SAKİN ŞEHİR, İNANÇ VE KIRSAL TURİZM ÜÇGENİ: YALVAÇ İLÇESİ’NİN TURİZM POTANSİYELİNE YÖNELİK SWOT ANALİZİ

Araştırmada, Isparta ili, Yalvaç ilçesinin turizm potansiyeli belirlenerek ilçe turizmine ilişkin bir SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın önemi hem ilçe turizmine katkı sağlamak hem de gelecekte ilçe turizmine ilişkin yapılacak çalışmalar adına bilimsel bir zemin hazırlamaktır. Yalvaç ilçesinin turizm potansiyelini ortaya koymak yanında, ilçenin turizm yönünden güçlü yönleri ile fırsatların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, zayıf yönleri ile tehditlerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. İlçenin Türkiye’deki 17 Sakin Şehrinden biri ve Hıristiyan dinine inananlar için önemli ikinci hac merkezi olması güçlü yönünü oluştururken, altyapı ve kırsal turizm bilincinin yetersizliği zayıf yönünü oluşturmaktadır. Günümüzde ülkemizde ve dünya genelinde alternatif turizm türlerine yönelik ilginin artması ve kırsal turizm faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesi Yalvaç için fırsat oluşturabilecek bir unsurdur. Doğal alanların bilinçsizce kullanımından kaynaklanan çevre sorunları ise tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan analizler ve literatür taraması neticesinde, Yalvaç ilçesinin turizm potansiyeli ortaya konulmuş ve Yalvaç turizmi için stratejiler belirlenmiştir.

CITTASLOW, FAITH AND RURAL TOURISM: SWOT ANALYSIS OF YALVAÇ DISTRICT'S TOURISM POTENTIAL

In this study, it was determined tourism potential of Yalvaç district of Isparta province by conducted SWOT analysis. According to this context, the importance of the study is to contribute to the tourism of the county and to prepare a scientific ground for the future studies on the district tourism. In addition to these, it aims to eliminate threats with weaknesses. The strong points of the Yalvaç districts are first of all it is one of the 17 slowcity in Turkey, and secondly it is the pilgrimage place for Christian religion, but lack of infrastructure and rural tourism are the weaknesses of Yalvaç. Nowadays, interests in alternative tourism types in world and our country are increasing significantly which show us we should support rural tourism for Yalvaç. The environmental problems arising from the unconscious use of natural areas are mentioned as threats. As a result this study, the tourism potential of Yalvaç district was determined and strategies for Yalvaç tourism were suggested.

