TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE RADURA (IŞINLANMIŞ GIDA) LOGOSU VE TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN FAALİYETLERİ

Öz Gıda ışınlaması, gıdanın iyonize radyasyonla muamele görmesidir. Daire içinde yeşil bitkiye benzeyen uluslararası ışınlanmış gıda logosu, tüketici tarafından, gıdanın ışınlandığına dair bilgiye ulaşılmasını sağlar. Bilgi edinme hakkı, temel tüketici haklarından biridir. Bu hak, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiye karşı müdafaa kadar, tüketicinin eksik bilgiye karşı korunmasını da sağlar. Tüketicileri bilgilendiren ve eğiten önlemlerin alınmasından, ayrıca tüketicinin bilinçlendirilmesinden, baş rolde Ticaret Bakanlığı, yardımcı rolde Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. Işınlanmış gıdanın radura sembolüyle etiketlenmesinden ise, Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur. Sorumlu bakanlıklar, idarî faaliyetlerine uygun olarak, gerekli önlemleri alabilir ve tüketicileri gıda ışınlaması hususunda bilinçlendirmek için kamu spotları gibi ilân ve reklâmlar düzenleyebilir.

Kaynakça

KAYNAKÇA Eserler Abbas Nasar S. M./Halkman Kadir, Baharat Mikro Florası Üzerine Işınlamanın Etkisi, Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, Y. 2003, C. 1, S. 3, s. 43-65, http://www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030304.pdf (ET. 24.2.2020). Akkara Müge/Kayaardı Semra, İleri Muhafaza Tekniklerinin Et Kalitesi Üzerine Etkisi, Akademik Gıda, ISSN: 1304-7582, Y. 2014, C. 12, S. 4, s. 79-85, http://www.academicfoodjournal.com/archive/2014/issue4/RevArticlePages79- 85,SKayaardi.pdf (ET. 11.2.2019). Aksoy Mehmet Ali, 2005/29/AT Haksız Ticarî Uygulamalar Direktifinde Düzenlenen Haksız Rekabet Hâlleri ve Uygulama Örnekleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, ISSN: 2636-7734, Y. 2015, C. 73, S. 1, s. 279-318. Alkış Alpaslan, İslâm Hukuku Açısından Tüketicinin Korunması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Hukuku Bilim Dalı, Doktora Tezi, Danışman: Çeker Orhan, Konya, 2012. Aras Aslı, Tüketici Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Atalay Oğuz, İzmir, 2009. Arvanitoyannis Ioannis S./Tserkezou Persephoni, Legislation on Food Irradiation Chapter 1: European Union, United States, Canada and Australia, Irradiation of Food Commodities, Elsevier, 1st edition, eBook, 2010, p. 3-20, https://booksite.elsevier.com/samplechapters/9780123747181/9780123747181.pdf (ET. 23.2.2019). Atakan Yüksel, Gıdaların Radyasyonlarla Işınlanmasından Yana Olanlarla Karşı Olanların Gerekçeleri Neler?, s. 1-2, https://www.fmo.org.tr/wpcontent/uploads/2016/01/GIDA-ISINLANMA-XX-TARTISMASI-310317-1.pdf (İKT: 1.1.2016; ET. 11.2.2019). Atamer Yeşim M., Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması, On İki Levha, 1. Baskı, İstanbul, 2016, ISBN: 9786051523491. Atasever Aydemir Meryem/Atasever Mustafa, Işınlamanın Gıda Teknolojisinde Kullanımı, Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Bilimleri Dergisi, ISSN: 1306-6137, Y. 2007, S. 2, C. 3, s. 107-116, https://dergipark.org.tr/download/article-file/33851 (ET. 11.2.2019). Başbayraktar Vasfiye/Güçlü Hülya, Işınlamanın Taze Meyve ve Sebzelerin Kalitesi Üzerine Etkisi, X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, 6-9 Ekim 2009, s. 284-289, https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/42/046/42046309.pdf (ET. 11.2.2019). Baykan Renan, Tüketici Hukuku-Mevzuata İlişkin Yorum, Eleştiri ve Öneriler, İstanbul Ticaret Odası, 2. Baskı, İstanbul, 2005, ISBN: 9944600261. 