YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI

Öz İsviçre Federal Mahkemesi’nin verdiği bir kararda yapı alacaklılarının taleplerine ilişkin Zürih mahkemelerinin yetkisi tartışılmıştır. Federal Mahkeme’nin kıyas ve yorum yoluyla İsviçre Usul Kanunu’nda yer almayan bir hüküm ihdas ederek karar vermiş olması dikkat çekicidir. Çalışmada öncelikle kararın oluşmasını sağlayan maddi hukuk ve usul hukuku unsurları açıklanacaktır. Federal Mahkeme’nin uyuşmazlığı nitelendirme ve çözme yöntemi açıklanacaktır. Daha sonra da verilen kararın usul hukukunun karakterine uygunluğu tartışılacaktır.

Kaynakça

KAYNAKÇA Akipek, Jale; Türk Eşya Hukuku (Ayni Haklar), Sevinç Matbaası, Ankara 1974. Aktepe, Sezin; “İpoteğin Alacağa Bağlı Hak Olması ve Diğer Özellikler” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi S. 12 2007/2, s. 177-193. Alexandra; Müller-Chen, Markus; Roberto, Vito; Schnyder, Anton K.; Trüeb, Hans Rudolf ; CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht 3. Auflage, Schultess Verlag 2016. Amstutz, Marc; Breitschmid, Peter; Furrer, Andreas; Girsberger, Daniel; Huguenin, Claire; Jungo, Annen, Philipp; Häberlin, Walter ; Kren Kostkiewicz , Jolanta; Kuhn, Gerhard; Schober, Roger; Zopfi, Markus Kurz-Kommentar VZG, Schultess, Wadenswill 2011. Ansay, Sabri Şakir; Hukuk Yargılama Usulleri, Ankara 1954. Ayan, Mehmet; Eşya Hukuku III, 6. Baskı, Konya 2014. Aybay, Rona; Hatemi, Hüseyin; Eşya Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009. BeckOK ZPO/Toussaint ZPO § 38 Rn. 1, beck-online. Berkin, Necmedddin; Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, Filiz Kitabevi, İstanbul 1981. Breitschmid, Peter; Jungo, Alexandra; Sachenrecht Art. 641-977 ZGB CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht 3. Auflage, Schulthess AG Zürich 2015 (swisslex E.T. 15.04.2019). Bruner, Alexander; Gasser, Dominik; Schwander, Ivo; Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO Kommentar 2. Auflage, Dike Verlag 2016. Bruß, Jochen; Lateinische Rechtsbegriffe, 1. Auflage, Rudolf Haufe Verlag Freiburg 1997. 114 Abdurrahman KAVASOĞLU/Ömer ÇON SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 2, YIL 2019 Çabri, Sezer; “Yapı Alacaklısı İpoteğinin Önceliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Şeref Ertaş Armağanı, C. 19 Özel Sayı 2017, s. 377-413. Duman, İlker Hasan; İnşaatçı İpoteği, Terazi Hukuk Dergisi C. 9 S. 100, 2014: s. 189-200. Ertaş, Şeref; Eşya Hukuku, 8. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008. Gottwald, Insolvenzrechts-Handbuch, Kapitel VII. Besonderheiten der Gesellschaftsinsolvenz, beck-online. Handkommentar zum Schweizer- Schumacher, Art. 641-977 2016. HE140187 03.07.2014 Zürich Handelsgericht (Swisslex veri tabanı E.T. 11.09.2018). Kaçaran, Hümeyra; “Yapı Alacaklılarının Kanuni İpotek Hakkı” MÜHF-HAD Cevdet Yavuz’a Armağan C. II, S. 22 C. 3 2016, s. 1363-1398. Karslı, Abdurrahim; Medeni Usul Hukuku, Alternatif Yayıncılık, İstanbul 2015. Kindler/Nachmann, InsO, 2. Teil: Länderberichte Liechtenstein, beckonline. Kuru, Baki; Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayıncılık Ankara 2017. Lüke, Wolfgang. 