BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291)

Öz Başkası yerine ceza infaz kurumuna ya da tutukevine girme suçu TCK’nın “Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmının “Adliyeye Karşı Suçlar” başlıklı ikinci bölümünde düzenlenmektedir. Çalışmada suç, unsurları itibariyle detaylı olarak incelenmiş, suçun konusu, fiil, teşebbüs, içtima gibi konular örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Suç üstlenme, suçluyu kayırma ve kaçmaya imkan sağlama suçlarıyla karşılaştırılmak suretiyle suçun uygulama alanı ortaya konmuştur. Son olarak suçla ilgili önerilere yer verilmiştir.

Kaynakça

KAYNAKÇA 1940 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı: (Madde 1-183), Ad. Cer., 1941, Sene 32, S. 9, s. 633-668; (Madde 184-299), Ad. Cer., 1942, Sene 33, S. 2, s. 113-144; (Madde 300- 416), Ad. Cer., 1942, Sene 33, S. 6, s. 705-733. 1958 Türk Ceza Kanunu Tasarısı (Layihası) Türk Ceza Kanunu Layihası, Ankara 1958. 1987 Tarihli Türk Ceza Kanunu Öntasarısı, Türk Ceza Kanunu Öntasarısının Gerekçesi, Ankara 1987. 1989 Tarihli Türk Ceza Kanunu Öntasarısı, Türk Ceza Kanunu Öntasarısı, İkinci Komisyon Tarafından Yapılan Değerlendirme Sonunda Hazırlanan Metin, Ankara 1998. 2001 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı, T.C. Adalet Bakanlığı Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Türk Ceza Kanununun Yürürlüğe Konulmasına ve Mevzuata Uyumuna Dair Kanun Tasarısı, Ankara 2000. 2003 Tarihli Türk Ceza Kanunu Tasarısı. Akbulut, Berrin: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Baskı, Ankara 2019. Akkaş, Ahmet Hulusi: Ceza Muhakemesi Bağlamında Yargı Mercileri Kararlarının Birbirleri Üzerindeki Etkisi, Ankara 2016. Artuk, M. Emin/Gökcen, Ahmet/Alşahin, M. Emin/Çakır, Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, Ankara 2018. Artuk, M. Emin/Gökcen, Ahmet/Alşahin, M. Emin/Çakır, Kerim: Ceza Hukuku Özel Hükümler, 17. Baskı, Ankara 2018. Artuk, M. Emin/Yenidünya, A. Caner: “Yeni Ceza Kanunu’nda Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu (m.116)”, Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi, Yıl 2, Ekim 2005/6-7. Balcı, Murat: Ceza Muhakemesinde Hüküm ve Çeşitleri, Ankara 2013. Centel, Nur/Zafer, Hamide: Ceza Muhakemesi Hukuku, 13. Baskı, İstanbul 2017. Centel, Nur: Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama ve Yakalama, İstanbul 1992 400 Murat AKSAN SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 2, YIL 2019 Çağlayan, Muhtar M.: Türk Ceza Kanunu, C. 2 (Madde 125-315), 3. Baskı, Ankara (Baskı tarihi yok). Demirbaş, Timur: İnfaz Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2019. Doğan, Koray: “Ceza Muhakemesinde Hüküm”, CHD, Yıl 3, Ağustos 2008/7. Dölling/Duttge/Rössner-Pflieger, Gesamtes Strafrecht StGB-StPONebengesetze Handkommentar, 3. Auflage, Baden-Baden 2013. Dönmezer, Sulhi/Yenisey, Feridun: Karşılaştırmalı Türk Ceza Kanunu ve 1997 Tasarısı, Gerekçeler, İstanbul 1998. Erem, Faruk: Adliye Aleyhinde Cürümler, Ankara 1955. Evik, Vesile Sonay: “Suçluyu Kayırma Suçu”, Galatasaray Üniversitesi HFD, Prof. Dr. Köksal Bayraktar’a Armağan, C. 1, 2010/1. Fischer, Thomas: Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 63. Auflage, München 2016. Gerçeker, Hasan: Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, C. 4, (Madde 217- 345), 2. Baskı, Ankara 2014. Gökcen, Ahmet: Belgede Sahtecilik Suçları (TCK m.204-212), 3. Baskı, Ankara 2013. Gözübüyük, Abdullah Pulat: Alman, Fransız, İsviçre ve İtalyan Ceza Kanunlarile Mukayeseli Türk Ceza Kanunu Açılaması, C. III, (Hususi Kısım- Cürümler), (Madde 202-368), Ankara (tarih yok). Hakeri, Hakan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 22. Baskı, Ankara 2019. Heinrich, Bernd: Ceza Hukuku Genel Kısım I (Ed.: Yener Ünver), Ankara 2014 İçel, Kayıhan/Ünver, Yener/Hakeri, Hakan: Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Yasaları, 9. Bası, İstanbul 2014. İçel, Kayıhan: “Görünüşte Birleşme (İçtima) İlkeleri ve Yeni Türk Ceza Kanunu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 7, Güz 2008/14. http://www.ticaret.edu.tr/uploads/kutuphane/dergi/s14/035-049.pdf, 15.08.2016. İçel, Kayıhan: Suçların İçtimaı, İstanbul 1972. İlhan, Abdülkadir/Erel, Kemalettin vd.: Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları (2005-2015), Ankara 2015. Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme Suçu (Tck M.291) Hakemli Makale 401 SDÜHFD VOL: 9, NO 2, YEAR 2019 İnci, Z. Özen: Bir Koruma Tedbiri Olarak Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama, 3. Baskı, Ankara 2014. Kindhäuser, Urs: Strafrecht Besonderer Teil I, 7. Völligneuüberarbeitete Auflage, Baden-Baden 2015. Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, Ankara 2019. Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 5. Bası, Ankara 2018. Kunter, Nurullah/Yenisey, Feridun/Nuhoğlu, Ayşe: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. Bası, İstanbul 2010. Leipziger Kommentar, (LK/Walter), Strafgesetzbuch, Band 8 §§ 242-262, 12. Neu bearbeitete Auflage, Berlin/New York, 2010. Malkoç, İsmail: Açıklamalı Türk Ceza Kanunu C. 4, (Madde 242-345), Ankara 2013. Meran, Necati: Yeni Türk Ceza Kanununda Kamu Görevlisine ve Adliyeye İlişkin Suçlar”, Ankara 2006. Münchener Kommentar, Strafgesetzbuch, (MüKoStGB/Cramer/Pascal), Band 4, §§ 185-262, 2. Auflage, München 2012. Nomos Kommentar, Kindhäuser/Neumann/Paeffgen-Altenhein, Strafgesetzbuch, Band 3, §§ 232-358, 4. Auflage, Baden-Baden 2013. Okuyucu Ergün, Güneş: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu, Ankara 2010. Önder, Ayhan: “Mütemadi Suç”, İHFM, C. 29, 1963/1-2. Önder, Ayhan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, C. II-III, 2. Bası, İstanbul 1992. Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar: Ceza Muhakemesi Hukuku, 12. Baskı, Ankara 2019. Özbek, Veli Özer/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 14. Baskı, Ankara 2019 (Özel Hükümler). 402 Murat AKSAN SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 2, YIL 2019 Özbek, Veli Özer/Kanbur, Mehmet Nihat/Doğan, Koray/Bacaksız, Pınar/Tepe, İlker: Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2015. Özbek, Veli Özer: İnfaz Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2015, s. 241. Özen, Mustafa: “İflasın Ertelenmesi Sürecinde Atanan Kayyımın Cezai ve Hukuki Sorumluluğu”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 10, Mart 2015/103. Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 15. Baskı, Ankara 2019. Öztürk, Bahri/Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Sırma Gezer, Özge/Saygılar Kırıt, Yasemin F./Alan Akcan, Esra/Özaydın, Özdem/Erden Tütüncü, Efser/Altınok Vıllemin, Derya/Tok, Mehmet Can: Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 13. Baskı, Ankara 2019. Özütürk, Nejat: Türk Ceza Kanunu Şerhi ve Tatbikatı, İstanbul 1970. Parlar, Ali/Hatipoğlu, Muzaffer: Açıklamalı-Yeni İçtihatlarla 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Yorumu, C. 4, (230-345. Maddeler), 3. Baskı, Ankara 2010. Parlar, Ali/Öztürk, Mustafa: Uygulamada Adliyeye Karşı Suçlar, İstanbul 2018. Sancar, Türkan Yalçın/Köprülü, Timuçin: Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulamalı Çalışmaları, Ankara 2014. Schönke, Adolf/Schöreder, Horst, (S/S-Stree/Hecker): Strafgesetzbuch Kommentar, 29. neu bearbeitete Auflage München 2014. Soyaslan, Doğan: Ceza Hukuku Özel Hükümler, 4. Baskı, Ankara 2002. Sözüer, Adem: Suça Teşebbüs, İstanbul 1994. Şahin, Cumhur/Göktürk, Neslihan: Ceza Muhakemesi Hukuku, I, 10. Baskı, Ankara 2019. Şahin, Cumhur: Türk Ceza Kanunu ve Tasarısında Suçlunun Kayrılması Suçları”, TNBHD, 15 Mayıs 1999/102. Şensoy, Naci: “Konut Dokunulmazlığını İhlal Cürmü”, İHFM, C. 11, 1945/3-4. Tezcan, Durmuş/Erdem, Mustafa Ruhan/Önok, R. Murat: Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 17. Baskı, Ankara 2019. Turhan, Faruk: “6706 Sayılı Cezai Konularda Uluslararası İş Birliği Kanunu’nun Kapsamı ve Genel Hükümleri Hakkında Bir Değerlendirme”, Dokuz Eylül Üniversitesi