Türkiye’nin Cam ve Cam Eşya Sektörü İhracat Uzmanlaşması ve Rekabet Gücü

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin cam ve cam eşya sektöründe dış ticaret yaptığı 19 ürün grubundaki ihracat uzmanlaşma ve rekabet gücünün belirlenmesidir. Bunun için Türkiye’nin ve dünyanın, 2010-2019 yılları arası hem bu ürün gruplarındaki ihracat ve ithalat verileri hem de toplam ihracat ve ithalat verileri kullanılmıştır. Veriler, HS 2007 ürün sınıflandırması baz alınarak, UN Comtrade veri tabanından elde edilmiştir. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) yönteminin kullanıldığı çalışmada, Nispi İhracat Avantajı (RXA), Nispi Ticaret Avantajı (RTA) ve Net İhracat İndeksi (NEI) ile analizler yapılmıştır. Cam ve cam eşya sektörü dış ticaretine yönelik 19 ürün grubu için yapılan analizlerde, ithalatın dikkate alınmadığı RXA indeksine göre, Türkiye’nin 4 ürün grubunun ihracatında, dünya ortalamasının üzerinde uzmanlaştığı belirlenmiştir. İthalatın da dikkate alındığı RTA sonucuna göre ise Türkiye 7 ürün grubunun ihracatında uzmanlaşmıştır. Ülkenin kendi ticari performansını ölçen NEI sonucuna göre ise Türkiye’nin 7 ürün grubunun ihracatında uzmanlaştığı tespit edilmiştir. Burada NEI sonuçlarına göre, Türkiye’nin ihracatında uzmanlaştığı bu 7 ürün grubu, RTA analizi sonucunda dünya ortalamasının üzerinde uzmanlaştığı ürün grupları ile aynıdır. Sonuç olarak Türkiye, cam ve cam eşya sektöründe 19 ürün grubundan 7’sinin ihracatında uzmanlaşmış ve küresel bir rekabet avantajı elde etmiştir.

Turkey's Glass and Glassware Sector Export Specialization and Competitiveness

The aim of the study is to determine the export specialization and competitiveness of Turkey’s 19 product groups in which it trades in the glass and glassware sector. To do so, both export and import data in these product groups and total export and import data for 2010-2019 period is utilized. The data are obtained from the UN Comtrade database based on the HS 2007 product classification. In the study using the Revealed Comparative Advantage (RCA) method, analyses are made with Relative Export Advantage (RXA), Relative Trade Advantage (RTA) and Net Export Index (NEI). In the analysis of 19 product groups for foreign trade in the glass and glassware sector, it is determined that Turkey specializes above the world average in the exports of 4 product groups according to the RXA index, where imports are not taken into account. According to the RTA result, where imports are also considered, Turkey specializes in the export of 7 product groups. According to the NEI result, which measures the country's own commercial performance, it is determined that Turkey specializes in the export of 7 product groups. According to the NEI results here, these 7 product groups, which Turkey specializes in exporting, are same as the product groups that it specializes in above the world average as a result of RTA analysis. To sum up, Turkey specializes in the export of 7 out of the 19 product groups in the glass and glassware sector and has gained a global competitive advantage.

Kaynakça

Abbas, S. (2017). Comparative advantage of Pakistan in selected manufacturing industries: The RCA approach. Pakistan Business Review, 19(3), 579-591.

Balassa, B. (1965). Trade liberalization and “revealed” comparative advantage. The Manchester School of Economic and Social Studies, 33(2), 99-123.

Balassa, B. ve Noland, M. (1989a). “Revealed” comparative advantage in Japan and the United States. Journal of International Economic Integration. 4(2), 8-22.

Balassa, B. ve Noland, M. (1989b). The changing comparative advantage of Japan and the United States. Journal of the Japanese and International Economies, 3(2), 174-188.

Comtrade. (2020). UN comtrade database. Erişim adresi: https://unstats.un.org/unsd/comtrade/maintenance.html, (12.11.2020)

Donges, J.B. ve Riedel, J. (1976). The expansion of manufactured exports in developing countries: An empirical assessment of supply and demand issues. Kiel Working Papers, No. 49, 1-58.

