TÜRK CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATINDAKİ BAZI HÜKÜMLERİN ÇELİŞME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Muhakeme, iddia, savunma ve yargılamadan oluşan bir ortak faaliyettir. Buna göre muhakemede; 1- İddia makamı, bir tez ileri sürmektedir. 2- Savunma makamı, bu teze karşı bir antitez ileri sürmektedir. 3- Yargılama makamı, bu tezin ve antitezin sentezini yapmaktadır. Anlaşılabileceği üzere hüküm, ceza muhakemesinde kolektif bir niteliğe sahiptir. Hükmün kolektif niteliğini ve tarafların fikirlerini birbirlerine karşı beyan etmesini sağlayan ise çelişme ilkesidir. Çalışmanın konusunu, ceza muhakemesinin temelini oluşturan bu ilke oluşturmaktadır

EVALUATION OF SOME PROVISIONS IN TERMS OF PRINCIPLE OF CONFLICT WHICH ARE IN THE LEGISLATION OF TURKISH CRIMINAL JUDGEMENT

Judgement is joint activity that consisting of claim, defense and trial. Accordingly in the judgement; 1- Prosecution argues a thesis. 2- Respondent argues an antithesis to this thesis. 3- Trial court makes synthesis of this thesis and antithesis. As can be seen, sentence has a collective character in criminal judgement. That ensures the collective character of sentence and to declare of ideas of parties against each other, is the principle of conflict. This principle, which is base of the criminal judgement, constitutes the subject of this work

Kaynakça

AKKAYA, Hikmet Murat, ““Sevk Tutuklaması” Sorunu ve AİHM’nin Yaklaşımı” (http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/17_4_6.pdf, 09.04.2014), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XVII, Sayı: 4 (2013), s. 129-153.

ALACAKAPTAN, Uğur, İngiliz Ceza Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği Prensibi (http://auhf.ankara.edu.tr/auhf yayinlari-arsivi/ugur-alacakaptan/ingiliz-ceza-hukukunda-suc-ve cezalarin-kanuniligi/ingiliz-ceza-hukukunda-suc-ve-cezalarin kanuniligi.pdf, 03.01.2014), Ankara 1958.

ARTUK, Mehmet Emin, “Ceza Kanununun Suç Siyaseti Bilimi Açısından Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: III, Sayı: 1 (2008), s. 3-17.

ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner, Gerekçeli Ceza Kanunları, 13. Baskı, Ankara 2012.

CAN, Osman, “Belirlilik İlkesine Anayasal Bakış” (http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/2005_IX_5.pd f, 25.06.2014), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 1-2 (2005), s. 89-125.

CENTEL, Nur, “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararları Işığında Tutuklama Hukukuna Eleştirel Yaklaşım” (http://dosya.marmara.edu.tr/huk/fak%C3%BCltedergisi/2011C.17S.1-2/48 942011_C.17-S1-2_.pdf, 09.04.2014), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1-2 (2011), s. 48-92.

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, İstanbul 2012.

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı, 3. Bası, İstanbul 2012.

FEYZİOĞLU, Metin/OKUYUCU ERGÜN, Güneş, “Türk Hukukunda Tutuklulukta Azami Süre” (http://auhf.ankara.edu.tr/ dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2010-59-01/AUHF-2010-59-01-feyzioglu -okuyucu-ergun.pdf, 08.04.2014), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 59, Sayı: 1 (2010), s. 35-59.

GÜNDOĞDU, Raşit/ADIGÜZEL, Niyazi/ÖNAL, Ebul Faruk, Kâmûs-ı Türkî (Latin Harfleriyle) Şemseddin Sami, İstanbul 2011.

İÇEL, Kayıhan/SOKULLU-AKINCI, Füsun/ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER, Adem/MAHMUTOĞLU, Fatih S./ÜNVER, Yener, İçel Yaptırım Teorisi, 3. Kitap, 2. Bası, İstanbul 2002.

KEYMAN, Selâhattin, Ceza Muhakemesinde (Asıl Ceza Muhakemesinde) Savcılık (http://auhf.ankara.edu.tr/kitaplar/kamu hukuku/ceza-muhakemesinde-savcilik-dr-selahattinkeyman/, 06.10.2014), Ankara 1970.

KOCA, Mahmut, “Tutuklamada Oranlılık İlkesi Çerçevesinde 2002 CMUK Tasarısının “Adli Kontrol” Tedbirinin Değerlendirilmesi” (http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz5 2/PDF/koca4.pdf, 24.03.2014), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2 (2003), s. 109-142.

KUNTER, Nurullah, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, İstanbul 1989.

MALKOÇ, İsmail/GÜLER, Mahmut, (Uygulamada) Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler – I: (1-124 ncü Maddelerin Açıklamaları), Ankara 1996.

ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, M. Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2011.

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Bası, Ankara 2013.

ÖZTÜRK, Bahri/TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/SIRMA, Özge/SAYGILAR KIRIT, Yasemin F./ÖZAYDIN, Özdem/ALAN AKCAN, Esra/ERDEN, Efser, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Editör: Bahri Öztürk, 6. Baskı, Ankara 2013.

PAMUK, Gülfem, “Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklunun Salıverilme Talebinin İncelenme Usulü” (http://dosya. marmara.edu.tr/huk/fak%C3%BCltedergisi/2011C.17S.1-2/265 2812011_C.17-S1-2_.pdf, 09.04.2014), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1-2 (2011), s. 265-281.