___

 • ACAR, V. AVCI, E. ve ERAT, B. (2017). Birgi’nin turistik bir destinasyon olarak swot analizi kapsamında değerlendirilmesi, Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (14), 1335-1372.
 • AHİPAŞAOĞLU, S. ve ÇELTEK, E. (2006). Sürdürülebilir kırsal turizm, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • GÜZEL, F. Ö. (2010). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Yeni Bir Dinamik: İnanç Turizmi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 87-100.
 • AKÇA, H. (2004). Dünyada ve Türkiye’de kırsal turizm, Standart Dergisi, Eylül, 61-70.
 • AKÇA, H. (2005). Burdur ilinin kırsal turizm potansiyeli ve değerlendirilmesi, 1. Burdur Sempozyumu, Bildiriler Cilt I, 16 - 19 Kasım, Burdur, 515-517.
 • ALBAYRAK, A. (2013). Alternatif turizm, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • AVCIKURT, C. ve KÖROĞLU, Ö. (2008). Kırsal turizm, (ss: 61-83). Avcıkurt, C. ve Hacıoğlu, N. (Ed.) Turistik ürün çeşitlendirmesi, Ankara: Nobel.
 • AYDIN, E. ve SELVİ, M. S. (2012). Kırsal turizm tanıtımında yerel paydaşların rolü: Arhavı̇ örneği, Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (2), 133-144.
 • AYDIN, O. (2012). AB’de kırsal turizmde ilk 5 ülke ve Türkiye’de kırsal turizm, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23), 39-46.
 • BAYKUL, A. ve MADEN S. I. (2017). Bölgesel kalkınma ve turizm ilişkisi: tr61 bölgesi üzerine bir değerlendirme, Uluslararası Turizm Global Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 65-73. BİLDİK, T. (2003). Anadolu’da men kültü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı Basılmamış Yükseklisans Tezi, Erzurum.
 • BOZOK, D. ve KARAMAN, R. (2018). Isparta lavantasının kırsal turizm kapsamında swot analizi yöntemiyle değerlendirilmesi: Kuyucak köyü örneği. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), 8 (2), 27-33.
 • ÇEKEN, H. DALGIN, T. ve ÇAKIR, N. (2012). Bir alternatif turizm türü olarak kırsal turizmin gelişimini etkileyen faktörler ve kırsal turizmin etkileri, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (2), 11-16.
 • ÇELTEK, E. (2004). Kırsal turizm ve Tokat ilinin kırsal turizm potansiyelinin swot analizi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • ÇOK, B. (2010). Isparta ve ilçeleri cami süslemeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • ÇOLAK, E. C. (2018). Sürdürülebilir kentleşme kapsamında sakin şehir uygulaması: Yalvaç Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • DAĞDEVİREN, A. ÖZDEMİR, H. ve GÖKER, G. (2017), Ilgaz ilçesinin turizm potansiyeli, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5/4, 504-533.
 • DOĞAN, H. ve ÜNGÜREN, E. (2012). Yerel Halkın Isparta Turizmine Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, ss. 103-122.
 • ERCAN, F. DALGIN, T. ve ATAK, O. (2017). Muğla/Ortaca ilçesinin kırsal turizm potansiyelini değerlendirmeye yönelik bir swot analizi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 52, Ekim, 1416-1424.
 • EREN R. ve AYPEK, N. (2012). Kırsal turizm bölgesinde yerel halkın turizm gelişimine karşı tutumları. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2 (2), 43-47.
 • ERSOY, Y. TEHCİ, A. ve ERSOY, B. (2018). Kırsal turizm potansiyelinin swot analizi ile değerlendirilmesi: Yozgat ili örneği, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 1, Haziran, 649-664.
 • ESENGÜN, K. AKÇA, H. ve SAYILI, M. (2002). Dağlık ve ormanlık alanlarda kırsal turizm faaliyeti ve sürdürülebilir kırsal kalkınma, I. Ulusal Kooperatifleri Sempozyumu, 22-23 Mart, Kastamonu, 97-102.
 • GÜNEY, D. ve GÖLLER, V. (2016), Kırsal Turizm Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımının Belirlenmesi: Misi Köyü Örneği, Turizm Akademik Dergisi, 3 (2), 25-36.
 • GÜRBÜZ, İ. B. EROL, A. O. ve YAVUZ, O. (2002). Dünya’da ve Türkiye'de kırsal turizm, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül, Erzurum, 421-425.
 • HABERAL, H. (2015) Turizmde alternatif ekolojik turizm-doğa turizmi-kırsal turizm-yayla turizmi, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • İNAYET, Z. ve AKBULAK, C. (2010). Troia tarihi milli parkı’ndaki turizm potansiyelinin swot analizi ile değerlendirilmesi, (ss: 203-213), 11. Ulusal Turizm Kongresi, 2-5 Aralık Kuşadası, (Ed. Çolakoğlu, O. E.), Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • KADANALI, E. ve YAZGAN, Ş. (2012). Kırsal turizmin ekonomik- sosyal ve çevresel etkileri, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23), 97-100.
 • KIZILASLAN, N. ve ÜNAL, T. (2013). Manisa Spil dağı milli parkı kırsal turizm potansiyelinin belirlenmesi, Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Sayı: 7, 10-29.
 • KODAŞ, D. ve ERÖZ, S. S. (2012). Kırsal turizm ile kültürel turizmin bütünleşmesi, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (22), 169-174.
 • KORKMAZ, M. ve BAŞKALKAN, S. N. (2011). Eğirdir Gölü ve Çevresinde Turizm Gelişiminin Sürdürülebilirliği Üzerine Değerlendirmeler, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 12, ss. 62-69.
 • KOZAK, N. KOZAK, M. A. ve KOZAK, M. (2015). Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Yenilenmiş 18. Baskı, Ankara.
