2017 ŞEHİRCİLİK ŞÛRASI KARARLARININ POSTMODERNİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmada 2017 Şehircilik Şurası’nın şehirlere bakış açıları, sorun tanımları ve ortaya koydukları çözüm önerileri modernizm ve postmodernizm ilkeleri kapsamında analiz edilmiştir. Her bir komisyon raporu incelendiğinde şehircilik konusunda karşılaşılan sorunların teorik bağlamda modern planlama yaklaşımının bir yansıması olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Modern planlamanın temel unsurları olan tekdüze ve benzer şehirler, merkezi planlama anlayışı, tek rasyonellik ve tek kamu yararı anlayışı, sınırlı ve dolaylı katılım gibi unsurlar şehir hayatında karşılığını kaybetmektedir. Şûra komisyon raporlarında ön plana çıkan öneriler ve tavsiye kararlarında ise postmodern bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Komisyon raporlarının önerileri postmodern planlamanın ilkeleri olan planlama sürecine her aşamada tabandan tavana doğrudan katılım, rasyonelliğin ve kamu yararının çeşitliliği, planlamanın interaktif ve çok taraflı bir süreç olarak görülmesi gibi unsurları barındırmaktadır. Şûra’nın amaçladığı şekliyle şehirlerde yaşam kalitesinin artması için değişim ve dönüşümün sürekliliğinin sağlanması, değişiklik önerilerinin resmi belgelerle sınırlı kalmayıp pratikte şehir hayatına da yansıması gerektiği söylenebilir.

Kaynakça

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI. (2009a). “Kentleşme Şurası 2009 Genel Kurul Kitabı”, http://webdosya.csb.gov.tr/db/kentges/editordosya/genel_kurul_kitabi.pdf, 18.08.2019.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI. (2009b). “Kentleşme Şurası 2009 Komisyon Raporları”, http://webdosya.csb.gov.tr/db/kentges/editordosya/komisyon_raporlari.pdf, 18.08.2019.

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI. (2009c). “Kentleşme Şurası 2009 Sonuç Bildirgesi”, http://webdosya.csb.gov.tr/db/kentges/editordosya/7-5-09_kentlesme_surasi_sonuc_bildirgesi.pdf, 18.08.2019.

BÜTÜNLEŞİK KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (KENTGES) 2010-2023. (2010). T.C. Resmi Gazete (27749, 4 Kasım 2010).

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. (2017a). “Şehircilik Şûrası Bilgilendirme Kitapçığı”, https://webdosya.csb.gov.tr/db/sehirciliksurasi/editordosya/Kitapcik.pdf, 25.08.2019.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. (2017b). “Şehircilik Şûrası Genel Kurul Çalışmaları”, http://webdosya.csb.gov.tr/db/sehirciliksurasi/icerikler/genelkurulcal-smalar-son-20180226141039.pdf, 25.08.2019.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. (2017c). “Şehircilik Şûrası Komisyonları Çalışma Kılavuzu”, https://webdosya.csb.gov.tr/db/sehirciliksurasi/editordosya/1.pdf, 25.08.2019.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. (2017d). “Şehircilik Şûrası Komisyon Raporları”, https://webdosya.csb.gov.tr/db/sehirciliksurasi/editordosya/Sura2017komisyon%20raporu.pdf, 25.08.2019.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. (2017e). “Şehircilik Şûrası Sonuç Bildirgesi”, http://webdosya.csb.gov.tr/db/sehirciliksurasi/icerikler/n-ha--sonuc-b-ld-rges--20180226120835.pdf, 25.08.2019.

FAİNSTEİN, S. S. (2000). “New directions in planning theory”. Urban Affairs Review, 35 (4): 451-478.

FLYVBJERG, B. (1998). Rationality and Power: Democracy in Practice, The University of Chicago Press, Chicago.

GİDDENS, A. (1994). Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

HARVEY, D. (1997). Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri, Çev. Savran, S., Metis Yayıncılık, İstanbul.

LEONTİDOU, L. (1993). “Postmodernizm and the City: Mediterrenean Version”, Urban Studies, 30 (6), 949-965.

LYOTARD, J.F. (1990). Postmodern Durum, Ara Yayıncılık, İstanbul.

MOUFFE, C. (2015). Dünyayı Politik Düşünmek Agonistik Siyaset, Çev. Murat Buzluolcay, İletişim Yayınları, İstanbul.

RANCİÈRE, J. (2005). Uyuşmazlık, Çev. Hakkı Hünler, Ara-lık Yayınları, İzmir.

SANDERCOCK, L. (1998). Towards Cosmopolis: Planning for Multiculcural Cities, John Wiley & Sons, Sussex.

SARIBAY, A.Y. (1996). Kent: Modernleşme ile Postmodernleşme Arasındaki Köprü, Yıldırım, F.B., (ed.), Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne, VALD, İstanbul.

SOJA, E. W. (1995). Postmodern Urbanization: The Six Restructurings of Los Angeles. Postmodern Cities and Spaces, ed. Watson, S ve Gibson, K., Bölüm 9. s. 125-138, Wiley-Blackwell, New Jersey.

ŞENGÜL, T. (2012). Planlama Paradigmalarının Dönüşümü Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme, Kentsel Planlama Kuramları, Derleyen Ersoy, M. Bölüm 3, s. 59-114, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.

TEKELİ, İ. (1992). Postmodernizm Tartışmaları Üzerine Düşünceler. Kimlik, Sınırsallık, Mekan Sempozyumu, (s. 95-112), ODTÜ, Ankara.

TEKELİ, İ. (2009). Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Batuhan, T. (2022). 2017 ŞEHİRCİLİK ŞÛRASI KARARLARININ POSTMODERNİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (42) , 52-71 .