KABAHATLERİN BEYAZ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ NORMLARLA DÜZENLENEBİLMESİ MESELESİ (KABAHATLER KANUNU MADDE 4/1 ÜZERİNE BİR İNCELEME)

Kabahatler hukuku, idare hukuku ile ceza hukukunun kesişim noktasında yer almaktadır. Bu, kabahatler hukukunun, kamu hukukunun bir alt disiplini olduğu anlamına gelmektedir. Türk hukukunda kabahatler, 2005 yılından önce 765 numaralı Türk Ceza Kanunu’nda yer almaktaydı. Buna karşılık, kabahatler 2005 yılından bu yana 5326 numaralı Kabahatler Kanunu’nda düzenlenmiş hâldedir. Kabahatlerin daha önce ceza kanununda düzenlenmiş olması ve suçlar gibi haksızlık teşkil eden bir fiil olması nedeniyle ceza hukukunda geçerli olan bazı ilkelerin kabahatler hukukunda da geçerli olup olmayacağı tartışılmaktadır. Tartışma konusu ilkelerden biri, ceza hukukunda geçerli olan suçta ve cezada kanunilik ilkesidir. Bu tartışma iki açıdan yapılmaktadır: 1- Kanunilik ilkesi kabahatler hukukunda geçerli olmalı mıdır? 2- Eğer bu soruya olumlu cevap veriliyorsa kabahatler hukukunda kanunilik ilkesi ne oranda geçerli olmalıdır? Konusunun yasama tarafından belirlenip içeriğinin idare tarafından doldurulduğu ve beyaz hüküm adı verilen ceza hukuku kurallarına kabahatler hukukunda izin verilebilir mi? Çalışmada özellikle ikinci açıdan verilen soruların çözümü araştırılmaktadır

THE PROBLEM OF THE REGULATION OF THE MISDEMEANORS BY THE RULES OF WHITE PROVISIONS (AN ANALYSIS ON THE ARTICLE 4/1 OF MISDEMEANORS CODE)

Misdemeanors law is located at intersection of administrative law and criminal law. It comes to mean, misdemeanors law is a subdiscipline of public law. In Turkish law, misdemeanors was located in Turkish Penal Code No. 765 before 2005. In contrast, misdemeanors has regulated in Misdemeanors Code No. 5326 since 2005. Due to misdemeanors was regulated in criminal law previously and misdemeanors are injustice like crimes, some principles, that effective in criminal law, can be effective in misdemeanors law has been discussed. A matter of discussion is legality of crime and punishment that effective in criminal law. This discussion is made from two angles: 1- Must legality principle be effective in misdemeanors law? 2- If given an affirmative answer this question, must legality principle at what rate be effective in misdemeanors law? Could give permission to the rules of criminal law whose matter is determined by legislature and contents is filled by administration and which is called white provision in misdemeanors law? In this work, especially researching the solution of questions which is given in second angle

Kaynakça

AKBULUT, Berrin, Türk Ceza Kanunu ile Kabahatler Kanununun Genel Hükümlerinin Yaptırım Hükümleri Dışında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Ankara 2010.

AKYILDIZ, Ali, “İdari İşlemle Suç İhdası: Özel Güvenlik Bölgesini İhlal Suçu”, Hukuki Perspektifler Dergisi, Sayı: 7 (Temmuz 2006), s. 77-84.

AKYILMAZ, Bahtiyar, “Anayasal Esaslar Çerçevesinde Kamu Personeli Disiplin Hukuku ve Uygulamadaki Sorunlar” (http://webftp. gazi.edu.tr/hukuk/dergi/6_9.pdf, 22.11.2014), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1-2 (HaziranAralık 2002), s. 240-258.

AKYILMAZ, Bahtiyar/SEZGİNER, Murat/KAYA, Cemil, Türk İdare Hukuku, Ankara 2009.

ALACAKAPTAN, Uğur, İngiliz Ceza Hukukunda Suç ve Cezaların Kanuniliği Prensibi (http://auhf.ankara.edu.tr/auhfyayinlari-arsivi/ugur-alacakaptan/ingiliz-ceza-hukukunda-suc-vecezalarin-kanuniligi/ingiliz-ceza-hukukunda-suc-ve-cezalarinkanuniligi.pdf, 03.01.2014), Ankara 1958.

ALTUNDİŞ, Mehmet, “Hukuki Güvenlik İlkesi” (http://www.yasader.org/web/yasama_dergisi/2008/sayi10/Hukuki_G uvenlik_Ilkesi.pdf, 03.01.2014), Yasama Dergisi, Sayı: 10 (Eylül – Ekim – Kasım – Aralık 2008), s. 60-94.