SENCER, Rasih Feridun, “Adil Yargılanma Hakkı” (http://www.izmirbarosu.org.tr/sayfalar/albuemler/dergi.aspx, 19.11.2014), İzmir Barosu Dergisi, Yıl: 78, Sayı: 2 (2013), s. 108-173.

ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku -I-, 4. Baskı, Ankara 2013.

ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku -II-, Ankara 2012.

TANER, Tahir, Ceza Muhakemeleri Usulü, 2. Bası, İstanbul 1950.

TOROSLU, Nevzat/FEYZİOĞLU, Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2013.

TURHAN, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006.

ÜNVER, Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 2003.

ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2012.

YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı, İstanbul 2014.

YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, 14. Bası, E-kitap, 2012.

ZAFER, Hamide, “Tutuklama Koruma Tedbirine İlişkin Bazı Hususların Bireysel Başvuru Kararları Kapsamında Gözden Geçirilmesi”, Prof. Dr. Feridun YENİSEY’e Armağan, Cilt: I, İstanbul 2014, s. 1095-1120.

http://www.sayilikanun.com/6459-sayili-insan-haklari-ve ifade-ozgurlugu-baglaminda-bazi-kanunlarda-degisiklik-yapilmasina dair-kanunun-gerekcesi/, 17.11.2014.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gt s&guid=TDK.GTS.5469b88b4ee522.65178283, 17.11.2014.

http://www.turkhukuksitesi.com/makale_559.htm, 06.10.2014.

http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-2380.pdf, 06.10.2014. AİHM, 31.10.2006, Başvuru No: 60366/00, Başvurucu: Nazan KAHRAMAN (KAZANCI Mevzuat ve İçtihat Programı, 11.11.2014).

AİHM, 31.01.2008, Başvuru Numarası: 38851/02, Başvurucu: Abdulkadir

AKTAŞ (UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 18.11.2014).

AİHM, 30.09.2008, Başvuru Numarası: 37829/05, Başvurucu: Melek Sima YILMAZ (KAZANCI Mevzuat ve İçtihat Programı, 11.11.2014).

AİHM, 23.02.2010, Başvuru Numarası: 13176/05, Başvurucu: Erkan İNAN (UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı). S.D.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi C.3, S.2, Yıl 2013 167

AİHM, 16.03.2010, Başvuru Numarası: 20827/08, Başvurucu: Yüksel YİĞİTDOĞAN (UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 18.11.2014).

AİHM, 20.05.2010, Başvuru Numarası: 20259/06, Başvurucu: Delil AYTİMUR (UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 18.11.2014).

AİHM, 20.05.2010, Başvuru Numarası: 28551/06, Başvurucu: Erhan DİNÇ (UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 18.11.2014). AİHM, 27.05.2010, Başvuru Numarası: 29361/07, Başvurucu: Şahap DOĞAN (UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 18.11.2014).

AYM, 19.01.2012, E: 2011/43, K: 2012/10 (http://www. kararlaryeni.anayasa.gov.tr/, 11.11.2014).

AYM, 01.11.2012, E: 2011/64, K: 2012/168 (http://www. kararlaryeni.anayasa.gov.tr/, 11.11.2014).

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245707, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {130 - 167}, doi = {}, title = {TÜRK CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATINDAKİ BAZI HÜKÜMLERİN ÇELİŞME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Kaşka, Hakan and Şenyiğit, Zeynep Büşra} }
APA Kaşka, H , Şenyiğit, Z . (2016). TÜRK CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATINDAKİ BAZI HÜKÜMLERİN ÇELİŞME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 130-167 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22960/245707
MLA Kaşka, H , Şenyiğit, Z . "TÜRK CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATINDAKİ BAZI HÜKÜMLERİN ÇELİŞME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 (2016 ): 130-167 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22960/245707>
Chicago Kaşka, H , Şenyiğit, Z . "TÜRK CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATINDAKİ BAZI HÜKÜMLERİN ÇELİŞME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 (2016 ): 130-167
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATINDAKİ BAZI HÜKÜMLERİN ÇELİŞME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Hakan Kaşka , Zeynep Büşra Şenyiğit Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 167 VL - 3 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi TÜRK CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATINDAKİ BAZI HÜKÜMLERİN ÇELİŞME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Hakan Kaşka , Zeynep Büşra Şenyiğit %T TÜRK CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATINDAKİ BAZI HÜKÜMLERİN ÇELİŞME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kaşka, Hakan , Şenyiğit, Zeynep Büşra . "TÜRK CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATINDAKİ BAZI HÜKÜMLERİN ÇELİŞME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 / 2 (Ağustos 2016): 130-167 .
AMA Kaşka H , Şenyiğit Z . TÜRK CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATINDAKİ BAZI HÜKÜMLERİN ÇELİŞME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. sduhfd. 2016; 3(2): 130-167.
Vancouver Kaşka H , Şenyiğit Z . TÜRK CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATINDAKİ BAZI HÜKÜMLERİN ÇELİŞME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 3(2): 130-167.
IEEE H. Kaşka ve Z. Şenyiğit , "TÜRK CEZA MUHAKEMESİ MEVZUATINDAKİ BAZI HÜKÜMLERİN ÇELİŞME İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 130-167, Ağu. 2016