 • KUTER, N. ve ERDOĞAN, E. (2006), Yalvaç, Pısıdıa Antıocheıa antik kenti ve çevresinin peyzaj özellikleri ve turizm açısından değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, 111-123.
 • MANSUROĞLU, S. ve DAĞ, V. (2016). Bingöl ilinin peyzaj potansiyelinin kırsal turizm olanakları (swot analizi yöntemi kullanılarak) açısından değerlendirilmesi, Mediterranean Agricultural Sciences, 29 (1), 9-16.
 • MAYER, H. ve KNOX, P. L. (2006). Slow Cities: Sustainable Places in a Fast World, Journal Of Urban Affairs, Vol: 28, No: 4, 321-334.
 • NILSSON, P. A. (2002). Staying on farms-an ideolojical backround, Annual Of Tourism Reserarch, 29 (1), 7-24.
 • ONGUN, U. (2015), Kırsal turizmin kırsal kalkınmaya etkisi: Şirince örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tez, Isparta.
 • ONGUN, U. GÖVDERE, B. ve ÇİÇEK, U. (2016). Yeşilova’nın kırsal turizm potansiyelinin swot analizi ile değerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7 (16), 75-88.
 • ONGUN, U. GÖVDERE, B. ve KAYGISIZ DURGUN, A. (2015). “Isparta İli Kırsal Alanlarında Yapılabilecek Kırsal Turizm Türlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi”, International Journal of Social and Economic Science, 5 (1), 122-131.
 • ONGUN, U. ve TÜRKOĞLU, M. (2016). Isparta İli Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teorik Bir Çalışma, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, sayı: 1, 145-161.
 • ONGUN, U. ve GÖVDERE, B. (2014). Bölgesel kalkınmada kırsal turizmin etkisi: Ağlasun Yeşilbaşköy örneği, International Journal of Social and Sciences, 4 (2), 51-57.
 • ONGUN, U., GÖVDERE, B., KİLİNÇ, U. ve YEŞİLTAŞ, M. (2017). Sürdürülebilir Kırsal Turizmle Bütünleşen Eğirdir İlçesinin Sakin Şehir (Cittaslow) Kapsamında Kırsal Kalkınmaya Etkisi, Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (2), 147-162.
 • ÖZDEMİR, S., (2012). “Kırsal kalkınmada kırsal turizmden yararlanma olanakları: Gökçeada örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14 (23), 19-21.
 • PAJO, A. ve UĞURLU, K. (2015). Cittaslow Kentleri İçin Slow Food Çalışmalarının Önemi, Electronic Journal Of Vocational Colleges, Aralık,ss: 65-73. http://www.ejovoc.org/-makaleler/decem-ber_2015/pdf/09.pdf (Erişim Tarihi: 18.06.2017).
 • PINK, S. (2008). Sense and Sustaniability: The Case of Slow City Movement, Local Environment, Vol: 13, No: 2, pp: 95-106.
 • POLAT, E. ÖZDEMİR, S. S. ve ÖZDEMİR, M. (2014). Kırsal turizm potansiyelinin swot analizi ile değerlendirilmesi: Balıkesir örneği, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4-6 Haziran, Muğla, 143-153.
 • SARGIN, S. (2006). Yalvaç’ta inanç turizmi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 2, 1-18.
 • SOYKAN, F. (1999). Doğal çevre ve kırsal kültürle bütünleşen bir turizm türü: kırsal turizm, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Yıl: 10, Mart-Haziran, 67-75.
 • SOYKAN, F. (2003). Kırsal turizm ve Türkiye turizmi için önemi, Ege Coğrafya Dergisi, 12, İzmir, 1-11.
 • SOYKAN, F. (2006). Avrupa’da kırsal turizme bakış kazanılan deneyim, II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 20-22 Nisan, 71-87.
 • TOPAY, M. ve PARLADIR, M. (2015). Isparta İli Örneğinde CBS Yardımıyla Alternatif Turizm Etkinlikleri için Uygunluk Analizi, Tarım Bilimleri Dergisi, 21, ss. 300-309.
 • TÜRKOĞLU, M. GÖVDERE, B. ve MEYDAN, Ç. (2005). Isparta İli Turizminin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, 29-38.
 • TORUN, E. (2013). Kırsal turizmin bölge insanına katkıları, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (24), 31-37.
 • UÇAR, D. ve Doğru, A. Ö. (2005). CBS projelerinin stratejik planlaması ve swot analizinin yeri, 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 28 Mart-1 Nisan, Ankara.
 • UÇAR, M. ÇEKEN, H. ve ÖKTEN, Ş. (2010). Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma (Fethiye Örneği), Detay Yayıncılık, Ankara.
 • UKAV, İ. (2014). Adıyaman İlinde Kırsal Turizm Potansiyeli ve Geliştirme Fırsatları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (51), ss.15-33.
 • ÜNAL, Ç. (2016). Turizm coğrafyasında yeni kavramlar “yavaş şehirler ve yavaş turizm”. Doğu Coğrafyası Dergisi, 36 (21), 13-28.
 • ÜSTOL G. BALKAYA Ç. ve KALYONCUOĞLU, Ü. Y. (2013). Pisidia Antiokheia antik kentinde (Yalvaç, Isparta) yer radarı ve elektrik özdirenç tomografi araştırmalarının ilk sonuçları, Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi. Side, 14-17.
 • YAMAÇ, Z. ve ZENGİN, B. (2017). Alternatif türü olarak kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik bir örnek olay analizi: Narköy, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 50, 300-312.
 • YAZICI, K. ASLAN. B. G. ve ANKAYA, F. (2017). Kırsal turizm ve ekoturizm potansiyeli ve swot analizi: Başkale (Van) ve yakın çevresi örneği, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı: 3, 132-145.
 • http://cittaslowturkiye.org/#cittaslow (Erişim Tarihi: 27/04/2019).
 • . http://www.yalvac.bel.tr/kentrehberidetay/745. (Erişim Tarihi: 13.02.2019).
 • https://cittaslowturkiye.org/cittaslow-yalvac/ (Erişim Tarihi: 01/01/2019).
 • www.ispartakulturturizm.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 25.04.2019)

