlber, Tanzimat Dönemi’nde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880), TTK, Ankara, 2000.

Seyitdanlıoğlu, Mehmet, “Yerel Yönetim Metinleri III; Tuna Vilayet Nizamnamesi”. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 1996, S.67-81.

, “Yerel Yönetim Metinleri VI, 1871 Vilayet Nizamnamesi ve Getirdikleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.5, Sayı:5, Eylül 1996, S. 89-103.

, “Yerel Yönetim Metinleri VII, 1871 Vilayet Nizamnamesi ve Getirdikleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler, C.5, Sayı:5, Kasım 1996, S. 89-99.

___

Bibtex @ { tariharastirmalari603014, journal = {Tarih Araştırmaları Dergisi}, issn = {1015-1826}, address = {dtcftarih@humanity.ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {35}, pages = {157 - 174}, doi = {}, title = {Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri}, key = {cite}, author = {Torun, Sadık Fatih} }
APA Torun, S . (2016). Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri . Tarih Araştırmaları Dergisi , 35 (60) , 157-174 .
MLA Torun, S . "Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri" . Tarih Araştırmaları Dergisi 35 (2016 ): 157-174 <
Chicago Torun, S . "Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri". Tarih Araştırmaları Dergisi 35 (2016 ): 157-174
RIS TY - JOUR T1 - Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri AU - Sadık Fatih Torun Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarih Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 174 VL - 35 IS - 60 SN - 1015-1826- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarih Araştırmaları Dergisi Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri %A Sadık Fatih Torun %T Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri %D 2016 %J Tarih Araştırmaları Dergisi %P 1015-1826- %V 35 %N 60 %R %U
ISNAD Torun, Sadık Fatih . "Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri". Tarih Araştırmaları Dergisi 35 / 60 (Ekim 2016): 157-174 .
AMA Torun S . Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri. TAD. 2016; 35(60): 157-174.
Vancouver Torun S . Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri. Tarih Araştırmaları Dergisi. 2016; 35(60): 157-174.
IEEE S. Torun , "Vilâyet kanunlarına göre sancak (Livâ) idare meclisleri", Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 35, sayı. 60, ss. 157-174, Eki. 2016