DİJİTAL DİPLOMASİ'NİN SOSYO-EKONOMİK VE SOSYO-POLİTİK YAPIYA ETKİSİ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın bir şekilde kullanıldığı günümüzde, yeni liberal ideolojinin ve küreselleşme olgusunun da etkisiyle diplomasi anlayışının değişime uğraması ve bununla birlikte kamu yönetiminde sosyo-ekonomik ve sosyo-politik dönüşümlerin yaşanması çalışmanın temel konularından birini teşkil etmektedir."Dijital Diplomasi Çağı" olarak atfedilen 21. yüzyıl;güçlü devletlerin yanı sıra AB,BM,OECD,NATO,IMF ve Dünya Bankası gibi birtakım devlet-dışı küresel aktörlerin ön plana çıkmasıyla sosyal, kültürel, iktisadi, askeri, diplomasi ve siyasal sistemlerini üçüncü dünya ülkelerine telkin ederek kamu yönetiminde ve kamu politikalarında reform başlatmaları açısından, Dijital Diplomasi'nin Dijital Çağda Kamu Yönetimi ve Politikası'na etkisinin olması noktasında önemli bir korelasyona sahip olduğunun altını çizmek gerekir.

THE IMPACT OF DIGITAL DIPLOMACY ON SOCIO-ECONOMIC AND SOCIO-POLITIC STRUCTURE

In today’s world where information and communication technologies are used widely, changing approaches to diplomacy under the influence of neoliberal ideology and the phenomenon of globalization, and socio-economic and socio-political transformations experienced in public administration constitute one of the primary themes of the study. The 21st century, which is referred to as the "Age of Digital Diplomacy"; some non-state global actors such as the EU, UN, OECD, NATO, IMF and World Bank as well as powerful countries have come to the fore, which imposed their social, cultural, economical, military, diplomatic and political systems on the third world countries. Thus, it is important to observe that there is a correlation between the fact that they should start a restoration even a reform in public administration and policy and the effect of Digital Diplomacy on Public Administration and Policy in the Digital Age.

