TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10)

1973 yılından günümüze uzanan süreçte özel yetkili ceza mahkemeleri, Türkiye’de hukuki gündemin önemli bir parçası olmuştur. En son 2.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Kanun ile bu mahkemeler başka bir görünüme bürünmüştür. DGM’lerin devamı niteliğinde olan 5271 sayılı CMK m. 250 ile yetkili ağır ceza mahkemeleri, anılan yasal değişiklik ile kaldırılmıştır. Aynı değişiklikle birlikte, 3713 sayılı TMK m. 10 ile yetkili ağır ceza mahkemelerinin kurulması kararlaştırılmıştır. Çalışmamızda 6352 sayılı Kanun sonrası özel yetkili ceza mahkemelerinin görünümü ele alınmıştır. Varılan sonuç, özel yetkili mahkemelerin değil, CMK m. 250 ile yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırıldığıdır ve özel yetkili ceza mahkemeleri hukuki gündemi meşgul etmeye devam edecek görünmektedir

THE SPECIAL HEAVY CRIMINAL COURTS IN TURKISH LEGAL SYSTEM (ARTICLE 10 ANTITERRORISM LAW)

The special authorized law courts continuing since 1973 to modern day are the high points of the Turkish juristic agenda. At last these courts have played the role of a different perspective through the 6352 numbered law taken effect in 2.7.2012. Heavy criminal courts authorized with 5271 numbered Turkish Criminal Procedure Code Article 250 that take the place of state security court have been removed by aforesaid law amendment. Through the same law amendment 3713 numbered Antiterrorism Law, foundation of authorized heavy criminal courts have been assigned. In our studying after the 6352 numbered law, special courts scenes have been considered. It is the conclusion that special courts haven’t been removed but the heavy criminal courts authorized with Turkish Criminal Procedure Code Article 250 have been removed. In addition it is appeared that these privacy authorized law courts will occupy the law agenda

Kaynakça

ALBRECHT, Peter-Alexi, Kriminologie, 4. Aufl., München 2010

ALKAN, Necati, Terör Örgütlerinin Finans Kaynakları, http://www.polisdergisi. pol.tr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i d=48&Itemid=134, 40 (2004), zuletzt besucht am 10.2.2013

ARTUK, Mehmet Emin/Gökcen, Ahmet/ Yenidünya, Ahmet Caner, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Aufl., Ankara 2010

ARTUK, Mehmet Emin/ Gökcen, Ahmet/ Yenidünya, Ahmet Caner, TCK Şerhi, Özel Hükümler, B. IV, Ankara 2009

BEULKE, Werner, Strafprozessrecht, 12. Aufl., Heidelberg 2012

Bozlak, Ayhan Çıkar, Amaçlı Organize Suçlarla Mücadeleye İlişkin Temel Hukuki Düzenlemeler ve Başlıca İlkeler, Polis Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Police Studies), B. XI (3), 2009, S. 61-93

BRUCKERMANN, Jan-FriedrichNeue Rechtsentwicklung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Berlin 2003

CENTEL, Nur/ Zafer, Hamide Dönmezer, Sulhi Ceza Muhakemesi Hukuku, 8. Aufl., İstanbul 2011 Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Son Havadis, 21.7.1976

EİSENBERG, Ulrich, Kriminologie, 4. Aufl., München 1995

EREM, Faruk Türk Ceza Hukuku, B. I, 11. Aufl., Ankara 1976

FALCONE, Giovanni, Inside Mafia, München 1992

FEYZİOĞLU, Metin/Okuyucu Ergün, Güneş, Türk Hukukunda Tutuklamada Azami Süre, AÜHFD, 59 (1) 2010, S. 35-59

GÖPPİNGER, Hans Kriminologie, 5. Aufl., München 1997

GROPP, Walter (Hrsg.), Besondere Ermittlungsmaßnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Freiburg im Breisgau 1993 (zit.: Bearbeiter, in: Besondere Ermittlungsmaßnahmen)

HARTMAN, Arthur/ Schmidt, Rolf, Strafprozessrecht, 4. Aufl., Grasberg bei Bremen 2012

ILICAK, Nazlı, Özgürlük Hakimleri, Sabah Gazetesi, 28.7.2012

KAİSER, Günther, Kriminologie, 10. Aufl., Heidelberg 1997

KESKİN, O. Kadri, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Yapısı, Görevleri ve Yargılama Usulleri, Ankara 1987, (zit.: Keskin, DGM)

