YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUŞTURMA USÛLÜ

Öz ÖZETYükseköğretimle ilgili genel konular yanında öğretim elemanları, öğrencilerve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek amacıyla 1981yılında çıkartılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesinde bu kurumve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin disiplin ve ceza işleri ile ilgili genelilkeler de düzenlenmiştir.2914 sayılı kanuna ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tâbi olarak bukurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin görevleri dolayısıyla ya dagörevlerini yaptıkları sırada işlemiş oldukları fiillerden dolayı ceza soruşturması 2547sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 53. maddesinin (c) fıkrası uyarıncagerçekleştirilmektedir.Bu makalede yükseköğretim kurumları ve üst kuruluşlarında çalışan kamugörevlilerinin ceza soruşturma usûlüne ilişkin düzenlemenin kapsamı, soruşturmausûlü, soruşturmacıya ilişkin hususlar, karar vermeye yetkili kurullar ile kurullarcaverilen kararların niteliği ve itiraz merciileri gibi hususlar ile uygulamada karşılaşılanproblemler yargı kararları ışığında değerlendirilecektir.

Kaynakça

KAYNAKÇA AKKAN, T. M., 4483 Sayılı Kanun’a Göre Memurların Yargılanmasında İdari Süreç, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2009. AKYILMAZ, B., - SEZGİNER, M. ve KAYA, C., Türk İdare Hukuku, 8. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2017. ASLAN, O. E., “Memurların Yargılanması Hakkındaki Yeni Yasa Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, C. 33, S. 1, Mart 2000. AVCI, M., “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Üzerine Bir İnceleme”, EÜHFD, C. XI, S. 3–4, 2007. ÇAĞLAYAN, R., “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına İlişkin 4483 Sayılı Kanunun Hakkında Bir Değerlendirme”, AÜEHFD, C.VII, S.1-2, Haziran 2003. ÇETİN, E., Açıklamalı-İçtihatlı Ceza Hukukunda ve Özel Yasalarda Memur Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Usûlü ve Memur Suçları, Seçkin yayıncılık, Ankara, 2003. ÇİÇEK, İ., Gerekçeli-Açıklamalı-İçtihatlı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında 4483 Sayılı Kanun, Kazancı Hukuk Yayımevi, İstanbul, 2008. DUMAN, B., Yükseköğretim Ceza ve Disiplin Soruşturması, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006. EREN, A., “Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat” İle Onu Yürürlükten Kaldıran “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun”un Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi S.55-3. GÖKCAN H. T. ve ARTUÇ, M., Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usûlleri (Memur Yargılaması), Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008. 84 Hatice MESCİ/Vahdettin AYDIN SDÜHFD CİLT: 7, SAYI 2, YIL 2017 GÜLTEKİN, Ö., “İddianame Yerine Geçen Belgeler İddianamenin İadesine Konu Olabilir mi?” Adalet Dergisi, S.37. KARAHANOĞULLARI, O., İdarenin Hukukla Kavranması: Yasallık ve İdari İşlemler (Yargı Kararlarına Dayalı Bir İnceleme), Turhan Kitabevi, 3.Bası, Ankara, 2015. KAYAR, N., Kamu Personel Yönetimi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2008. KOCA, M. ve ÜZÜLMEZ, İ., Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2015. MESCİ, H., Yükseköğretim Kurumları ve Üst Kuruluşlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Öncesi Soruşturmaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta, 2011. PINAR, İ., 4483 Sayılı Kanuna göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usûlleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003. ---------------, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Ceza Soruşturması, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009. SALİHOĞLU, E. ve DEMİRKOL, S., 4483 sayılı Kanun ile Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Öncesi Aşamaya ilişkin Usûl ve İşlemler, Beta Yayım, İstanbul, 2005. ŞAHİN, F., “Memur Yargılama Sistemi Kaldırılıyor mu?” Sayıştay Dergisi, S.48. YAYLA, Y., İdare Hukuku, Beta Basım, İstanbul, 2009. YURTCAN, E., Ceza Yargılaması Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005. ZENGİN, R., Kamu Görevlilerinin Görev Suçlarında Soruşturma Usûlü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2006. https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c007/mgk_010 07118ss0450.pdf, E.T. 12.12.2017. 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu, R.G.19.02.1959, S.10139. Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Ceza Soruşturma Usulü Hakemli Makale 85 SDÜHFD VOL: 7, NO 2, YEAR 2017 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, R.G. 23.07.1965, S.12056. 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, R.G. 06.11.1981, S.17506. 11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, R.G. 13.10.1983, S.18190. 19.04.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, R.G. 04.05.1990, S.20508. 02.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, R.G. 4.12.1999, S. 23896. 02.06.2004 tarihli ve 5183 sayılı Danıştay Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, R.G. 09.06.2004, S.25487. 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu, R.G. 12.10.2004, S.25611. 26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, R.G. 07.10.2004, S.2606. 