111 │ Özlem TÜZÜNER SDÜHFD VOL: 10, NO: 1, YEAR: 2020 Baysal Başak, Cayma Hakkının Sözleşme Hukukundaki Yeri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, ISSN: 2636-7734, Y. 2017, C. 75, S. 1, s. 273- 292. Bruhn Christine M., Consumer Attitudes and Market Response to Irradiated Food, Journal of Food Protection, ISSN: 0362-028X, Y. 1995, Vol. 58, No. 2, p. 175- 181, https://jfoodprotection.org/doi/pdf/10.4315/0362-028X-58.2.175 (ET. 22.6.2019). Bussani Mauro, EU Consumer Law: Current Issues and Recent Developments (Avrupa Birliği Tüketici Hukuku: Güncel Konular ve Yeni Gelişmeler), 3. Tüketici Hukuku Sempozyumu Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları, Ed. Tokbaş Hakan/Üçışık Fehim, Bilgi, 1. Baskı, Ankara, 2014, s. 652-655, ISBN: 9786055118679. Carreño Ignacio/Vergano Paolo R., Food Irradiation: The EU Regulatory Framework, Risk Assessment and International Trade Considerations, European Journal of Risk Regulation, ISSN: 1867-299X, Y. 2012, Vol. 3, Iss. 3, p. 373-392, https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-riskregulation/article/food-irradiation-the-eu-regulatory-framework-risk-assessment-andinternational-trade-considerations/E31A541C0F5F1196D5C6C59830F342D1 (ET. 25.2.2020). Chatterjee Aman/Sahoo Sheetal, Consumer Protection: Problems and Prospects, Postmodern Openings, ISSN: 2068-0236, Y. 2011 (2), Vol. 7, p. 157-182, http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2011/10/PO-7-112.pdf (ET. 23.2.2019). Deryal Yahya/Korkmaz Yakup, Tüketici Hukuku, Adalet, 3. Baskı, Ankara, 2015, ISBN: 9786051467245. Dilber Avni, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’la Tüketicilere Sağlanan Haklar ve Tüketicinin Hak Arama Yolları, Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu (24-25 Kasım 2011) Metinler Kitabı, TC. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları 189, İstanbul, 2011, s. 26-39, ISBN: 9786054763030. Durmaz Yakup, Modern Pazarlamada Tüketici Memnuniyeti ve Evrensel Tüketici Hakları, Journal of Yasar University, ISSN: 1305-970, Y. 2006, S. 1, C. 3, s. 255-266, https://journal.yasar.edu.tr/wpcontent/uploads/2011/07/no3_vol1_08_durmaz.pdf (ET. 11.2.2019). Erdinç Tahsin, Tüketicinin Korunmasına İlişkin Haklarla İlgili Anayasal ve Yasal Düzenlemelerin Nitelikleri ve Anayasada Almaları Gereken Yerler, Akademik Bakış Dergisi, ISSN:1694-528X, Y. 2011, S. 25 (Temmuz-Ağustos), s. 1-14. Gezgin Zafer, Gama Işınlarının Çiğ Köftenin Mikrobiyal Güvenliği ve Kalitesine Etkisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Gürbüz Güneş, İstanbul, 2005. Gümüş Alper Mustafa, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, C. 1 (Madde 1-46), Vedat, 1. Baskı, İstanbul, 2014, ISBN: 9786054823475. Gündüz Ali Yılmaz/Kaya Mehmet/Aydemir Cahit, Ahilik Teşkilatında ve Günümüzde Tüketicilerin Korunmasına Yönelik Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Dergisi, ISSN: 1302- 1966, Y. 2012, C. 14, S. 2, s. 37-54. Türkiye Cumhuriyeti’nde Radura (Işınlanmış Gıda) Logosu ve Tüketicinin Bilgilendirilmesi Çerçevesinde İdarenin Faaliyetleri Hakemli Makale 112 SDÜHFD CİLT: 10, SAYI: 1, YIL: 2020 Havutçu Ayşe, Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, Güncel Hukuk Yayınları, İzmir, 2003, ISBN: 9759281619. İç Erhan/Aylangan Ayça, Avrupa Birliği’nin Işınlanmış Gıdaların Tespiti Konusundaki Tutumu ve Piyasa Denetimleri, TAEK, Ankara, 2013, s. 1-9, http://kurumsalarsiv.taek.gov.tr/bitstream/1/432/2/80022.pdf (ET. 23.2.2019). İkizler Metin, Tütün ve Tütün Mamullerinin Zararlarını Önlemeye