Erkan, B. (2009). Ülkelerin ihracat performanslarının belirlenmesinde açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüklerinin kullanılması: Yükselen ekonomiler örneği. Doktora Tezi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa

Erkan, B. (2012). Türkiye’nin geleneksel ihraç tarım ürünlerinde uzmanlaşma düzeyi. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 4(1), 75-83

Erkan, B. (2013). Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektörü ihracatında uluslararası rekabet gücünün belirlenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 93-110

Fertő, I. ve Hubbard, L.J. (2001). Competitiveness and comparative advantage in Hungarian agriculture. Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences. KTK/IE Discussion Papers 2001/2, 1-20.

Fertő I. ve Hubbard, L.J. (2002). Revealed comparative advantage and competitiveness in Hungarian agri-food sectors. Technology Foresight in Hungary (No. MT-DP-2002/8). IEHAS Discussion Papers.

Fronberg, K. ve Hartmann, M. (1997). Comparing measures of competitiveness. Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe. Discussion paper no. 2, 1-17.

Hinloopen, J. ve Marrewijk, C.V. (2001). On the empirical distribution of the Balassa Index. Review of World Economics / Weltwirtschaftliches Archiv, 137(1), 1-35

Ma, A.S. (2013). Revealed comparative advantage measure: ASEAN-China trade flows. Journal of Economics and Sustainable Development, 4(7), 136-145.

Mikic, M. ve Gilbert, J. (2009). Trade statistics in policymaking: A handbook of commonly used trade indices and indicators (Revised Edition). Bangkok, Thailand: United Nations Publication.

Şahin, D. (2017). Türkiye’de seramik sektörünün dış ticaret yapısı: Seçilmiş ülkeler için karşılaştırmalı analiz. Akademik Bakış Dergisi, (64), 623-643.

Şimşek, N. (2009). ECO pazarında Türkiye: 1997-2005 dönemi rekabet gücü analizi. Sosyoekonomi Dergisi, 10(10), 135-158.

TCMB. (2020). Beklenti anketi istatistikleri, istatistiksel kavramlar ve tanımlar. Erişim adresi: https://www.tcmb.gov.tr, (05.12.2020).

TÜİK. (2021). Uyumlaştırılmış Mal Tanım ve Kod Sistemi, HS 2007. Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/DIESS/, (15.01.2021).

Utkulu, U. ve İmer. H. (2008). Türk tekstil ve konfeksiyon sektörünün Avrupa Birliği tekstil ve konfeksiyon sektörü karşısındaki rekabet gücünün alt sektörler düzeyinde ölçülmesi (1994-2005). Rekabet Dergisi, 36, 3-43

Utkulu, U. ve Seymen, D. (2004). Revealed comparative advantage and competitiveness: Evidence for Turkey vis-à-vis the EU/15. European Trade Study Group 6th Annual Conference. Nottingham, UK. Erişim adresi: https://www.etsg.org/ETSG2004/Papers/seymen.pdf, (20.12.2020).

Vollrath, T.L. (1991). A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comparative advantage. Weltwirtschaftliches Archiv, 127(2), 265-280

UN Comtrade. (2020). UN comtrade database. Erişim adresi: https://unstats.un.org/unsd/comtrade/maintenance.html, (15.12.2020).

Yunus, M.M., Mohamed, Z., Mahyideen, J.M. ve Saidon, R. (2010). Revealed comparative advantage of Malaysian manufacturing: Malaysia and Singapore. Fifth Malaysian National Economic Conference V (PERKEM V/1) içinde (278-288). Selangor, Malezya. Erişim adresi: https://www.ukm.my/fep/perkem/pdf/perkemV/PERKEM2010-1-27.pdf, (25.01.2021).

Kaynak Göster

APA Sarıçoban, K. (2021). Türkiye’nin Cam ve Cam Eşya Sektörü İhracat Uzmanlaşması ve Rekabet Gücü . Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , 12 (32) , 1094-1107 . DOI: 10.21076/vizyoner.903467
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

12.9b4.7b