___

 • ACAR, D.Ş. (2006). "Küreselleşen Dünyada Diplomasi", Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9 (1-2): 417-439.
 • AKGÖNENÇ, O. (2009). "Dış Politikada Diplomasinin Rolü, Önemi ve Metodları", Jeopolitik, 8 (69): 6-15.
 • ARİFOĞLU, A. (2004). e-Dönüşüm: Yol Haritası, Türkiye, Dünya, Sas Bilişim Yayınları, Ankara.
 • BAL, İ. (2006). Terörizm: Terör, Terörizm ve Küresel Terörle Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Yayınları, Ankara.
 • BJOLA, C. ve HOLMES, M. (2015), Digital Diplomacy; Theory and Practice, Routledge.
 • BOSTANCI, M. (2012). Kamu Diplomasisinde Medyanın Rolü ve Önemi, Anahtar Kitaplar, İstanbul.
 • CANOLAT, H. (2011). "Küreselleşme ve Türk Kamu Yönetimi", s. 54-68, (Ed.) KISIK, A. ve CANPOLAT, H., Küreselleşme ve Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • CERCEL, M. O. ve SAFTESCU, R.G. (2015). "Digital Diplomacy-perspectives and impact on traditional diplomatic practices-case study: Digitization Impact on Romanian and Belgian national diplomatic systems", International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (2): 318-328.
 • COŞKUN, N. (2004). "Elektronik Ticaretin Gelişiminde Temel Dinamikler ve Gelişimi Önündeki Engeller", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (2): 243-258.
 • ÇATAL, B. (2015). Küresel Diplomasi: Prexenos'tan Dijital Diplomasiye, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • DEMİR, V. (2012). Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç, Beta Basım Yayım, İstanbul.
 • DİPLO (2017). "Digital Diplomacy/E-Diplomacy/Syber Diplomacy", https://www.diplomacy.edu/e-diplomacy, 29.9.17.
 • DURAL, C. (2000). "Dış Ticaret ve Diplomasi", Ekonomik Denge, 5 (22): 49.
 • GİRGİN, K. (1975). Çağdaş Politika ve Diplomasi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
 • GLOBAL DİPLOMATİK FORUM (2017). "Digital Diplomacy", http://www.gdforum.org/digital-diplomacy/, 29.9.2017.
 • GÖÇOĞLU, V. (2014). Kamu Politikası ve Sosyal Medya İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • GÜLER, A. (2010). "Demokrasi ve İnsan Hakları Bakımından Küreselleşme, Merkezi-Milli Devlet ve Azınlık Hakları", Türkiz, 1 (1): 111-128.
 • GÜNEŞ, Ü. (2016). "Hükümet Dışı Uluslararası Örgütler ve İnsan Hakları", TUİÇ, http://www.tuicakademi.org/hukumet-disi-uluslararasi-orgutler-insan-haklari/, 23.9.2017.
 • HACISALİHOĞLU, Y. (2010). "Siyaset, Diplomasi ve Hukuk Zemininde Uluslararası Ortam ve Türkiye", Türkiz, 1 (4): 117-126.
 • İNAN, A. (1956). Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarih Kurumu, Ankara.
 • KISSINGER, H. (2004). Diplomasi, (Çev.) KURT, İ., Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • MANOR, I. (2017). "What is Digital Diplomacy?", Exploring Digital Diplomacy, https://digdipblog.com/countries-on-twitter-and-facebook/, 20.9.2017.
 • MIEROOP, M. (2006). Antik Yakın Doğu'nun Tarihi, (Çev.) GÜL, S., Dost Yayınları, Ankara.
 • NICOLSON, H. (1970). Diplomasi, (Çev.) ERGİN, M., Altın Kitaplar Yayınları, İstanbul.
 • NUMAN, H. (2015). İnsan Hakları ve Diplomasi: Geçmişten Günümüze, Büyülüdağ Yayınları, İstanbul.
 • ÖKTEM, M. K. ve AYDIN, D. (2005). "Bilgi Teknolojileri ve Türk Kamu Yönetiminde Dönüşüm", Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 23 (2): 257-282.
 • ÖYMEN, O. (2015). Silahsız Savaş: Bir Mücadele Sanatı Olarak Diplomasi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • ÖZDEMİR, S. (2017). "Dijital Diplomasi", Dünya Bülteni, http://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/394889/kitaba-deger-veren-bir-cumhurbaskani, 19.09.2017.
 • POLAT, F. (2011). "Wikileaks Belgeleri ve Diplomasi Tarihinde Kısa Bir Gezinti", Evrensel Kültür, (229): 52-54.
 • POTYEMKIN, V. (2009). Uluslararası İlişkiler Tarihi - 1 (Diplomasi Tarihi), (Çev.) TOKATLI, A., Evrensel Basım Yayın, İstanbul.
 • RIORDAN, S. (2017). "Digital Diplomacy in 2016: The Need for Strategy", USC Center on Public Diplomacy, March 27, 2007, https://uscpublicdiplomacy.org/blog/digital-diplomacy-2016-need-strategy, 29.9.2017.
 • SARAN, H. (2014). "Değişen Diplomasi Anlayışı ve İstihbarat", Akademik Perspektif, http://akademikperspektif.com/2014/09/04/degisen-diplomasi-anlayisi-ve-istihbarat/, 22.9.2017.
 • SETA (2015). "İnternet Çağında Kamu Diplomasisi", https://www.setav.org/etkinlikler/internet-caginda-kamu-diplomasisi/, 21.9.2017.
 • SOYSAL, İ. (1984). "Kitle İletişim Araçları ve Diplomasi", İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, 2 (2): 293-313.
 • SÖNMEZ, D. (2014). "Uluslararası İlişkilerde Diplomasi Etkisi", Akademik Perspektif, http://akademikperspektif.com/2014/12/08/uluslararasi-iliskilerde-diplomasi-etkisi/, 27.9.2017.
 • SÖNMEZOĞLU, F. (1992). Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • ŞAHİN, A. (2014). Türk Kamu Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve E-Devlet, 2. bs., Atlas Akademi, Konya.
 • T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (2017). "Bilişim Uygulamalarımız", http://www.mfa.gov.tr/bilisim-uygulamalari.tr.mfa, 21.9.2017.
 • TARHAN, N. (2003). Psikolojik Savaş: Gri Propaganda, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • TÖREN, D. (2011). "Diplomasi ve Tarih Boyunca Geçirdiği Evrim", TUİÇ, http://www.tuicakademi.org/diplomasi-ve-tarih-boyunca-gecirdigi-evrim/, 24.9.2017.
 • TUNCER, H. (1991). Eski ve Yeni Diplomasi, Dış Politika Enstitüsü, Ankara.
 • _______. (2006). Küresel Diplomasi, Ümit Yayınları, Ankara.
 • _______. (2009). Diplomasinin Evrimi: Gizli Diplomasiden Küresel Diplomasiye, Kaynak Yayınları, İstanbul.
 • USTA, E. (2012). "Turkey's New Digital Diplomacy", ACTURCA, https://acturca.info/2012/04/06/digital-diplomacy/, 20.9.2017.
 • YAVUZ, C. (2009). "Dış Politika-Diplomaside Klasik Uygulamalardan Dinamik Değişimlere Geçiş", Jeopolitik, 8 (69):16-23.
 • WESTCOTT, N. (2008). "Digital Diplomacy: The Impect of the Internet on International Relations", Oxford Internet Institute, Research Report 16, https://www.oii.ox.ac.uk/archive/downloads/publications/RR16.pdf, 29.9.2017.
 • YILMAZ, M. E. (1). "Toplumlar Arası Diplomasi", Liberal Düşünce, 13 (49): 167-175.
 • YÜCEL, G. (2016). "Dijital Diplomasi", TRT Akademi, 1 (2): 748-760.
 • YÜKSEL, O. (2010). "Propagandanın Tanımı ve Türleri: Beyaz, Siyah, Gri ve Silahlı Propaganda", http://okanyuksel.com/2010/11/propagandanin-tanimi-ve-turleri-beyaz-siyah-gri-ve-silahli-propaganda/, 29.9.2017.
 • ZENGİN, O. (2003). "Türkiye Cumhuriyeti Kamu Yönetiminde Dönüşüm ve OECD Etkisi", Mülkiye Dergisi, 27 (241): 233-263.

___

APA Köse, E. (2017). DİJİTAL DİPLOMASİ'NİN SOSYO-EKONOMİK VE SOSYO-POLİTİK YAPIYA ETKİSİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Kayfor 15 Özel Sayısı , 2347-2370 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.6b621