HFD, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, C. 21, Özel Sayı, 2019. Başkası Yerine Ceza İnfaz Kurumuna Veya Tutukevine Girme Suçu (Tck M.291) Hakemli Makale 403 SDÜHFD VOL: 9, NO 2, YEAR 2019 Turhan, Faruk: “Anayasa ve Milletvekili Seçimi Kanununa Göre Seçilmeye Engel Suç ve Cezaların Yeni Ceza Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi”, Erzincan Üniversitesi HFD, C. 11, 2007/1-2. Turhan, Faruk: Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2006. Turhan, Faruk: “Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanununa Göre İadenin Kabul Edilebilirlik Koşulları: Doktrin ve Uluslararası Gelişmeler Işığında Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi HFD, Cilt: 8, Sayı 2, Yıl 2018. Ünver, Yener/Hakeri, Hakan: Ceza Muhakemesi Hukuku, 16. Baskı, Ankara 2019. Ünver, Yener: “TCK’daki Evrakta Sahtecilik Suçları”, Rechtsbrücke-Hukuk Köprüsü Dergisi, Nr. 4, 2013/4. Ünver, Yener: TCK’da Düzenlenen Adliyeye Karşı Suçlar, İftira, Suç Uydurma, Suç Üstlenme, Yalan Tanıklık ve Bilirkişilik, İnfaz Kurumlarından Kaçma, 5. Baskı, Ankara 2019. Yaşar, Osman/Gökcan, Hasan Tahsin/Artuç, Mustafa: Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu, C. 6 (Md. 252-345), 2. Baskı, Ankara 2014. Yenidünya, A. Caner/İçer, Zafer: Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara 2016. Yenisey, Feridun/Nuhoğlu, Ayşe: Ceza Muhakemesi Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2019. Yenisey, Feridun/Plagemann, Gottfried: Alman Ceza Kanunu Strafgesetzbuch (StGB), 2. Baskı, İstanbul 2015. Yenisey, Feridun: Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi Hukuku Duruşma ve Kanunyolları, 2. Baskı, İstanbul 1990. Yılmaz, Zahit: “Suçluyu Kayırma Suçu (TCK m. 283)”, MÜHF HAD, C. 18, 2012/1. Yokuş Sevük, Handan: “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu (TCK m.206)”, Dokuz Eylül Üniversitesi HFD, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, C. 21, Özel Sayı, 2019. Yokuş Sevük, Handan: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2019. 404 Murat AKSAN SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 2, YIL 2019 Zafer, Hamide: Ceza Hukuku Genel Hükümler, TCK m. 1-75, 7. Bası, İstanbul 2019. Zafer, Hamide: Faile Yardım Suçu ve Müdafiin Bu Suçtan Sorumluluğu, İstanbul 2004.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd669204, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {335 - 404}, doi = {}, title = {BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291)}, key = {cite}, author = {Aksan, Murat} }
APA Aksan, M . (2020). BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291) . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 335-404 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669204
MLA Aksan, M . "BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291)" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 335-404 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/51596/669204>
Chicago Aksan, M . "BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291)". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 335-404
RIS TY - JOUR T1 - BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291) AU - Murat Aksan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 404 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291) %A Murat Aksan %T BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291) %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Aksan, Murat . "BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291)". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Ocak 2020): 335-404 .
AMA Aksan M . BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291). sduhfd. 2020; 9(2): 335-404.
Vancouver Aksan M . BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291). Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 335-404.
IEEE M. Aksan , "BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE GİRME SUÇU (TCK m. 291)", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 335-404, Oca. 2020