2006. Zivilprozessrecht 9. Auflage. Verlag C. H. Beck. München. Meriç, Nedim; Türk-İsviçre İcra Hukukunda Paylaştırma Kuralları ve Sıra Cetveline Karşı Müracaat Yolları, Yekin Yayıncılık, Ankara 2015. MüKoBGB/Busche BGB § 650e Rn. 37-40, beck-online. Oğuzman, M. Kemal; Barlas, Oğuzman; Medeni Hukuk, 19. Bası, Vedat Kitapçılık İstanbul 2013. Yapı Alacaklısının Talebine Bağlanan Yetki Kuralı Hakkında Bir Federal Mahkeme Kararı Hakemli Makale 115 SDÜHFD VOL: 9, NO 2, YEAR 2019 Oğuzman, M. Kemal; Seliçi, Özer; Oktay-Özdemir, Saibe; Eşya Hukuku 19. Baskı, Filiz Kitabevi İstanbul 2016. Pekcanıtez, Hakan; Atalay, Oğuz; Sungurtekin Özkan, Meral; Özekes, Muhammet; İcra İflas Hukuku, 5. Bası, Vedat Kitapçılık İstanbul 2018. Pekcanıtez, Hakan; Medeni Usul Hukuku C. I. 15. Bası Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017. Pekcanıtez, Hakan; Atalay, Oğuz; Özekes, Muhammet; Medeni Usul Hukuku, 7. Bası, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019. Postacıoğlu, İlhan; Altay, Sümer; Medeni Usul Hukuku Dersleri. Vedat Kitapçılık İstanbul 2015. Reisoğlu, Safa: Türk ve İsviçre Hukukunda Müteahhit ve İşçilerin Kanunî İpotek Hakkı, Ankara 1961. Sarı, Suat; “Taşınmaz Rehninden Belirlilik (Muayyenlik) İlkesi”, Prof. Dr. Kemal Oğuzman Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 963-1011. Schumacher, Reiner; Das Bauhandwerkerpfandrecht Systematischer Aufbau, 3. Auflage, Schultess 2008. Seiler, Benedikt; Die Berufung nach ZPO, Schulthess, Basel 2013. SK-Schulthess Kommentar, Brigitte Umbach-Spahn, Stephan Kesselbach, Stefan Bossart, SchKG, 4. Auflage. Staehelin, Adrian; Bauer, Thomas; Staehelin Daniel; Bundesgestz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Auflage, Basel 2017. Sutter-Somm Thomas, Hasenböhler Franz, Leuenberger Christoph; Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) 3. Auflage Basel 2016. Tanrıver, Süha; Medeni Usul Hukuku C. I, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2016.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd669149, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {83 - 116}, doi = {}, title = {YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI}, key = {cite}, author = {Kavasoğlu, Abdurrahman and Çon, Ömer} }
APA Kavasoğlu, A , Çon, Ö . (2020). YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 83-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669149
MLA Kavasoğlu, A , Çon, Ö . "YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 83-116 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669149>
Chicago Kavasoğlu, A , Çon, Ö . "YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 83-116
RIS TY - JOUR T1 - YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI AU - Abdurrahman Kavasoğlu , Ömer Çon Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 116 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI %A Abdurrahman Kavasoğlu , Ömer Çon %T YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Kavasoğlu, Abdurrahman , Çon, Ömer . "YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Ocak 2020): 83-116 .
AMA Kavasoğlu A , Çon Ö . YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI. sduhfd. 2020; 9(2): 83-116.
Vancouver Kavasoğlu A , Çon Ö . YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 83-116.
IEEE A. Kavasoğlu ve Ö. Çon , "YAPI ALACAKLISININ TALEBİNE BAĞLANAN YETKİ KURALI HAKKINDA BİR FEDERAL MAHKEME KARARI", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 83-116, Oca. 2020