6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ

Bu çalışmada, 6352 sayılı Kanunla kurulan özel yetkili bölge ağır ceza mahkemeleri ele alınmıştır. Bu kapsamda, özel nitelikteki bazı suçların yargılanmasının tarihi sürecine yer verildikten sonra, yeni kurulan özel yetkili bölge ağır ceza mahkemelerinin görev ve yetkisi, önceki düzenlemelerle karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın esaslı kısmını ise, özel yetkili ağır ceza mahkemeleri ile yeni kurulan özel yetkili bölge ağır ceza mahkemelerinin farklılıkların ayrıntılı ve eleştirel olarak ele alıp karşılaştırılması oluşturmaktadır. Özellikle de, 6352 sayılı Kanun öncesinde özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görevine giren suçlara ilişkin olarak yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda sanık hakları açısından kısıtlama getiren ve savunma hakkını önemli ölçüde sınırlayan bu nedenle de AİHM içtihatları ile uyuşmayan ve doktrinde sıkça eleştiri konusu yapılmış hükümler ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir

THE STRUCTURE, AUTHORIZATIONS AND APPLIED INVESTIGATION AND PROSECUTION PROCEDURES OF THE SPECIAL AUTHORIZED REGIONAL CRIMINAL COURTS’ CONSTITUTED BY CODE OF NUMBERED 6352

In this article, special authorized regional criminal courts which are constituted byCode of numbered 6352 are discussed. In this context, after giving place to the historical process of judgement of certain specific crimes, the task and authorization of recently constituted special authorized regional criminal courts’ are discussed in comparison with previous arrangements. The detailed critical discussion and comparison of the similarities and differences of the special authorized criminal courts’ and recently constituted special authorized regional criminalcourts’ investigation and prosecution procedures constitutes the main part of this article. Particularly, the provisions bring ingrestriction to the accused rights and limiting the right of defence in the investigation and prosecutions related to the crimes of jurisdiction of the special authorized criminal courts before the enactment of the Code of numbered 6352, which are incompatible with judgments of ECHR and frequently have been the subject of criticism in doctrineare evaluated in detail

Kaynakça

AKSOY İPEKÇİOĞLU, Pervin, “Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 9, Özel Sayı, 2007, s. 1215-1254.

BALTACI, Vahit, Yeni TCK ve CMK’da Terör Suçları ve Yargılaması, Seçkin, Ankara, 2007.

CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, Beta, İstanbul, 2012.

CENTEL, Nur / ZAFER, Hamide, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5. Bası, Beta, İstanbul, 2008.

ERBİL Hasan, “Türk Ceza Hukuku Reformu 7. Yıl Etkinlikleri”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 4, Sayı, 32, Seçkin, Temmuz 2012.

ERDEM, Mustafa Ruhan, “AİHM Kararları Işığında Tutuklu Sanık Bakımından Hazırlık Soruşturması Dosyasını İnceleme Hakkı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 6, Sayı: 1, 2004.

FEYZİOĞLU, Metin/OKUYUCU ERGÜN, Güneş, “Türk Hukukunda Tutuklulukta Azami Süre”, AÜHFD, Sa.59(1) , 2010.

KATOĞLU Tuğrul, “Özel yetkili Mahkemeler (CMK md. 250)”, Panel, TBB, Ankara, 2010.

KOCASAKAL, Ümit, “Özel yetkili Mahkemeler (CMK md. 250)”, Panel, TBB, Ankara, 2010.

KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun/ NUHOĞLU, Ayşe, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 15. Baskı, Beta, İstanbul, 2006.

KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun /NUHOĞLU, Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 1. Kitap, 17. Bası, Beta, İstanbul, 2009.

ÖZBEK Veli Özer, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin, Ankara, 2006.

ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, Mehmet Nihat/DOĞAN Koray /BACAKSIZ Pınar/TEPE İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, 3. Bası, Seçkin, Ankara, 2012.

ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, Mehmet Nihat/DOĞAN Koray/BACAKSIZ Pınar/TEPE İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, 2. Bası, Seçkin, Ankara, 2011.

ÖZER, Cumhur, “CMK md. 252 Gereğince Özel Soruşturma ve Kovuşturma Usulleri”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 4, Sayı, 32, Seçkin, Temmuz 2012.

ÖZTÜRK, Bahri/TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/SIRMA, Özge/KIRIT, Yasemin F. Saygılar/ÖZAYDIN, Özlem/AKCAN, Esra Alan/ERDEM, Efser, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 4. Bası, Seçkin, Ankara, 2012.

ÖZTÜRK, Bahri, “CMK md. 250 ile Yetkilendirilen İhtisas Mahkemeleri Kaldırılabilir mi? Kaldırılırsa Ne Olur?”,FasikülAylık Hukuk Dergisi, Sayı: 32, Seçkin, Ankara, Temmuz 2012.