KEYMAN, Selahattin/ Özgen, Eralp/ Toroslu, Nevzat, İhtisas Mahkemeleri Hakkında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Kürsüsü Görüşü, Ankara Barosu Dergisi, 35, 1978-5, S. 816-821

KİNDHÄUSER, Urs, Strafprozessrecht, 2. Aufl., Baden-Baden 2010 KOCA, Mahmut/ Üzülmez, İlhan Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2008

KÜHNE, Hans-Heiner, Strafprozessrecht, 8. Aufl., Heidelberg 2010

KUNTER, Nurullah/ Yenisey, Feridun/ Nuhoğlu, Ayşe, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 16. Aufl., İstanbul 2008

KUNTER, Nurullah, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Aufl., İstanbul 1989

LUCZAK, Anna,Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext, Freiburg im Breisgau 2004

MALKOÇ, İsmail, Açıklamalı-Gerekçeli Memur Yargılaması, Ankara 2006

MERGEN, Armand, Die Kriminologie, 3. Aufl., München 1995

MÖHN, Heinz-Josef, Organisierte Kriminalität- Terminologische Klarstellung und Begriffsbestimmung, Dissertation Universität Trier, Fachbereich Rechtswissenschaft, 2006

MÖRBEL, Richard/ Schmidt, Sönke, Verhütung und Bekämpfung der organisierten Kriminalität Kompass 2020, Berlin 2007

NEUBACHER, Frank, Kriminologie, Baden-Baden 2011

NEUMAHR, Axel, Organisierte Kriminalität: Konzeptionen und Ihr Realitätsbezug, Tübingen 1999

OTTO, Harro, Grundkurs Strafrecht, 6. Aufl., Berlin 2000

ÖZBEK, Veli Özer (Hrsg.), Ceza Muhakemesi Hukuku Bilgisi, 3. Aufl., Ankara 2012 (zit: Özbek: in Ceza Muhakemesi)

ÖZBEK, Veli Özer, T.C. İzmir Şerhi- Yeni Tük Ceza Kanununun Anlamı, B. I, Ankara 2006

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 13. Aufl., Ankara 2012 Özbudun, Ergun Yüce Divan ve Özel Mahkeme Arasında Hukuk ve Adalet, http://mobil.stargazete.com/pc/acikgorus/7, 16.1.2012, zuletzt besucht am 21.4.2012

ÖZEK, Çetin, Organize Suç, Prof. Dr. Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul 1998, S. 195-297

ÖZGENÇ, İzzet/Üzülmez, İlhan/Göktürk, Neslihan, Ceza Hukukuna Giriş, Eskişehir 2011

ÖZTÜRK, Bahri, Yeni CMK’da Tutuklama Süresi Ne Kadardır? cezahukuku.istanbul.edu.tr/ders-gerecleri/cmh/makale/tutuklamasuresi-b-ozturk.doc, S. 1-6, zuletzt besucht am 11.02.2013

ÖZTÜRK, Bahri (Hrsg.), Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 2. Aufl., Ankara 2010 (zit.: Öztürk, in: Ceza Muhakemesi)

ÖZTÜRK, Bahri/Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Aufl., ERDEM, Mustafa Ruhan, Ankara 2007

ÖZTÜRK, Bahri/Erdem, Mustafa Ruhan/ Özbek, Veli Özer, Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Aufl., Ankara 2001

PARLAR, Ali/ Hatipoğlu, Mustafa, Türk Ceza Kanunu Yorumu, B. III, 2. Aufl., Ankara 2008 (zit.: Parlar/Hatipoğlu, Yorum)

ROXİN, Claus/ Schünemann, Bernd, Strafverfahrensrecht, 27. Aufl., München 2012 ROXİN, Claus, Strafrecht Allgemeiner Teil, B. I, 4. Aufl., München 2006 SCHNEİDER, Hans-Joachim, Das Organisierte Verbrechen, Jura 1984, S. 169- 183

SCHNEİDER, Hans Joachim, Kriminologie, 3. Aufl., München 1992 SCHWİND, Hans-Dieter, Kriminologie, 21. Aufl., Heidelberg 2011

STRANGAS-Iliopoulos, Julia/ Diggelmann, Oliver/ (Hrsg.) Hartmut, Bauer, Rechtsstaat, Freiheit und Sicherheit in Europa, Athens 2010 (zit.: Bearbeiter, in: Europa)

SÜRÜCÜ, A. Sinan, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında ve Türkiye’de Tutuklama, Ankara 2010

