TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI

Öz Çocuğun korunmasına ilişkin Türk Medeni Kanunu'nda yer alan düzenlemeler, hem doktrin hem de uygulama bakımından önemlidir. Türk Medeni Kanunu'nda çocuğun kişivarlığının tehlikeye düşmesi durumunda, çocuk çeşitli önlemlerle korunmuştur. Çocuğun korunması yönünde alınan hukuki önlemler hukukumuzda büyük rol oynamaktadır. Hakim, çocuğun üstün yararı ilkesi gereği çocuğun kişivarlığını korumak için öncelikle çocuğun aile içinde korunması yönünde karar verecektir, ancak buna imkan kalmamışsa daha ağır önlemlere başvuracaktır. Bu önlemler, çocuğun aile yanından alınması ve başka aile veya kuruma yerleştirilmesi ve velayetin kaldırılması önlemleridir. Hakimin velayete ilişkin takdirinin oluşmasında temel ilke, çocuğun üstün yararıdır. Diğer bütün ilke ve faktörler bu ilke çerçevesinde ele alınmaktadır.

Kaynakça

KAYNAKÇA AKINTÜRK, Turgut / ATEŞ KARAMAN, Derya : Aile Hukuku, 12. Bası, Beta, İstanbul 2010. AKKIŞLA Hasibe Sena : Velayetin Tevdii, Turhan Kitabevi, Ankara 2017. AKKURT, Sinan Sami, “ Çocuğun Kişiliğinin Korunması Ve Velayetin Belirlenmesinde Çocuğun Menfaati Olgusu”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Cilt : 1, XII Levha, İstanbul 2010, ss. 91-121. AKYÜZ, Emine : Ulusal ve Uluslararası Hukukta Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, Ankara 2000. AKYÜZ, Emine : “Velayet Ve Çocuğun Korunması”, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009. ss. 111-157. ALTUNKAYA, Mehmet : “Çocuğun Mallarının Yönetimi Ve Kullanma Hakkı”,Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Yetkin Yayınevi, Ankara 2006. ss. 111-131. ARABACI, Gülistan : “Boşanmanın Çocuklar Bakımından Sonuçları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 2008. ARAT, Ayşe : “Medeni Kanun’da Velayetin Kaldırılması Tedbiri Ve Bu Tedbirin Uygulanması”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.2, Aralık 2012, ss.275-296,( Jurix, Erişim tarihi: 22.04.2019 ) BAKTIR ÇETİNER, Selma : “ Velayet Müessesesinin Tarihi Gelişimi Ve Hukuki Niteliği “, Prof. Dr. Şeref Aktaş’a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Özel Sayı, Cilt : 19, İzmir 2017, ss. 25-46. BAKTIR ÇETİNER, Selma: Velayet Hukuku, Ankara 2000. BİRİNCİ UZUN, Tuba : “Türk Medeni Kanunu’na Göre Velayetin Kullanılması Ve Çocuğun Yüksek (Üstün) Yararı İlkesi Doğrultusunda Boşanmada Ve Evlilik Dışı İlişkide Birlikte Velayet Modeli”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.6, Ankara 2016, ss.135-166. BULUT, Harun : Velayet ( Çocukla Kişisel İlişki Kurulması ) Ve Nafaka Davaları, Beta, İstanbul 2007. Türk Medeni Kanunu’na Göre Çocuğun Kişiliğinin Korunması Hakemli Makale 301 SDÜHFD VOL: 9, NO 2, YEAR 2019 CANSEL, Erol : “Velayet Hakkı ve Kötüye Kullanılması Sebebiyle Kaldırılması”, Ankara Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı (1925-1975), C.I, Ankara 1977, ss.137-148. CEYLAN, Ebru : Türk ve İsviçre Hukukunda Boşanmanın Hukuki Sonuçları, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006. CEYLAN, Ebru : “ Türk Medeni Kanunu’nda Çocuğun Korunmasıyla İlgili Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Şeref Aktaş’a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Özel Sayı, Cilt : 19, , İzmir 2017, ss. 349-375. ÇELİK, Cemil : “ Çocuğun Bir Aile Yanına Veya Kuruma Yerleştirilmesi “, Prof. Dr. Zahit İmre’ye Armağan, Der Yayınları, İstanbul 2009, ss. 39-73. DEDE, İsmail : Çocuğun Velayet İlişkisinden Doğan Kişi Varlığı Zararlarının Tazmini, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, İstanbul 2018. DURAL, Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan / GÜMÜŞ, Mustafa Alper : Türk Özel Hukuku Cilt : 3, Aile Hukuku, 14. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2019. ELÇİN GRASSİNGER, Gülçin : “ Çocuğun Menfaati Gereği Görüşünün Alınmaması Gereken Durumlar “, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, Cilt : 1, XII Levha, İstanbul 2010, ss. 823-847. GENÇCAN, Ömer Uğur : “HMK Sonrasında Velayetin Değiştirilmesi Davalarında Yargıtay Uygulaması”, İzmir Barosu Dergisi, S.1, Y.80, Ocak 2015, ss.143- 180. GENÇCAN, Ömer Uğur : Velayet Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2015. GÖRGEÇ, Başak : “Türk Medeni Kanunu’nda Velayet Hükümleri Ve Özellikle Çocuğun Korunması”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011. İMAMOĞLU, Hülya Selma : “Çocuğun Kişiliğinin Ana Babaya Karşı Korunması”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. C. LIV. S. 2, Ankara 2005, ss. 183 -218. 