Roma Lejyonerleri ve Anadolu

Roma lejyoıılarmda askerlik yapmak ayncalıktı. inıparator Caracalla zamanına kadar, en azilldaıı teoride, Roma vatandaş/ar/n m haklanna sahip oLmayan Roma eyaleıleriııin kent ya da köyleri /ejyoııer kaynağı olmaya liyakatli saytlmadtlar. Ancak liyakatle ilgili bıı ilke, Aııgustus 'tali itibaren gerektiğinde ihlal edilebiLdi. Anado/ıı kökenli askerlerin Roma Lejyoııeri oLmalan bıı çerçevede gerçekLeşti. Vatandaşltk hakkına sahip olmayaıı Anadolu'daki Roma eyaLetLerinilı kent ya da köylerinden Lejyoııer olarak Roma ordusuna dôhil edilen bir askere, imparatorluk sıll/rlan içerisiııde bulımaıı beııur koşullardaki diğer eyalet/erin kent ya da köyLüleri içiıı olduğıı gibi, ya lejyoııer olııııca ya da terhis olurken Roma vataııdaşltk hakkı tanmdı. Böylece o, Romalı ismine sahip oldu. Roma Lejyonlan ve onlann Anadolıı ile ilişkisi üzerine Türkçe yayın oLmayışlıı1 da dikkate alarak kaLeme aldığımız bu makalede AnadoLu 'nun hangi kentLeriilin Lejyoner kaynağı olarak kullanıldığı, bu kaynakLan kullanan Roma LejYOlılarul11l adlan ve olıLarın hangi koşııllarda bu kaynaklan kıılıanmak durumunda kaldıklan sorulannl/1 yallltl aranacaktır.

Roman Legionaries and Anatolia

lt was a priviLege to serı'e in Roıııaıı legions. At Least theoretically,and villages( commUlıities) of the Roman proviııces that did not have franchise,not capable of being a source of legionary ımtill the Caraealla period .. But principleof this franclıise could be negLected after Augustus. The reeruits of Anatolian originfor Roman Legions realised in this cOlıdition. The franchiseso/dier,franchise,Roman name. In this paper, cOlUidering the laek ofRol/um legiOlıs and their to coll/ıections of Aııatolia, it is questioned the Anato/iantowlıS wlrieJı were used as sourees of Romaıı legiollS aııd the ııames of legioııs aııdwzder W/Ulteoııditioııs tJıese sourees were to be used

Kaynakça

AE Canne Epigraphique. Paris (1962-)

Bean-Mitford 1965 G.E. Bean- T.B. Mitford, Journeys in Rough Cilicia 1962-63, Wien 1965.

Bosch 1967 C Bosch, Qııellen Zıtr Geschichte der Stadt Ankara im Altertum. Ankara 1967.

Cassius Dio, Romaika Dio's Roman History. İngilizceye çev. E. Cary. (Loeb) London 1968

CIL Corpus /nscriptionum Latinarum. Berolini (1862-) Debevoise 1968 N.C Debevoise, A Political History of Parthia. Chicago 1968.

/GRR /nscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes (Ed. R. Cagnat). Paris (1906-)

Kaya 2000 M.A. Kaya, Anadolu 'daki Galatlar ve Galatya Tarihi. İzmir 2000.

Magie 1950 D. Magie, Romalı Rule in Asia Minor to the End of Third Century after Christ I-II. Princeton 1950.

Mitchell 1993 S. Mitchell, AnatoLia. Land, Men, and Gods in Asia Minor i. Oxford 1993.

Parker 1980 H.M.D. Parker, Roman Legions. Chicago 1980.

Ramsay 1897 W.M. Ramsay, The Cities and Bischoprics of Phrygia ii. Oxford 1897.

RECAM ii RegionaL Epigraphic Catalogues of Asia Minor ll. Ankara District. The lnscriptions of North GaLatia (Ed. s. Mitchell-D.H. French-S. Greenhalph) Oxford 1982.

Tacitus, AnnaLes Tacitus, The AnnaLs of lmperiaL Rome. İngilizce'ye çev. M. Grant (Penguin Books). Bristol 1961.

Kaynak Göster

Bibtex @ { tariharastirmalari603851, journal = {Tarih Araştırmaları Dergisi}, issn = {1015-1826}, address = {[email protected]}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {24}, pages = {87 - 98}, doi = {}, title = {Roma Lejyonerleri ve Anadolu}, key = {cite}, author = {Kaya, Mehmet Ali} }
APA Kaya, M . (2005). Roma Lejyonerleri ve Anadolu . Tarih Araştırmaları Dergisi , 24 (37) , 87-98 .
MLA Kaya, M . "Roma Lejyonerleri ve Anadolu" . Tarih Araştırmaları Dergisi 24 (2005 ): 87-98 <
Chicago Kaya, M . "Roma Lejyonerleri ve Anadolu". Tarih Araştırmaları Dergisi 24 (2005 ): 87-98
RIS TY - JOUR T1 - Roma Lejyonerleri ve Anadolu AU - Mehmet Ali Kaya Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Tarih Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 98 VL - 24 IS - 37 SN - 1015-1826- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarih Araştırmaları Dergisi Roma Lejyonerleri ve Anadolu %A Mehmet Ali Kaya %T Roma Lejyonerleri ve Anadolu %D 2005 %J Tarih Araştırmaları Dergisi %P 1015-1826- %V 24 %N 37 %R %U
ISNAD Kaya, Mehmet Ali . "Roma Lejyonerleri ve Anadolu". Tarih Araştırmaları Dergisi 24 / 37 (Mayıs 2005): 87-98 .
AMA Kaya M . Roma Lejyonerleri ve Anadolu. TAD. 2005; 24(37): 87-98.
Vancouver Kaya M . Roma Lejyonerleri ve Anadolu. Tarih Araştırmaları Dergisi. 2005; 24(37): 87-98.
IEEE M. Kaya , "Roma Lejyonerleri ve Anadolu", Tarih Araştırmaları Dergisi, c. 24, sayı. 37, ss. 87-98, May. 2005