GİRİŞİMCİLİĞİN OLUŞUMU VE KÜLTÜRLE İLİŞKİSİ

Sosyal bilimlerde kabul edilen varsayıma göre, bir ülkedeki insanların başarı güdülerinin yüksek düzeyde olması o ülkenin sanayileşmesi için önemli bir faktördür. Bu girişimcilik karakteri sosyo-ekonomik ve kültürel çevrenin etkisiyle oluşmaktadır. Diğer taraftan literatürde İslam inancı ile başarı güdüsü arasında ters ilişki olduğunu iddia eden çalışmalar vardır. Bu çalışmada 5 farklı üniversitenin öğrencilerine, gurup ortamında, kimse kimsenin verdiği cevapları göremeyeceği şekilde anket uygulandı ve 464 anket elde edilmiştir. One-WayAnova analizleri bu araştırmaya katılanlarda İslam inancı ile başarı güdüsü kişisel özelliklerinin anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Görüldüğü üzere ülkemizin sanayileşmesi için gerekli kültürel alt yapı mevcuttur

Girişimciliğin Oluşumu ve Kültürle İlişkisi

Keywords:

-,

___

 • AYTAÇ, Ö., S.İlhan, (2007), “Girişimcilik ve Girişimci Kültür: Sosyolojik Bir Perspektif”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 18.
 • CHRISTOPHER J. C., Paul J. H. ve Edwin A. L. (2004), “The Relationship of Achievement Motivation to Entrepreneurial Behavior: A Meta-Analsis”, Human Performance, 17(1). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • DEMİREZ, M. ve R. Cebeci, (2005), Türkiye’de Girişimciliğin Tarihçesi Ve Girişimcilerin Sosyolojik Profili, KOSGEB GGM Ulusal Girişimcilik Raporu Bölüm II.
 • DEVOS, G. A. (1973), Socialization for achievement: Essays on the cultural psychology of the Japanese, University of California Press, Berkeley.
 • MCCLELLAND, David C. (1961), The achieving society, D. Van Nostrand Company, Inc. Princeton. New Jersey.
 • MUTLU, Kayhan (1982), “Concern for Others Achievement Motivation” Journal of Human Sciences, 2, pp:255-264.
 • MUTLU, Kayhan (1990), “Protestan Ahlakı ve İslami Değerler”, İslami Araştırmalar Dergisi.
 • LUSSIER, Robert N. Ve Joel Corrnan (1995)“There Are Few Differences Between Successful and Failed Small Businesses”, Small Business smallbusinessinstitute.biz/ Erişim:6/3/2004 Director's Association,
 • images/1995_Proceedings.pdf
 • ÖZTÜRK, İbrahim. (2008),2008 Girişimcilik Raporu, İGİAD § İktisadî Girişim ve İş Ahlâkı Derneği, İGİAD Yayınları:8, Raporlar:1, İstanbul. www.igiad.com
 • ROPER, S., (1998:12-24), “Entrepreneurial Characteristics, Strategic Choice And Small Business Performance”, Small Business Economics, Volume 11, Issue 24, No.1.
 • SCOTTSHANEA, Edwin A. Lockea, Christopher J. Collins, (2003), “Entrepreneurialmotivation” Human Resource Management Review 13, doi:10.1016/S1053-4822(03)00017-2
 • STORMER, F.,Kline, T., Goldenberg, S. H., , (1999), “Measuring Entrepreneurship With General Enterprising Tendency Test. Criterion Validity And Reliability”, Human Systems Management, Volume 18, Issue 1.
 • TOPÇUOĞLU, Abdullah (1993) “Girişimcilik ve Kalkınmadaki Rolü”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.2, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya.
 • TÜSİAD (1987), Türkiye’de Girişimcilik İle İlgili Sorunlar ve Çözümler, İstanbul, TÜSİAD
 • TÜSİAD (2002), Türkiye’de Girişimcilik, Ankara: TÜSİAD Yayınları
 • WEBER, Max. (2002). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, (Çev.Z.Gürata), Ank:Ayraç Yay.

___

APA Kahraman,  . Y. , Mutlu, P. & Arslan, Ö. (2011). GİRİŞİMCİLİĞİN OLUŞUMU VE KÜLTÜRLE İLİŞKİSİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 16 (3) , 349-361 .