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, R.G. 17.12.2004, S.25673. 12.01.2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, R.G. 04.02.2011, S.27836. 17.02.2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, R.G.03.03.2011, S.27863. 02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, R.G.09.12.2016, S.29913. 86 Hatice MESCİ/Vahdettin AYDIN SDÜHFD CİLT: 7, SAYI 2, YIL 2017 Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usûlleri Yönetmeliği, R.G. 03.08.1982, S. 17771. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği, R.G. 21.08.1982, S. 17789. (Mülga) Anayasa Mahkemesi, E.2013/58 K.2013/114 K.T.10.10.2013, R.G.: 09.05.2014, S. 28995. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, E. 2006/69, K.2009/1089, K.T. 16.04.2009, www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay İdari Daireler Genel Kurulu; E.1994/926, K.1995/739, K.T.27.5.1995, http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/DokumanGosterServlet? dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B 6gU8dOQaq%2FfBdKB2ere%2F7z0t5O5KLbU2fxMw%2Bgjy7URZMzzk8F2JAQB1M AXubnSKrSYowr4i6GziyLhUcHFm5pcCsQIp7SXxUKYQ68mQ%3D%3D&aranan=& dokumanTuru=DANISTAYKARAR DİDDGK, 8.11.1985 tarih ve 1985/126 E. 1985/109 K., Danıştay Dergisi, S.62-63, Y.1986. Danıştay 5. Dairesi, E.1985/3117, K.1985/3117, K.T. 12.12.1985, Danıştay Dergisi, S.62-63, Y.1986. Danıştay 2. Dairesi, E.1990/4543, K.1991/13, K.T. 10.01.1991. Danıştay 5.Dairesi, E. 1990/4543, K. 1991/13, K.T.10.1.1991, Danıştay Dergisi, S.82-83, Y.1992. Danıştay 10. Dairesi, E. 1991/3500, K. 1992/46, K.T.15.1.1992, Danıştay Dergisi, S.86, Y.1993. Danıştay 2. Dairesi, E.1991/2690, K.1992/67, K.T.16.01.1992, http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/BilgiBankasiIstemciWeb/DokumanGosterServlet? dokumanId=6dQp1E3JJN2TqHn5HwZgd7pMO1SCD0Le%2BRwsNJGzcYM%2Fa%2B 6gU8dOQaq%2FfBdKB2eryxhEWjR2W2QtSiYAS2Q7AyGmxzCy3IxEkDlfp2rIvIUOV Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Ceza Soruşturma Usulü Hakemli Makale 87 SDÜHFD VOL: 7, NO 2, YEAR 2017 DoKQBTkS4XfW%2B6foaHDnleL7HDLCuUDdXOD%2FlRwUA%3D%3D&aranan= &dokumanTuru=DANISTAYKARAR, E.T. 17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.1996/18, K.1996/124, K.T. 07.06.1996, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.1997/77, K.1997/131, K.T. 21.10.1997, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 2. Dairesi, E.2001/754, K.2001/1585, K.T. 08.06.2001, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 2. Dairesi, E.2001/1516, K.2002/1991, K.T. 16.04.2002, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 2. Dairesi, E.2002/316, K.2002/2734, K.T. 07.05.2002, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 2. Dairesi, E. 2001/1035, K.2002/3424, K.T. 10.10.2002, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 2. Dairesi, E.2001/1032, K.2002/3415, K.T. 10.10.2002, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 2. Dairesi, E. 2002/23, K.2002/3570, K.T. 23.10.2002, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017 Danıştay 2. Dairesi, E.2000/2103, K.2002/3569, K.T. 23.10.2002, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 2. Dairesi, E.2003/252, K.2003/457, K.T. 12.03.2003. Danıştay 2. Dairesi, E. 2003/297, K.2003/848, K.T. 18.04.2003, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 2. Dairesi, E.2003/910, K.2003/2067, K.T.21.10.2003, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 2. Dairesi, E.2004/432, K.2004/442, K.T. 13.05.2004, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. 88 Hatice MESCİ/Vahdettin AYDIN SDÜHFD CİLT: 7, SAYI 2, YIL 2017 Danıştay 1. Dairesi, E.2004/663, K.2005/119, K.T. 04.02.2005, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2004/687, K.2005/221, K.T. 24.02.2005, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2005/325, K.2005/938, K.T.12.07.2005, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2005/661, K.2005/1048, K.T. 22.09.2005, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2005/769, K.2005/1235, K.T. 19.10.2005, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2005/964, K.2005/1322, K.T. 10.11.2005, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2005/1113, K.2005/1461, KT. 08.12.2005, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2005/1194, K.2005/1499, K.T. 14.12.2005, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2005/1255, K.2006/95, K.T. 24.01.2006, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2006/42, K.2006/193, K.T.14.02.2006, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2006/207, K.2006/357, K.T. 29.03.2006, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 12. Dairesi, E.2003/1018, K.2006/1436, K.T.14.4.2006, Danıştay Dergisi,S.113,Y.2006,http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/12_03_2014_104137.p df Danıştay 1. Dairesi, E.2006/238, K.2006/434, K.T. 19.04.2006 DİDDK, E. 2006/871, K. 2006/759, K.T. 23.6.2006, Danıştay Dergisi, S:114, Y.2007, http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/12_03_2014_104149.pdf Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Ceza Soruşturma Usulü Hakemli Makale 89 SDÜHFD VOL: 7, NO 2, YEAR 2017 Danıştay 1. Dairesi, E.2006/783, K.2006/938, K.T. 20.10.2006, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2006/733, K.2006/982, K.T. 