ARTUK, Mehmet Emin, “Ceza Kanununun Suç Siyaseti Bilimi Açısından Değerlendirilmesi”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: III, Sayı: 1 (2008), s. 3-17.

ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2011.

ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ankara 2013.

ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner, Gerekçeli Ceza Kanunları, 13. Baskı, Ankara 2012.

ATAY, Ender Ethem, İdare Hukuku, Ankara 2006.

AYGÜN EŞİTLİ, Ezgi, “Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi” (http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-104-1249, 03.01.2014), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013 (104), s. 225-246.

BAYRAKTAR, Köksal, “Ceza Hukukunda Suç Olmaktan Çıkarma Akımı” (http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php /hukukmecmua/article/ view/3999/3593, 02.01.2014), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 50, Sayı: 1 – 4 (1984), s. 197-212.

BEKAR, Elif, “Kabahatler Kanunu’nun Genel Hükümlerinin Değerlendirilmesi” (http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/ hukukmecmua/article/view/10586/9822, 02.01.2014), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. İl Han Özay’a Armağan, Cilt: LXIX, Sayı: 1 – 2 (2011), s. 1033-1050.

BEKRİ, M. Nedim, “Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi ve İlkenin Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri İle Uluslararası Ceza Hukuku Uygulamalarındaki Durumu” (http://www.yayin.adalet.gov.tr /adaletdergisi/ 38.sayi/10_27_54.htm, 03.01.2014), Adalet Dergisi, Sayı: 38 (Eylül 2010), s. 58-88.

CAN, Osman, “Belirlilik İlkesine Anayasal Bakış” (http://www.erzincan.edu.tr/birim/HukukDergi/makale/2005_IX_5.pd f, 03.01.2014), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 1 – 2 (2005), s. 89-125.

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, İstanbul 2012.

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 5. Bası, İstanbul 2008.

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 7. Bası, İstanbul 2011.

ÇAĞLAYAN, Ramazan, İdari Yaptırımlar Hukuku, Ankara 2006.

DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Baskı, Ankara 2013.

DONAY, Süheyl, “İdarenin Ceza Verme Yetkisi Konusunda Anayasa Mahkemesinin Bir Kararı Üzerine Düşünceler” (http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/hukukmecmua/articl e/view/5182/4721, 02.01.2014), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 37, Sayı: 1 – 4 (1971), s. 411-427.

DÖNMEZER, Sulhi/ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Cilt: I, 10. Bası, İstanbul 1987.

DURAN, Lütfi, “İdare Alanının Düzenlenmesinde Teşriî ve Tanzimî Tasarrufların Sınırları” (http://www.journals.istanbul.edu.tr/ tr/index.php/hukukmecmua/article/view/4663/4255, 06.01.2014), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 30, Sayı: 3 – 4 (1964), s. 466-492.

ERDİNÇ, Burcu, “İdari Yaptırımların Kavramsal Çerçevesi ve Cezai Yaptırımlarla Karşılaştırılması” (http://www.ankarabarosu. org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2012-2/10.pdf, 02.01.2014), Ankara Barosu Dergisi, 2012/2, s. 239-276.

EVREN, Çınar Can, “Kabahatlerde Kanunilik İlkesi” (http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/hukukmecmua/articl e/view/10583/9819, 02.01.2014), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. İl Han Özay’a Armağan, Cilt: 69, Sayı: 1 – 2 (2011), s. 967-1001.

FEYZİOĞLU, Metin, “İşyeri Kapatma Cezası ve Anayasa Karşısındaki Konumu (http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m199319931-972, 15.12.2014), Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1993/1, s. 522.

GÖLCÜKLÜ, Feyyaz, ““İdari Ceza Hukuku” ve Anlamı; İdarenin Cezaî Müeyyide Tatbiki” (http://dergiler.ankara.edu.tr/ dergiler/42/398/4310.pdf, 03.01.2014), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 2 (1963), s. 115-182.

GÖZLER, Kemal, İdare Hukuku, Cilt: I, 2. Baskı, Bursa 2009.

GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref, Türkiye’nin Yönetim Yapısı, 10. Bası, Ankara 2008.

GÖZÜBÜYÜK, Abdullah Pulat, Türk Ceza Kanunu Gözübüyük Şerhi, Cilt: I (Madde 1 – 124), 5. Bası, İstanbul 1988.

GÜNDOĞDU, Raşit/ADIGÜZEL, Niyazi/ÖNAL, Ebul Faruk, Kâmûs-ı Türkî (Latin Harfleriyle) Şemseddin Sami, İstanbul 2011.

