Namaz ile Yaşlılığa Bağlı Alzheimer Gelişimini Önlemede Olumlu Yaklaşımlar

İnsanoğlu, karşılaştığı her hastalığın farklı çözüm yollarına sahip olduğunu bilmektedir. Çözümlerini de bazen tıbbi çalışmalar yaparak bazen de doğada kendisine sunulan imkânlardan faydalanarak elde etmiştir. Ancak bu uğraşların yetersiz kaldığı zamanlarda dini inanç ve ritüellerine de başvurmaktan çekinmemiştir. Bu çalışmada İslam dininin en önemli unsuru olan namazın bir çeşit yaşlılık hastalığı olarak tanımlanan Alzheimer’ı önleyici, pozitif bir etki sağlayabileceği gösterilmektedir. Çalışmada ilk olarak Alzheimer’ın ne olduğu ve insan vücuduna ne gibi zararlar verdiği ele alınmış, abdest ve rükünleri ile bir bütün olan namazın bu hastalığın meydana gelmesini önlemede nasıl koruyucu bir kalkan olabileceğine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Alzheimer, namaz, yaşlılık

Positive Approaches to Preventing Aging-Dependent Alzheimer Development with Prayer

Human beings know that each disease encountered has different solutions. They obtained their solutions by sometimes doing medical studies and sometimes by taking advantage of the opportunities offered to them in nature. However, they did not hesitate to resort to religious beliefs and rituals when these efforts were insufficient. In this study, it is shown that prayer, which is the most important element of Islam, has a positive effect preventing Alzheimer's, which is defined as a kind of old age disease. In the study, firstly, what Alzheimer's is and what kind of damages it causes to the human body is discussed, and how the prayer, which is a whole with its ablutions and rituals, is a protective shield in preventing the occurrence of this disease.

___

 • Ahmed, Y. (2003). El-İcâzü’l-ilmî fi’l-Kur’ânil-Kerîm ve’s-Sünneti’l-Mutahhera Mektebetü Ibn Hazm, Dımeşk.
 • Akyüz, V. (1995). Mukayeseli İbadetler İlmihali. İz Yayınları. 1-14.
 • Altın, M. (2006). Alzheimer Tipi Demans Hastalarına Bakım Verenlerde Tükenmişlik ve Anksiyete.
 • Coin, A., Perissinotto, E., Najjar, M., Girardi, A., Inelmen, E.M., Enzi G., Manzato, E. ve Sergi, G. (2010). Does Religiosity Protect Against Cognitive and Behavioral Decline in Alzheimer’ dementia?. Curr Alzheimer Res, 7(5), 445-452. doi: 10.2174/156720510791383886.
 • Erol, C.Ö. “Abraham Twerski’nin Istakozları”. https://www.oncevatan.com.tr/Abraham-twersknin- istakozlari-makale, 42499.html (Erişim Tarihi: 30 Ocak 2019).
 • Gürsu, O. (2017). Nöropsikoloji, Din ve Psikoloji İyi Oluş. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53), 502-512.
 • Jung, J.H. , Lee, C. H., Shin K., Roh, D., Lee , S.K., Moon, Y.S. , Jon, D.I. ve Kim, D.H. (2019). Specific Association Between Religiosity and Cognitive Functions in Alzheimer's Disease. Am J Alzheimers Dis Other Demen, 34(4), 254-260. doi: 10.1177/1533317519827416.
 • Karagöz, İ. (2010). Dini Kavramlar Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. 514.
 • Kaufman, Y., Anaki, D., Binns, M. ve Freedman, M. (2007). Cognitive Decline in Alzheimer Disease: Impact of Spirituality, Religiosity, and Life Quality. Neurology, 68(18), 1509-14. doi: 10.1212/01.wnl.0000260697.66617.59
 • Merter, M. (2013). Dokuz Yüz Katlı İnsan: Tasavvuf ve Benötesi Psikolojisi. Kaknüs Yayınları.
 • Polat, A.(2020). Hikmet-i Teşri’ Bağlamında Abdest ve Namazın İnsan Sağlığı ile İlişkisi. Akademik Platform İslami Araştırmalar Dergisi, 4(3), 386-418.
 • Şerif, M.İ. (1988/1408). Eş-Şeâiru’l-İslâmiyye. Mektebetü’z-Zehrâ.
 • Tarşe, A. (1993/1413). Es-Salâtü ve’r-Riyâda. el Kütübü’l-İslâmiyye.
 • www.acibadem.com.tr, Erişim Tarihi: 01.02.2021.

___

APA Düğenci, S. (2021). Namaz ile Yaşlılığa Bağlı Alzheimer Gelişimini Önlemede Olumlu Yaklaşımlar . Takvim-i Vekayi , 9 (1) , 56-65 .