___

APA Kılınç, O. , Ongun, U. & Kılınç, U. (2019). SAKİN ŞEHİR, İNANÇ VE KIRSAL TURİZM ÜÇGENİ: YALVAÇ İLÇESİ’NİN TURİZM POTANSİYELİNE YÖNELİK SWOT ANALİZİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 24 (2) , 199-213 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.8b623

Sayıdaki Diğer Makaleler

DÜNYA EKONOMİSİ VE TÜRKİYE’NİN YERİ: TARİHSEL SÜREÇ, EKONOMİK GÖSTERGELER VE GELECEĞE YÖNELİK TAHMİNLER

Müge ÇETİNER, Emine SEVER

ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜNDE SERVTHERM ÖLÇEĞİ KULLANIMI: SPA VE WELLNESS MERKEZLERİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Merve Sema YİĞİT TEKİNÇAY, Murat ÇUHADAR

FİNANSAL AÇIDAN SIKINTILI FİRMALARIN BANKALARA OLAN BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÜZERİNE BİR ANALİZ

Selçuk KAPLAN, Ebru NURCAN, Can Deniz KÖKSAL

SAKİN ŞEHİR, İNANÇ VE KIRSAL TURİZM ÜÇGENİ: YALVAÇ İLÇESİ’NİN TURİZM POTANSİYELİNE YÖNELİK SWOT ANALİZİ

Olcay KILINÇ, Utku ONGUN, Uğur KILINÇ

KİŞİLİK TİPLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sema SARI, Fatih TOPÇUOĞLU

KRİPTO PARALARIN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ayşen KONUŞKAN, Türker TEKER, Vesile ÖMÜRBEK, İsmail BEKCİ

GENÇLİK POLİTİKALARINDA KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME: TÜRKİYE VE FİNLANDİYA ÖRNEĞİ

Veli Ercan ÇETİNTÜRK, Hülya KÜÇÜK

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE MAKROELİSA EKİPMANI ALTERNATİFLERİNİN WASPAS VE SWARA YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Aşkın ÖZDAĞOĞLU, Murat Kemal KELEŞ, Fatma YÖRÜK EREN

BİR ALTERNATİF KANAL OLARAK İNTERNET BANKACILIĞININ TEKNOLOJİ KABULLENME MODELİ İLE İNCELENMESİ

Filiz TORUN NALBANT, Mustafa Zihni TUNCA

PATERNALİST LİDERLİK İLE MOBBİNG İLİŞKİSİ: KAMU KURUMUNDA BİR ARAŞTIRMA

Alper ÖZMEN