02.11.2006. Danıştay 1. Dairesi, E.2006/1183, K.2006/1322, K.T. 28.12.2006, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2007/431, K.2007/539, K.T.15.05.2007, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T.17.12.2017. DİDDK, E. 2004/125, K.2007/2320, 22.11.2007, Danıştay Dergisi, S.118, Y.2008, http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/12_03_2014_104247.pdf Danıştay 1. Dairesi, E.2007/1357, K.2007/1507, KT. 11.12.2007, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2008/311, K.2008/670, K.T. 06.06.2008, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2008/746, K.2008/784, K.T. 26.06.2008. Danıştay 1. Dairesi, E.2008/1037, K.2008/861, KT. 16.09.2008. Danıştay 1. Dairesi, E.2008/617, K.2008/878, K.T. 16.09.2008, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2008/1231, K.2009/63, KT. 14.01.2009, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2009/56, K.2009/409, K.T. 04.03.2009. Danıştay 1. Dairesi, E.2009/1503, K.2009/1722, K.T. 10.12.2009, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2010/466, K.2010/528, KT. 30.03.2010, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2010/892, K.2010/1038, KT. 23.06.2010, www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. 90 Hatice MESCİ/Vahdettin AYDIN SDÜHFD CİLT: 7, SAYI 2, YIL 2017 Danıştay 1. Dairesi, E. 2010/1638, K.2010/1901, K.T.07.12.2010, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2011/98, K.2011/252, KT. 09.02.2011, www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 13. Dairesi, E. 2011/1527, K.2011/2296, K.T. 16.5.2011, Danıştay Dergisi, S.127, Y.2011, http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/12_03_2014_104443.pdf Danıştay 1. Dairesi, E.2011/842, K.2011/1322, K.T.21.09.2011, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E. 2011/1781, K. 2011/1940, K.T. 06.12.2011, www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2011/1827, K.2012/390, KT. 13.03.2012, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2012/510, K.2012/894, K.T.24.05.2012, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 1. Daire E. 2013/777, K. 2013/804, K. T. 11.06.2013, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2014/821, K.2014/809, K.T. 29.05.2014, (yayımlanmamış yargı kararı) Danıştay 1. Dairesi, E.2014/2037, K.2014/1929, K.T. 18.12.2014, https://www.sinerjimevzuat.com.tr/, E.T.17.12.2017. Danıştay 1. Daire, E.2014/2080, K.2014/2000, K. T. 26.12.2014, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Danıştay 1. Dairesi, E.2016/373, K.2016/410, K.T. 30.03.2016, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, E.2001/12308, K.2001/13227, K.T. 20.10.2001, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, E.2000/5349, K.2001/3166, K.T. 09.05.2001, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Yükseköğretim Kurumlarında Çalışan Kamu Görevlilerinin Ceza Soruşturma Usulü Hakemli Makale 91 SDÜHFD VOL: 7, NO 2, YEAR 2017 Yargıtay 5. Ceza Dairesi, E.2015/11479, K.2016/8413, K.T. 17.10.2016, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, E.2000/7112, K.2001/3571, K.T. 23.05.2001, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, E.2014/6049, K.2016/6864, K.T. 27.06.2016, www.sinerjimevzuat.com.tr, E.T. 17.12.2017. Not: Yargı kararları Sinerji Mevzuat ve içtihat programından yeniden taranarak erişim tarihleri güncellenmiştir.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd371785, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {1 - 91}, doi = {}, title = {YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUŞTURMA USÛLÜ}, key = {cite}, author = {Mesci, Hatice and Aydın, Vahdettin} }
APA Mesci, H , Aydın, V . (2017). YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUŞTURMA USÛLÜ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 1-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/33424/371785
MLA Mesci, H , Aydın, V . "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUŞTURMA USÛLÜ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 1-91 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/33424/371785>
Chicago Mesci, H , Aydın, V . "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUŞTURMA USÛLÜ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 1-91
RIS TY - JOUR T1 - YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUŞTURMA USÛLÜ AU - Hatice Mesci , Vahdettin Aydın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 91 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUŞTURMA USÛLÜ %A Hatice Mesci , Vahdettin Aydın %T YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUŞTURMA USÛLÜ %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Mesci, Hatice , Aydın, Vahdettin . "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUŞTURMA USÛLÜ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 / 2 (Aralık 2017): 1-91 .
AMA Mesci H , Aydın V . YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUŞTURMA USÛLÜ. sduhfd. 2017; 7(2): 1-91.
Vancouver Mesci H , Aydın V . YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUŞTURMA USÛLÜ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 7(2): 1-91.
IEEE H. Mesci ve V. Aydın , "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNİN CEZA SORUŞTURMA USÛLÜ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 1-91, Ara. 2017