302 Remzi DEMİR SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 2, YIL 2019 KAPLAN GÜLER, Beyhan : Boşanmanın Hukuki Sonuçlarında Arabuluculuk, Sümer Kitabevi, İstanbul 2014. KARACA, Hilal : Türk Hukukunda Velayetin Kapsamı ve Hükümleri,Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, İstanbul 2014. KARAKAYALI, Gökhan : Velayet Hakkının Kullanımına İlişkin Hukuki Sorunlar ve Özellikle Koruyucu Aile Uygulaması, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, İstanbul 2009. KÖKSAL, Mehmet : “ Çocuğun Menfaati Konusunda Türk Alman ve İsviçre Hukuklarındaki Gelişmeler”, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu, 1. Cild, Yetkin Yayınları, Ankara 2017. ÖZDEMİR, Hayrunnisa / RUHİ, Ahmet Cemal : Çocuk Hukuku ve Çocuk Hakları, Onikilevha, İstanbul 2016. ÖZER TAŞKIN, Özden :Velayette Çocuğun Üstün Yararı İlkesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı , Eskişehir 2006. ÖZLÜ, Hakkı, Türk Medeni Hukukunda Velayetin Kaldırılması, Adil Yayınevi, Ankara 2002. ÖZMEN, İsmail : Velayet Hukuku Davaları, Adalet Yayınevi, Ankara 2013. ÖZTAN, Bilge; Aile Hukuku; 5. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2004. ÖZTÜRK, Mehmet Atıf : “Velayetin Kaldırılması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Antalya 2009. ÖZTÜRKMEN İCAN, Yeşim : Hakimin Takdir Yetkisinin Velayete İlişkin Yargıtay Karar Örnekleri Üzerinde Değerlendirilmesi,Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Samsun 2015. ÖZUĞUR, Ali İhsan : Velayet, Vesayet, Soybağı, Evlat Edinme Hukuku, Diğer Eşin Rıza ve Onamına Bağlı İşlemler, 4. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2010. Türk Medeni Kanunu’na Göre Çocuğun Kişiliğinin Korunması Hakemli Makale 303 SDÜHFD VOL: 9, NO 2, YEAR 2019 POLAT, Oğuz / GÜLDOĞAN, Evin : “Uzman Görüşünün Velayetin Saptanmasındaki Önemi”, TBB Dergisi, S.118, Ankara 2015, s.243-254. SOLAK, Özlem Ezgi : Boşanmanın Çocuklar Bakımından Hukuki Sonuçları, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014. ŞİMŞEK, Canan: Türk Hukuku Ve Uluslararası Sözleşmeler Çerçevesinde Boşanmanın Çocuklar Yönünden Hukuki Sonuçları,Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, İzmir 2012. USTA, Sevgi : Çocuk Hakları ve Velayet, XII Levha, İstanbul 2012. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi. YAVUZ, Cevdet: Türk Medeni Hukukunda Velayetin Kaldırılması, Adil Yayınevi Ankara 2002.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd669174, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {271 - 303}, doi = {}, title = {TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI}, key = {cite}, author = {Demir, Remzi} }
APA Demir, R . (2020). TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 271-303 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669174
MLA Demir, R . "TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 271-303 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669174>
Chicago Demir, R . "TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 271-303
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI AU - Remzi Demir Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 303 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI %A Remzi Demir %T TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Demir, Remzi . "TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Ocak 2020): 271-303 .
AMA Demir R . TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI. sduhfd. 2020; 9(2): 271-303.
Vancouver Demir R . TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 271-303.
IEEE R. Demir , "TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİN KORUNMASI", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 271-303, Oca. 2020