PAZARCIKCI, Nusret Alper, “Ceza Muhakemesinin İstisnai Usullerini Barındıran Özel Yetki (CMK md. 250)” , Terazi Hukuk Dergisi, Sayı: 70, 2012.

ŞAHİN, Cumhur/GÖKTÜRK, Neslihan, Ceza Muhakemesi Hukuku II, 2. Bası, Seçkin, Ankara, 2013.

ŞAHİN, Cumhur, Ceza Muhakemesi Hukuku I, Ankara, 3. Bası, Seçkin, 2012.

ŞELLİ, Mehmet Ali, “CMK 251 Kapsamında Özel Yetkili Bölge Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Suçlarda Soruşturma ve Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılarının Yetkileri”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, S.32, Seçkin, Ankara, Temmuz 2012.

ŞENTOP, Mustafa, “Eski Hal Muhal: Anayasa Mahkemesi Kararı Neyi Değiştirir?”, http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx? atype=radikaldetayv3&articleid=944951 (12.4.2013).

ŞENTÜRK, Fikriye, “CMK 250. Madde Kapsamında Görev Sorunu”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 4, Sayı, 32, Seçkin, Temmuz 2012.

TAŞKIN, Ş. Cankat, “Müdafinin ve Vekilin Hukuki Yardımı, Sınırları ile Uygulamada Karşılaşılan Sorunların AİHM İçtihatları Işığında Değerlendirilmesi”, TBB Dergisi, S.69, Y.2007.

TAŞTAN, Mehmet, Açıklamalı- İçtihatlı Terörle Mücadele Kanunu, Adalet, Ankara, 2009.

TURHAN, Faruk, Ceza Muhakemesi Hukuku, Asil, Ankara, 2006.

TURHAN, Faruk, Ceza Muhakemesinde Tehlike İçindeki Tanıkların Korunması, Türk Alman ve Avusturya Hukuklarında Karşılaştırmalı Olarak, Seçkin, Ankara, 2009.

TURHAN, Faruk, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararlarına Göre Makul Tutukluluk Süresi ve Türk Hukuku", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, yıl:2001, s. 77-110. TURHAN, Faruk,“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kararları Işığında Kişi Özgürlüğü ve Türkiye/Gözaltında Kayıplar, Hakim Önüne Çıkarma ve Gözaltı Süreleri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran- Aralık 2000, Cilt IV, Sayı: 1-2.

ÜNSAL Levent, “Örgütlü Suçlulukta İhtisas Mahkemeleri”, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi, Yıl: 4, Sayı, 32, Seçkin, Temmuz 2012.

ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 4. Bası, Adalet, Ankara, 2011.

ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, 6. Bası, Adalet, Ankara, 2012.

YURTCAN, Erdener, Ceza Yargılaması Hukuku, 12. Bası, Beta, İstanbul, 2007.

ZAFER, Hamide , “Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinin Görevine Giren Suçlarda Muhakeme Usulü”, <http://hamidezafer.com/ category/makaleler/>, (23.7.2012).

http://www.anayasa.gen.tr

http://www.anayasa.gov.tr

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr

https://aihmd.anadolu.edu.tr

http://hudoc.echr.coe.int

http://www.kararara.com

http://www.resmigazete.gov.tr

http://www.tbmmd.gov.tr

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245789, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {1 - 50}, doi = {}, title = {6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ}, key = {cite}, author = {Turhan, Faruk and Akgül Altıkat, Meliha and Altıkat, Abdurrahim and Söylemiş, Tarık} }
APA Turhan, F , Akgül Altıkat, M , Altıkat, A , Söylemiş, T . (2016). 6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 1-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22977/245789
MLA Turhan, F , Akgül Altıkat, M , Altıkat, A , Söylemiş, T . "6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2016 ): 1-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22977/245789>
Chicago Turhan, F , Akgül Altıkat, M , Altıkat, A , Söylemiş, T . "6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2016 ): 1-50
RIS TY - JOUR T1 - 6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ AU - Faruk Turhan , Meliha Akgül Altıkat , Abdurrahim Altıkat , Tarık Söylemiş Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 50 VL - 2 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ %A Faruk Turhan , Meliha Akgül Altıkat , Abdurrahim Altıkat , Tarık Söylemiş %T 6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Turhan, Faruk , Akgül Altıkat, Meliha , Altıkat, Abdurrahim , Söylemiş, Tarık . "6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 / 1 (Ağustos 2016): 1-50 .
AMA Turhan F , Akgül Altıkat M , Altıkat A , Söylemiş T . 6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ. sduhfd. 2016; 2(1): 1-50.
Vancouver Turhan F , Akgül Altıkat M , Altıkat A , Söylemiş T . 6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 2(1): 1-50.
IEEE F. Turhan , M. Akgül Altıkat , A. Altıkat ve T. Söylemiş , "6352 SAYILI KANUNLA KURULAN ÖZEL YETKİLİ BÖLGE AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN YAPISI, YETKİLERİ VE UYGULANACAK OLAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA USULLERİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 1-50, Ağu. 2016