HAFIZOĞULLARI, Zeki, Ceza Normu Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni, Ankara 1987.

HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Ankara 2013.

İÇEL, Kayıhan, “İdarî Ceza Hukuku ve Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi” (http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr /index.php/hukukmecmua/article/view/3962/3553, 02.01.2014), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 50, Sayı: 1 – 4 (1984), s. 117-131.

İÇEL, Kayıhan/DONAY, Süheyl, Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Hukuku, 1. Kitap, 5. Bası, İstanbul 2006.

İÇEL, Kayıhan/SOKULLU – AKINCI, Füsun/ÖZGENÇ, İzzet/SÖZÜER, Adem/MAHMUTOĞLU, Fatih S./ÜNVER, Yener, İçel Yaptırım Teorisi, 3. Kitap, 2. Bası, İstanbul 2002.

KARAGÜLMEZ, Ali, Suç Olmaktan Çıkarma İdarî Para Cezaları Açıklamalı Kabahatler Kanunu, Ankara 2005.

KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 5. Baskı, Ankara 2012.

KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Ankara 2013.

KURT, Hayrettin, “İdari Yaptırımlara Karşı Güvenceler” (http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/18_1_7.pdf, 05.01.2015), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1 (Ocak 2014), s. 131-178.

MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda (İdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, İstanbul 1995.

MAHMUTOĞLU, Fatih Selami, “Suç – Kabahat Ayırımı – İdari Ceza Hukukunun Temelleri” (http://fsmahmutoglu.av.tr/pdf /e347388642006e588cf2c697c444aa95c3fa57d77818090242.pdf, 07.01.2014), s. 1-13.

MALKOÇ, İsmail/GÜLER, Mahmut, (Uygulamada) Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler – I (1-124 ncü Maddelerin Açıklamaları), Ankara 1996.

OĞURLU, Yücel, “İdari Yaptırımlara Genel Bir Bakış ve İdari Yaptırım – Ceza Yaptırımı Ayrımı” (http://www.erzincan.edu.tr /birim/HukukDergi/makale/1999_III_10.pdf, 02.01.2014), Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: III, Sayı: 1 (1999), s. 143-194.

ÖNDER, Ayhan, Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 1992.

ÖZAY, İl Han, Günışığında Yönetim, İstanbul 2004.

ÖZBEK, Veli Özer, TCK İzmir Şerhi Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı (Açıklamalı – Gerekçeli – İçtihatlı), Cilt: I Genel Hükümler (Madde 1 – 75), 3. Baskı, Ankara 2006.

ÖZBUDUN, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 14. Baskı, Ankara 2013.

ÖZEN, Mustafa, İdari Ceza Hukuku, Ankara 2013. ÖZER, Attila, Anayasa Hukuku Genel İlkeler, 2. Bası, Ankara 2005.

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Ankara 2012.

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 9. Bası, Ankara 2013.

ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2011.

SOKULLU – AKINCI, Füsun, Kriminoloji, 9. Bası, İstanbul 2012.

SOYASLAN, Doğan, Yürütme Organının Suç ve Ceza Koyma Yetkisi, Ankara 1990.

ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku – I –, 4. Baskı, Ankara 2013.

SEZER, Özcan, “Toplumsal Düzen Kuralları ve Hukuk”, Hukukun Temel Kavramları, Editörler: AKINCI, Müslüm/ÖZBEY, Bayram, İstanbul 2013.

TOSUN, Öztekin, Gazetecilik Enstitüsü İçin Suç Hukuku Dersleri (Giriş – Ceza Kaidesi – Unsurlar), Sermet Matbaası, İstanbul 1967.

TOSUN, Öztekin, “Suçların Kanuniliği Prensibi Aleyhindeki Cereyan”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: XXVII, Sayı: 1 – 4, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1962, s. 45-61.

TOSUN, Öztekin, “Yürütme Organının Koyduğu Kaidelere Aykırılıkların Cezalandırılması”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: XXVIII, Sayı: 2, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1962, s. 349-366.

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 9. Baskı, Ankara 1998. ÜNVER, Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Ankara 2003.

ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2012.

KANGAL, Zeynel T., Kabahatler Hukuku, İstanbul 2011.

YALÇIN, İsmail, Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku, Ankara 2007.

YARSUVAT, Duygun, “Yürütme Organının Koyduğu Kaidelerle Suç İhdası ve 1961 Anayasası”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: XXIX, Sayı: 3, Sermet Matbaası, İstanbul 1963, s. 540-559.

YURTCAN, Erdener, Yargıtay Kararları Işığında Kabahatler Kanunu ve Yorumu, E – Kitap, 2011.