Yönelik Düzenlemeler ve Tüketicinin Korunması, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, C. 2, Vedat, 1. Baskı, s. 1877-1903, İstanbul, 2007, ISBN: 9758875993. İnal Tamer, Tüketici Hukuku, Seçkin, 3. Baskı, Ankara, 2014, ISBN: 9789750229251. Kalyani B./Manjula K., Food Irradiation-Technology and Application, International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, ISSN: 2319-7706, Y. 2014, Iss. 4, Vol. 3, p. 549-555, https://www.ijcmas.com/vol-3- 4/B.Kalyani%20and%20K.Manjula.pdf (ET. 11.2.2019). Kara İlhan, Tüketici Hukuku, Engin, 1. Baskı, Ankara, 2015, ISBN: 9789753205160. Karahan K./Maksudunov A., Tüketici Bilinç Değerlendirmesi: Kırgızistan Örneği, Reforma İktisadî İdarî Bilimler Dergisi, ISSN: 1694-5158, Y. 2010, C. 1, S. 45, s. 47-55, https://dergipark.org.tr/download/article-file/575710 (ET. 11.2.2019). Karakocalı Ahmet, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 59, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi (Millî Şerh), Ed. Tüzüner Özlem/Tokbaş Hakan, Aristo, 1. Baskı, İstanbul, 2016, s. 945-949, ISBN: 9786058441880. Karakocalı Ahmet/Kurşun Ali Suphi, Tüketici Hukuku, Aristo, 1. Baskı, İstanbul, 2015, ISBN: 9786058441842. Kepenekci Karaman Yasemin/Ökdem Meltem, İlköğretim Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Tüketici Hakları, İlköğretim Online, ISSN: 1305- 3515, Y. 2013, C. 12, S. 3, s. 674-686, http://ilkogretimonline.org.tr/index.php/io/article/view/1383/1239 (ET. 3.3.2020). Kılıçarslan Kara Seda, Tüketici Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğü, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 2146-1708, Y. 2015, C. 5, S. 2, s. 183-222. Kirillova Elena A./Shergunova Elena A./Ustinovich Elena S./Nadezhin Nikolay N./Lyubov Borisovna S., The Principles of the Consumer Right Protection in Electronic Trade: A Comparative Law Analysis, International Journal of Economics and Financial Issues, ISSN: 2146-4138, Y. 2016, Vol. 6, No. 2, p. 117-122, https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/2540/pdf (ET. 21.3.2019). Koçano Rodoslu Emine, KKTC Hukuku’nda Taksitle Satım Sözleşmesinde Tüketicinin Korunması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ISSN: 1301- 1308, Y. 2017, C. 66, S. 2, s. 399-425. Koutchma Tatiana/Keener Larry/Kotilainen Heidi, Discordant international regulations of food irradiation are a public health impediment and a barrier to global trade, Global Harmonization Initiative Consensus Document on Food Irradiation, 113 │ Özlem TÜZÜNER SDÜHFD VOL: 10, NO: 1, YEAR: 2020 October 2018, p. 1-18, https://www.globalharmonization.net/sites/default/files/pdf/GHIFood-Irradiation_October-2018.pdf (ET. 13.2.2019). Liman Vahide/Özet Yekta A., Türkiye’de Gama Radyasyonla Işınlama, s. 1-9, http://www.eczaakademi.org/images/upld2/ecza_akademi/makale/20110113052044Ga ma_radyasyon.pdf (ET: 11.2.2019). Maherani Behnoush/Hossain Farah/Criado Paula/Ben-Fadhel Yosra/Salmieri Stephan/Lacroix Monique, World Market Development and Consumer Acceptance of Irradiation Technology, Foods, ISSN: 2304-8158, Y. 2016, Iss. 5, Vol. 79, p. 1-21, https://doi.org/10.3390/foods5040079, https://www.mdpi.com/2304-8158/5/4/79/htm (ET. 23.2.2019). Mostafavi Ahari Hossein/Mirmajlessi Mahyar Seyed/Fathollahi Hadi, The Potential of Food Irradiation: Benefits and Limitations, Trends in Vital Food and Control Engineering, Shanghai/China, 2012, ISBN: 9789535104490, p. 43-68, https://pdfs.semanticscholar.org/ae3a/4c8c1b381617a023cd55a19b2b029463bd99.pdf?