ŞEN, Ersan, 13 Maddede Üçüncü Yargı Paketi, http://t24.com.tr/yazi/13- maddede-ucuncu-yargi-paketi/5360, 8.7.2012, zuletzt besucht am 10.12.2012

ŞEN, Ersan/ Özdemir, Bilgehan, Tutuklama: Uygulamada Şüpheli ve Sanık Haklarının Korunması, Ankara 2011

TAŞDEMİR, Kubilay/ Özkepir, Ramazan, Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, B. I, II, 4. Aufl., Ankara 2010

TAŞKIN, Ahmet/ Zengin, İbrahim, Ceza Hukuku El Kitabı, Ankara 2004

TAŞTAN, Mehmet, Açıklamalı-İçtihatlı Terörle Mücadele Kanunu, Ankara 2009

TELLENBACH, Silvia (Hrsg.), Das neue türkische Straf-und Strafprozessrecht, Berlin 2008 (zit.: Bearbeiter, in: Das Neue)

TEZCAN, Durmuş/ Erdem, Mustafa Ruhan/ Önok, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 5. Aufl., Ankara 2007

TOROSLU, Nevzat/ Feyzioğlu, Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, 10. Aufl., Ankara 2012

TURHAN, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006 (zit: Turhan, Ceza Muhakemesi)

TURHAN, Faruk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararları Işığında Kişi Özgürlüğü ve Türkiye/Gözaltında Kayıplar, Hakim Önüne Çıkarma ve Gözaltı Süreleri, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran- Aralık 2000, Cilt IV, Sayı: 1-2, s.204-258 (zit: Turhan, Kişi Özgürlüğü).

TURHAN, Faruk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarına Göre Makul Tutukluluk Süresi ve Türk Hukuku, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, yıl:2001, sayı: 3-4, s.77-110 (zit: Turhan, Makul Tutukluluk Süresi)

ÜNVER, Yener/ Hakeri, Hakan Ceza Muhakemesi Hukuku, B. I, 6. Aufl., Ankara 2011 (zit: Ünver/Hakeri, Ceza Muhakemesi, B. I)

ÜNVER, Yener/ Hakeri, Hakan Ceza Muhakemesi Hukuku, 4. Aufl., Ankara 2011 (zit: Ünver/Hakeri, Ceza Muhakemesi)

VAHLE, Jürgen, Ein Koloß auf tönernen Füßen, Kriminalistik 1998, S. 378-381

Vereinigung der türkischen Özel Yetkili Mahkemeler, Diskussionsveranstaltung, Rechtsanwaltskammer (Hrsg.) Ankara 2010 (zit.: Bearbeiter, in: TBB)

Vereinigung der türkischen Deklaration der 31. ordentlichen Hauptversammlung, Rechtsanwaltskammer Adana (7-8 Mai) 2011,

http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=8201&Tip=Duyuru, zuletzt besucht am 7.2.2013, (zit.: TBB 31. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi)

WANK, Rolf, Die Auslegung von Gesetzen, 5. Aufl., München 2011

WESSELS, Johannes/ Beulke, Werner, Strafrecht Allgemeiner Teil, 41. Aufl., Heidelberg 2011

YURTCAN, Erdener 5190 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun’a İlişkin Rapor, http://www.barobirlik.org.tr/calisma/haberler/belgeler/040713_5190_yurtcan.do c, S. 1-10, zuletzt besucht am 23.12.2012, (zit.: Yurtcan, Rapor)

ZACHERT, Hans-Ludwig, Organisierte Kriminalität: Strukturen, Bedrohungspotential, Bekämpfungsprobleme, Kriminalistik 1990, S. 622-625

ZAFER, Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2010

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245790, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {153 - 189}, doi = {}, title = {TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10)}, key = {cite}, author = {Tulay, Muhammed Emre} }
APA Tulay, M . (2016). TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10) . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 153-189 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22977/245790
MLA Tulay, M . "TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10)" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2016 ): 153-189 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22977/245790>
Chicago Tulay, M . "TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10)". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2016 ): 153-189
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10) AU - Muhammed Emre Tulay Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 189 VL - 2 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10) %A Muhammed Emre Tulay %T TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10) %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Tulay, Muhammed Emre . "TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10)". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Ağustos 2016): 153-189 .
AMA Tulay M . TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10). sduhfd. 2016; 2(1): 153-189.
Vancouver Tulay M . TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10). Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 2(1): 153-189.
IEEE M. Tulay , "TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ (3713 sayılı TMK m. 10)", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 153-189, Ağu. 2016