AYM, 19.04.1988, E: 1987/16, K: 1988/8 (UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 22.11.2014).

AYM, 04.04.1991, E: 1990/12, K: 1991/7 (UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 22.11.2014).

AYM, 08.10.1998, E: 1997/53, K: 1998/62 (http://www. kararlar. anayasa.gov.tr, 03.01.2014).

AYM, 02.03.2004, E: 2002/92, K: 2004/25 (http://www. kararlar. anayasa.gov.tr, 06.01.2014).

AYM, 17.06.2004, E: 2000/24, K: 2004/82 (UYAP Mevzuat ve İçtihat Programı, 20.11.2014).

AYM, 11.06.2009, E: 2007/115, K: 2009/80 (http://www. kararlaryeni.anayasa. gov.tr, 19.11.2014).

AYM, 20.05.2010, E: 2009/51, K: 2010/73 (http://www. kararlaryeni.anayasa.gov.tr, 20.11.2014).

AYM, 07.07.2011, E: 2010/69, K: 2011/116 (http://www. kararlar. anayasa.gov.tr, 06.01.2014).

AYM, 01.03.2012, E: 2011/22, K: 2012/31 (http://www. kararlar. anayasa.gov.tr, 06.01.2014).

AYM, 22.05.2013, E: 2012/77, K: 2013/66 (http://www. kararlar. anayasa.gov.tr, 06.01.2014).

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245708, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {168 - 249}, doi = {}, title = {KABAHATLERİN BEYAZ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ NORMLARLA DÜZENLENEBİLMESİ MESELESİ (KABAHATLER KANUNU MADDE 4/1 ÜZERİNE BİR İNCELEME)}, key = {cite}, author = {Kaşka, Hakan} }
APA Kaşka, H . (2016). KABAHATLERİN BEYAZ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ NORMLARLA DÜZENLENEBİLMESİ MESELESİ (KABAHATLER KANUNU MADDE 4/1 ÜZERİNE BİR İNCELEME) . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 168-249 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22960/245708
MLA Kaşka, H . "KABAHATLERİN BEYAZ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ NORMLARLA DÜZENLENEBİLMESİ MESELESİ (KABAHATLER KANUNU MADDE 4/1 ÜZERİNE BİR İNCELEME)" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 (2016 ): 168-249 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22960/245708>
Chicago Kaşka, H . "KABAHATLERİN BEYAZ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ NORMLARLA DÜZENLENEBİLMESİ MESELESİ (KABAHATLER KANUNU MADDE 4/1 ÜZERİNE BİR İNCELEME)". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 (2016 ): 168-249
RIS TY - JOUR T1 - KABAHATLERİN BEYAZ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ NORMLARLA DÜZENLENEBİLMESİ MESELESİ (KABAHATLER KANUNU MADDE 4/1 ÜZERİNE BİR İNCELEME) AU - Hakan Kaşka Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 168 EP - 249 VL - 3 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi KABAHATLERİN BEYAZ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ NORMLARLA DÜZENLENEBİLMESİ MESELESİ (KABAHATLER KANUNU MADDE 4/1 ÜZERİNE BİR İNCELEME) %A Hakan Kaşka %T KABAHATLERİN BEYAZ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ NORMLARLA DÜZENLENEBİLMESİ MESELESİ (KABAHATLER KANUNU MADDE 4/1 ÜZERİNE BİR İNCELEME) %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Kaşka, Hakan . "KABAHATLERİN BEYAZ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ NORMLARLA DÜZENLENEBİLMESİ MESELESİ (KABAHATLER KANUNU MADDE 4/1 ÜZERİNE BİR İNCELEME)". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3 / 2 (Ağustos 2016): 168-249 .
AMA Kaşka H . KABAHATLERİN BEYAZ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ NORMLARLA DÜZENLENEBİLMESİ MESELESİ (KABAHATLER KANUNU MADDE 4/1 ÜZERİNE BİR İNCELEME). sduhfd. 2016; 3(2): 168-249.
Vancouver Kaşka H . KABAHATLERİN BEYAZ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ NORMLARLA DÜZENLENEBİLMESİ MESELESİ (KABAHATLER KANUNU MADDE 4/1 ÜZERİNE BİR İNCELEME). Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 3(2): 168-249.
IEEE H. Kaşka , "KABAHATLERİN BEYAZ HÜKÜM NİTELİĞİNDEKİ NORMLARLA DÜZENLENEBİLMESİ MESELESİ (KABAHATLER KANUNU MADDE 4/1 ÜZERİNE BİR İNCELEME)", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 168-249, Ağu. 2016