_ ga=2.112060096.554478821.1561230512-1293229706.1561230512 (ET. 13.2.2019). Nart Sima, Tüketici Haklarının Pazar Ortamındaki Fonksiyonelliği: Hak Arama Davranışı ve Bilgi, Bilinç ve Tutum İlişkisi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Akademik Fener), ISSN: 2148-029X, Y. 2008, C. 6, S. 10, s. 2-30, https://dergipark.org.tr/download/article-file/203493 (ET.13.2.2019). Noah Lars, Genetic Modification and Food Irradiation: Are Those Strictly on a Need-to-Know Basis?, Penn State Law Review, ISSN: 0012-2459, Y. 2014, Vol. 118, Iss. 4, p. 759-788, http://www.pennstatelawreview.org/wp-content/uploads/2015/02/1- Noah-final.pdf (ET. 23.3.2019). Oğuzhan Pınar, Su Ürünlerinde Işınlama Teknolojisi, Gıda ve Yem BilimiTeknolojisi Dergisi, ISSN: 1303-3107, Y. 2013, C. 13, s. 51-57, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/44821 (ET. 24.2.2020). Paksu Ufuk, Gama Işınları ile Işınlanmış Ihlamur Örneklerinin Elektron Spin Rezonans (ESR) ve Termolüminesans (TL) Teknikleri ile İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Engin Birol, İzmir, 2013. Parlato Aldo/Giacomarra Marcella/Galati Antonino/Crescimanno Maria, ISO 14470:2011 and EU legislative background on food irradiation technology: The Italian attitude, Trends in Food Science & Technology, ISSN: 0924-2244, Y. 2014, Vol. 38, p. 60-74, https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/96211/124473/FS%26T%20Galati%20Cresci manno.pdf (ET. 19.2.2019). Pascual Vicente Calderón/López Antonio Martínez, Report of the Scientific Committee of the Spanish Agency for Food Safety and Nutrition (AESAN) on the application of ionizing radiation for sanitizing fresh meat, meat preparations and meat products, Translated from the original published in the journal Revista del Comité Científico de la AESAN, Y. 2013, Iss. 18, p. 29-52, Revista del Comité Científico de la AESAN, Iss. 3, p. 1-22, http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/e valuacion_riesgos/informes_cc_ingles/IRRADIATION.pdf (ET. 23.2.2019). Türkiye Cumhuriyeti’nde Radura (Işınlanmış Gıda) Logosu ve Tüketicinin Bilgilendirilmesi Çerçevesinde İdarenin Faaliyetleri Hakemli Makale 114 SDÜHFD CİLT: 10, SAYI: 1, YIL: 2020 Pektaş Özcan, Tüketicinin Korunması, Tüketici Yayınları, 1. Baskı, Ankara, 2012, ISBN: 9786058676008. Poroy Reha, Tüketicinin Korunmasına İlişkin Bazı Özel Hukuk Sorunları, Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul Üniversitesi Yayınları 2497 (Hukuk Fakültesi), İstanbul, 1978, s. 513-550. Roberts Peter B./Hénon Yves M., Consumer response to irradiated food: purchase versus perception, Stewart Postharvest Review, ISSN: 1745-9656, Y. 2015, Vol. 3, Iss. 5, p. 1-6, http://www.foodirradiation.org/pages/Stewart/Roberts.pdf (ET. 23.2.2019). Röcke Timo, The Law on Treatment of Food with Ionizing RadiationLegislative Silence, European Food and Feed Law Review, Y. 2006, Vol. 1, No. 4, p. 203-209, https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/effl2006&div=37&id= &page=&t=1561328340 (ET. 13.2.2019). Sirmen Lale, Tüketici Hukukunun Amacı ve Özellikleri, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, ISSN: 1305-9770, Y. 2013, S. 8 (Özel Sayı), C. 3, s. 2465-2475. Tunç Süleyman, Türkiye’de Tüketici Haklarının Gelişimi ve Hak Arama Yolu Olarak İnternet, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, ISSN: 2149-1984, Y. 2015, C. 1, S. 2, s. 70-85. Türkyılmaz Kubilay/Eroğlu Haydar, Gıda Işınlaması ve Uygulamaları Seminer Raporu, Rize, 2007, s. 1-27, http://www.caykur.gov.tr/CMS/Design/Sources/UnitePCKYSDokumanlari/77_76.pdf (ET. 11.2.2019). Tüzüner Özlem, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 1, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi (Millî Şerh), Ed. Tüzüner Özlem/Tokbaş Hakan, Aristo, 1. Baskı, İstanbul, 2016, s. 1-27, ISBN: 9786058441880. Wiryani F./Herwastoeti H./Najih M./Haris A., Law Enforcement of Consumer Protection for Safe Food Packaging in The Decisions of Criminal Justice, International Conference On Food Science and Engineering 2016, Materials Science and Engineering 193, Y. 2017, p. 1-8, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757- 899X/193/1/012055/pdf (ET. 11.2.2019). Yılmaz Abdülhamit, Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, On İki Levha, 1. Baskı, İstanbul, 2018, ISBN: 9786051529783. Yılmaz Hacı Ömer/Ülger Taha Gökmen, Gıda Işınlamanın Besinlere Etkisi, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, ISSN: 2146-328X, Y. 2016, C. 5, S. 1, s. 1-16, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/509507 ara.edu.tr/dergiler/72/2228/23129.pdf (ET. 23.2.2019). Yurdakul Mithat, Paketli Gıdaya Işınlı Etiket, Milliyet, https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/paketli-gidaya-isinli-etiket-6045779 (İKT: 4.10.2019; ET. 24.2.2020). 115 │ Özlem TÜZÜNER SDÜHFD VOL: 10, NO: 1, YEAR: 2020 Zevkliler Aydın/Aydoğdu Murat, Tüketicinin Korunması Hukuku, Seçkin, 3. Baskı, Ankara, 2004, ISBN: 9753477465. Zorba Meltem Ayşe, Tavuk Eti Ürünlerine (Sosis, Burger, Köfte) Uygulanan Gama Işınlamanın Yağ Asitleri Kompozisyonu Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yılmaz İsmail, Tekirdağ, 2009. Diğer Kaynaklar 6.11.1999 Tarihli Mülga Gıda Işınlama Yönetmeliği, https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23868.pdf (ET. 21.6.2019). 1.1.2017 Tarihli Gıda Işınlama Yönetmeliği Taslağı, https://members.wto.org/crnattachments/2016/TBT/TUR/16_4773_00_x.pdf (ET. 21.6.2019). 3.10.2019 Tarihli Gıda Işınlama Yönetmeliği, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191003-1.htm (ET. 14.2.2020). 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5996.pdf (ET. 11.2.2019). Ankara Barosu, 4077-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Karşılaştırılması, Tüketici Hakları Kurulu, Ankara, 2014, ISBN: 9786059050067. Directive 1999/2/EC, https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7db477af-5311-422e-a47f624d20695051.0008.02/DOC_3&format=PDF (İKT: 13.3.1999; ET. 22.2.2019). Directive 1999/3/EC, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0003&from=EN (İKT: 13.3.1999; ET. 22.2.2019). Gamma-Pak, Ayın Dosyası-Kırmızı & Beyaz Et, Işınlamada Hareketli Bir Yıl Geçiriyoruz, http://doczz.biz.tr/doc/315251/hareketli---gamma-pak (ET. 24.2.2020). Gamma-Pak, Hakkımızda, https://gammapak.com/hakkimizda (ET. 3.3.2020). General Standard for Irradiated Foods (CXS 106-1983, REV 1-2003), http://www.fao.org/input/download/standards/16/CXS_106e.pdf (ET. 18.2.2019). General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods (CXS 1-1985, REV 1- 1991, REV 2-1999), http://www.fao.org/input/download/standards/32/CXS_001e.pdf (ET. 27.6.2019). Gıda Teknolojisi, Gamma-Pak 2012’de 4 bin 246 ton gıdayı ışınladı, http://www.gidateknolojisi.com.tr/haber/2013/02/gamma-pak-2012de-4-bin-246-tongidayi-isinladi (İKT: 23.2.2013; ET: 3.3.2020). Gıda Teknolojisi, Işınlama gıdaları koruyan en etkin teknoloji, http://www.gidateknolojisi.com.tr/haber/2015/04/isinlama-gidalari-koruyan-en-etkinteknoloji (İKT: 16.4.2015; ET: 23.6.2019). TAEK, Eğitim Faaliyetleri, https://www.taek.gov.tr/tr/hizmetlerimiz/egitim/taek-egitim-faaliyetleri.html (ET. 3.3.2020). Türkiye Cumhuriyeti’nde Radura (Işınlanmış Gıda) Logosu ve Tüketicinin Bilgilendirilmesi Çerçevesinde İdarenin Faaliyetleri Hakemli Makale 116 SDÜHFD CİLT: 10, SAYI: 1, YIL: 2020 TAEK, Işınlama Hizmetleri, https://www.taek.gov.tr/tr/hizmetlerimiz/olcum-veanaliz/isinlama-hizmetleri.html (ET. 3.3.2020). Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda Işınlama Yönetmelik Taslağı Görüşe Açılmıştır, https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/238/Gida-IsinlamaYonetmelik-Taslagi-Goruse-Acilmistir (İKT: 9.11.2016; ET. 23.2.2019). TKGGM, Görevlerimiz, https://tuketici.gtb.gov.tr/kurumsal/gorevlerimiz (İKT: 17.7.2013; ET. 21.6.2019).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd755472, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {87 - 116}, doi = {}, title = {TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE RADURA (IŞINLANMIŞ GIDA) LOGOSU VE TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN FAALİYETLERİ}, key = {cite}, author = {Tüzüner, Özlem} }
APA Tüzüner, Ö . (2020). TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE RADURA (IŞINLANMIŞ GIDA) LOGOSU VE TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN FAALİYETLERİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 87-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/55039/755472
MLA Tüzüner, Ö . "TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE RADURA (IŞINLANMIŞ GIDA) LOGOSU VE TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN FAALİYETLERİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 87-116 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/55039/755472>
Chicago Tüzüner, Ö . "TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE RADURA (IŞINLANMIŞ GIDA) LOGOSU VE TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN FAALİYETLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 87-116
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE RADURA (IŞINLANMIŞ GIDA) LOGOSU VE TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN FAALİYETLERİ AU - Özlem Tüzüner Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 116 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE RADURA (IŞINLANMIŞ GIDA) LOGOSU VE TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN FAALİYETLERİ %A Özlem Tüzüner %T TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE RADURA (IŞINLANMIŞ GIDA) LOGOSU VE TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN FAALİYETLERİ %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Tüzüner, Özlem . "TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE RADURA (IŞINLANMIŞ GIDA) LOGOSU VE TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN FAALİYETLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 / 1 (Haziran 2020): 87-116 .
AMA Tüzüner Ö . TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE RADURA (IŞINLANMIŞ GIDA) LOGOSU VE TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN FAALİYETLERİ. sduhfd. 2020; 10(1): 87-116.
Vancouver Tüzüner Ö . TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE RADURA (IŞINLANMIŞ GIDA) LOGOSU VE TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN FAALİYETLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 10(1): 87-116.
IEEE Ö. Tüzüner , "TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE RADURA (IŞINLANMIŞ GIDA) LOGOSU VE TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ ÇERÇEVESİNDE İDARENİN FAALİYETLERİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 87-116, Haz. 2020